Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud!


Forsoning/forlikelse er ikke identisk med soning

Soning i NT’s betydning
Soning i Nye-Testamentets betydning er at Jesu blod – hans stedfortredende død – er som et dekke som skjuler alle angrende og troendes synder – også for Guds øyne – slik at han ikke kommer til å dømme de som er renset ren i Jesu Kristi blod. Men soningen får man nytte av, bare dersom man tror og tar imot Jesu fullkomne frelsesverk for sin egen del, og blir et Guds barn av nåde.

Fortsett å lese «Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud!»

Den kana’aneiske kvinne og hennes store tro på Jesus

Tekst Matt 15:21-28:

  • “Og se, en kana’aneisk kvinne fra disse traktene kom og ropte til ham og sa: Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg! Min datter plages ille av en ond ånd. Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene hans kom da og ba ham og sa: Vis henne bort, for hun går og roper etter oss! Men han svarte og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus! Da kom hun og falt ned for ham og sa: Herre, hjelp meg! Han svarte og sa: Det er ikke pent å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene! Men hun sa: Det er sant, Herre! Men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer. Da sa Jesus til henne: Kvinne, din tro er stor! Det skal skje deg som du vil. Og datteren hennes ble helbredet fra samme stund”.

   Innhold:
  • Hva var den onde ånden som plaget kvinnens datter?
  • Er det tegn på at de som profeterer og gjør store tegn og under, har en sterk tro?
  • Hvorfor var Jesus tilsynelatende så avvisende mot kvinnen?
  • Hva er en sterk tro?
  • Kvinne, din tro er stor! Det skal skje deg som du vil.

 

Hør talen over Matt 15:21-28 (25 min.):

Kvinnen med en sterk tro som fikk oppleve at Jesus helbredet hennes datter.

Tale over Salme 119: 9, helt spesielt til deg som er ung

“Taler holdt 2020”

Lytt til tale holdt 7. januar 2020:

Tale spesielt til deg som er ung og som er en kristen, og som ønsker å bli bevart i troen som en kristen, selv om det iblant kan ha  sine utfordringer.

Tekst Salme 119:9-11:

 • “Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord.

  Jeg søker deg av hele mitt hjerte, la meg ikke fare vill fra dine bud! I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord for at jeg ikke skal synde mot deg”.

Innhold:

 • Foreldrenes og besteforeldrenes ansvar for å gi en kristen oppdragelse til barn og unge.
 • Menighetens ansvar for å legge til rette for at barn og unge skal bli bevart i troen
 • Barn og unges eget ansvar for sine valg og sine liv

Hør tale holdt 1. mars 2020 over Salme 119:9, spesielt med tanke på deg som er ung og som vil være en kristen:

Tale over Salme 119:9-11 (lengde 26 min.)

Andakt: Hvordan skal en ung kristen kunne bli bevart i troen med en ren samvittighet?

Tekst Salme 119:9:

 • “Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord”.

Først litt generelt om salme 119
Salme 119 er Bibelens lengste salme med hele 176 vers. Hele salmen har hovedfokuset på Guds Torah, eller på Guds åpenbaring til oss mennesker. Jeg har lest at ordet “torah” innholdsmessig betyr det helt motsatte av ordet “synd”. Det siste ordet betyr eller kan bety “å bomme på målet”, mens torah betyr “å treffe målet”. Det som menes med “målet” i denne sammenhengen er – sett i et langt og evig perspektiv- himmelen. Dette fører mine tanker til da synden første gangen kom inn i verden gjennom Satans fristelse. Konsekvensen av at Eva og Adam falt i synd, var at de ble drevet ut av Edens paradis, og en evig død og adskillelse fra Gud ble deres om hele menneskehetens ulykke. På samme måte er det også med oss. Dersom synden får herredømme over våre liv og vi lever som dens slaver, kommer vi garantert til  “å bomme på målet” Vi slipper ikke til himmelen!

Salme 119 viser 8 ulike sider av Guds åpenbaring  til oss, og alt dette er for å vise oss hvor rikt og viktig Guds Ord er i seg selv, og slik det også burde få være i våre liv. Hele salmen er helt mesterlig og poetisk skrevet. Hver bokstav i det hebraiske alfabet har fått 8 vers, og siden hebraisk har 22 bokstaver i sitt alfabet, blir salmen på 22 x 8 = 176 vers. Og i alle de 22 avsnittene, lovprises Guds torah – eller Guds åpenbaring til oss gjennom summen av Guds Ord. Nettopp derfor er salme 119 vel verd et grundig bibelstudium.

Man vet ikke med sikkerhet hvem som er forfatteren til Salme 119. Men jo flere ganger man leser gjennom denne innholdsrike læresalmen, dess mer skjønner man at han må ha vært en Guds mann med en utrolig dyp innsikt i Guds Ord, og med gode evner for systematisk å undervise mangesidig, slik at rikdommen og fylden av Guds Ord og dets budskap skulle komme fram best mulig.


Hvordan skal den unge holde sin sti ren?
I vers 9 gir forfatteren av Salme 119 uttrykk for sin omsorg for de som på den tiden var ung, og som ønsket å bevare sin gudstro i en ren og god samvittighet.  Hvordan skulle de kunne ta vare på Guds rike velsignelse, og klare å leve et liv preget av gudsfrykt og lydighet til Herrens Ord og til hans vilje best mulig? Derfor stiller han det retoriske spørsmålet: “Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Og samtidig gir han mange gode og verdifulle tips om hvordan det best skal kunne lykkes. Svaret på dette spørsmål er like enkelt som det er genialt: “Guds Ord gir den beste beskyttelse mot alle farer og forførelser”.

For Gud er i Ordet, og han er selv garantisten for at alle hans løfter står faste, bare vi lar oss lede og beskytte av Ordet. Jesu løfte er  i så måte helt fantastisk. Nøkkelen til å bli bevart som en kristen, og at vår sti  – og også våre digitale spor – skal kunne holdes ren, finnes helt klart i Guds makt og hans beskyttelse, og ikke i vår egen kraft eller i våre muligheter. Jesu løfte lyder – og det er hos ham og i ham vi må få skjule oss – for at vi skal kunne bli bevart fra fristelsens farer:

 • Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det”, Joh 15:7.

Men hvorfor er det da så mange unge kristne som bryter med sin tro og det kristne fellesskapet, og som lar seg drive av “kjødets lyst og øynenes lyst”? Er det derfor at Gud er for svak til å kunne bevare de unge kristne i troen? Nei, absolutt ikke!

For den samme, og en mye større omsorg som forfatteren av Salme 119 hadde for de unge kristne, har også Jesus for alle kristne ungdommer og for oss alle nå i 2020, slik han selv uttrykker det:

 • “Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde, Joh 17:15.

Og vi skal vite det at Jesus ikke ba denne bønnen da han holdt sin yppersteprestelige bønn, men han ber for alle dere kristne ungdommer og for oss alle hver dag og hver natt, der han nå sitter ved Faderens høyre hånd, slik Ordet lyder:

 • “Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem, Heb 7:25.

Gud har gjort alt i sin Sønn Jesus Kristus for å frelse oss. Og han vil også gjøre alt for å bevare både barn, unge og voksne som Guds barn og for å beskytte fra alle syndens fristelser og snarer. Så svakheten er ikke hos ham, men hos oss. Derfor måtte Jesus klage og si: “Dere ville ikke! (Matt 23:37). Gud tvinger ingen til å adlyde ham, hans Ord og hans Ånds veiledning. Men han har gitt enhver av oss friheten til å velge hvilke herre vi vil tjene og følge her i livet (Jos 24:15). Men valget som vi gjør, er ene og alene vårt ansvar. Men Herren sier selv i sitt Ord: “Og hver den som ikke hører på mine ord, som han skal tale i mitt navn, ham vil jeg kreve til regnskap”, 5Mos 18:19.

Dersom vi virkelig har et ønske om å bli bevart som en kristen, må vi svare slik Josva gjorde: “Jeg og mitt hus vil tjene Herren, for han er vår Gud!” (Jos 23:27; 24:18). Og for slike, lyder et utrolig herlig løfte fra Jesus:

 • “Min Far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min Fars hånd, Joh 10:29.

Og da kan vis synge, slik det lyder i den kjente svenske barnesangen: “Tryggare kan ingen vara, än Guds lilla barnaskara“…


Også barn under tenårene utsettes for de samme farer som de unge og de voksne
Dette intensive angrepet fra den onde gjelder også barn under tenårene som ofte har sine egne smarttelefoner med Internettilgang, eller som låner en slik av andre.  Hvordan skal de som uerfarne barn kunne skille mellom rett og galt, mellom sunt og usunt, mellom nyttig og destruktivt? Hvordan skal de kunne skjønne alvoret, dersom de på nettet overskrider grenser som de ikke burde,  og besøker Internettsider som de absolutt ikke har noe å gjøre på? Gjør de det, kan de lett bli utsatt for farer som i verste fall vil kunne få alvorlige konsekvenser for dem. Og de kan da bli lokket til å gjøre slikt som de absolutt ikke burde ha gjort? Hva om de kommer i kontakt med en potensiell overgriper med falsk identitet? Hvordan skal barn kunne være i stand til å avsløre slike farer som kan lure? Selv om slikt heldigvis skjer svært sjeldent, kan man ikke bare lukke øynene og ørene, og tenke at slikt ikke kommer til å skje med våre barn. Får når slikt skjer, er det virkelig en katastrofe for de som det gjelder!

Så vi forstår: Fri oppfostring med  full tilgang til alt som er på Internett er absolutt ikke å anbefale, dersom man som kristne foreldre eller besteforeldre har det minste håp om at  deres barn og unge skal kunne bli bevart i troen med en god samvittighet og  “med en ren sti”? Gjør man det, kan det i praksis bety at man “leder dem inn i fristelser” som få av dem vil klare å motstå eller skjønner konsekvensen av.  Og da hjelper det heller ikke at de snille sitter i sine jente- eller gutterom, eventuelt sammen med sine kristne venner, og kommuniserer med “den store verden”, dersom de blir hekta på slikt som er destruktivt for dem og for deres trosliv.


Hvordan kunne kommunisere med dagens barn og unge om deres utfordringer?
Når det gjelder plattformer som dagens barn og unge opererer på og spill som de deltar i, så er mye av dette totalt ukjent også for relativt unge og oppegående foreldre, for ikke å snakke om besteforeldre som de kanskje låner datamaskinen, ipaden eller smarttelefonen av. Om man da spør dem hva  de har gjort på nettet, skjønner de fleste av oss voksne ikke mye av det som de svarer, selv om de helt ærlig forteller åpent hva de har gjort. For barnas og de unges digitale vokabular og kompetanse er så mye høyere enn sine foreldres og og besteforeldres, særlig innenfor dette smale spesialområdet. Og siden vi voksne som oftest ikke har god nok kompetanse i de unges dataspråk, kan det bli svært krevende å kommunisere på en god og flytende måte. Og da vil heller ikke budskapet gå fram. Da kan det snart bli slik at barn og unge bare smiler av de voksne, og i alle fall tenker de kanskje at de voksne forstår jo ikke noe, så derfor er de ikke så verd å høre på eller så er det ikke så viktig å følge de voksnes råd. Derfor er kompetanse og innsikt viktige nøkkelord for å kunne jobbe forebyggende med barn og unge. Og dette er et felles ansvar både for kristne foreldre og kristne menigheter. Ellers går tiden fra oss, og vi kommer til “å miste” mange av menighetens barn og unge. Slikt arbeid er utrolig viktig, og bør prioriteres høyt!


Noen erfaringer fra mitt arbeid med ungdommer gjennom ti år
Gjennom mitt arbeid med ungdom i løpet av ti år, har jeg fått rimelig godt innsyn i denne problematikken, og kjenner derfor til mange av de utfordringene slikt kan føre med seg i de unges skole- og arbeidsliv, også når det går så langt at de unge får utviklet spilleavhengighet og annen tilsvarende avhengighet. Nei, det er sannelig ikke så lett i dag, verken for barn eller unge, men heller ikke for foreldrene. Og i mange tilfeller er det ikke enkelt for det profesjonelle hjelpeapparatet heller i møte med denne barne- og ungdomsproblematikken. Også det har jeg fått litt innsyn i og erfaringer med.


Totalforbud ikke veien å gå, og heller ikke “fri oppfostring” uten tydelige rammer
Selv om “fri oppfostring” og fostring uten tydelige rammer slettes ikke er å anbefale,  hjelper det heller ikke med totalforbud særlig lenge. For “forbudt frukt” smaker ofte best for de unge, og er også mest spennende. Men om og når barn og unge fristes til å gjøre det som skader deres tro og det som sårer deres samvittighet, hjelper det ikke bare å skylde og å klage på dem. Og heller ikke er det en vei å gå å bare se mellom fingrene, og å håpe på at det skal gå over av seg selv, og at de skal komme på bedre tanker når de blir litt eldre.


Viktig med tidlig innsats og forebyggende arbeid over lang tid
Men det er heller snakk om langsiktig karakteroppbygging, det å bygge opp en kristen karakter, noe som må begynne tidlig og over lang tid. Og da er sunn og god kristen oppfostring viktig. Da må målsetningen være at det skal være samsvar mellom barnas og de unges samvittighet og Guds Ord, Guds Ånd og Guds vilje. Først da blir samvittigheten pålitelig, og vil kunne fungere som en alarm, både når man lever i overensstemmelse med Guds vilje og når man bryter mot Guds Ord og mot hans bud. Da vet barn og unge hva som virkelig er synd og når de behøver å be om tilgivelse for å få sine synder tilgitt. Og i en slik god vekselvirkning mellom kristne foreldre og barn og unge, vil også tilliten vokse og kjærligheten forene. Slik kan barn og unge lære åpenhet og ærlighet, men også å sette tydelige grenser når de møter krevende utfordringer i sitt liv. Og slik vil også deres kristne karakterstyrke bygges opp, slik at de bedre med Guds hjelp skal kunne gjøre motstand mot fristelsene de møter.


Apostelen Jakob sier:

 • “Ingen som blir fristet, må si: Det er Gud som frister meg! For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen. Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst. Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død”, Jak 1:13-15.

Så derfor er enhver av oss ansvarlige for våre liv og våre handlinger, både for “kjødets lyst og øynenes list” (1Joh 2:16). Og innfor Gud skal enhver av oss gjøre regnskap!

 • “Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd, Joh 10:28.

Gud vil gi oss “full beskyttelse” dersom vi forblir i Kristus
I dagens digitaliserte samfunn snakkes det mye om kryptering. Og det er også viktig, siden det kontinuerlig er et kappløp mellom å beskytte vår identitet, våre personopplysninger og våre verdier på den ene side, og de kriminelle og deres trusler på den andre siden. Derfor MÅ så mye som mulig krypteres eller beskyttes. Helt inntil i går, har denne bloggen min vært ukryptert. Jeg har vært klar over det, men har ikke hatt kompetanse nok til å få det gjort. Men i går lyktes jeg heldigvis, så derfor er det nå et hengelås synlig i adressefeltet som tegn på at alt på  bloggen er kryptert. Det betyr at innholdet på sidene er beskyttet, slik at kriminelle ikke får tilgang til sensitive opplysninger. Så dermed er det også trygt for brukerne å besøke sidene.

På samme måte er det også på det åndelige planet. Det er en kamp om våre liv og om våre verdier, for noen vil stjele “vår identitet” for å misbruke den og for å skade oss. I realiteten er det en kamp mellom Gud og Satan, mellom det gode og det onde. Og den onde tar effektivt i bruk alle tilgjengelige og destruktive midler for å forføre så mange som mulig bort fra barnetroen og fra samfunnet med Gud. Dette angrepet – i form av en inferno med alle  tilgjengelige midler Satan kan ta i bruk – retter han særlig mot de unge, og ikke minst via Internet og ved bruk alle former for massemedia . Og da oppstår spørsmålet: Hvordan skal barn og unge kunne bli beskyttet mot alt det destruktive som er så lett tilgjengelig i dag, og som vi alle mer eller mindre påvirkes av?


Dersom Gud gjennom sin “Torah” –  sin åpenbaring  gjennom  Ordet som ble kjød får gi oss del i sin frelse ved troen på Guds Sønn – vil dette gjøre at vi kommer til “å treffe målet (det som torah kan bety). Da kan både de unge og vi alle som er Guds barn bli bevart i troen, og holde sin sti ren, slik Salme 119:9 uttrykker det.

Omvendelse og syndenes forlatelse

Hvordan bli et Guds barn? Kjernebudskapet i all sann kristen forkynnelse skal ifølge Jesu befaling være: «Omvendelse og syndenes forlatelse».

Tekst Luk 24:45-47:

 • «Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå Skriftene. Og han sa til dem: Så står skrevet, at Messias måtte lide og stå opp fra de døde den tredje dagen, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av».

   

  Innhold: 

 • «Omvendelse og syndenes forlatelse» er synonymt med:
  • Synd og nåde
  • Loven og evangeliet
  • «Nådens orden» (i visse sammenhenger)
 • Litt om Læstadius’ møte med samepiken Maria og hennes formidling av evangeliet og forsoningens budskap til ham – noe som endret hele hans liv og hans forkynnelse, og som ganske snart ledet til Nordens største innomkirkelige vekkelse

Lytt til tale holdt 23. februar 2020:

Lytt til tale over Luk 24:45-47 (33 min.)

Hør noen andakter fra 2020

Andakt 20. februar 2020:

Innhold: 

 • Herren (Jesus) er vår Hyrde, og Guds folk er hans får og lam
 • Gjetergutten David som forbilde på Jesus
 • Hyrden (Jesus), og hans store omsorg for fårene og lammene
 • Jesus gav sitt liv for oss som den gode hyrde
 • Fårenes store hyrde ble ført opp fra de døde – til vår rettferdighet
 • Snart skal overhyrden åpenbare seg på himmelens skyer for å hente hjem sine egne
Tekst: Hebr 13:20-21 (10 min.)

Andakt: Jesus som Hyrden, den gode hyrde, den store hyrde og overhyrden. Er han det også for deg?

Bibelens billedspråk: Herren (Jesus) er vår hyrde, og vi er hans får og lam
Bibelen beskriver Jesus som Hyrden for Guds eget folk. Guds folk derimot sammenlignes med får og lam. Fårene regnes å være de mest hjelpeløse av alle dyr, helt uten mulighet til å kunne forsvare seg selv mot angrep fra farlige rovdyr og fra ondsinnede tyver.

Fortsett å lese «Andakt: Jesus som Hyrden, den gode hyrde, den store hyrde og overhyrden. Er han det også for deg?»

Husmøte i Masi 4. februar. Vinterstevne 2020

Tirsdag 4.2.2020 hadde jeg anledning å delta i et husmøte i Masi i forbindelse med Norges Samemisjons vinterstevne. Dette møtet var det første av tilsammen 50 møter, både i privathjem og i kirker og i kapell. Denne gangen hadde det møtt opp 10-11 av bygdas mennesker for å være samlet omkring Guds Ord.

Fortsett å lese «Husmøte i Masi 4. februar. Vinterstevne 2020»

Andakt: “Åndelig velsignelse i Jesus Kristus”

Lovprisning for frelsen i Kristus 

Tekst: Ef. 1:3-12:
Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i det himmelske (i himmelen) i Kristus (vers 3)…

Paulus nevner her opp 7 ulike åndelige velsignelser som Gud vil gi oss, dersom vi vil omvende oss og ta i mot denne rike velsignelsen. 

Fortsett å lese «Andakt: “Åndelig velsignelse i Jesus Kristus”»

Husmøte i Lahpaluopal 5.2.2020: “Herrens velsignelse”

Onsdag 5.2.2020 holdt vi husmøte i et kristent hjem i Lahpaluopal. Tradisjonen med kristne husmøter er en gammel og fin skikk, der man kommer sammen om Guds Ord som består av felles bønn, kristen forkynnelse, samtaler og velkjente salmer og sanger.

Fortsett å lese «Husmøte i Lahpaluopal 5.2.2020: “Herrens velsignelse”»

Andakt: Gud vil selv fullføre den gode gjerning i Guds barn, siden han er A & O

Tekst: Fil 1:4-6:

 • “Alltid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede på grunn av deres samfunn i evangeliet fra første dag av og like til nå. Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag”

Andakt over Fil 1:4.6 (9 min.)

Andakt: Se der Guds lam! (13 min.)

Andakt over Joh. 1: 30b-37: Døperen Johannes vitner om Jesus, Guds Sønn.

 • Johannes sier: “For at Jesus skulle åpenbares, derfor er jeg kommet”
 • Guds treenighet
 • Jesus er den som døper med den Hellige Ånd
 • Lovens hensikt: Å vekke syndserkjennelse, og å lede angrende syndere til Frelseren Jesus Kristus og til evangeliets velsignelse
 • Se der Guds lam!
 • Døperen Johannes disipler forlater nå han for siste gang, og begynner fra nå av å følge sin Frelser og Herre, Jesus Kristus

Navnet Jesus –ingen andre navn kan gi oss frelse

Navnet Jesus betyr “Herren frelser” eller “Herren er frelse. Det dyrebare navnet Jesus forteller om selve personen Jesus. Det var Herrens engel som fortalte Josef hvilke navn han skulle gi til det nyfødte barnet:

«Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra sine synder», Matt 1:21.

Fortsett å lese «Navnet Jesus –ingen andre navn kan gi oss frelse»

Andakt: “Guds fred, som overgår all vår forstand”

Jesus vil gi oss sin fred – en fred som overgår all vår forstand

Vi skal i Jesu navn stanse innfor en hilsen som Jesus hilste sine disipler med ca. et døgn før han ble korsfestet. Denne hilsen var også den første hilsen som Jesus hilste sine disipler med, etter at han var stått opp fra de døde, og lyder: “Fred være med dere”! (Joh 20:19,21)

Les mer på side 2!

Skriftetale: Gud vær meg synder nådig (28 min.)

Skriftetale over Luk 18:13: Gud vær meg synder nådig
 • Jesu lignelse fortalt til de som stolte på at de var rettferdige, men foraktet de andre
 • Tollerens bønn: La meg få del i den forsoning som Jesus gjorde ved sin soningsdød gjorde på Golgata. Vær meg nådig for din egen skyld, ikke på grunn av min skyld


Jesus underviser skriftlærde og fariseere

Jesus som lærer i tempelet med en høyere visdom og innsikt enn de skriftlærde og fariseerne hadde

 

Tekst: Joh 7: 10-19a (24 min.)

«Men etter at brødrene Hans hadde dratt opp, drog også Han opp til høytiden, ikke åpenlyst, men i hemmelighet. Jødene lette etter Ham på høytiden, og de sa: «Hvor er Han?» Det var mye prat* om Ham blant folket. Noen sa: «Han er god.» Andre sa: «Nei, tvert imot, Han forfører folket.» Men ingen snakket åpent ut om Ham av frykt for jødene. Da det var midt under høytiden, gikk Jesus opp i templet og underviste. Jødene undret seg og sa: «Hvordan kan Denne Mannen forstå Skriften* når Han aldri har fått opplæring?» Jesus svarte* dem og sa: «Min lære er ikke Min Egen, men tilhører Ham som har sendt Meg. Om noen vil gjøre Hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om Jeg taler ut fra Meg Selv. Den som taler ut fra seg selv, vil selv ta æren. Men Den som vil gi æren til Ham som har sendt Ham, Han er sannferdig, og i Ham er det ingen urettferdighet. Har ikke Moses gitt dere loven?»

 

Lytt til tale over Joh 7: 10-19a (24 min.)

Juleandakt: “Rop med fryd, Sions datter! Rop høyt, Israel! Gled deg og fryd deg av fullt hjerte, Jerusalems datter!”


Gud kaller på oss og vil  forbarme seg over oss, for sitt eget navns skyld.

Christmas, Juletre, Ornament, Julepynt

Tekst Sefanja3: 14-17:

“Rop med fryd, Sions datter! Rop høyt, Israel! Gled deg og fryd deg av fullt hjerte, Jerusalems datter!

Fortsett å lese «Juleandakt: “Rop med fryd, Sions datter! Rop høyt, Israel! Gled deg og fryd deg av fullt hjerte, Jerusalems datter!”»

Guds gledesbudskap til oss: Evangeliet, Guds kraft til frelse for hver den som tror

Tekst:

 • «Stig opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud! Oppløft din røst med kraft, du Jerusalems gledesbud! Rop høyt, frykt ikke! Si til Judas byer: Se, der er deres Gud!», Jes 40:9.

Panoramautsikt, Soloppgang, Jerusalem

Da profeten Jesaja fikk denne profeti, skulle det ennå gå over 700 år før Jesus skulle bli født. Men tross det var budskapet helt entydig.

Fortsett å lese «Guds gledesbudskap til oss: Evangeliet, Guds kraft til frelse for hver den som tror»

Juleandakt: Bare Herrens Ånd kan gi oss hvile og sann fred

Vi har nå kommet inn i advents- og julehøytiden. Bak oss har vi en mørk og strevsom høst, og for de fleste av oss er det virkelig herlig å få hvile ut mens vi har juleferie, etter en slitsom periode av året.

Følelser, Bakgrunn, Advent, Stearinlys

Men for oss kristne betyr julens budskap og Frelserens komme langt mer enn bare fysisk hvile og rekreasjon.

Fortsett å lese «Juleandakt: Bare Herrens Ånd kan gi oss hvile og sann fred»

Andakt: Jomfru Maria skal føde verdens Frelser

Engelen Gabriels budskap til Jomfruen

Italia, Basrelieff, Skulptur, Katedral

Tekst Luk 1: 26-35:

Men i den sjette måneden ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nasaret, til en jomfru som var forlovet med en mann som hette Josef, av Davids ætt. Og jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner! Men hun ble forferdet over hans ord og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være.

Luk 1:26-35. Fjerde søndag i advent 2019

Guds gledesbudskap

Bibelen er Guds åpenbaring til oss. Den forteller oss noe helt unikt, noe veldig stort som ingen annen bok i verden kan fortelle oss. Dette budskap angår oss alle mennesker, og er skrevet til hver enkelt av oss helt individuelt.

Bibelen, Christmas Story, Luke 2

Gud bryr seg om oss alle, uansett hvem vi er og hvilke livssituasjon vi befinner oss i. Han elsker oss alle utrolig høyt, derfor vil han oss alle vårt evige beste.

Fortsett å lese «Guds gledesbudskap»

Andakt: Verdens Frelser Jesus skal snart bli født

Tekst: Matt 1:20-23:

 • “Mens han nå tenkte på dette, se, da viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn! Frykt ikke for å ta Maria, din hustru, hjem til deg. For det som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde sagt ved profeten: Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud”,  Matt 1:20-23.


  Landsbyen Nativity, Crib, Tall
Advents-andakt i 2019 over Matt 1:20-23 (14 min.)

Andakt: Diotrefes – en ond og usunn maktperson i menigheten

Tekst: 3Joh 1:9-11:

“Jeg har skrevet noe til menigheten. Men Diotrefes, som gjerne vil være den fremste blant dem, tar ikke imot oss.

Derfor vil jeg minne om de gjerningene han gjør, når jeg kommer. Han baktaler oss med onde ord. Og han nøyer seg ikke med det: Selv tar han ikke imot brødrene, og dem som vil gjøre det, hindrer han i det og støter dem ut av menigheten.

Fortsett å lese «Andakt: Diotrefes – en ond og usunn maktperson i menigheten»

Reformasjonsdagen 2019: Andakt over temaet “Troens grunn”

Tema: De fem reformatoriske prinsipper

(Også publisert i Sions Missionstidning 11/2019)

Tekst: Rom 1:16-17
”For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige av tro, skal leve”, Rom 1:16-17.

Fortsett å lese «Reformasjonsdagen 2019: Andakt over temaet “Troens grunn”»

Andakt: Litt om å ha feil fokus som en kristen

For oss som er kristne, er det viktig å sette Guds Ord som den høyeste læremester og autoritet i våre liv. Et av Luthers reformatoriske prinsipper var “Skriften alene”. Det er lett for oss å si at vi støtter Luther i dette syn og at også vi setter Skriften høyest av alt. Men i det praktiske kristenliv er ikke dette like selvklart eller like enkelt.

Fortsett å lese «Andakt: Litt om å ha feil fokus som en kristen»

Andakt: Guds lys avslører mørket i oss og hans ild vil rense oss

En kristen menighet som ønsker å være sunn, må tåle at Guds Ord får være det eneste lys som skal være kilden til all åndelig opplysning. Dersom vi ikke ønsker eller våger at Ordets lys skal få avsløre oss og vise oss våre svakheter og hva som er usunt med oss, er det ikke et tegn på sunnhet.


Fortsett å lese «Andakt: Guds lys avslører mørket i oss og hans ild vil rense oss»

Andakt: Hvordan våke feil, og hvordan våke rett som en kristen

Vi kristne er ofte meget engasjerte folk, og kan iblant ha utrolig sterke synspunkter på hva som er rett og hva som er galt, og hva som er det aller viktigste å ha i orden i vårt trosliv.

Fortsett å lese «Andakt: Hvordan våke feil, og hvordan våke rett som en kristen»

Lytt til andakt: Vi skal få møtes i himmelens herlighet sammen med Kristus

Tekst: Kol 3:1-4:

 • “Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. 
  Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet”. 

   

Lytt til andakkt over Kol 3:1-4 (13 min.)

Når Kristus, vårt liv åpenbares, skal også vi med ham i herlighet.

Tale over Åp 22:7 og 10-17: “Se, jeg kommer snart”

Tekst 22:7 og 10-17:

 • “Se, jeg kommer snart! Salig er den som holder fast på de profetiske ordene i denne boken”, Åp 22:7
 • “Og han sier til meg: Sett ikke segl for de profetiske ordene i denne boken! For tiden er nær. La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og la den urene fortsatt bli uren! Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort! Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er. Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Salige er de som vasker sine kapper, så de må få rett til livets tre, og til å gå gjennom portene inn i byen. Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor og drapsmennene og avgudsdyrkerne og hver den som elsker og gjør løgn. Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rot og ætt, den klare morgenstjerne. Og Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann for intet!”
Lytt til tale over temaet: “Se, jeg kommer snart! (36 min.)

Andakt over Reformasjonens femte prinsipp

Martin Luther hadde fem meget viktige prinsipper for sitt reformasjonsarbeid. Alle fem hører med til Bibelens kjernebudskap, og inneholder alt som skal til for at vi mennesker skal kunne bli frelst. De fire første prinsippene er:

 1.  Skriften alene
 2. Kristus alene
 3. Troen alene og
 4. Nåden alene

Fortsett å lese «Andakt over Reformasjonens femte prinsipp»