24. mai 2024

Jesu blod – en kraft til helliggjørelse

Helliggjørelse i kraft av Jesu blod
Etter at man ved omvendelse og troen på Jesus har blitt et Guds barn, begynner vandringen i lydighet (1 Pet 1:2) og i Jesu etterfølgelse. Da er det Guds Hellige Ånd som leder den kristne og som gir både visdom og styrke.

Men selv om man allerede er blitt gjenfødt og rettferdiggjort ved tro, betyr det ikke at synden ikke lenger frister og prøver å lokke til fall. For det som er født av kjød, er kjød. Kjødets attrå er jo fiendskap mot Gud (Rom 8:7). Den syndige menneskenaturen blir aldri hellig eller syndfri. Derfor er det for en kristen alltid en kamp mellom ånden og kjødet (Rom 8).


Rettferdiggjørelse – Jesu frelsesverk for oss
Rettferdiggjørelse kan beskrives som Jesu Kristi fullkomne frelsesverk for oss ovenfor Gud. Når vi hører evangeliet, virker Gud troen og den Hellige Ånd i våre hjerter, og han skjenker oss Kristi rettferdighet som vår egen. Når Gud ser på oss gjennom sin Sønns fullkommenhet, erklærer han oss som rettferdiggjorte innfor seg. Kristi rettferdighet tilregnes oss, og det duger for Gud. Altså avgjør rettferdiggjørelsen vår stilling innfor Gud. Den som er rettferdiggjort, er frelst for Jesu skyld og er et Guds barn. Og når vi er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger (Rom 8:17).


Helliggjørelse – Kristi verk i og ved oss – for vår neste
Helliggjørelse derimot har å gjøre med vår tilstand, altså vår vandring og vårt liv som en kristen. Og her blir vi aldri fullkommen, uansett hvor godt vi enn skulle lykkes. Graden av hvor godt en kristen lykkes når det gjelder helliggjørelsen, avgjør ikke om man blir frelst eller ikke. Det er det bare barneretten og rettferdiggjørelsen i Kristus som avgjør, og den står fast. Om vi holder ut inntil enden blir vi frelst (Matt 10:22). Vi leser i Hebreerbrevet: «Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham», (Hebr 7:25).

Helliggjørelse er altså Kristi og den Hellige Ånds verk i oss ovenfor vår neste. Både rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen noe Gud virker, slik vi leser i 1Kor 1:30: «For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning», 1Kor 1:30.


Kristi blod – gir oss syndenes forlatelse og gir kraft til helliggjørelse
Ifølge apostelen Peter er det den Hellige Ånd og kraften i Jesu blod som virker helliggjørelse, for han sier: «… utvalgt etter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og til bestenkning (å bli renset) med Jesu Kristi blod «, (1Pet 1:2).

Gud kalte oss ikke til urenhet, dvs. til å leve i synd, men til helliggjørelse. (1Tess 4:3). Nettopp derfor er det så viktig for oss som kristne å ta opp kampen mot alt som er mot Guds vilje, og særlig mot synden i oss og rundt oss. Den er så sterk kraft at det ikke hjelper oss, selv om vi allierer oss med loven som sier: «Du skal ikke …»! og «Du skal …»! Det hjelper heller ikke om noen som «alvorlige kristne» kjemper mot synden i egne krefter, uansett hvor gode forutsetninger de har. Synden vil alltid seire om ikke Gud bevarer og beskytter, enten med sin list, ved at den allierer seg med menneskets kjød og blod.


Kun Jesus har seiret over synden
Det er bare en som har seiret over synden og som ble herre over den, og det var Jesus. Han vet og kjenner alle våre svakheter, og vil så gjerne hjelpe oss. Derfor sier Skriften: «For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd», Hebr 4:15.  Bare Jesus forstår fullt ut alle de vanskeligheter og prøvelser vi mennesker kan bli utsatte for. Derfor er det så trøstefullt når det sies at han har medlidenhet med oss, og at han kan komme oss til hjelp når vi blir fristet og behøver ham som aller mest (Hebr 2:18).

Den største hjelp vi kan få, er den hjelp som den Hellige Ånd gir. Den er en stor kraft som kan hjelpe oss til å døde kjødets gjerninger (Rom 8:13).  Dette stemmer med det som Peter kaller «Åndens helliggjørelse». Dessuten nevner Peter en annen viktig kraftkilde, «bestenkningen (det å bli renset) med Jesu Kristi blod» (1 Pet 1:2).


Kraften i Jesu navn og blod
I den læstadianske vekkelse trøster vi ofte kristne som søker sjelesorg med ordene: «Tro at alle dine synder er forlatt i Jesu navn og blod», eller med tilsvarende ord. Dette peker på alle synderes venn, Jesus, og på det eneste navn som kan frelse oss syndere (Ap 4:12). Dessuten peker det på Jesu Kristi blod, den nye pakts blod, som en gang for alle ble gitt på Golgata til syndenes forlatelse (Matt 26:28). Ikke slik å forstå at Bibelen pålegger å uttrykke synds-avløsningen bare med disse ord. Men samtidig kan man si at det er i overensstemmelse med Skriften. Vår erfaring er i alle fall at Jesu navn og Jesu blod inneholder og gir en utrolig stor kraft. Først og fremst til å tro at egne synder virkelig er forlatt i kraft av Jesu blod.


Vi får legge all skyld, synd og vonde relasjoner bak oss
Men kraften i Kristi blod hjelper oss også til å legge synd og vonde relasjoner bak seg, samtidig som det gir ny kraft til å se framover, til det nye liv i Kristus og i Åndens tjeneste som vi er kalt til, nemlig til helliggjørelse (2Kor 7:1).

Apostelen Paulus hadde et ønske til de kristne i Tessalonika, og det ønske gjelder også for oss i dag: «Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!», 1Tess 5:23.


Viktig å skille helliggjørelsen fra rettferdiggjørelsen
Gud gi at vi på en rett måte skulle kunne skille rettferdiggjørelse fra helliggjørelse, på samme måte som det er viktig å kunne skille troen fra troens frukter. For når det gjelder frelsen og det evige liv, er det eneste som gjelder for Gud at vi blir funnet i Kristus og i troen på ham (Fil 3:9), at vi eier vår rettferdiggjørelse i Kristi blod.

Takk være blodet, ja blodet!

Henry Baardsen
Alta

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *