18. juli 2024

Andakter 2020-2023

Andakter

Andakt 11. mai 2023:

Tekst: 2Sam 4:4 og 9:5-10a og 13

Innhold: Kong David oppfyller sitt løfte gitt i palten mellom Sauls sønn Jonatan og han ved at han gir nåde til Mefoboset, Jonatans sønn, og lar han for all framtid ete ved kongens bord (16 min.)

 


Andakt 8. desember 2022

Tekst: Luk 12:35-37

Lytt til andakten!


Andakt 13. oktober 2022:

Tema: Salmedikteren Asaf, og hans trygghet og tilflukt til Gud

Tekst Salm 73:28: “Men for meg er det godt å holde meg nær til Gud. Jeg tar min tilflukt til Herren Herren for å fortelle alle dine gjerninger”

Lytt til andakten (16 min.): 

 


Andakt 7. oktober 2022:

Tema: Gud vil så gjerne kaste også dine synder ned i havets dyp.

Tekst : “Hvem er en Gud som du, en Gud som tar bort misgjerning og går overtredelse forbi for dem som er tilbake av hans arv? Han holder ikke til evig tid fast ved sin vrede, for han har lyst til miskunnhet. Han skal igjen forbarme seg over oss, han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp”, Mika 7:18-19.

Lytt til andakten (9 min 26 sek.):

 


Andakt 29. september 2022 (14 min.):

Tema: Grunnvollen for vår frelse og kristendommens kjerneinnhold.

Tekst Rom 5:1-2: “Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåden som vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet”, Rom 5:1-2.

Lytt til andakten (14 min.):


Andakt 20. mai 2022 (10 min.):

Tekst Joh 17:3: “Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus”.

Lytt til andakten:

 


Andakt 19. mai 2022 (14.min.):

 • Tekst Joh 4:19-24: “Kvinnen sier til ham: Herre, jeg ser at du er en profet! Våre fedre tilba på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem er stedet hvor en bør tilbe. Jesus sier til henne: Tro meg, kvinne! Den time kommer da dere verken skal tilbe Faderen på dette fjell eller i Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet”. 

   
  Innhold:

 • Hvor er det rett sted å tilbe, og hvilke menighet er den rette menigheten?
 • De sanne tilbedere finnes ikke bare i visse utvalgte menigheter, men de er alle steder hvor det finnes kristne som tilber faderen i Ånd og sannhet

 


Andakt 21. april 2022 (10 min.):

 • Tekst Apg 4:12: “Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.

Lytt til andakten (10 min.):

 


Andakt 31. mars 2022 (10 min.):

 • Tekst Heb 10:23: “La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som ga løftet”

Innhold:

 • Hva består den kristne bekjennelse i?
 • Hold fast ved det kristne håpet!
 • Gud er trofast, han som gav oss løftet.

Lytt til andakten:

 


Andakt 17. mars 2022 (17 min.):

 • Tekst 1 Mos 41:40-46a: “Du skal råde over mitt hus, og etter ditt ord skal hele mitt folk rette seg. Bare når det gjelder tronen, vil jeg være større enn du. Og farao sa til Josef: Se, jeg setter deg over hele landet Egypt! Så tok farao sin signetring av hånden og satte den på Josefs hånd. Og han kledde ham i fine linklær og hengte et gullkjede om halsen hans. Han lot ham kjøre i sin nest beste vogn, og de ropte ut foran ham: Abrek*! Slik satte farao ham over hele landet Egypt. Og farao sa til Josef: Jeg er farao, og uten din vilje skal ingen mann løfte hånd eller fot i hele landet Egypt. Farao ga Josef navnet Sofnat-Paneah. Og han ga ham til kone Asenat, datter til Potifera, presten i On. Så dro Josef omkring i landet Egypt. Josef var tretti år gammel da han sto for farao, kongen i Egypt”. 

  Lytt til andakten:

   


  Andakt 17. februar 2022 (11 min.):

   

 • Tekst Joh 17: 20-24: “Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg, at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg – at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, likesom vi er ett, jeg i dem og du i meg, for at de fullkomment skal være gjort til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du har elsket meg. Far, jeg vil at de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt”.

  Lytt til andakten:

Andakt 20. februar 2020:

 • Tekst Hebr 13:20-22: “Men fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde, må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje, ved at han virker i oss ved Jesus Kristus det som er godt i hans øyne. Ham tilhører æren i all evighet! Amen”.

Innhold: 

 • Herren (Jesus) er vår Hyrde, og Guds folk er hans får og lam
 • Gjetergutten David som forbilde på Jesus
 • Hyrden (Jesus), og hans store omsorg for fårene og lammene
 • Jesus gav sitt liv for oss som den gode hyrde
 • Fårenes store hyrde ble ført opp fra de døde – til vår rettferdighet
 • Snart skal overhyrden åpenbare seg på himmelens skyer for å hente hjem sine egne
Tekst: Hebr 13:20-21 (10 min.)

Andakt 6. februar 2020

 • Tekst Ef 1:3-12: “Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus… osv.

Innhold: Gud vil gi oss del i syv åndelige velsignelser i Jesus Kristus

 • For i ham har han utvalgt oss… (vers 4)
 • … han har bestemt oss til å få barnekår (vers 5)
 • … forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse (vers 7)
 • I ham har vi også fått del i arven… (vers 11)
 • … i ham har også dere, da dere kom til troen, fått  til innsegl Den Hellige Ånd (vers 13)
 • … han som er pantet (depositum eller forlovelsring) på vår arv… (vers 14)
 • … inntil eiendomsfolkets forløsning… (vers 14)

Hør andakten om Guds syv velsignelser som han vil gi oss i Jesus Kristus:

Hør andakten (9 min.)

20 Alltid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede på grunn av deres samfunn i evangeliet fra første dag av og like til nå. Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag”.

Innhold: Gud vil selv fullføre den gode gjerning i Guds barn helt inntil Jesu Kristi dag, siden han er Alfa & Omega.

Hør andakten:

Hør andakten over Fil 1:4-6 (9 min.)

Andakt 1: “Jesu blod har åpnet veien inn til selve himmelen”

 • Tekst Hebr 10:19-22: Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød. Og vi har en stor prest over Guds hus. Så la oss da tre fram med sannferdig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset fra en ond samvittighet og med legemet badet i rent vann.

  Innhold:
 • Jesus har ved sitt blod innviet oss en ny og levende vei med adgang inn til Guds nådestol
 • Jesu vil ved sitt blod rense våre hjerter hjerte fra en ond samvittighet
 • La oss ikke kaste bort vår frimodighet, men tre fram med et sannferdig hjerte i troens fulle visshet, slik at også vi kan få tilgivelse for våre synder, og til sist få en frelst sjel
 • Gud vil dessuten rense våre legemer, slik at vi skal kunne leve et verdig og kristelig liv
Tekst: Hebr 10:19-22 (17 min.)


 

Andakt 2: “Min sjel, lov Herren!”

 • Tekst Salm. 103:1-4: “Av David. Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, love hans hellige navn! Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger! Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet”.

Innhold:

 • Glem ikke alle Guds velgjerninger
  • Timelige og åndelige velsignelser
  • Syndenes forlatelse i Jesu navn og blod
  • Legedom fra sykdommer
  • Løfte om et evig liv for alle som tror på Jesus og som følger ham

 

Andakt over Salm 103:1-4: Min sjel, lov Herren! (21 min.)


Andakt 3: “Gud, vær meg synder nådig!”

Tekst:

 • “Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig!”, 
  Luk 18:13.

Innhold:

 • Jesu lignelse fortalt til de som stolte på at de var rettferdige, men foraktet de andre
 • Tollerens bønn: La meg få del i den forsoning som Jesus gjorde ved sin soningsdød gjorde på Golgata. Vær meg nådig for din egen skyld, ikke på grunn av min skyld
Tekst: Gud vær meg synder nådig!, Luk 18:13Andakt 4: “Se der Guds lam!”

Tekst: Joh 1: 34-37

 • “Og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds Sønn. Dagen etter sto Johannes der igjen, og to av disiplene hans. Da han fikk se Jesus, som kom gående, sa han: Se der Guds lam! De to disiplene hørte det han sa, og de fulgte etter Jesus”.

Innhold:

 • Johannes sier: «For at Jesus skulle åpenbares, derfor er jeg kommet»
 • Guds treenighet
 • Jesus er den som døper med den Hellige Ånd
 • Lovens hensikt: Å vekke syndserkjennelse, og å lede angrende syndere til Frelseren Jesus Kristus og til evangeliets velsignelse
 • Se der Guds lam!
 • Døperen Johannes disipler forlater nå han for siste gang, og begynner fra nå av å følge sin Frelser og Herre, Jesus Kristus

 

Andakt over Joh 1: 34-37: “Se der Guds lam som bærer verdens synd (13 min.)


Andakt 5:  “Guds fulle rustning: Sannhetens belte

Tekst: “Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da ombundet med sannhetens belte om livet…”, Ef 6:13-14a.

 

Andakt over Ef. 6:13-14a, Sannhetens belte (19 min.)

 

Andakt 6:  “Reformasjonsdagen – Rettferdiggjort av tro alene”

  

Tekst: Rom 1:16-17: 

 • «For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige av tro, skal leve«. 

Andakt på Luthers reformasjonsdag. Hvordan ble delaktig av frelsens evangelium. Lengde: 26 min.


 

Andakt 7:  “Jesu Kristi høyhet og hans frelsesverk for oss på Golgata”.

Tekst Kol. 1:19-23: 

 • “For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forlike alle ting med seg selv da han gjorde fred ved blodet på hans kors, –  ved ham, enten det er de som er på jorden, eller de som er i himlene. Også dere, som før var fremmede og fiender av sinnelag, i deres onde gjerninger, har Gud nå forlikt med seg selv ved hans kjøds legeme ved døden, for å stille dere fram hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn, om dere bare blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar dere rokke fra det håp som evangeliet gir. Og evangeliet har dere hørt, det er blitt forkynt for hver skapning under himmelen, og for det er jeg, Paulus, blitt tjener”.

 

Andakt over Kol 1:19-23 (22 min.)

 

Andakt 8: “Skriften alene“, et av reformasjonens fem viktige prinsipper

Luther bygde sin reformasjon på fem viktige bibelske utsagn. De fem prinsippene var: 1. «Ved tro alene», 2. «Ved nåden alene», 3. «I Kristus alene», 4. «Skriften alene» og 5. «All ære tilhører Gud alene». 

Denne gangen skal jeg ta for meg skriftprinsippet «Skriften alene».

Innhold:

 • Reformasjon betyr “renselse av troen”
 • Guds Ord må ut til alle folk, og alle måtte forstå Ordet
 • Luther oversetter Bibelen til et språk som alle forstod
 • Skriften består av GT og NT, og forholdet mellom dem
 • Vranglæren fornekter: oppstandelsen, Jesu guddom, Jesu preeksistens, læra om treenigheta, Jesu to naturer, at Jesus er både et menneske og Gud
 • Vranglære: Kristus og tradisjonen, Kristus + noe annet
 • Jesus utlegger Skriftene for de to på vei ti Emmaus
 • Forholdet mellom det Skrevne og det forkynte Guds Ord

 

Andakt over Martin Luthers viktige skriftprinsipp: “Skriften alene” (28 min.)


 

Andakt 9: “Hovedinnholdet i den apostoliske kristendom: 1. Bibelen, 2. Brødre- og søstrefellesskapet, 3. Brødsbrytelsen og 4. Bønnene”

Tekst Ap 2:42:

 • “De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene”.

Dette bibelverset er iblant kalt for «De fire B-ene».
Den første B-en peker på Bibelen – Guds Ord eller det som også kalles for Skriftene. Dette var selve grunnlaget for og inneholdet i apostlenes tro og lære. Denne lære var også helt identisk med hva Jesus lærte. Han henviste jo veldig ofte til hva som står skrevet i Skriftene, d.v.s. det som var skrevet i Moses, i profetene og i Salmene. Det var dette som også var apostlenes lære. De henviste svært ofte til Skriften, og stilte iblant spørsmålet: «Har dere ikke lest hva som står skrevet»? For apostlene var Skriftene Guds åpenbarte Sannhet og fullstendig pålitelig. For dem var det Guds Ord som var hovedinnholdet i all deres forkynnelse og det absolutt autorative i deres liv og lære.

Jesus understreket jo også selv Skriftenes viktighet når han sier: «Er det ikke derfor dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft?», Mark 12:24. Dermed må vi kunne konkludere med at den først B-en, Bibelen – som er Jesu og apostlenes lære – er en særlig viktig bærebjelke og pilar både for oss som enkeltkristne, men også for enhver kristne menighet.

 

Andakt over Apg 2:42

 

Andakt 10: Kristi himmelfart og hans avskjed med sine disipler”

Tekst Luk 24:46-53:

 • “Og han sa til dem: Så står skrevet, at Messias måtte lide og stå opp fra de døde den tredje dagen, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av. Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovt. Men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye.

  Han førte dem ut imot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem.  Og det skjedde mens han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble tatt opp til himmelen

  Og de falt ned og tilba ham og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede. Og de var alltid i templet og lovet og priste Gud”.

  .
Andakt over temaet “Kristi himmelfart” (30 min.)

 

Andakt 11: “Esau ringeakter førstefødselsretten”

Tekst Hebr. 12:15-17:

 • “Se til at ikke noen forspiller Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Se til at ikke noen er utuktig eller verdslig som Esau, han som solgte sin førstefødselsrett for et eneste måltid mat. Dere vet jo at da han senere ville arve velsignelsen, ble han avvist, enda han søkte den med tårer, for han fant ikke rom for omvendelse”.

   

Lytt til andakt over Esau som selger førstefødselsretten og som ringeakter velsignelsen (12 min.)

 

Andakt 12: “Bønn som er etter Guds vilje, og bønn i Ånden”

Tekst:

«Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Og be også for meg, at det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets mysterium/hemmelighet», Ef 6:18-19.

Løfte om at Gud hører våre bønner:

«Og dette er den frimodige tilliten vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss, og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham»,  1Joh 5:14-15.

Innhold:

 • Bønnen kan betraktes som et av de sterkeste våpen vi som kristne har
 • Hva vil det si å be i Ånden?
 • Hva menes med påkallelse?
 • Hvem skal vi be for, og hva skal vi be om?
Lytt til andakt over temaet “bønn” (10 min.)

 

Andakt 13: La det profetiske ord få lyse for deg!”

Tekst 2Pet 1:19-21:

 • “Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, at ikke noe profetord i Skriften er gitt til egen tydning. For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd“.

   

Andakt over temaet “det profetiske ord”

 

Andakt 14: “Hvetekornets lov”

Tekst Joh 12: 24-28:

 • “Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv.

  Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære. Nå er min sjel forferdet! Og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time! Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time. Far, herliggjør ditt navn! Da kom det en røst fra himmelen: Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det!”

Lytt til andakt over Joh 12:24-28 (15 min.)

 

Andakt 15: “Jesus forutsier sin død”

Tekst: Joh 1:20-28

Andakt over temaet “Jesus forutsier sin død” (15 min.)

 

Andakt 16: “David oppfyller sitt løfte og viser stor nåde mot Mefiboset på grunn av pakten mellom han og Jonatan.

Tekst: 2Sam 9:6-8:

 • “Og da Mefibosjet, sønn av Jonatan, Sauls sønn, kom inn til David, kastet han seg ned med ansiktet mot jorden. Og David sa: Mefibosjet! Han svarte: Her er din tjener.

  David sa til ham: Vær ikke redd! Jeg vil gjøre vel mot deg for din far Jonatans skyld og gi deg tilbake hele den jordeiendommen Saul, din far, eide. Du skal alltid ete ved mitt bord. Da kastet han seg ned og sa: Hva er din tjener, at du lar ditt øye falle på en død hund som meg?”

Andakt over temaet: “David viser nåde mot Jonatans sønn, Mefoboset (12 min.)

 

Andakt 17: “Alle helgens dag og det himmelske håp om den by som har Gud til bygningsmann og skaper”

Tekst Hebr. 11:10 og 13-14:

  • “For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper… I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men de hadde sett det langt borte, og hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden.  For de som sier slikt, gir derved til kjenne at de søker et fedreland”.

    

Andakt over Hebr 11:13-14, “det himmelske håp” (8 min.)

Andakt 18: “Jesus som var 100 % syndfri, ble gjort til synd for oss. Hele verdens synder ble lagt på ham. Han vil gi oss del i syndenes forlatelse og en rettferdighet som duger for Gud”. (Skriftetale på allehelgensdagen 2019)

Tekst 2Kor 5:22:

 • “Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud”.
Skriftetale over 2Kor 5:22 ( 8 min.)


Andakt 19: Reformasjonens femte prinsipp: “All ære tilhører Gud”

Tekst: Åp 5:9 og 12:

 • “Og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta imot boken og åpne seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt”, Åp 5:9.
 • “De sa med høy røst: Verdig er Lammet, som ble slaktet, til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse!”, Åp 5:12.
Lytt til andakt over temaet: “All ærer og pris tilhører Gud” (12 min.)


Andakt 20: Verdens frelser Jesus Kristus skal snart bli født

Christmas, Crib, Stall, Bethlehem

Tekst Matt 1:20-23:

“Mens han nå tenkte på dette, se, da viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn! Frykt ikke for å ta Maria, din hustru, hjem til deg. For det som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde sagt ved profeten: Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud”.

Andakt over Matt 1:20-23 (15 min.)

Andakt 21: Vi skal få møtes i himmelens herlighet sammen med frelseren Jesus Kristus

Kryss, Kvitekrist, Tro, Gud, Jesus

Tekst Kol 3: 1-4:

“Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet”.

Lytt til andakt: Himmelens herlighet venter på oss! (13 min.)

Andakt 22: Frimodighet til å gå inn i helligdommen ved Jesu blod

Gallen Katedralen St, Collegiate Church


Andakt 23: Kristi himmelfart, og hans avskjed med sine egne disipler


Andakt 24: Bønnens plass i den kristne menighet og i de kristnes liv

Tekst 1Tim 2:1:

«Fremfor alt formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker».

Innhold:

 • Jesus og den Hellige Ånd som forbeder
 • Forbønn for hverandre 
 • Påkallelse og bydebønn: “Herre hjelp, herre frels! Skje din vilje!”
 • Takk for alle mennesker 
 • All ære og takk til Gud og til Frelseren Jesus Kristus
 • Hjemme i himmelen skal vi fullkomment takke
Andakt over 1Tim 2:1 (14 min.)


Andakt 25: Treenigheten – Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd

Frankrike, St Michel, Kirke, Katedral

Tekst: Ef 1:3:

 • “Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse  i himmelen i Kristus”.

Innhold:

 • Trosbekjennelsens dag
 • Hva betyr treenighet?
  • “Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én”, 5Mos 6:4
  • “Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt”, 5Mos 6:5
  • Gud er Gud – Jesus er Gud – den Hellige Ånd er Gud
Andakt 26: “Min fred gir jeg dere”, Joh 14:27

Due, Frihet, Bird, Natur, Dyr, Wing

Tekst: 

“Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!”, Joh 14:27.

Innhold:

 • Gud selv er en fredens Gud. Guds fred overgår all forstand, og skal bevare våre hjerter og våres tanker i Jesus Kristus
 • Fredsfyrsten Jesus Kristus vil gi oss alle del i sin himmelske fred
 • Fred i en god samvittighet, både med Gud og med våre medmennesker
 • Lev i fred med hverandre
 • Salig er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn
Lytt til andakt over “Guds fred” dom Jesus vil gi oss

Andakt 27: “Vekkelse på apostlenes tid i Samaria”, fra Ap. 8

Kreta, Samaria, Farlig

Bilde fra Samaria

Innhold:

 • Bakgrunn for vekkelsen: Langvarig konflikt mellom jødene og samaritanerne, og bakgrunnen for dette
 • Jesus og hans disipler forkynte Guds rike 1. gang i Samaria
  (Joh 4)
  • Mange samaritanere kom til tro på Jesus Kristus
  • Jesus forutsier en senere vekkelse i Samaria
 • Kristendomsforfølgelse i Jerusalem, og alle kristne spres bl.a. til Samaria, hvor de forkynte Guds rike og evangeliet om Frelseren Jesus Kristus
 • Samaritanere tok imot Ordet, kom til tro og ble døpt til Herren Jesu navn
 • Peter og Johannes blir send av menigheten i Jerusalem
  • De ba for dem, at de måtte få Den Hellige Ånd
  • De la sine hender på dem, og da fikk de Den Hellige Ånd
  • Hvorfor måtte jødene Peter og Johannes sendes, var det ikke godt nok med diakonen Filip, som var en greker? Nei, Gud ville konkret vise ovenfor både jødene og samaritanerne de nå var forenet til ett folk i Jesus Kristus, som likeverdige, men dog at frelsen og Frelseren kom fra jødene
 • Hvordan kan vi bli frelst og få den Hellige Ånd og bli arvinger til det evige livet?
Andakt over temaet: Vekkelse i Samaria (13 min.)

Andakt 28: “Troen og dåpen”

Tekst: «Og Han sa til dem: «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen!  Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt», Mark 16: 15-16.

Dugg, Presten, Dåp

Innhold:

Lytt til andakt over temaet “Troen og dåpen”

Andakt 29: “Rop med fryd, Sions datter! Rop høyt, Israel! Gled deg og fryd deg av fullt hjerte, Jerusalems datter!”

Christmas, Juletre, Ornament, Julepynt

Tekst Sefanja3: 14-17:

“Rop med fryd, Sions datter! Rop høyt, Israel! Gled deg og fryd deg av fullt hjerte, Jerusalems datter! Herren har tatt bort dine straffedommer, han har ryddet bort din fiende. Israels konge, Herren, er i din midte, du skal ikke mer se noe ondt. På den dagen skal det bli sagt til Jerusalem: Frykt ikke, Sion! La ikke hendene synke! Herren din Gud er i din midte, en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede, han tier i sin kjærlighet, han jubler over deg med fryderop”.

Innhold:

 • Lovboka blir funnet, og kong Josia underviser folket i Guds lov
 • Når det åndelige nedprioriteres, kan Gud ta bort sin velsignelse
 • Vekkelse, men den varer ikke så lenge
 • Guds folk Juda skal i framtiden få vende tilbake til Jerusalem for å tjene Herren
 • Frykt ikke, Sion! La ikke hendene synke!
 • Alternative guder i dag som kan bli en fare for oss
 • Gud kaller deg til omvendelse, han vil frelse deg
 • Julens og frelsens budskap lyder også for oss i dag
Lytt til det herlige evangeliet fra profeten Sefanja kap. 3 (30 min.)Andakt 30: 

Andakt 16: Esau selger seg førstefødselsretten, og frasier seg dermed retten til Guds velsignelse”

Tekst: 1Mos 25:27-30:

 • «Da guttene vokste opp, ble Esau en dyktig jeger, en mann som levde ute i marken. Men Jakob var en stillferdig mann som holdt seg ved teltene. Isak holdt mest av Esau, for han likte vilt. Men Rebekka holdt mest av Jakob. En dag da Jakob holdt på å koke en matrett, kom Esau hjem fra marken, rent utkjørt. Og Esau sa til Jakob: Vær så snill, la meg få sette til livs noe av det røde – dette røde du har der. For jeg er rent utkjørt. Derfor kalte de ham Edom«.


Andakt 17: Bønn om visdoms og åpenbarings ånd”

 

Tekst Ef. 1:17-19:

 • “Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft”.

   

  Andakt kommer…

 


Andakt 23: “Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud!”

Forsoning/forlikelse er ikke identisk med soning

Soning i NT’s betydning
Soning i Nye-Testamentets betydning er at Jesu blod – hans stedfortredende død – er som et dekke som skjuler alle angrende og troendes synder – også for Guds øyne – slik at han ikke kommer til å dømme de som er renset ren i Jesu Kristi blod. Men soningen får man nytte av, bare dersom man tror og tar imot Jesu fullkomne frelsesverk for sin egen del, og blir et Guds barn av nåde.


Andakt 21: “Jesu stedfortredende død kalle iblant for hvetekornets lov” 

  

Jesu stedfortredende død på korset kalles iblant for hvetekornets lov.
Når våre første foreldre, Adam og Eva, falt i synd, kom synden inn i verden. Og dermed kom døden, som ingen av oss kan unngå. Apostelen Paulus uttrykker seg slik om hvem som alene kan frelse oss fra døden:

«For ettersom døden kom ved et menneske, så er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For likesom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus», 1Kor 15:21-22.

På Golgata vant Jesus en evig seier over djevelen, synden og døden for enhver som tar imot gledesbudskapet om frelse og evig liv ved Frelseren Jesus Kristus. Slik hvetekornet må legges i jorden og dø for at ny hvete skal kunne vokse opp, slik måtte også Jesus lide og dø for våre syndere skyld, sone vår synd innfor Faderen og skaffe oss en evig rettferdighet, som duger innfor Gud. Og på grunn av den enes død, har tusener og atter tusener blitt frelst, og får dermed leve, selv om de også har måtte dø en naturlig liv, slik Jesus sier:

«Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø», Joh 11:25-26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 ulike andakter holdt over forskjellige temaer og bibeltekster. Lengde: 10-15 min. 

Bibeltekster:

 1. Salme 103: 1-4: Min sjel, lov Herren! (lydfil)
 2. Apg. 8: Vekkelse i Samaria (lydfil)
 3. Apg. 8: Vekkelse i Samaria (tekst)
 4. Luk. 15: 18: Jeg vil stå opp og gå til min far (tekst)
 5. Joh. 20: 19, 21: Guds fred som overgår all forstand (tekst)
 6. Ef. 1: 3: Hva lærer Bibelen om treenigheten, og om at Jesus er Gud? (lydfil)
 7. Ef. 1: 3: Treenigheten, vår trosbekjennelse (både lydfil og tekst)
 8. Joh. 9: 1-9 og 35b-38: En blindfødt får synet tilbake, og blir et viktig vitne om Jesus (tekst)
 9. Matt 1:21: Navnet Jesus – Ingen andre navn kan gi oss frelse (tekst)
 10.  Fil 2: 1: Finnes det noen medfølelse og barmhjertighet? (tekst)
 11. Matt 1: 18-24: Jesu unnfangelse, jomfrufødselen og Jesu fødsel (lydfil) 
 12. Matt 1: 18-24: Jesu unnfangelse, jomfrufødselen og Jesu fødsel (tekst)
 13.  2Pet 1: 19-21: Lør, les og ta vare på bibelens budskap og på det profetiske ord (lydfil)
 14. Joh 12: 20-28: Jesus forutsier sin død (lydfil)
 15. Joh 1: 30b-37: Se der Guds lam (lydfil)
 16. Hebr. 10: 19-20: Frimodighet til å gå inn i helligdommen ved Jesu blod (tekst)
 17. Joh 12: 20-28: Hvetekornets lov (lydfil)
 18. Joh 12: 20-28: Hvetekornets lov (tekst)
 19.  Ef 6: Guds fulle rustning. Guds Ord, det eneste angrepsvåpen som en kristen får benytte seg av (tekst)
 20. Ef 6: 13-14b: Guds fulle rustning – Sannhetens belte (lydfil)
 21.  Apg. 1: 9-11: Jesu himmelfart (lydfil)
 22. Apg. 1: 9-11: Jesu himmelfart (tekst)
 23. Matt 26: 36-39: Jesu bønnekamp i Getsemane (tekst)
 24. Ef 6: 18-19: Bønn etter Guds vilje og i Ånden (lydfil og tekst)
 25. Luk 1: 26-29: To forskjellige andakter hvor temaet er Maria budskapsdag (lydfiler)
 26. Ef 1: 15-23: Forbønn om Åndens gaver, om visdom og om åpenbarings Ånd (tekst)
 27. Hebr 1: 3: Kristus, utstrålingen av Guds herlighet (tekst)
 28. Jes 28: 12: Bare Herrens Ånd kan gi oss hvile og fred (tekst)
 29. Hebr. 10: 19-22: Frimodighet til å gå inn i helligdommen ved Jesu blod (lydfil, mp3)