19. juni 2024

Taler holdt 2020

Tale holdt i radio DSF søndag 22. mars 2020

Tekst Luk 1: 26-38:

Hør tale over temaet: Jesu unnfangelse ved den Hellige Ånd

Tale holdt 8. mars 2020

Tekst Matt 15:21-28:

  • “Og se, en kana’aneisk kvinne fra disse traktene kom og ropte til ham og sa: Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg! Min datter plages ille av en ond ånd. Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene hans kom da og ba ham og sa: Vis henne bort, for hun går og roper etter oss! Men han svarte og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus! Da kom hun og falt ned for ham og sa: Herre, hjelp meg! Han svarte og sa: Det er ikke pent å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene! Men hun sa: Det er sant, Herre! Men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer. Da sa Jesus til henne: Kvinne, din tro er stor! Det skal skje deg som du vil. Og datteren hennes ble helbredet fra samme stund”.

   Innhold:
  • Hva var den onde ånden som plaget kvinnens datter?
  • Er det tegn på at de som profeterer og gjør store tegn og under, har en sterk tro?
  • Hvorfor var Jesus tilsynelatende så avvisende mot kvinnen?
  • Hva er en sterk tro?
  • Kvinne, din tro er stor! Det skal skje deg som du vil.

 

Hør talen over Matt 15:21-28 (25 min.):

 


Tale holdt 7. januar 2020:

Tale spesielt til deg som er ung og som er en kristen, og som ønsker å bli bevart i troen som en kristen, selv om det iblant kan ha  sine utfordringer.

Tekst Salme 119:9-11:

 • “Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord.

  Jeg søker deg av hele mitt hjerte, la meg ikke fare vill fra dine bud! I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord for at jeg ikke skal synde mot deg”.

Innhold:

 • Foreldrenes og besteforeldrenes ansvar for å gi en kristen oppdragelse til barn og unge.
 • Menighetens ansvar for å legge til rette for at barn og unge skal bli bevart i troen
 • Barn og unges eget ansvar for sine valg og sine liv

Hør tale holdt 1. mars 2020:

Hør tale over Salme 119:9-11 (26 min.)

Lytt til tale over temaet “Hvordan bli et Guds barn?” Kjernebudskapet i all sann kristen forkynnelse skal ifølge Jesu befaling være: “Omvendelse og syndenes forlatelse”.

Tekst Luk 24:45-47:

 • “Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå Skriftene. Og han sa til dem: Så står skrevet, at Messias måtte lide og stå opp fra de døde den tredje dagen, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av”.

  Innhold: 

 • “Omvendelse og syndenes forlatelse” er synonymt med
  • Synd og nåde
  • Loven og evangeliet
  • “Nådens orden” i visse sammenhenger
 • Litt om Læstadius’ møte med samepiken Maria og hennes formidling og evangeliet og forsoningens budskap til han – noe som endret hans liv og hans forkynnelse

Lytt til tale holdt 23. februar 2020:

Tale over Luk 24:45-47 (33 min.)


Hva lærer Bibelen og Luther om rettferdiggjørelsen?

Tekst: Rom 4:3-8:

“For hva sier Skriften: Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet. Den som har gjerninger, får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger: Salige er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd”.

Lytt til tale holdt 12. januar 2020 over temaet rettferdiggjørelse ifølge Bibelen og Luther:

Tale over Rom 4:3-8 (34 min.)

Jesus underviser ut fra Skriften for de skriftlærde og for fariseere i tempelet med en mye høyere visdom og innsikt enn de hadde

Tekst: Joh 7: 10-19a (24 min.)

“Men etter at brødrene Hans hadde dratt opp, drog også Han opp til høytiden, ikke åpenlyst, men i hemmelighet. Jødene lette etter Ham på høytiden, og de sa: “Hvor er Han?” Det var mye prat* om Ham blant folket. Noen sa: “Han er god.” Andre sa: “Nei, tvert imot, Han forfører folket.” Men ingen snakket åpent ut om Ham av frykt for jødene. Da det var midt under høytiden, gikk Jesus opp i templet og underviste. Jødene undret seg og sa: “Hvordan kan Denne Mannen forstå Skriften* når Han aldri har fått opplæring?” Jesus svarte* dem og sa: “Min lære er ikke Min Egen, men tilhører Ham som har sendt Meg. Om noen vil gjøre Hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om Jeg taler ut fra Meg Selv. Den som taler ut fra seg selv, vil selv ta æren. Men Den som vil gi æren til Ham som har sendt Ham, Han er sannferdig, og i Ham er det ingen urettferdighet. Har ikke Moses gitt dere loven?”

Lytt til tale over Joh 7: 10-19a (24 min.)