15. juni 2024

Taler holdt i 2018


Tekst: 1Pet. 2: 5 og 9: Det kongelige og åndelige presteskap. (34 min.)

 • Det hellige Guds folk, og deres kall og oppgaver i evangeliets tjeneste i det almene presteskapet.
 • Dette presteskap omfatter alle sanne kristne.

Tekst: 2Mos 3: 7-8a: Herren sier: “Nå er Jeg steget ned for å befri dem”. (33 min.)

 • Gud befridde Israels folk fra Egyptens trelldom, og ledet dem ved Moses til det utlovede løftets land
 • I personen Jesus Kristus steg Gud ned – i inkarnasjonen – og som en sann Gud og et sant menneske frelste han oss ved sitt soningsverk på Golgata, og ønsker å gi oss del i det evige livet.

Tekst: Jes 55: 1-3: Alle dere som tørstet, kom! (33 min.)

 • Herren vil gi oss den nåde som ble lovt David
 • Kom, dere som tørster! Omvend dere, og ta imot frelsen og syndenes forlatelse til evig liv og salighet – alt er gratis
 • Hør, så skal deres sjel leve!
 • Gud vil opprette en evig pakt med oss. Vil du ta imot?

Tekst: 1Pet 1: 21-23 og 2: 1-3: Tro på Jesus, han som Gud reiste opp fra de døde og gav ham herlighet. (34 min.)

 • Tro på Jesus Kristus, og sett ditt håp til Gud!
 • Gjenfødt ved Guds Ord, som lever og blir
 • Kristus, den levende stein og det åndelige hus

Tekst: Jes 44:6-8: Israels konge kommer! (24 min.)

 • Så sier Herren:
  • Jeg er Israels og alle kristnes Herre og Konge
  • Jeg er din gjenløser og Frelser
  • Jeg er den første og den siste, Alfa og Omega, begynnelsen og enden
  • Uten meg er det ingen Gud, jeg kjenner ingen.
   • Derfor: “Du skal ikke ha andre guder enn meg!”
  • Frykt ikke og forferdes ikke!
  • Dere skal være mine vitner og forkynne mitt hellige navn!

Tekst: Ap. 17: 10-12: Et edlere sinn. Kristne i Berøa som gode forbilder for menighetene i dag. (29 min.)

 • De kristne i Berøa hørte evangeliet forkynt av Paulus og Silas, og tok imot Ordet med all godvilje
 • De gransket i Skriftene hver dag om det forholdt seg slik som det ble sagt
 • Merk: Selv apostlene Paulus og Silas sin forkynnelse ble prøvet i Skriftens lys, og måtte underkaste seg Skriften

Tekst: Joh. 3: 13-16: Jesus steg ned for å frelse oss. (43 min.)

 • Så har Gud elsket verden  – deg og meg
 • Jesus ønsker å frelse oss, og gi oss del i det evige livet
 • Jesus døde for våre synder, og stod opp fra de døde til vår rettferdighet

Tekst: Rom 3: 20-28: Rettferdiggjørelse av en synder. (35 min.)

 • Ingen lovgjerninger duger innfor Gud som fortjeneste
 • Ved loven kommer erkjennelse av synd
 • Rettferdiggjort ved tro på Jesus Kristus
 • Rettferdiggjort av Guds nåde ved forløsningen i Kristus Jesus

Tekst: Salme 57: 1-4 og 8-12: Vær meg nådig, Gud! (25 min.)

 • En klagesalme av David
 • Min sjel tar sin tilflukt til deg, og i dine vingers skygge finner jeg ly
 • Herren sender hjelp fra himmelen og freser meg
 • Mitt hjerte er rolig, Gud, mitt hjerte er rolig. Jeg vil synde og lovprise deg.

Andakt over Ef 6: 13-14a: Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan seire og bli stående. (20 min.)

 • Gud tilbyr oss hjelp på den onde dag
 • Stå da ombundet med sannhetens belte om livet
 • Ifør dere rettferdighetens brynje

Tekst: Hebr. 1: 1-8: Gud taler til oss ved sin Sønn. (27 min.)

 • Jesus Kristus er:
  • Skaperen av alt som er blitt til
  • Frelseren
  • En sann Gud
 • Hans trone står i all evighet
 • Ham tilhører all ære, pris og takk!

Andakt over 2Kor.  1: 3-7: I sjelesorg hos Jesus. (16 min.)

 • Jesus er den som kjenner oss aller best, bedre enn vi selv
 • Han kjenner vår livssituasjon, og vet hvilke hjelp vi behøver
 • Jesus vil gi oss den aller baste sjelesorg og trøst
 • Kast all din bekymring på ham, for han har omsorg for deg (1Pet. 5:7)!

Tekst: 1Joh. 2: 20-23: Jesus er Kristus. (31 min.)

 • Sannhet eller løgn
 • Litt om gnostisismen og andre vranglærer
 • Kjennetegn for Antikristus og de som har hans ånd
 • Vranglæren fornekter  Bibelens lære om Guds treenighet

Tekst: 1Joh. 1: 7-10: Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. (40 min.)

 • Vandre i lyset og ha samfunn med andre kristne
 • Jesu blods rensende kraft
 • Tre former for syndsbekjennelse:
  • a) Syndsbekjennelse for Gud
  • b) Syndsbekjennelse for den som man har syndet mot
  • c) Syndsbekjennelse for en sjelesørger
 • Forkynnelse av syndenes forlatelse på Jesu befaling

Andakt over Joh. 1: 30b-37: Døperen Johannes vitner om Jesus, Guds Sønn. (13 min.)

 • For at Jesus skulle åpenbares for Israel, derfor er jeg kommet
 • Guds vitnesbyrd   om treenigheten
 • Jesus er den som døper med den Hellige Ånd
 • Se der Guds lam!
 • Johannes disipler forlater nå Johannes, og begynner å følge Jesus

Andakt over Joh. 12: 20-28: Vi vil gjerne se Jesus. (16 min.)

 • Jesu svar: “Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli herliggjort”!
 • Hvetekornets lov: “Det må først skjules i jorden, så må det dø, og først deretter kan det bære mye frukt”
 • Jesus sier: “Der Jeg er, der skal også min tjener være”
 • Jesus er forferdet  innfor sin lidelse og død
 • Gud har herliggjort sitt navn, og skal igjen herliggjøre det!

Tale over 2Pet. 1: 19-21: Hør, les og ta vare på Guds Ord. La det lære og fostre deg, og lev etter det! Så vil Gud velsigne deg rikelig. (30 min.)

 • Det profetiske ord  om Jesus i GT og NT, og kjernebudskap til det profetiske budskapet
 • Guds Ords 100 % pålitelighet og Sannhet
 • Jesus Kristus er:
  • Lampen som lyser klarere enn andre lys for alle oss som er i mørket, og er avhengige av lys for å kunne
  • Davids rot og den klare morgenstjerne som profetene profeterte om, han som sier: “Se, jeg kommer snart!”
  • Hvordan profetier og Bibelen ble til
   • ikke ved menneskers vilje
   • ikke til egen tydning, men:
    • de hellige Guds menn talte drevet av den Hellige Ånd

Nyttårsmøtet i Luleå 2019. Tekst Matt 11:20-30 (36 min.) : Det sanne Lys skinner, Jesus, stråler inn i dødsskyggens land, og profetien i Jesaja 9 går i oppfyllelse.

 • Jesus flytter fra Nasaret til Kapernaum, og dermed går ytterligere en profeti om ham i oppfyllelse
 • Hedningenes Galilea får sin besøkelsestid, og Jesus kaller folket i Korasin, Betsaida og i Kapernaum til å omvende seg til Herren
 • Frelsen er kun åpenbart for de små og de umyndige. Dette priser Jesus sin himmelske Far for
 • Jesu allmakt som Faderen har delegert til ham
 • Jesus innbyr til frelse og til hvile:
  • Alle som strever og har tungt å bære
 • Lær av meg, sier Jesus
  • Han vil hjelpe oss med å bære våre byrder og alt som er vanskelig for oss

Nyttårsmøtet i Luleå 2019. Tekst Rom 15:1-7 (40 min.): Litt om kristen sjelesorg.

 • Hvem er “de sterke” kristne, og hvem er “de svake og skrøpelige” kristne?
 • Bær “de svakes” skrøpeligheter! Vær til behag og til oppbyggelse for din neste.
 • Jesus som vårt beste eksempel når det gjelder kristen sjelesorg
 • La Skriften, Guds Ord, få lære og trøste deg og hold fast i håpet og i tålmodigheten
 • Takk og pris Gud, vår Herre Jesu Kristi Far samstemmig og med en munn!

Nyttårsmøtet i Luleå 2019. Tekst 1Joh 1:7 – 2:2 (44 min.) : Vandre i lyset, og lev i de helliges samfunn og i samfunnet med Faderen og hans Sønn Jesus Kristus.

 • Gud er Lys og lysets opphav. Han sa: Bli lys! Og det ble lys
 • Kom til Jesus Kristus, det sanne lys, og la ham få lyse opp for deg i ditt liv!
 • Forskjellen på når mørket regjerer i våre liv og når lyset fra Jesus Kristus og Guds Ord får opplyser for oss
  • Et liv i syndens mørke, og konsekvensen av det
  • La lyset fra Guds Ord og hans Ånd få avsløre synden og mørket i våre liv
  • Skriftemålet, syndsbekjennelse og syndenes forlatelse
  • La oss leve og vandre på livets vei, så skal den klare Morgenstjerne lede oss til
  • I Guds himmel skal Guds herlighet opplyse byen, og Lammet er dens lys
  • Jesu stedfortredende soning på Golgata som forutsetning for syndenes forlatelse og fred med Gud

Nyttårsmøtet i Luleå 2019 (50 min.). Tekst 4Mos 4: 22-27: Den aronittiske velsignelse som Herren vil velsigne sitt folk med.

 • Herren vil gi oss timelig velsignelse (5Mos 15:4-6)
  • Vilkår som Herren setter:
   • Når vi bare lytter oppmerksomt på Herren vår Guds røst
   • Når vi akter vel på å holde alle de bud som han har gitt oss
  • Herren vil gi oss rikelig med sin åndelige velsignelse i Kristus Jesus
   • Bygger kun på Jesu Kristi lydighet og hans verk
    • Gud virker selv troens lydighet og lydighet til den Hellige Ånds veiledning, og med bestenkningen med Jesu Kristi blod (1Pet 1:1-2)
    • La oss rense våre sjeler ved Ånden i lydighet mot sannheten (1Pet 1:22)