Hva lærer Bibelen om ulike bibelske temaer?

Jeg tror at Bibelen, den Hellige Skrift, er Guds ufeilbarlige og sanne Ord. I Ordets lys skal all kristen lære og liv prøves, og det er også det aller beste lys på vår vei, og en klar og pålitelig lampe for vår fot.

Guds Ord er åpenbaringen om Jesus Kristus, hvem han er, likheten mellom Gud og Jesus, og hva han har gjort for å gjenløse og frelse oss. Alene ved troen på Ham kan vi få del i det evige liv.

For profetene, Jesus og apostlene var Guds Ord den eneste ledestjerne og kilde til kunnskap om Guds åpenbaring – det eneste som gjelder, og som blir bestående når alt annet forgår. Jeg har derfor samlet noen bibelsitaer om ulike bibelske temaer, og håper dette skal bli til velsignelse og veiledning også for deg.

Bønn: Herre, send ut Ditt lys og Din sannhet! La dem lede meg! La dem føre meg til Ditt hellige berg og til Ditt tabernakel!
Sal 43:3

Henry Baardsen, Alta

 1. Det kongelige og åndelige presteskap 
  1. Tilhører alle sanne kristne, både menn og kvinner
 2. Guds allmakt, hans storhet og autoritet
 3. Jesu maktgjerninger og hans autoritet
  1. Jesus utruster apostlene til å gjøre maktgjerninger, tegn og under
 4. Den Hellige Ånds gjerninger ved evangeliet og gjennom apostlene og de kristne, og Åndens frukter
 5. Rettferdighet og rettferdiggjørelse – Hva 
  lærer Bibelen? Hovedside

  1. Guds rettferdighet
  2. Guds dømmende rettferdighet
  3. Lovens rettferdighet
  4. Kristus, vår eneste rettferdighet 
  5. Hva er rettferdiggjørelse?
  6. Bibelens grunntekst om rettferdiggjørelse
  7. Rettferdiggjort at troen på Jesus Kristus alene
  8. Tilegnet Jesu Kristi rettferdighet
  9. Luther om tilegnet rettferdighet
  10. Livets rettferdighet eller helliggjørelse, frelsens andre side
  11. Jesu blod – Guds kraft til helliggjørelse
  12. Fariseernes lære om frelse og rettferdiggjørelse, og Jesu oppgjør med dem
  13. Menneskenes totale mangel på rettferdighet som duger for Gud
  14. Luthers oppgjør med egenrettferdigheten med utgangspunkt i Gal. kap. 1-3
  15. Luthers klagesang over egenrettferdigheten, Gal. kap. 4-6
 6. Den treenige Gud, Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd
  1. Den treenige Gud, hva sier Bibelen? 
  2. Det finnes bare en Gud, for Gud er ‘en (tekst) 
  3. Det finnes bare en Gud, for Gud er ‘en (Hva sier Bibelen?)
  4. Tre personer, men kun en Gud
  5. Jesus er Herre, 
  6. Alle tre personene i guddommen er Gud
  7. Kyrios – Herren
  8. Guds eget navn – JHVH – Jeg er den Jeg er
  9. En indre enhet mellom Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd
 7. Hva vitner den Hellige Skrift om Jesus Kristus?
  1. Jesus Kristus er Herre
  2. Jesus Kristus er sann Gud
  3. Jesus er Kristus
  4. Jeg – Jesus – er 
  5. Jesu syv “Jeg er”-uttalelser i Johannesevangeliet
  6. Jesus er konge, prest, Profeten, Kristus, Guds Sønn, Guds Hellige, Herre og Mester, Alfa og omega, begynnelsen og enden
  7. Jesus – skaperen av alle ting – alle tings begynnelse og ende
  8. Herrens engel i GT – Jesu preeksistens
  9. Jesus som lærer og forkynner
  10. Navnet Jesus – ingen andre navn kan frelse oss
  11. Kristus – utstrålingen av Guds herlighet
  12. Forbilder på Jesus Kristus i GT
  13. Jesus gjorde soning for hele verdens synder en gang for alle
  14. Golgata-pakten, den nye pakt i Jesu blod
  15. Jesu oppstandelse fra de døde
  16. Kristi komme – Jesu Kristi åpenbarelse i herlighet
  17. Kristi gjenkomst (parusia)
 8. Profeten Elisa/Elisja og hans undergjerninger/mirakler
  1. Undergjerning 1-6
  2. Undergjerning 7-9
  3. Undergjerning 10-11
  4. Undergjerning 12-19
 9. Profetier i GT om Jesus og oppfyllelsen i NT
  1. Profetier om Jesus Kristus, 1-8
  2. Profetier om Jesus Kristus, 9-12
  3. Profetier om Jesus Kristus, 13-16
  4. Profetier om Jesus Kristus, 17-19
 10. Bibelstudie: Litt om bibelsk sjelesorg. Hva lærer Bibelen Guds Ord om kristelig sjelesorg?
 11. Bibelstudie: Jesu oppstandelse fra de døde – hovedside
 12. Bibelstudie: Dødsriket og/eller helvete? Hva lærer Bibelen Guds Ord?
 13. Bibelstudie: Hvem er Jesus Kristus?
 14. Herrens engel i GT, hvem var han? Mest sannsynlig var han Jesus Kristus i sin pre eksistens
 15. Den store forsoningsdagen med dets offerdyr, ulike alter, blodsbestenkelsen og den soning som dette virket. Alt dette pekte frem til Jesu fullkomne offer på Golgata, der han gav sit liv og ofret sitt blod til soning for hele verdens synder – også dine og mine
 16. En total oversikt over samtlige konger i Israel, før riket ble delt, og etter delinga, både i Nordriket Israel og i Sørriket Juda. Oversikten begynner med den først konge, kong Saul, helt til den siste konge i Juda, da de ble sendt til fangenskapet i Babel.
  1. Kong Asa av Juda. Hva sier Bibelen om ham, og hva kan vi lære?
  2. Kong Hiskia/Esekias av Juda – Hva sier Bibelen om han, og hva ken det lære oss?
 17. Den treenige Gud, Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd
 18. Jesus Kristus, Guds offerlam, bærer og tar bort verdens synd. Har du blitt renset ren fra dine synder i Lammets blod?
 19. Den prestelige/aronittiske velsignelse og litt om dens oppfyllelse i Jesus Kristus
 20. Hva har Gud åpenbart i Bibelen, og hva kommer han ennå til å åpenbare?
 21. Er ditt navn skrevet i livets bok i himmelen eller ikke?
  Dette er et meget viktig spørsmål som avgjør din framtid og din evighet.
 22. Hva lærer Bibelen om bønn til Gud i Jesu navn og om forbønn?
 23. Bibelen er Guds ufeilbarlige Ord. Kun det åpenbarer Sannheten
 24. Jesus Kristus, sann Gud og bærer av Guds navn JHWH og ego eimi = Jeg er
 25. Syndenes forlatelse og tilgivelse av synder. Hva lærer Guds Ord?
 26. Jesus, vår rettferdighet. Hva lærer Guds Ord oss om rettferdiggjørelse?
 27. Helliggjørelse – den Hellige Ånds verk i oss
 28. Den treenige Gud. 1. Faderen 2. Sønnen Jesus Kristus 3.
  Den Hellige Ånd
 29. Guds fred! Fred fra Gud og Jesus Kristus. Søk fred blant mennesker!
 30. Jesu gjenkomst i makt og herlighet
 31. Apostelmøtet i Jerusalem år 49. Bakgrunn for møtet. Hva besluttet
  den Hellige Ånd, menigheten og apostlene på møtet?
 32. Jakob og Esau. Jakob flykter for å berge livet, ser en drøm og får
  gjentatt løftet om velsignelse og om Israels land.
 33. De ti bud. Hva lærer Bibelen Guds Ord om hva budene påbyr og forbyr?
 34. Guds ild og fremmed ild

Hva sier Guds Ord om rettferdighet og rettferdiggjørelse?

 1. Hva er rettferdiggjørelse, og hva betyr det?
 2. Grunnteksten om rettferdiggjørelse
 3. Personen Jesus Kristus – vår rettferdighet
 4. Rettferdiggjort i Kristus
 5. Tilregnet rettferdighet
 6. Gud er rettferdig og Han rettferdiggjør alle som søker Guds rettferdighet og som tror 
 7. Guds rettferdighet
 8. Rettferdiggjørelse
 9. Troens rettferdighet
 10. Livets rettferdighet eller helliggjørelse
 11. Lovens rettferdighet
 12. Guds strenge og dømmende rettferdighet
 13. Fariseernes lære om rettferdiggjørelse, og Jesu oppgjør med dem
 14. Joh 4:1-4