29. mai 2024

Andakter

Andakter 2020

1 Jesus som Hyrden (Jes 40:11), den gode hyrde (Joh 10, den store hyrde (Hebr 13:20 og som overhyrden (1Pet 5:4). Er han det også for deg?

Innhold:

 • Herren (Jesus) er vår Hyrde, og Guds folk er hans får og lam
 • Gjetergutten David som forbilde på Jesus
 • Hyrden (Jesus), og hans store omsorg for fårene og lammene
 • Jesus gav sitt liv for oss som den gode hyrde
 • Fårenes store hyrde ble ført opp fra de døde – til vår rettferdighet
 • Snart skal overhyrden åpenbare seg på himmelens skyer for å hente hjem sine egne

Lytt til andakt over temaet “Jesus som Hyrde (10 min.)


1 David og Jonatan inngår en vennskapspakt


2 Reformasjonsdagen 2019: Andakt over temaet «Troens grunn»

 1. Skriften alene
 2. Kristus alene
 3. Nåden alene
 4. Troen alene
 5. All takk og lov til Gud alene


3 Reformasjonens femte prinsipp: All takk og ære tilhører Gud!


4 Jesus ble gjort til synd for oss. Han tilbyr oss sin rettferdighet og syndenes forlatelse


5 Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud!

Innhold:

 • Soning i NT’s betydning
 • Forsoning eller forlikelse
 • Tilbudet om å la seg forlike gjelder også deg

6 Hvordan våke feil, og hvordan våke rett som en kristen slik at vi er rede når Jesus kommer

Innhold:

 • Noen blir fast i detaljer og i uvesentlige spørsmål
 • Viktig å prioritere  rett, og ha hovedfokuset på sitt eget hjerte
 • Rens først beger og fat innvendig
 • Våk, så dere kan kjenne tidens tegn
 • Vekkelsesropet om Jesu gjenkomst virket en lengsel etter omvendelse

7 Jesus har med sitt blod åpnet veien inn til helligdommen i himmelen

Innhold:


8 Jesu gjenkomst nærmer seg. Er du rede til å møte ham?


9 Guds lys avslører mørket i oss

Innhold:

 • Ransak og prøv dere selv!
 • Gud ild vil rense bort slagget, og rense oss rene
 • Gud bruker lyset og ilden for å rense sitt eiendomsfolk
 • Å bygge sin kristendom med tre, halm og strå
 • Jeg har prøvd å prøve meg selv og å vurdere vår vekkelse i Bibelens lys

10 Diotrefes – en ond og usunn maktperson i menigheten

Innhold:

 • Hvem var egentlig Diotrefes?
 • Hvem var brødrene som Diotrefes hindret å tale i menigheten?
 • Diotrefes ville være den fremste – større enn apostelen Johannes
 • Maktmennesket Diotrefes ble virkelig et stort problem for maktmennesket

11 Salme 103: 1-4: Min sjel lov Herren!

Innhold:

 • Hva skal vi takke Herren for?
 • Hva takket David for?

12 Grensen mellom Guds rike og verden

Innhold:

 • Mange opplever dyp identitetskrise
 • Vi er alle skapt i Guds bilde for å ha vår identitet som tilsier at vi hører Herren til
 • Syndefallet gjorde at vår identitet og vårt selvbilde ble knust
 • Ved omvendelse og gjenfødelse får vi tilbake vår kristne identitet og vårt selvbilde kan bli gjenopprettet
 • Grensen mellom Guds rike og verden

13 Ap 2:42: De  kristne holdt urokkelig fast ved i det aller viktigste

De fire “B-ene” som de holdt fast ved, var:

 1. Bibelen
 2. Brødre- og søstrefellesskapet
 3. Brødsbrytelsen
 4. Bønnene

14 Esau selger sin førstefødselsrett, og frasier seg dermed Guds velsignelse

Innhold:

 • Hva betyr fortellingen for oss, og hva har den å lære oss

15  Patriarken Jakob og hans liv

Bilderesultat for patriarken jakob

Innhold:

 • Var Jakob utvalgt av Gud til å bli velsignet?
 • Førstefødselsretten
 • Guds svar til Rebekka – Jakob skal velsignes, ikke Esau
 • Som førstefødt arvet Esau førstefødselsretten, og hadde rett til velsignelsen av sin far
 • Jakobs plan for å få førstefødselsretten fra Esau
 • Esau selger førstefødselsretten
 • Hva kan fortellingen lære oss?

16 Patriarkene Abraham og Isak, og deres åndelige arv til Jakob og til oss

Bilderesultat for patriarken abraham

Innhold:

 • Herrens kall til Abraham og hans ætt kan beskrives slik
 • Patriarkenes tro og gudsdyrkelse var kjent for alle i samtiden deres
 • Patriarkene som gode forbilder også for oss

17 Josef’ åndelige arv

Turban, Shenuda Iii, Patriark, Bart

 • Abraham mottok velsignelsen og løftene fra Gud og viderefører dette til sin sønn Isak
 • Isak ble velsignet av Gud, fikk stadfestet løftene, og gir det videre til Jakob
 • Jakob viderefører løftene og Herrens velsignelse til sitt barnebarn Josef

18 Josef’s åndelige bakgrunn

Is, Breen, Kaldt, Gange, Stein, Eventyr

Innhold:

 • Josefs forfedre: Abraham, Isak og Jakob
 • Disse hadde alle to mål:
  • Løftets land Kaanaan
  • Himmelen, «byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper» (Hebr 11:11)
  • De hadde alle en frelsende tro på den kommende Messias, som også ble deres Frelser

19 Gud sparte ikke sin egen Sønn, men gav ham for oss alle

Tekst Rom 8:32:

 • “Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham?”

20  Gud vær meg synder nådig!

ggg

Innhold:


21 Jesus vil ikke støte noen bort

Tekst: Joh 6:37:

 • “Alle dem som Faderen gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, skal jeg aldri støte ut”.

22 Guds fred som overgår all vår forstand

«Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!», Joh 14:27.

Innhold:


23 Troen og dåpen

Tekst: Mark 16: 15-16

«Og Han sa til dem: «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen!  Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt».

Innhold:


24 Bare Jesus kan frelse oss

 • Tekst: «Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved«,  Apg 4:12.

Innhold:

 • Hva vil det si å bli frelst?
 • Paulus og Silas holdt bønn og sang lovsanger til Gud
 • Fangevokteren og hele hans hus ble Guds barn
 • Takk for Frelseren Jesus Kristus
 • Mange i Efesos ble frelst
 • Takk for frelsen, for Guds nåde, for troen

25 Kristus, utstrålingen av Guds herlighet

Jesus, Gud, Hellige Ånd, Kristne

Innhold:


26 Treenighetens søndag – vår trosbekjennelse

Frankrike, St Michel, Kirke, Katedral

Innhold:


27 Vekkelse i Samaria

Innhold:


28 Jesus helbreder en som ble født blind, og gir han synet. Han gledet seg over det, og ble et ivrig vitne om Jesus

Bilderesultat for blindfødt

Innhold:


29 Navnet Jesus – ingen andre navn kan gi oss frelse

Tekst:

«Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra sine synder», Matt 1:21.

Maleri, Kunstverk, Art, Russisk Kunst

Innhold:

 • Alt det gamle får vil legge bak oss. – Så får vi begynne det nye år i Jesu navn
 • Immanuel betyr: “Gud med oss”
 • Hans navn skal kalles UnderRådgiverMektig GudEvig Far og Fredsfyrste, Jes 9;6
 • “For det er ikke frelse i noen annen. Og det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved”, Ap 4:12.

30 Finnes det noen kristelig medfølelse og barmhjertighet?

Innhold:

 • Synden ødelegger innen alle relasjoner og «kveler» barmhjertigheten
 • Jesu vil ved sin barmhjertighet lege syndens skadevirkninger
 • Vårt ansvar som kristne å vise kristen barmhjertighet og nestekjærlighet
 • La oss møte barn og unge med Kristi kjærlighet

31 Jesu unnfangelse, jomfrufødselen og Jesu fødsel

Tre Konger, Kacper, Melchior, Baltazar

Innhold:

 • Jesus, Davids Sønn. Og sønn av Maria
 • Josef – Maria’s forlovede og Jesu stefar
 • Jesus skulle bli født i Betlehem
 • Jomfru Maria ble med barn på en overnaturlig måte, ved Den Hellige Ånd
 • Mange fornekter jomfrufødselen, og også mange andre av Guds under
 • Kan vi stole på Guds Ord? Er Bibelen pålitelig?
 • Vår tro og vår bekjennelse i dag
 • Joses å løse Maria fra forlovelsen i stillhet
 • Bare Jesu navn kan frelse oss
 • Immanuel – Gud er med oss

32 “Hvetekornets lov”, Joh 12:20-28

“Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt”, Joh 12:24.

Innhold:

 • Jesu stedfortredende død på korset kalles iblant for “hvetekornets lov”

33  “Guds fulle rustning” – Guds Ord er det eneste angrepsvåpen som en kristen får bruke

“Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord”, Ef 6:17.

Innhold:

 • Guds fulle rustning
 • Fredsfyrsten Jesus forkynner et fredens år
 • Fred være med dette hus!
 • Guds fred som overgår all vår forstand
 • Kampen mot ondskapens åndehær under himmelrommet
 • Sannhetens belte

34 Jesu himmelfart

Innhold:

 • Jesu avskjed med sine disipler på Kristi himmelfartsdag
 • Innledningsbønn
 • Jesus åpenbarer seg for sine egne i 40 dager etter sin oppstandelse

35 Jesu bønnekamp i Getsemane

«Så kom Jesus med dem til et sted som heter Getsemane, og han sa til disiplene: Sett dere her, mens jeg går dit bort for å be! Han tok med seg Peter og de to Sebedeus-sønnene, og sorg og angst kom over ham. Da sier han til dem: Min sjel er bedrøvet inntil døden! Bli her og våk med meg. Og han gikk et lite stykke fram, falt på sitt ansikt og ba: Far! Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi! Men ikke som jeg vil, bare som du vil», Matt 26:36-39.

Golgata, Krysse, Kristne, Tro, Jesus

Innhold:

 • Jesus visste om alt som skulle skje, allerede før det skjedde
 • Jesu bønnekamp i Getsemane
 • Hvorfor hadde Jesus det så utrolig vanskelig?
 • Jesus alene

36 Bønn etter Guds vilje – en bønn i Ånden

«Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Og be også for meg, at det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets mysterium/hemmelighet», Ef 6:18-19.

Innhold:


37 Paulus’ forbønn for de kristne i Efesus – og for oss kristne i dag

Kryss, Sunset, Ydmykhet, Hengivenhet

Innhold:


38 Kristus, utstrålingen av Guds herlighet

Innhold:


39 Juleandakt: “Bare Herrens Ånd kan gi oss hvile og sann fred

«Dette er hvilen, la den trette finne hvile ved den,» og: «Dette er freden.» Likevel ville de ikke høre”, Jes. 28:12.

Christmas, Crib, Stall, Bethlehem

Innhold:


40 Guds gledesbudskap til deg og meg

Tekst:

 • “Stig opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud! Oppløft din røst med kraft, du Jerusalems gledesbud! Rop høyt, frykt ikke! Si til Judas byer: Se, der er deres Gud! “, Jes 40:9.

The Art Of, Religion, Israel

Innhold:

 • Gud har et gledesbudskap nettopp til deg
 • Men engelen sa til dem: “Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket”.
 • Evangeliet – Guds gledesbudskap om Frelseren Jesus Kristus
 • Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!, Fil 4:4

41 Våre liv er skjult med Kristus i Gud

Temaet for andakten er hentet fra apostelen Paulus’ brev til Kolosserne, og lyder:

 • «Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud«, Kol 3:3.

Hva vil det si å bli en kristen?
Å være en kristen, betyr egentlig mye  mer enn hva vi kan ane. Vi skjønner at det er noe stort, noe som Gud har gjort med oss og noe som han har virket i oss…

Mer av innholdet:..