Andakt: “Jesus har med sitt blod åpnet veien inn til helligdommen”

I Jesu blod har vi som kristne og Guds barn frimodighet til å gå inn i helligdommen

Tekst:

“Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød. Og vi har en stor prest over Guds hus. Så la oss da tre fram med sannferdig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset fra en ond samvittighet og med legemet badet i rent vann”, Hebr 10:19-20.

Fortsett å lese «Andakt: “Jesus har med sitt blod åpnet veien inn til helligdommen”»

Jesu blod – grunnen til rettferdigjørelsen innfor Gud

Rettferdiggjørelse – Jesu frelsesverk for oss, som vår stedfortreder
Et uttrykk for rettferdiggjørelse er at Gud tilregner oss hele Jesu Kristi fullkomne frelsesverk på Golgata ved hans stedfortredende død i vårt sted. Når vi hører evangeliet og tar i mot det gode budskapet om evig liv på Frelseren Jesus Kristus, virker Gud troen og gir den Hellige Ånd i våre hjerter.

Les mer på side 2!

Andakt over Hebr. 10: 19-22: Frimodighet til å gå inn i helligdommen ved Jesu blod (17 min.)

Lytt til tale over Hebr 10:19-22 (17 min.)

Sitater av Luther: Stenket med Jesu dyrebare blod

Jesu Kristi blod renser bort all synd

Oversatt fra finsk av Henry Baardsen, Alta

Luther-sitat 1: Luther i Veiledning og trøst innfor døden, 1

Kilde:. Neuvo ja lohdutus kuolemaa vastaan. Suom. Johan Ephraim Ahlgren. Tampere 1903, (J. C. Frenckell & Poika), s. 109. 


Vi er forlikt med Gud ved Kristi blod.

Det blod som fløt ut av vår Herre Kristi side (da stridsmennene stakk et spyd i hans side og det strømmet ut vann og blod), er vår gjenløsningspris, en full betaling for (alle) våre synder, det er vår (fullkomne) forsoning (med Gud).

Les mer på side 2!: Luther i Veiledning og trøst innfor døden, 2

Gud laget klær av skinn til Eva og Adam. Bilde på Jesus og hans blod til soning

Gud ofrer et dyr, og lager klær til Eva og Adam
Helt i fra Bibelens første sider ser vi at Gud benyttet blodet for å sone våre første foreldres synd. Både Eva og Adam lot seg forføre til å ete av treet om kunnskap til godt og ondt, selv om Gud hadde sagt at de ikke skulle gjøre det For om de gjorde det, skulle de dø (1Mos 3). Men selv om Gud forbød dem det, adlød de slangen som forførte dem, og syndet. “Da ble begges øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne.

Fortsett å lese «Gud laget klær av skinn til Eva og Adam. Bilde på Jesus og hans blod til soning»

Abels offer. Et forbilde på Jesus og på hans blod til soning

Abel ofret av de førstefødte lammene for Herren
Andre gang vi møter et blodig offer i Bibelen er i 1Mos 4. Adam og Eva fikk to sønner, Kain og Abel. Begge bar frem for Herren hvert sitt offer. De hadde sikkert fått høre om dyrene som Gud ofret for å kunne tilgi den synd som deres foreldre hadde gjort. Abel tok lærdom av det, men ikke Kain. “Hvorfor skal ikke et offer av mine henders verk duge for Herren”, tenkte han kanskje, og så bar han fram et offer av markens grøde. Men Herren så ikke med velbehag på Kain og hans offer.

Fortsett å lese «Abels offer. Et forbilde på Jesus og på hans blod til soning»

Golgata-pakten, den nye pakt i Jesu blod

Med sitt eget blod gikk Jesus inn i helligdommen, stenket nådestolen og vant oss frelse

Hebreerbrevets forfatter uttrykker det slik: “Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle, og fant en evig forløsning”, Heb 9:12. Og han fortsetter: “… hvor mye mer skal da Kristi blod – han som i kraft av en evig Ånd bar seg selv fram for Gud som et lyteløst offer – rense vår samvittighet fra døde gjerninger så vi kan tjene den levende Gud!”, Heb 9:14.

Sitater av Luther: Jesu Kristi blod

Forord
Det finnes intet middel som kan rense våre samvittigheter rene, eller noe annet som kan ta bort våre synder, enn Jesu Kristi blod. Ved at Jesus tok på seg alle våre synder, og gjorde en fullkommen soning for våre synder på Golgata kors, tilbyr han oss renselse og syndenes forlatelse i kraft av sitt eget dyrebare blod. Evangeliet gir oss del i denne dyrebare skatt. Dette får vi høre og tro når ordet om syndenes forlatelse blir forkynt hørbart av et sendebud i Kristi sted eller ved forkynnelsen av frelsens budskap. Dette Kristi blod gir oss del i fred, frihet og glede, og det styrker oss i troen på Frelseren Jesus Kristus.

Oversatt fra finsk av Henry Baardsen, Alta.


Luther-sitat 1.

Kilde: “Neuvo ja lohdutus kuolemaa vastaan. Suom. Johan Ephraim Ahlgren. Tampere 1903, (J. C. Frenckell & Poika), s. 109”.

Vi er forlikt med Gud ved Kristi blod.

Det blod som fløt ut av vår Herre Kristi side (da stridsmennene stakk et spyd i hans side og det strømmet ut vann og blod), er vår gjenløsningspris. Det er full betaling for våre synder og er vår (fullkomne) forsoning. Ved Sin uskyldige lidelse har Jesus betalt hele vår (synde)skyld, og Han har tatt bort den evige døden og forbannelsen. Dette Kristi blod roper innfor Faderen, for vår skyld, uten opphør: ”Far, far, nåde, nåde, tilgi, tilgi”. Slik har Kristus ved sitt blod fortjent for oss Guds sanne nåde, syndenes forlatelse, rettferdighet og frelse.

Den gyllne nådedrakt
Dette (Jesu) blod er den gyllne nådedrakt. Når vi er ikledd denne drakt, kan vi (frimodig) stige frem for Gud. For Gud kan ikke, og vil heller ikke holde oss som annet, enn slik han holder Sin (egen) kjære Sønn, full av rettferdighet, hellighet og uskyldighet.

Kristi uskyldige blod inneholder også en slik kraft at den frelser, frikjøper, tvetter og renser oss fra alle synder og fra forbannelsen. Alle som er bestenket og tvettet (ren) i dette blod, kan trygt og frimodig stige frem for Gud, påkalle Hans hjelp, og med full forvissning og uten å tvile være sikker på at han blir bønnhørt.

Les videre side 2!

Sitater fra Luther: Jesu Kristi blod og dets rensende kraft

Stenket med Jesu dyrebare blod, 2

Oversatt fra finsk av Henry Baardsen, Alta

Luther-sitat 1:

Kilde: Valituille muukalaisille 1-2. Ensimmäisen ja toisen Pietarinkirjeen selitys. Suom. A. V. Lehtola. Sortavala 1931. (SLEY). 12,259 (1522); [14,14 (1523/24)]. Epistel S.Petri gepredigt und ausgelegt. Erste Bearbeitung 1523. WA 12,259-399, s. 9.

”Utvalgt etter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og renselse med Jesu Kristi blod”, 1Pet 1:2.


Rett måte å forkynne Kristus  på.

Vi blir gjort hellige når vi blir stenket med Kristi blod, sier Peter, slik at vi blir lydige og at vi tror Kristi Ord. Peter uttrykker seg her litt annerledes enn det Paulus gjør, selv om det Peter sier, betyr det samme som Paulus uttrykker, nemlig at vi blir frelste ved troen på Kristus.

For troen virker slik at vi blir lydige og ydmyker oss under Kristus og Hans Ord. Altså betyr lydighet mot Guds Ord og Kristus samt det å være stenket med Kristi blod det samme som å tro.

Men dette er svært vanskelig for vår egen fordervede natur. Den strider i mot og blir veldig irritabel, om vår natur fullstendig må overgi seg til Kristus og opphøre med alt eget strev. Dette gjelder særlig om vår natur må ringeakte seg selv og holde sitt eget strev og egne muligheter for synd. Men (om vi vil etterfølge Jesus), så må vår egen (gjenstridige) natur bli tatt til fange (under troens lydighet).

Det tales også om stenkelse i Salme 51:9: ”Rens meg fra synd med isop, og jeg blir ren. Tvett meg, og jeg blir hvitere enn snø”. David henviser her til Mose lov, det er også derfra Peter har hentet det, når han vil ta bort Mose dekke og lede oss til Bibelen (se 2 Kor 3:13-15).

Da Moses hadde bygget Åpenbaringsteltet, så tok han blod av okser (2 Mos 24:6-8) og stenket det på alteret i teltet og på hele folket.  Denne stenking (som Moses gjorde), helliget ikke til åndelig renhet, men bare til det ytre. Det er derfor helt nødvendig med en åndelig renselse. For den første stenkelsen (som Moses gjorde), virket bare til en ytre og kjødelig hellighet, og dette duger ikke innfor Gud. Men ved denne ytre stenkelsen har Gud ville avbilde den (kommende) åndelige stenkelse (som skulle bli gjort med Kristi dyrebare, virkekraftige, rettferdiggjørende, rensende og helliggjørende blod).

Derfor sier også Peter at jødene bare har en ytre hellighet. I menneskenes øyne er de fromme og lever et ærbart ytre liv. Men Peter vil si at dere (de kristne) ansees å være onde mennesker. Men dere har tross alt en langt bedre stenkelse, for dere er blitt stenket åndelig, slik at dere har blitt rene innvortes. Jødene stenker seg selv utvortes med blodet av okser, men dere er blitt stenket innvortes, i deres samvittighet. Og dette gjør at dere blir helt rene og trygge.

Dere som før var hedninger, er ikke lenger hedninger. Men de fromme jødene som har stenket seg (til bare en ytre hellighet og renhet), er ikke lenger fromme (innfor Gud, men bare innfor mennesker).

Det har altså skjedd en forandring: Vi trenger en stenking som omvender oss, og som gjør til åndelige.

Stenkning betyr derfor:

 Å forkynne at Kristus har utgytt sitt blod, og at Han nå står innfor Faderen, og sier til vårt beste: ”Kjære Fader! Her er Mitt blod, som Jeg har utgytt for denne synders skyld”. Dersom du tror dette, så er du stenket (med Kristi blod).

Les videre på side 2!