15. juni 2024

Jesu blod – en kontinuerlig kilde til sann og varig glede – en kilde som varer evig

I dag, 14.2.2022, fikk jeg en spesiell hilsen på mail som jeg har lyst å dele. Den er fra ingen ringere enn fra en av apostelen Johannes sine disipler, fra kirkefader Polykarpos (69-155 e.Kr.). Kirkehistorien forteller at det var apostelen Johannes som innsatte Polykarpos som biskop i Smyrna menighet. Mailen inneholdt bare henvisningene til bibelsitatene, men jeg tar med også selve bibeltekstene. Jeg har dessuten føyet til noen bibelsitater for å gi et litt mer fyldig bilde av hva bibelen lærer om Jesu Kristi blod, og dens kraft og velsignelse. Mailen jeg  mottok, var på finsk, så jeg måtte derfor oversette den til norsk:

Aller først hilser Polykarpos på mottakerne med følgende ord:

 • Jeg hilser dere ved Jesu blod. Det er en gledens kilde som er evig, og som for alltid skal bestå, Polykarpos (69-155 e.Kr.).

 

Videre listes det i mailen opp 15 ulike kraftkilder som finnes i Jesu Kristi blod:


 1. Jesu blod inneholder en forløsende kraft:
   
  • Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre“,  Gal 3:13.

  • “I Ham har vi forløsningen ved Hans blod, syndenes forlatelse, Kol 1:14.

  • “…han som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet”, Ef 1:14.

  • “…Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle, og fant en evig forløsning. For så sant blodet av bukker og okser, og asken av en kvige, helliger til kjødets renhet når det blir stenket på dem som er urene, hvor mye mer skal da Kristi blod – han som i kraft av en evig Ånd bar seg selv fram for Gud som et lyteløst offer – rense vår samvittighet fra døde gjerninger så vi kan tjene den levende Gud!”, Heb 9:13-14. 1. Jesu blod inneholder en rensende kraft:

  • “Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd,  1Joh 1:7. 
  1.  

3. Jesu blod inneholder en forsonende kraft:

 • “Etter loven blir nesten alt renset med blod. Og uten at blod blir utgytt, blir ikke synd tilgitt,  Heb 9:22.

 • “…til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til bestenkningens blod som taler bedre enn Abels blod, Heb 12:24.

 


4. Jesu blod inneholder en kraft som gir fred:

 • “Dagen etter ser han Jesus komme til seg, og sier: Se der Guds lam, som bærer bort verdens synd!, Joh 1:29.

 • “For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forlike alle ting med seg selv da han gjorde fred ved blodet på hans kors, – ved ham, enten det er de som er på jorden, eller de som er i himlene”, Kol 1:19-20.

5. Jesu blod inneholder en rettferdiggjørende kraft:

 • “Hvor mye mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden”, Rom 5:9.

6. Jesu blod inneholder en forsonende kraft:

 • “Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet, da han ved sitt kjød”, Ef 2:13-14.

 • For ble vi forlikt med Gud ved hans Sønns død, da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt”, Rom 5:10.

 • “Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus og ga oss forlikelsens tjeneste. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen”, 2Kor 5:18-19.


7. Jesu blod gir frimodighet:

 • “Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen”, Heb 10:19.

 • “La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid”, Heb 4:16.

 • “I ham har vi frimodighet, og ved troen på ham har vi adgang med tillit”, Ef 3:12.

8. Jesu blod inneholder en legende/helbredende kraft:

  1. “… han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt legt, 1Pet 2:24.

  2. “Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom, Jes 53:5.

 


9. Jesu blod åpner veien til den Hellige Gud:

 • “Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød. Og vi har en stor prest over Guds hus. Så la oss da tre fram med sannferdig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset fra en ond samvittighet og med legemet badet i rent vann”, Heb 10:19-22.

 • “For gjennom ham har vi begge adgang til Faderen i én Ånd”, Ef 2:18. 

10. Jesu blod er vår seierskraft:

 • De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ordet de vitnet. Og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden”, Åp 12:11.

 • “Og en av de eldste tok til orde og sa til meg: Disse som er kledd i de lange hvite kappene – hvem er de? Og hvor er de kommet fra? Jeg sa til ham: Herre, du vet det! Og han sa til meg: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har vasket/tvettet sine kapper/kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod, Åp 7:13-14. 


11. Jesu blod inneholder en frelsende kraft:

 • “For ble vi forlikt med Gud ved hans Sønns død, da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt”,  Rom 5:10.

 • “Så gi da akt på dere selv og på hele hjorden, som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod, Apg 20:28.

12. Jesu blod inneholder en beskyttende kraft:

 • Blodet på de husene hvor dere er, skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt”,  2Mos 12:13.


13. Jesu blod inneholder en rensende kraft til syndenes forlatelse:

 • “…og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde og herskeren over kongene på jorden. Han som elsker oss og løste/renset oss fra våre synder med sitt blod”,Åp 1:5.

 • “I Ham har vi forløsningen ved Hans blod, syndenes forlatelse, Kol 1:14.
 • “I Ham har vi forløsningen ved Hans blod, tilgivelse for overtredelsene, etter Hans nådes rikdom”,  Ef 1:7.

 • “For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam“,  1Pet 1:18-19.

 • “Og en av de eldste tok til orde og sa til meg: Disse som er kledd i de lange hvite kappene/kjortler – hvem er de? Og hvor er de kommet fra? Jeg sa til ham: Herre, du vet det! Og han sa til meg: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har vasket/tvettet sine kapper og gjort dem hvite i Lammets blod,  Åp 7:14.

NB: To av punktene hadde feil bibelhenvisninger, så derfor kunne jeg ikke ta dem  med.


 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *