Ord og uttrykk for å forkynne syndenes forlatelse, brukt innen læstadianismen i Norge på 1930-tallet og på Læstadius og Raattamaas tid

Innen vår gren av læstadianismen har det de siste ti-årene, men uformelt, gjentatte ganger vært drøftet hva som er de rette ord og uttrykk å bruke i forbindelse med forkynnelse av syndenes forlatelse. Aller mest vanlig har det nok vært å bruke ordene “i Jesu navn og blod”. Mange er av den oppfatning at kombinasjonen av “Jesu navn” og “Jesu blod” best gir dekning for hva som er Bibelens lære om dette.
 
 

De første kristne holdt urokkelig fast ved: 1. Bibelen, 2. Brødre- og søstrefellesskapet, 3. Brødsbrytelsen og 4. Bønnene

1. Bibelen som Guds ufeilbarlige Ord, 2. Det kristne fellesskapet, 3. Nattverden, 4. Bønnene

Vi leser i Apg. 2:42 om de første kristne som levde i urmenigheta på apostlenes tid:

 • “De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene“.

   

  Dette bibelverset er iblant kalt for “De fire B-ene”.
  Den første B-en peker på Bibelen – Guds Ord eller det som også kalles for Skriftene. Dette var selve grunnlaget for og inneholdet i apostlenes tro og lære. Denne lære var også helt identisk med hva Jesus lærte. Han henviste jo veldig ofte til hva som står skrevet i Skriftene, d.v.s. det som var skrevet i Moses, i profetene og i Salmene. Det var dette som også var apostlenes lære. De henviste svært ofte til Skriften, og stilte iblant spørsmålet: “Har dere ikke lest hva som står skrevet”? For apostlene var Skriftene Guds åpenbarte Sannhet og fullstendig pålitelig. For dem var det Guds Ord som var hovedinnholdet i all deres forkynnelse og det absolutt autorative i deres liv og lære.

  Jesus understreket jo også selv Skriftenes viktighet når han sier: “Er det ikke derfor dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft?”, Mark 12:24. Dermed må vi kunne konkludere med at den først B-en, Bibelen – som er Jesu og apostlenes lære – er en særlig viktig bærebjelke og pilar både for oss som enkeltkristne, men også for enhver kristne menighet.


  Fortsetter:

Tale over Jes 60:1-3 (31 min.): Stå opp, bli lys! Jesus vil lyse opp for oss og drive bort syndens mørke i våre liv.

 • Jesus, det sanne lys, åpenbarer seg for oss og vil lyse for oss
  • Kom til lyset med dine gjerninger
 • Profetier som går i oppfyllelse:
  • Bileams profeti fra 4Mos går konkret i oppfyllelse på Messias
   • Jeg ser ham…, jeg skuer ham…
    • Den klare Morgenstjerne vil lyse for oss
   • De tre vise menn fulgte stjernen og fant Jesus-barnet, og hyllet ham med gull, røkelse og myrra

Lytt til tale på 2. søndag i advent 2018. Israels konge kommer! Tekst Jes 44:6-8 (24 min.)

 • Så sier Herren:
  • Han er Israels og alle kristnes konge
  • Han er vår gjenløser og vår frelser
  • Jeg er den første og den siste, Alfa og Omega, A og O
  • Uten meg er det ingen Gud
  • Frykt ikke og forferdes ikke!
  • Dere er mine vitner.


Tekst: Jes 44_6-8

Uten Herren er det ingen Gud

Luther: Rett forkynnelse av loven og evangeliet

Kilde: Synti, armo ja uusi elämä, av Uuras Saarnivaara, s. 27
Oversatt fra finsk av Henry Baardsen

Hvem skal evangeliet forkynnes for?
Evangeliet forkynner ikke syndenes forlatelse for de råe og sorgløse hjerter, men for de som er sønderbrutte, og for de som angrer (sine synder). Jesus sier:

 • «Herrens Ånd er over Meg, for Han har salvet Meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt Meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, og for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få synet igjen, for å sette undertrykte i frihet», Luk 4:18.

For at ikke egen anger over synden og den skrekk og frykt som forkynnelsen av loven har forårsaket skal føre til at man mister alt håp, er det helt nødvendig at man også forkynner evangeliet.  Bare når det skjer, vil omvendelsen kunne virke til frelse:  Paulus skriver:

 • «Men jeg gleder meg nå, ikke over at dere fikk sorg, men fordi dere ble bedrøvet til omvendelse. For den sorgen som kom over dere, var av Gud, for at dere ikke skulle lide noen skade på grunn av oss.  For bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse, som ingen angrer. Men verdens bedrøvelse virker død», 2Kor 7:9-10.

Den Hellige Ånds oppgave
Slik ser vi at den Hellige Ånds gjerning ikke bare er å trøste, men den skal også ved lovens embete  overbevise verden om synd, slik Jesus sier:

 • «Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom», Joh 16:8…

Fortsett å lese «Luther: Rett forkynnelse av loven og evangeliet»

Luther: Ulik bruk av ordene “evangeliet” og “omvendelse” i Bibelen

Kilde: Synti, armo ja uusi elämä, av Uuras Saarnivaara, s. 26-27
Oversatt fra finsk av Henry Baardsen, Alta

Bruk av ordet “evangeliet” i utvidet betydning
Ordet “evangeliet” brukes noen ganger i betydningen “hele den lære, som vår Herre Kristus har”, det som han forkynte i sitt prekenembete her på jord, og det som han i det Nye Testamente befaler å forkynne. Denne (videre) betydningen omfatter både utleggelsen av loven og forkynnelsen av Guds, den himmelske Fars  barmhjertighet og nåde…

Les mer på side 2!

Luther: Hvordan dele rett mellom lov og evangelium

Kilde: Synti, armo ja uusi elämä, av Uuras Saarnivaara, s. 26-27
Oversatt fra finsk av Henry Baardsen

Å kunne adskille loven og evangeliet rett, skaper et særlig klart lys både over hvordan man skal kunne “dele sannhetens ord rett” (2Tim 2:15) og hvordan man på en forstandig måte skal kunne forstå og forklare de hellige profeters og apostlers skrifter. Derfor er det viktig at man med den aller største flid holder fast ved og tar vare på dette, slik at man ikke skal begynne å blande disse to lærer med hverandre.

Man får heller ikke gjøre lov av evangeliet. Om man gjør det, formørker man Kristi fortjeneste, men man tar dessuten bort trøsten fra de samvittigheter som er dypt bedrøvet, den trøst som de ville ha fått av det hellige evangelium, dersom det hadde blitt forkynt klart og rent. Om så hadde vært tilfelle, ville de bedrøvede samvittigheter bedre kunne ha stått imot lovens forskrekkelser når de er i sine aller største prøvelser….

 

 

Hør Guds Ord: Tekst 1Pet 1:21-23 og 2:1-3

Lytt til tale over Joh 3:13-16

Tale på 4. søndag  i fastetiden 2018:

Jesus som lærer og forkynner

Av alle lærere og forkynnere som har vært gjennom hele historien, tror jeg det er Jesus som aller mest skiller seg ut. Han var dypt elsket, men også sterkt hatet de 3,5 år som han gikk omkring og lærte folket. Og slik tror jeg at det er også nå.

I hans samtid var det mange som satte utrolig pris på hans undervisning og hans lærdommer. Dette gjaldt særlig hans egne disipler og hans venner. De elsket hans ord, ville gjerne høre ham, og ønsket å være til stede der han underviste og lærte. For dem var det alltid godt og trygt å få være der han var, og de lærte alltid så mye av ham, selv om de ikke alltid klarte å skjønne hva han talte om, særlig når han talte om sin lidelse, sin død, sin oppstandelse og sin himmelfart.

Jesus underviste ofte om sin himmelske Far, om Guds rike og om nødvendigheten og nytten av å tro på ham og følge han, selv om det ville koste mye for hans etterfølgere.

Jesu kjernebudskap var da, som nå: “Omvend dere og tro evangeliet”! “Tro på Gud, og tro på meg”!  Og Jesus forsikrer videre: “Hver den som tror på ham, skal ha evig liv”! Hans ord er sanne og står ved kraft også nå.

Like før sin lidelse og sin død talte han ofte om at han skulle vende tilbake til sin Far i himmelen, og at han, etter at han hadde gjort i stand et rom for dem, skal komme tilbake for å hente sine egne disipler hjem til den himmelske herlighet.

Jesus hadde ikke et fast sted hvor han lærte folket, slik som universitet, skole, tempel, kirke eller forsamlingshus. Og han hadde ingen fast tilhørerskare, bortsett fra hans egne disipler og noen kvinner som alltid fulgte ham.

Men over alt der han var, der talte og underviste han. Hans talestol kunne være på torget, på stranda, i fiskebåten, i et hjem, langs veien, på fjellet eller noen ganger i synagogen eller i tempelet. Jesus brukte ikke bare ord for å forkynne. For å stadfeste sin lærdom og hvem han egentlig var, gjorde han ofte mange tegn og under. Eller så  brukte han et billedspråk som var kjent for tilhørerne, slik at de lettere skulle forstå hans budskap.

Jesus talte ofte i lignelser, og de hadde alltid et viktig budskap til tilhørerne. Hans lignelser er det lett å huske, og de taler ennå like lærerikt og levende til oss.

Men mest av alt tror jeg det var han selv som person, hans liv og hans livsførsel som talte det aller sterkest til tilhørerne. Noen ganger ble han kalt Rabbi – dvs. lærer eller mester. Men han underviste dem på en helt annen måte enn de jødiske skriftlærde og fariseerne, og med en helt annen autoritet.

En gang underviste Jesus  om forskjellen på to personer eller grupper som begge hørte hans ord. Den ene gjorde etter hans ord, mens den andre kun hørte, og ikke gjorde slik slik Jesus lærte. Til slutt lærer Jesus det vil komme til å ende forskjellig for de som gjorde og de som ikke gjorde etter hans ord (Se Matt 7:24-29). I de to siste vers leser vi: ” Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da var folket slått med undring over hans lære. For han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde”.

Hvordan forholder du deg til personen Jesus Kristus, og til hans kall og oppmuntring til å tro på ham og å ta ham i mot som din frelser.

Jeg vil derfor oppmuntre deg med ordene Marta sa til sin søster Maria: “Mesteren er her og kaller på deg”. Søk Guds rike og hans rettferdighet, så skal også du bli rikt velsignet i tid og evighet.

H.B.

 

 

 

 

 

 

Å forkynne Guds Ord, å evangelisere eller å vitne

Bibelens greske grunnspråk benytter flere forskjellige ord for uttrykket “forkynne”, “evangelisere”  og “vitne”:
 1. keryssein
  1. Betyr:
   1. utrope med høy røst
   2. legge fram offentlig et budskap dom ikke kommer fra seg selv,
    slik som profetene gjorde det i GT
 2. evangelizesthai
  1. Betyr:
   1. evangelisere
   2. bringe ut evangeliet
   3. forkynne evangeliet
 3. martyrein
  1. Betyr:
   1. vitne
   2. forsikre andre om det som man selv har sett, hørt og opplevd
 4. akoe
  1. Betyr:
   1. forkynnelse
   2. høre (evangeliet forkynt)

 

 

Hva forkynte Jesus og apostlene?

Bibelstudie: Bibelsk forkynnelse

 1. De forkynte Guds rike
 2. De forkynte Kristus
 3. De forkynte evangeliet
 4. De forkynte omvendelse
 5. De forkynte frelsens budskap
 6. De forkynte troen på Jesus
 7. De forkynte at Jesus er Kristus
 8. De forkynte Guds Ord
 9. De forkynte om folkets synder
 10. De forkynte Jesus som korsfestet
 11. De forkynte syndenes forlatelse
 12. De forkynte at Jesus er livets Ord, livets vann og livets brød
 13. De forkynte at Jesus er av Gud bestemt som dommer over levende og døde
 14. De forkynte Kristi hemmelighet
 15. De forkynte evig liv i Jesus Kristus
 16. De forkynte frelse av nåde, ved troen på Jesus Kristus
 17. De forkynte oppstandelse fra de døde, til evig liv og salighet for alle som tror

Hør Guds Ord! Taler av Henry Baardsen

Hør Guds Ord via min hjemmeside!

 

Taler av Henry Baardsen i 2014

 

 

Taler av Henry Baardsen i 2013