Den kana’aneiske kvinne og hennes store tro på Jesus

Tekst Matt 15:21-28:

  • “Og se, en kana’aneisk kvinne fra disse traktene kom og ropte til ham og sa: Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg! Min datter plages ille av en ond ånd. Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene hans kom da og ba ham og sa: Vis henne bort, for hun går og roper etter oss! Men han svarte og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus! Da kom hun og falt ned for ham og sa: Herre, hjelp meg! Han svarte og sa: Det er ikke pent å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene! Men hun sa: Det er sant, Herre! Men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer. Da sa Jesus til henne: Kvinne, din tro er stor! Det skal skje deg som du vil. Og datteren hennes ble helbredet fra samme stund”.

   Innhold:
  • Hva var den onde ånden som plaget kvinnens datter?
  • Er det tegn på at de som profeterer og gjør store tegn og under, har en sterk tro?
  • Hvorfor var Jesus tilsynelatende så avvisende mot kvinnen?
  • Hva er en sterk tro?
  • Kvinne, din tro er stor! Det skal skje deg som du vil.

 

Hør talen over Matt 15:21-28 (25 min.):

Kvinnen med en sterk tro som fikk oppleve at Jesus helbredet hennes datter.

Tale over Salme 119: 9, helt spesielt til deg som er ung

“Taler holdt 2020”

Lytt til tale holdt 7. januar 2020:

Tale spesielt til deg som er ung og som er en kristen, og som ønsker å bli bevart i troen som en kristen, selv om det iblant kan ha  sine utfordringer.

Tekst Salme 119:9-11:

 • “Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord.

  Jeg søker deg av hele mitt hjerte, la meg ikke fare vill fra dine bud! I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord for at jeg ikke skal synde mot deg”.

Innhold:

 • Foreldrenes og besteforeldrenes ansvar for å gi en kristen oppdragelse til barn og unge.
 • Menighetens ansvar for å legge til rette for at barn og unge skal bli bevart i troen
 • Barn og unges eget ansvar for sine valg og sine liv

Hør tale holdt 1. mars 2020 over Salme 119:9, spesielt med tanke på deg som er ung og som vil være en kristen:

Tale over Salme 119:9-11 (lengde 26 min.)

Omvendelse og syndenes forlatelse

Hvordan bli et Guds barn? Kjernebudskapet i all sann kristen forkynnelse skal ifølge Jesu befaling være: «Omvendelse og syndenes forlatelse».

Tekst Luk 24:45-47:

 • «Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå Skriftene. Og han sa til dem: Så står skrevet, at Messias måtte lide og stå opp fra de døde den tredje dagen, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av».

   

  Innhold: 

 • «Omvendelse og syndenes forlatelse» er synonymt med:
  • Synd og nåde
  • Loven og evangeliet
  • «Nådens orden» (i visse sammenhenger)
 • Litt om Læstadius’ møte med samepiken Maria og hennes formidling av evangeliet og forsoningens budskap til ham – noe som endret hele hans liv og hans forkynnelse, og som ganske snart ledet til Nordens største innomkirkelige vekkelse

Lytt til tale holdt 23. februar 2020:

Lytt til tale over Luk 24:45-47 (33 min.)

Jesus underviser skriftlærde og fariseere

Jesus som lærer i tempelet med en høyere visdom og innsikt enn de skriftlærde og fariseerne hadde

 

Tekst: Joh 7: 10-19a (24 min.)

«Men etter at brødrene Hans hadde dratt opp, drog også Han opp til høytiden, ikke åpenlyst, men i hemmelighet. Jødene lette etter Ham på høytiden, og de sa: «Hvor er Han?» Det var mye prat* om Ham blant folket. Noen sa: «Han er god.» Andre sa: «Nei, tvert imot, Han forfører folket.» Men ingen snakket åpent ut om Ham av frykt for jødene. Da det var midt under høytiden, gikk Jesus opp i templet og underviste. Jødene undret seg og sa: «Hvordan kan Denne Mannen forstå Skriften* når Han aldri har fått opplæring?» Jesus svarte* dem og sa: «Min lære er ikke Min Egen, men tilhører Ham som har sendt Meg. Om noen vil gjøre Hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om Jeg taler ut fra Meg Selv. Den som taler ut fra seg selv, vil selv ta æren. Men Den som vil gi æren til Ham som har sendt Ham, Han er sannferdig, og i Ham er det ingen urettferdighet. Har ikke Moses gitt dere loven?»

 

Lytt til tale over Joh 7: 10-19a (24 min.)

Juleandakt: “Rop med fryd, Sions datter! Rop høyt, Israel! Gled deg og fryd deg av fullt hjerte, Jerusalems datter!”


Gud kaller på oss og vil  forbarme seg over oss, for sitt eget navns skyld.

Christmas, Juletre, Ornament, Julepynt

Tekst Sefanja3: 14-17:

“Rop med fryd, Sions datter! Rop høyt, Israel! Gled deg og fryd deg av fullt hjerte, Jerusalems datter!

Fortsett å lese «Juleandakt: “Rop med fryd, Sions datter! Rop høyt, Israel! Gled deg og fryd deg av fullt hjerte, Jerusalems datter!”»

Andakt: Jomfru Maria skal føde verdens Frelser

Engelen Gabriels budskap til Jomfruen

Italia, Basrelieff, Skulptur, Katedral

Tekst Luk 1: 26-35:

Men i den sjette måneden ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nasaret, til en jomfru som var forlovet med en mann som hette Josef, av Davids ætt. Og jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner! Men hun ble forferdet over hans ord og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være.

Luk 1:26-35. Fjerde søndag i advent 2019

Andakt: “Min fred gir jeg dere”, sier Jesus (13 min.)

Andakt over Joh 14:27: Jesus byr oss sin fred – en fred som verden ikke kan gi
 • Gud selv er en fredens Gud. Guds fred overgår all forstand, og skal bevare våre hjerter og våres tanker i Jesus Kristus
 • Fredsfyrsten Jesus Kristus vil gi oss alle del i sin himmelske fred
 • Fred i en god samvittighet, både med Gud og med våre medmennesker
 • Lev i fred med hverandre
 • Salig er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn

Litt om skriftemålet og kristen sjelesorg. Tekst Gal 6:1-2 (34 min.)

Tema: Skriftemålet og kristen sjelesorg
 • Hvordan vi skal hjelpe og støtte hverandre som søsken i troen
 • Når synden får noen av oss kristne på fall – Hvordan kan vi hjelpe?
 • Ta deg av den som har falt, etter Jesu Kristi forbilde. Elsk og støtt din neste, slik Jesus har elsket oss. Dette er de nye bud som Jesus har gitt oss
 • Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov

Troen og dåpen (Andakt og en 28 min. tale)

Tekst: Mark 16: 15-16

“Og Han sa til dem: “Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen!  Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt”. 

Lytt til tale over temaet “Troen og dåpen” (28 min.) Merk: Ikke samme innhold som i teksten.

Forkynnelsen av evangeliet regnes som hovednådemiddelet

Teksten vår (Mr 16:15-16) er en del av Jesu misjonsbefaling. Guds største vilje er at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse (1Tim 2:4). Nettopp derfor sendte Gud sin Sønn Jesus til verden for at han skulle frelse oss fra våre synder og gi oss del i det evige livet. Og for å innby til denne frelse sendte også Jesus ut sine egne apostler og sine vitner, slik at de skulle oppmuntre alle mennesker alle steder at de skal omvende seg og tro, slik at de kan bli frelst (Lk 24:47; Apg 17:30). Og dette oppdrag er også gitt videre til oss, og skal lyde helt til verdens ende.

Les videre på side 2!

Tale over Rom. 14: 17-18: Guds rike består i rettferdighet og fred og glede i Den Hellige Ånd (25 min.)

 • Bakgrunnen for teksten
 • Hva er det aller viktigste i Guds rikes kjernebudskap, og hva skal vi anse som sekundært og uvesentlig?
 • De “svake” og de “sterke” – og mangelen på å vise hensyn og forståelse for hverandre kan i verste fall føre i fortapelse
 • Litt historie om ulike syn inne læstadianismen i Alta når det gjaldt dåpen og gjenfødelse i tiden 1870-1930

Tale over Luk. 15: 11-24 (42 min.). Den fortapte sønn møter sin fars inderlige kjærlighet og medfølelse.

Hvordan bli en kristen?
 • Målgrupper: 1. Selvgode fariseere og skriftlærde og 2. Syndere som kalles til omvendelse
 • Gud virker omvendelse
 • Sønnen som var tapt, men som ble funnet og benådet
 • Guds store kjærlighet med syndere som søker å omvende
 • Gud gir anger over våre synder og skaper lengsel etter nåde og syndenes forlatelse
 • Gud befaler sine tjenere: Ta frem den beste kledningen (symbol på Kristi rettferdighet) og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans (symbol på den Hellige Ånd) og sko på føttene!
 • Hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade!

 

Andre linker til samme tema:

Tale over Jes 60:1-3 (31 min.): Stå opp, bli lys! Jesus vil lyse opp for oss og drive bort syndens mørke i våre liv.

 • Jesus, det sanne lys, åpenbarer seg for oss og vil lyse for oss
  • Kom til lyset med dine gjerninger
 • Profetier som går i oppfyllelse:
  • Bileams profeti fra 4Mos går konkret i oppfyllelse på Messias
   • Jeg ser ham…, jeg skuer ham…
    • Den klare Morgenstjerne vil lyse for oss
   • De tre vise menn fulgte stjernen og fant Jesus-barnet, og hyllet ham med gull, røkelse og myrra

Andakt: “Jesu unnfangelse, jomfrufødselen og Jesu fødsel”, Matt 1: 18-24

Jesu unnfangelse, jomfrufødselen og Jesu fødsel

Merk: Andakten nedenfor og talen er ikke identiske, selv om bibelteksten er den samme.

Det var noe virkelig stort over Jesu fødsel, særlig når man sammenligner han med et vanlig barn som blir født, selv om også det er en stor velsignelse og til stor glede for barnets familie. Av alle Guds gaver til oss mennesker er Jesus den aller største gave.

Les mer på side 2!

Tale over 2Pet. 1: 19-21: Hør, les og ta vare på Bibelens budskap og på det profetiske ord! (30 min.)


 • Det profetiske ord  om Jesus i GT og NT, og kjernebudskap i profetiene 
 • Guds Ords er 100 % pålitelighet og summen av det er Sannhet
 • Jesus Kristus er:
  • lampen som lyser klarere enn andre lys for alle oss som er i mørket, og som er avhengige av opplysning for å kunne leve i lyset
  • Davids rot og den klare morgenstjerne som profetene profeterte om, han som sier: «Se, jeg kommer snart!»
  • Hvordan ble profetiene og Bibelen til?
   • ikke ved menneskers vilje
   • ikke til egen tydning, men:
    • de hellige Guds menn talte drevet av den Hellige Ånd

Lytt til tale på 2. søndag i advent 2018. Israels konge kommer! Tekst Jes 44:6-8 (24 min.)

 • Så sier Herren:
  • Han er Israels og alle kristnes konge
  • Han er vår gjenløser og vår frelser
  • Jeg er den første og den siste, Alfa og Omega, A og O
  • Uten meg er det ingen Gud
  • Frykt ikke og forferdes ikke!
  • Dere er mine vitner.


Tekst: Jes 44_6-8

Uten Herren er det ingen Gud

Hør Guds Ord: Tekst 1Pet 1:21-23 og 2:1-3

Lytt til tale over Joh 3:13-16

Tale på 4. søndag  i fastetiden 2018:

Hør Guds Ord! Taler av Henry Baardsen

Hør Guds Ord via min hjemmeside!

 

Taler av Henry Baardsen i 2014

 

 

Taler av Henry Baardsen i 2013