Reformasjonens fjerde prinsipp: “Skriften alene”

Luther bygde sin reformasjon på fem viktige bibelske utsagn. De fem prinsippene var: 1. “Ved tro alene”, 2. “Ved nåden alene”, 3. “I Kristus alene”, 4. “Skriften alene” og 5. “All ære tilhører Gud alene”. 

Oberst Melander: “Antin Pieti var svært begavet, forklarte Guds Ord rett og sant, og ikke noe strider mot Kristi lære!”

Kilde: Martti E. Miettinens “Intervjue-samlinger fra somrene 1931-1932”

Kaptein Melander – senere major og oberstløytnant  – var blitt kjent med Pieti på barnehjemmet i Lannavaara, og fra da av var han Antin Pieti’s venn. I Stockholm var han fremdeles en kristen, og gikk i samlingene der.

Melander sa om Antin Pieti, at han aldri hadde truffet en så begavet mann.

Melander hadde sittet bak bordet sammen med Antin Pieti og lest teksten for ham. Antin Pieti var særlig flink til å huske Guds Ord. Da Melander hadde lest teksten for ham og gitt Bibelen til Antin Pieti, så lukket han boka etter å ha lest et par vers, for så å utlegge teksten uten å se i boka.

Da fotograf Johan Henrik Wennberg (1856 -1914) spurte Melander om hva han syntes om de kristne i Lannavaara, da svarte han: «Alt hva Pieti forklarer av Guds ord, er så guddommelig rett og sant, så han hadde ikke noe som skulle stride mot Kristi lære.

 • Fotograf Johan Henrik Wennberg fotograferte Johan Raattamaa hjemme i Saivomuotka

 


 

Les gjerne mer om Antin Pieti  og om hans liv som kateket, predikant, nykterhetsarbeider, hjelpelærer og misjonær:
 

 


 

Salme 119 – en helt unik og meget lærerik salme i Bibelen

Fortsett å lese «Salme 119 – en helt unik og meget lærerik salme i Bibelen»

Ikke så godt råd: “Les kun Bibelen, Læstadius og Luther!”

Da jeg på begynnelsen av 1970-tallet kom til troen, fikk vi i blant høre en velment anbefaling: ” “Les ikke annen litteratur enn Bibelen, Læstadius og Luther! “

De som sa dette, gjorde det helt sikkert i beste mening. Og tanken var nok den: “Læstadius og Luther hadde den Hellige Ånd, og derfor er deres lærdommer pålitelige, og inneholder alt som vi trenger for å bli frelst. Mer behøver man ikke!”

Men virkeligheten er den at vi egentlig ikke trenger annet en “Skriften alene”. For Bibelen, som er Guds Ord, inneholder absolutt alt som trenges for å veilede og lære oss – både til evig liv og til å leve rett kristelig.

Fortsett å lese «Ikke så godt råd: “Les kun Bibelen, Læstadius og Luther!”»

Skriften alene, men…

For ca. 50 år siden da jeg var ung, hadde jeg inntrykk av at mange kristne satte Bibelen meget høyt. Eldre kristne, men spesielt menn, brukte mye tid på å granske Skriften, og Ordet var kjært for mange av dem. Selv om jeg fra ungdommen av har vært glad i å lese Guds Ord, og også har studert Bibelen relativt systematisk og grundig, virker det på meg at flere av de eldre kristne som jeg kan minnes fra min ungdom, hadde bedre innsikt og større kunnskap i Guds ord enn det som jeg har. En grunn til det, kan være at det på den tide var mer fokus på viktigheten av å lese Guds Ord i bønn. Og det igjen gjorde at flere ble inspirert til å lese Bibelen, og til å samtale om innholdet, samt om sammenhengen mellom GT og NT.

Fortsett å lese «Skriften alene, men…»

Mitt første, men brutale møte med SRK og med et eksklusivt menighetssyn, og historier fra noen som selv har opplevd å ble ekskludert

Det er nå over 45 år siden jeg opplevde det som jeg her kort skal fortelle om, men mitt første møte med SRK (gammellæstadianerne) gjorde et så sterkt inntrykk på meg, at jeg ikke tror at jeg noen gang skal klare å glemme det.

Fortsett å lese «Mitt første, men brutale møte med SRK og med et eksklusivt menighetssyn, og historier fra noen som selv har opplevd å ble ekskludert»

Såmannssøndagen 2019. Tale over 5. Mos. 6: 1-9 (35 min.)

 • Mose’ testamente til den unge generasjonen som skulle innta Kanaans land:
  • Ta vare på Guds Ord og bud, og lev etter det
  • Israels store bekjennelse til Herren:
   • Hør Israel! Herren er vår Gud. Herren er ‘en.
  • Elsk Herren av hele ditt hjerte
  • Innprent Guds Ord i den oppvoksende slekt

Tale over Jes 60:1-3 (31 min.): Stå opp, bli lys! Jesus vil lyse opp for oss og drive bort syndens mørke i våre liv.

 • Jesus, det sanne lys, åpenbarer seg for oss og vil lyse for oss
  • Kom til lyset med dine gjerninger
 • Profetier som går i oppfyllelse:
  • Bileams profeti fra 4Mos går konkret i oppfyllelse på Messias
   • Jeg ser ham…, jeg skuer ham…
    • Den klare Morgenstjerne vil lyse for oss
   • De tre vise menn fulgte stjernen og fant Jesus-barnet, og hyllet ham med gull, røkelse og myrra

I Herren Jesu navn

Da jeg var barn og ungdom på slutten av 1950-tallet og på 1960-tallet bodde det en gammel, kristen mann, ikke langt fra vårt barndomshjem. Hans mamma var fra Finland, og var en av de som tok med seg den læstadianske vekkelse hit til Alta da hun kom hit sammen med tre andre av sine søstre i begynnelsen av 1870-tallet. Hun var kristen, og fostret derfor sine barn i den kristne tro. Hun var min oldemor.

På den tiden var det vedfyring i alle hus, slik at min gammelonkel ofte var i vedhuset og sagde eller hugde ved da vi kom dit. Og siden han var veldig glad i å samtale med oss barn, gikk vi ofte dit for å slå av en prat med han. For han ble alltid glad når vi kom, og fortalte gjerne gode historier til oss fra den tiden da han var barn og ung.

Les videre på side 2!

Fortsett å lese «I Herren Jesu navn»

Sitater av Luther: Bibelen er klar og tydelig

Bibelen, Guds Ord er en klar og tydelig bok, ikke en uklar eller en dunkel bok som mange mener.  Men for å kunne forstå den rett, behøver vi opplysning av Guds Hellige Ånd. Uten en levende tro og Åndens ledning, blir Bibelen bare en samling av løsrevne sitater uten noen sammenheng. Men ved Åndens åpenbaring blir Bibelen en kjær bok som lærer oss den sanne Gud å kjenne, og den han utsendte, Jesus Kristus, så vi kan finne evig liv og frelse i ham.

Oversatt fra finsk av Henry Baardsen

Det er en forskrekkelig bespottelse og vanæring av den Hellige Skrift og av hele kristenheten, når man sier at den Hellige Skrift er uklar, og ikke så tydelig at alle kan forstå den, lære troen av den og vitne om sin egen tro med (utgangspunkt i) Bibelen. For det er aldri skrevet noen bok her på jorden som er mer tydelig enn Bibelen er. Slik som solens klarhet er i forhold til andre lys, slik er Bibelen i forhold til andre bøker.

Dere får aldri la noen lede dere bort fra den Hellige Bibel, hvor mye de enn skulle prøve det, for dersom dere blir trette (og gir etter), så har dere tapt, og da kan de føre dere hvor de enn måtte ønske. Men om dere bare forblir faste ved Bibelens lære, så skal dere seire. Da skal dere ikke behøve å lytte til andre røster eller høre på hva andre roper lenger, men dere vil bli bestående klippefaste, slik en klippe i havet ikke påvirkes, selv om havet bruser og bølgene slår mot den.

Men vær bare trygge og tvil ikke, for det finnes ikke noe som er klarere enn solen. Ja forresten, det gjør det; Bibelens lys er klarere enn solen. Og om det også kommer en sky foran solen, så er den samme klare solen allikevel bak skyen. Altså, om det også finnes noen uklare steder i Bibelen, så skal du allikevel ikke fortvile, for Bibelen et tross det den samme Sannhet, som er klar og tydelig på andre steder (hvor samme sak behandles). Og den som ikke klarer å forstå det i Bibelen som er uklart, han bør holde seg til det som er tydelig.

Tale over 2Pet. 1: 19-21: Hør, les og ta vare på Bibelens budskap og på det profetiske ord! (30 min.)


 • Det profetiske ord  om Jesus i GT og NT, og kjernebudskap i profetiene 
 • Guds Ords er 100 % pålitelighet og summen av det er Sannhet
 • Jesus Kristus er:
  • lampen som lyser klarere enn andre lys for alle oss som er i mørket, og som er avhengige av opplysning for å kunne leve i lyset
  • Davids rot og den klare morgenstjerne som profetene profeterte om, han som sier: «Se, jeg kommer snart!»
  • Hvordan ble profetiene og Bibelen til?
   • ikke ved menneskers vilje
   • ikke til egen tydning, men:
    • de hellige Guds menn talte drevet av den Hellige Ånd

Kritikk av lestadianismen i forbindelse med åtte bispevisitas: a) synet på Bibelen b) eksklusivt menighetssyn

Bispevisitas i Övertorneå i 1852
Når det gjelder «tre-alens-læra», forekommer de første beskyldninger om at denne læra ble knyttet til læstadianismen ved en bispevisitat som Robert Valentin Frosterus hadde i Övertorneå i 1852:

«Læstadianerne ble beskyldt for at noen av dem lærte at Bibelen (den Hellige Skrift) for de sorgløse bare var et pass til helvete, og at de derfor ikke burde lese den».

Det var her spørsmål om «tre-alen læras» andre del, nemlig ringeakt av Bibelen. En av de som ble anklaget for å ha lært slik, var kirkevert og senere predikant Salomo Korteniemi.

Læstadius: Viktig å tro løftene i Guds Ord for å kunne seire over anfektelsene

Kilde: Laestadiolainen herätysliile, av Martti E. Miettinen, s. 209-211
Oversatt fra finsk av Henry Baardsen

Siden de vakte tror at Jesus bor i deres hjerte, har de en stor anfektelse og kamp mot den onde. Men egentlig så kan de nok føle det slik at det er den onde som bor i deres hjerte. Derfor står egenrettferdigheten mektig opp mot denne tro og sier:

Hvordan kan du tro at Jesus bor i ditt hjerte? Nei, det kan ikke være mulig”, sier egenrettferdighetens djevel.

Hvor finner vi Kristus og nåden?

Kilde: Nøkkelmakten, av Uuras Saarnivaara
Oversatt fra finsk av: Henry Baardsen

“Om noen vil finne Kristus, så må han først finne menigheten. Hvordan skulle vi kunne vite hvor Kristus og hans tro er, dersom vi ikke vet hvor de som tror på ham er? Og den som vil få vite noe om Kristus, han skal ikke tro på seg selv, og han skal heller ikke med sin egen fornuft bygge en bro til himmelen. Men han må gå til menigheten for å søke ham der, og for å spørre etter ham.

Fortsett å lese «Hvor finner vi Kristus og nåden?»

Vranglæren forkaster Sannheten i Guds Ord

Falsk lære har byttet Sannheten med løgn

Helt fra den tid da Gud sendte sine første profeter til sitt eiendomsfolk, har falske lærere opptrådt side om side med Guds sendebud. Mens Guds profeter forkynte det budskap som Herren gav dem, forkynte de falske profeter og lærere menneskebud og falsk lære som ikke kunne frelse.

Fortsett å lese «Vranglæren forkaster Sannheten i Guds Ord»

Luther: Sammenhengen mellom det skrevne og det forkynte Guds Ord, og forskjellen på dem

Kilde: Frelse og helliggjørelse ifølge Luther, av Uuras Saarnivaara
Oversatt fra finsk av: Henry Baardsen, Alta

Det skrevne og det forkynte Ord (s. 135-140)

Gud gir sin tilgivende og sin fornyende nåde til oss mennesker i sin kristne kirke ved sitt evangelium, når han lar det bli forkynt for oss. I de Schmalkaldiske skrifter sier Luther:

Vi får være helt sikre på at Gud ikke vil å ha å gjøre med oss på noen annen måte enn ved Ordet og sakramentene. Alt som er utenom Ordet og sakramentene, og som roser seg av Ånden, er av djevelen [Osa III, Art. viii].

Fortsett å lese «Luther: Sammenhengen mellom det skrevne og det forkynte Guds Ord, og forskjellen på dem»

Andakt: “Guds fulle rustning! Ordet, det eneste angrepsvåpen en kristen får benytte seg av”

Sann bibelsk kristendom er totalt annerledes enn mange former for religion som finnes.  Gjennom historien har det vært utallige religionskriger, noe vi også er vitner til i dag. Men bibelsk kristendom er å forkynne fred, og et godt og gledelig budskap ved evangeliet. Jesus sier til sine sendebud: “Når dere kommer inn i et hus, så si først: Fred være med dette hus! Og er det et fredens barn der, så skal deres fred hvile over ham, men hvis ikke skal den vende tilbake til dere”,  Luk 10:5-6.  Jesus var i sannhet Fredsfyrste (Jes 9:6), noe apostelen Paulus også vitner om ham: “Og han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved”, Ef 2:17.

Fortsett å lese «Andakt: “Guds fulle rustning! Ordet, det eneste angrepsvåpen en kristen får benytte seg av”»

Forkynne Guds Ord. Ulike synonymer

For veldig lenge siden kjøpte jeg Illustrert Bibelleksikon, et verk som består av 14 bind. Etter en tid fikk jeg et tilbud om å få i gave hele Studiebibelen, Gresk-norsk leksikon, dersom jeg klarte å få minst en til å kjøpe  Illustrert Bibelleksikon, noe jeg klarte. Dermed har jeg tilgang til hele Nye Testamentet på gresk.

Bibelen er en veldig interessant bok, med et rikt og veldig variert språk. Til å uttrykke en og samme sak kan det ofte brukes mange forskjellige synonymer. Som et eksempel har jeg her sett på “å forkynne”, noe som var en hovedsak både for profetene, Jesus og apostlene. Det glade budskapet måtte ut, alle måtte få høre det. Evangeliet skulle forkynnes for alle folkeslag. Alle skulle få muligheten til å velge. Jeg håper at også du har gjort eller vil gjøre det beste og viktigste valget her i livet, nemlig å gjøre slik Maria gjorde. Hun valgte Jesus. Derfor sa også Jesus om henne: Maria har valgt den gode del, og den skal ikke bli tatt fra henne”.

Jeg har laget en oversikt der det brukes 7 forskjellige greske ord for å uttrykke det samme, nemlig synonymer til “å forkynne”. De ord norske bibeloversettelser bruker er bl.a. forkynne, fortelle, kunngjøre, lære, undervise, rope ut, bringe et godt budskap og vitne.

Mer om dette finner du på linken:

Bibelstudium: Samtlige konger i Israel og Juda – en oversikt

Hva vitner Skriften om Guds Ord og dets ufeilbarlighet?

Bibelen er Guds Ord!

Mer om samme tema i Henry Baardsens blog

Bibelstudie: Sammenligning av gamle og nye bibler ut fra ulike grunntekster

Sammenligning av ulike bibler og bibeloversettelser
Av Henry Baardsen, Alta

Bibelsitatene nedenfor viser en oversikt der det er størst forskjell i oversettelsene mellom gamle og nye bibler. Merk: Det er meget stor likhet mellom gamle bibler basert på Textus Reseptus.

 

Matteusevangeliet (alle oversettelser: se link ovenfor)

Bibel-
sted
BGO (TR) VH, finsk 1776
(TR)
Karl XII, 1873(TR) King James1611 (TR) Luther1545 (TR) Norsk Bibel 88/07 NO
2011
Mt 1:25 Men han levde ikke med henne ikke før hun hadde født sin førstefødte Sønn… Ja ei tuntenut häntä, siihenasti kuin hän poikansa esikoisensa synnytti, … Och kände henne intet, tilldess hon födde sin första Son; And knewe her not, till shee had brought forth her first borne sonne, Und erkannte sie nicht, bis sie ihren ersten Sohn gebar, und hieß seinen Namen JEsus. Men han levde ikke med henne ikke før hun hadde født sin førstefødte Sønn… ..og levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn.
Mt 5:22 Men Jeg sier dere at den som blir vred på sin bror uten grunn*, …jokainen, joka tyhmästi vihastuu veljellensä.. Men jag säger eder, att hvilken som förtörnas på sin broder, .. But I say vnto you, that whosoeuer is angry with his brother without a cause, … Ich aber sage euch: Wer mit seinem Bruder zürnet, der ist des Gerichts schuldig.. Men jeg sier dere: Den som uten grunn harmes på sin bror, … Men jeg sier dere: Den som blir sint på sin bror,..
Mt 5;27 Dere har hørt at det er sagt til de gamle*: “Du skal ikke drive hor.” Te kuulitte sanotuksi vanhoille: ei sinun pidä huorin tekemän. I hafven hört, att det var sagdt dem gamlom: Du skall icke göra hor. Yee haue heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adulterie. Ihr habt gehöret, daß zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht ehebrechen. Dere har hørt det er sagt: Du skal ikke bryte ekteskapet! Dere har hørt det er sagt:‘Du skal ikke bryte ekteskapet.’
Mt 7:23 Gå bort fra Meg, dere som driver med lovløshet!” …menkäät pois minun tyköäni, te väärintekiät. ..går ifrå mig, I ogerningsmän Depart from me, ye that worke iniquity. ..weichet alle von mir, ihr Übeltäter! ..fra meg, dere som gjorde mot loven! Bort fra meg, dere som gjør urett!’
Mt
9:13
For Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse**. .. sillä en minä tullut vanhurskaita kutsumaan, vaan syntisiä parannukseen ..jag är icke kommen till att kalla de rättfärdiga, utan syndare till bättring. ..for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Ich bin kommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Frommen. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Gå og lær hva dette betyr: Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.»
Mt
12:35
Et godt menneske henter fram gode ting fra den gode skatten i sitt hjerte*, og et ondt menneske henter fram onde ting fra den onde skatten**. Hyvä ihminen tuo edes hyvästä sydämen tavarasta hyviä, ja paha ihminen tuo edes pahasta tavarasta pahoja. En god menniska bär godt fram af hjertans goda fatabur; och en ond menniska bär ondt fram af en ond fatabur. A good man out of the good treasure of the heart, bringeth foorth good things: and an euill man out of the euill treasure, bringeth foorth euill things. Ein guter Mensch bringet Gutes hervor aus seinem guten Schatz des Herzens, und ein böser Mensch bringet Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Et godt menneske bærer fram gode ting fra sitt gode forråd, og et ondt menneske bærer fram onde ting fra sitt onde forråd. Et godt menneske henter fram godt av sitt gode forråd, et ondt menneske henter fram ondt av sitt onde forråd.
Mt
13:51
Jesus sa til dem*: “Har dere forstått alt dette?” De sa til Ham: “Ja, Herre**.» Sanoi Jesus heille: ymmärsittekö te nämät kaikki? He sanoivat hänelle: ymmärsimme, Herra. Då sade Jesus till dem: Förstoden I detta allt? Sade de till honom: Ja, Herre.  Iesus saith vnto them, Haue ye vnderstood all these things? They say vnto him, Yea, Lord. Und JEsus sprach zu ihnen: Habt ihr das alles verstanden? Sie sprachen: Ja, HErr. Har dere forstått alt dette? De sier til ham: Ja! Har dere forstått alt dette?» «Ja», svarte de.
Mt
16:3
Hyklere!* Dere vet hvordan dere skal tyde himmelens utseende, … Te ulkokullatut! te taidatte taivaan muodon tuomita I skrymtare, om himmelens skepelse kunnen I döma; O ye hypocrites, yee can discerne the face of the skie Ihr Heuchler! Des Himmels Gestalt könnet ihr urteilen; könnet ihr denn nicht auch die Zeichen dieser Zeit urteilen? Himmelens utseende vet dere å tyde, . Himmelens utseende vet dere å tyde, ||
Mt18:11 For Menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortapt*. Sillä Ihmisen Poika tuli autuaaksi tekemään sitä, mikä kadonnut oli. Ty menniskones Son är kommen till att frälsa det som förtappadt var. For the sonne of man is come to saue that which was lost. Denn des Menschen Sohn ist kommen, selig zu machen, was verloren ist. For Menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortapt. Menneskesønnen er jo kommet for å berge de bortkomne.
Mt18:35 ..dersom ikke hver eneste en av dere av sitt hjerte tilgir sin bror hans overtredelser ..jollette kukin veljellensä teidän sydämistänne anna anteeksi heidän rikoksiansa. ..om I icke förlåten af edor hjerta, hvar och en sinom broder det de bryta. ..if yee from your hearts forgiue not euery one his brother their trespasses. ..ein jeglicher seinem Bruder seine Fehle. ..om ikke hver og en av hjertet tilgir sin bror. ..som ikke av hjertet tilgir sin bror.»
Mt
19:17
“Hvorfor kaller du Meg god*? Ingen er god uten Én – Gud**. miksi sinä kutsut minun hyväksi? Ei ole kenkään hyvä, vaan yksi, Jumala. Hvi kallar du mig godan? Ingen är god, utan Gud allena; Why callest thou me good? There is none good but one, that is God Niemand ist gut denn der einige GOtt. Hvorfor spør du meg om det gode? Det er bare én som er god! «Hvorfor spør du meg om det gode? Én er den gode.
Mt20:7 Han sa til dem: Gå inn i vingården dere også*, og det som er rettferdig, skal dere få. Hän sanoi heille: menkäät tekin minun viinimäkeeni, ja mitä kohtuus on, pitää teidän saaman. Då sade han till dem: Går ock I uti min vingård; och hvad skäligit är,skolen I få. He saith vnto them, Go ye also into the vineyard: and whatsoeuer is right, that shall ye receiue. Gehet ihr auch hin in den Weinberg, und was recht sein wird, soll euch werden. Han sa til dem: Gå også dere bort til vingården. Han sa til dem:‘Gå bort i vingården, dere også.’
Mt
20:16
Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. For mange er kalt, men få er utvalgt*.” Niin viimeiset tulevat ensimäisiksi ja ensimäiset viimeisiksi(*). Sillä monta ovat kutsutut, mutta harvat valitut(+) Alltså varda de ytterste de främste, och de främste de ytterste. Ty månge äro kallade; men få äro utvalde. So the last shall be first, and the first last: for many bee called, but fewe chosen. 1Also werden die Letzten die Ersten, und die Ersten die Letzten sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählet. Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. For mange er kalt, men få er utvalgt. Slik skal de siste bli de første og de første de siste.»
Mt
20:22
Er dere i stand til å drikke det beger som Jeg skal drikke, og til å bli døpt med den dåp Jeg døpes med*?” De sa til Ham: “Vi er i stand til det.” Voitteko juoda sen kalkin(*), jonka minun pitää juoman, ja kastettaa sillä kasteella, jolla minä kastetaan? He sanoivat hänelle: me voimme. kunnen I dricka den kalken, som jag skall dricka, och döpas med det dopet, som jag döpes med? Då sade de till honom: Ja, väl. Are ye able to drinke of the cup that I shall drinke of, and to be baptized with the baptisme that I am baptized with? They say vnto him, We are able. Könnet ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde, und euch taufen lassen mit der Taufe, da ich mit getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Jawohl. Kan dere drikke det begeret jeg må drikke? De sier til ham: Det kan vi. Kan dere drikke det begeret jeg skal drikke?» «Det kan vi», svarte de.
Mt 22:13 Bind armene og føttene på ham, før ham bort og* kast ham ut i det ytterste mørke! sitokaat hänen kätensä ja jalkansa, ottakaat ja heittäkäät häntä ulkoiseen pimeyteen; Binder honom händer och fötter, och kaster honom i det yttersta mörkret; Binde him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkenesse, Bindet ihm Hände und Füße und werfet ihn in die äußerste Finsternis hinaus; Bind hender og føtter på ham og kast ham ut i mørket utenfor! Bind ham på hender og føtter og kast ham ut i mørket utenfor,
Mt22:30 ..men de er som Guds* engler i himmelen. ..he ovat niinkuin Jumalan enkelit taivaassa. ..utan de äro lika som GudsÄnglar i himmelen. ..but are as the Angels of God in heauen. …sondern sie sind gleich wie die Engel GOttes im Himmel. ..men de er som Gudsengler i himmelen. ..de er som engler i himmelen
Mt
23:8
For Én er deres Lærer*, Kristus**, og dere er alle brødre. ..sillä yksi on teidän Mestarinne, joka on Kristus, mutta te olette kaikki veljekset. ..ty en är edar Mästare, Christus, och I ären alle bröder. ..for one is your Master, euen Christ, and all ye are brethren. ..denn einer, ist euer Meister, Christus; ihr aber seid alle Brüder. ..for én er deres mester, men dere er alle brødre. ..for én er mesteren deres, og dere er alle søsken.
Mt
24:7
Og det skal bli hungersnød, pest* og jordskjelv på forskjellige steder. ..ja tulee ruttotauti ja nälkä ja maanjäristys moneen paikkaan. ..och skola blifva pestilentier, och hunger, och jordbäfning, mångastäds. ..and there ..shall be famines, and pestilences, and earthquakes in diuers places. ..und werden sein Pestilenz und teure Zeit und Erdbeben hin und wieder. ..og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der. ..og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder.
Mt
24:36
..ikke engang englene i himmelen*, men bare Min Far. ..ei taivaan enkelitkään, vaan minun Isäni yksinänsä ..icke Änglarna i himmelen, utan min Fader allena. ..not the Angels of heauen, but my Father onely. ..auch die Engel nicht im Himmel, sondern allein mein Vater. ..ikke engang himmelens engler, men bare min Far. ..ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen.
(ikke i noen grunntekst)
Mt25:13 Våk derfor! For dere kjenner verken dagen eller timen* for Menneskesønnens komme. Valvokaat sentähden, sillä ette tiedä päivää eikä hetkeä, jona Ihmisen Poika tulee. Vaker fördenskull; ty I veten hvarken dag eller stund, när menniskones Son är kommandes. Watch therefore, for ye know neither the day, nor the houre, wherein the Sonne of man commeth. Darum wachet! Denn ihr wisset weder Tag noch Stunde, in welcher des Menschen Sohn kommen wird. Våk derfor! For dere kjenner ikke dagen eller timen. Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.
Mt25:31 .. alle de hellige* englene med Ham.. ..ja kaikki pyhät enkelit hänen kanssansa.. ..och alle helige Änglar med honom.. ..and all the holy Angels with him.. ..und alle heiligen Engel mit ihm.. ..og alle englene med ham.. ..og englene med ham..
Mt26:3 Yppersteprestene, de skriftlærde* og folkets eldste samlet seg da i borgen** til ypperstepresten, som hette Kaifas. Silloin kokoontuivat pappein päämiehet ja kirjanoppineet ja kansan vanhimmat ylimmäisen papin saliin, joka kutsuttiin Kaiphas. Då församlade sig de öfverste Presterna och de Skriftlärde, och de äldste i folket, uti den öfversta Prestens palats, som het Caiphas.. Then assembled together the chiefe Priests, and the Scribes, and the Elders of the people, vnto the palace of the high Priest, who was called Caiaphas.. Da versammelten sich die Hohenpriester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in dem Palast des Hohenpriesters, der da hieß Kaiphas.. Yppersteprestene, de skriftlærde* og folkets eldste samlet seg da i borgen** til ypperstepresten, som hette Kaifas. Nå kom overprestene og folkets eldste sammen i palasset til øverstepresten Kaifas..
Mt26:59 Yppersteprestene, de eldste* og hele rådet søkte nå etter et falskt vitnesbyrd mot Jesus.. Mutta pappein päämiehet ja vanhimmat ja kaikki raati etsivät väärää todistusta Jesusta vastaan.. Men de öfverste Presterne, och de äldste, och hela Rådet, sökte falskt vittnesbörd emot Jesum.. Now the chiefe Priests and Elders, and all the councell, sought false witnesse against Iesus.. Die Hohenpriester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten falsch Zeugnis wider JEsum,, Men yppersteprestene og hele Rådet søkte falskt vitnesbyrd mot Jesus.. Overprestene og hele Rådet prøvde å skaffe falske vitneutsagn mot Jesus..
Mt26:60 Men til slutt kom to falske vitner** fram, .. Mutta viimein tuli kaksi väärää todistajaa, På det sista kommo tu falsk vittne; At the last came two false witnesses, Und wiewohl viel falsche Zeugen herzutraten, fanden sie doch keins. Zuletzt traten herzu zwei falsche Zeugen Men til sist kom to fram.. Til sist kom det fram to..
Mt
27:24
“Jeg er uskyldig i Denne Rettferdiges** blod. Dette får bli deres sak.” viatoin olen minä tämän vanhurskaanvereen Oskyldig är jag i denna rättfärdiga mansens blod I am innocent of the blood of this iust person Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten; sehet ihr zu! Jeg er uskyldig i denne rettferdige mannens blod «Jeg er uskyldig i denne mannens blod. Dette blir deres sak.»
Mt27:34 gav de Ham sur* vin å drikke, blandet med galle. He antoivat hänelle etikkaa juoda sapella sekoitettua Gåfvo de honom ättiko dricka, blandad med galla; They gaue him vineger to drinke, mingled with gall ..gaben sie ihm Essig zu trinken, mit Galle vermischt.. De ga ham da vin blandet med galle ..ga de ham vin blandet med galle
Mt27:49 De andre sa: “La Ham være! La oss se om Elia kommer og frelser Ham!” Mutta muut sanoivat: pidäs, katsokaamme, jos Elias tulee häntä päästämään. Men de andre sade: Håll, låt se om Elias kommer, och hjelper honom. The rest said, Let bee, let vs see whether Elias will come to saue him. Die andern aber sprachen: Halt, laß sehen, ob Elia komme und ihm helfe! De andre sa: “La Ham være! La oss se om Elia kommer og frelser Ham!” Men de andre sa: «Vent, la oss se om Elia kommer for å redde ham.»
Mt27:64 ..slik at ikke disiplene Hans kan komme om natten* og stjele Ham med seg, og så si til folket: Han har stått opp fra de døde! .. ettei hänen opetuslapsensa tulisi yöllä ja varastaisi häntä, ja sanoisi kansalle: hän nousi kuolleista ..att hans Lärjungar icke komma, och stjäla honom bort, och säga folkena: Han är uppstånden ifrån de döda; ..lest his disciples come by night, & steale him away, and say vnto the people, He is risen from the dead ..auf daß nicht seine Jünger kommen und stehlen ihn und sagen zum Volk.. .. så ikke disiplene hans skal komme og stjele ham, og så si til folket: Han er reist opp fra de døde! ..så ikke disiplene hans skal komme og stjele ham og si til folket at han er stått opp fra de døde.

 

Guds Ord er evig Sannhet

Bibelen er 100 % Sannhet, det kan ikke lyve

Om denne presentasjon:

 • Bibelsitatene samlet av Henry Baardsen
 • Bibeloversettelse: Bibelen Guds Ord

Sal 43:3

 • Send ut Ditt lys og Din sannhet! La dem lede meg! La dem føre meg til Ditt hellige berg og til Ditt tabernakel!

 

Sal 119:43

 • Og ta ikke Sannhetens ord helt bort fra min munn, for til Dine dommer har jeg satt mitt håp.

 

Sal 119:89

 • Til evig tid, Herre, står Ditt ord fast i himmelen.

 

Sal 119:160

 • Summen av Ditt ord er sannhet, og hver eneste av Dine rettferdige dommer varer til evig tid.

 

Ordsp 23:23

 • Kjøp sannheten og selg den ikke, sammen med visdom, rettledning og forstand!

 

Jes 45:23

 • Jeg har sverget ved Meg Selv. Fra Min munn har Rettferdighetens Ord gått ut, og det skal ikke vende tilbake.

 

Joh 1:17

 • For loven ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.

 

Joh 14:6

 • Jesus sier til ham: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Meg.

 

Joh 17:17

 • Hellige dem i Din sannhet! Ditt ord er sannhet.

 

2Kor 4:2

 • … vi vandrer ikke i list, heller ikke behandler vi Guds ord svikefullt. Men ved å legge sannheten åpent fram, anbefaler vi oss selv til hvert menneskes samvittighet for Guds åsyn.

 

2Kor 6:7

 • ved sannhetens ord, ved Guds kraft, ved rettferdighetens rustning på høyre side og venstre side…

 

2Kor 13:8

 • For vi makter ikke noe imot sannheten, bare for sannheten.

 

Ef 1:13

 • I Ham ble også dere, etter at dere fikk høre Sannhetens Ord, det som er evangeliet om deres frelse – i Ham ble også dere, da dere kom til tro, beseglet med Den Hellige Ånd, løftets Ånd…

 

Kol 1:5

 • …på grunn av det håpet som er gjort ferdig for dere i himmelen, det som dere før har hørt om i Sannhetens Ord fra evangeliet…

 

Jak 1:18

 • Fordi Han Selv ville, fødte Han oss ved Sannhetens Ord, for at vi skulle være førstegrøden av Hans skapninger.

 

1Pet 1:23

 • … dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig sæd, men uforgjengelig, ved Guds ord som lever og blir til evig tid.

 

Heb 4:12

 • For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver både sjel og ånd, ledd og marg, og er dommer over hjertets tanker og motiver.

 

Bibelstudie: Summen av ditt Ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferds lov fast

Guds Ord er evig sannhet

Om denne presentasjon:

 • Bibelsitatene samlet av Henry Baardsen
 • Bibeloversettelse: Bibelen Guds Ord

 

Joh 1:17

 • For loven ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.

 

Joh 14:6

 • Jesus sier til ham: “Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Meg.

 

Joh 17:17

 • Hellige dem i Din sannhet! Ditt ord er sannhet.

 

2Kor 4:2

 • … vi vandrer ikke i list, heller ikke behandler vi Guds ord svikefullt. Men ved å legge sannheten åpent fram, anbefaler vi oss selv til hvert menneskes samvittighet for Guds åsyn.

 

2Kor 6:7

…ved sannhetens ord, ved Guds kraft, ved rettferdighetens rustning på høyre side og venstre side…

 

2Kor 13:8

 • For vi makter ikke noe imot sannheten, bare for sannheten.

 

Ef 1:13

 • I Ham (i Jesus) ble også dere, etter at dere fikk høre Sannhetens Ord, det som er evangeliet om deres frelse – i Ham ble også dere, da dere kom til tro, beseglet med Den Hellige Ånd, løftets Ånd

 

Kol 1:5

 • …på grunn av det håpet som er gjort ferdig for dere i himmelen, det som dere før har hørt om i Sannhetens Ord fra evangeliet

 

Heb 4:12

 • For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver både sjel og ånd, ledd og marg, og er dommer over hjertets tanker og motiver.

 

Jak 1:18

 • Fordi Han Selv ville, fødte Han oss ved Sannhetens Ord, for at vi skulle være førstegrøden av Hans skapninger.

 

1Pet 1:23

 • … dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig sæd, men uforgjengelig, ved Guds ord som lever og blir til evig tid.

 

Sal 43:3

 • Send ut Ditt lys og Din sannhet (Guds hellige Ord)! La dem lede meg! La dem føre meg til Ditt hellige berg og til Ditt tabernakel!

 

Sal 119:43

 • Og ta ikke Sannhetens Ord helt bort fra min munn, for til Dine dommer har jeg satt mitt håp.

 

Sal 119:89

 • Til evig tid, Herre, står Ditt Ord fast i himmelen.

 

Sal 119:160

 • Summen av Ditt Ord er sannhet, og hver eneste av Dine rettferdige dommer varer til evig tid.

 

Ordsp 23:23

 • Kjøp Sannheten (Ditt Ord er Sannhet) og selg den ikke, sammen med visdom, rettledning og forstand!

 

Jes 45:23

 • Jeg har sverget ved Meg Selv. Fra Min munn har Rettferdighetens Ord gått ut, og det skal ikke vende tilbake.

 

 

 

Hva vitner NT om GT som Guds Hellige Skrift?

NT bekrefter entydig at Skriften eller GT er Guds ufeilbarlige åpenbaringsord om Jesus Kristus, verdens Frelser

Om denne presentasjon:

 • Bibelsitatene samlet av Henry Baardsen
 • Bibeloversettelse: Bibelen Guds Ord

Mat 1:22

 • …for at det skulle bli oppfylt som var talt av Herren ved profeten, når han sier…

 

Mat 7:29

 • For Han (Jesus) lærte dem som en som har myndighet, og ikke som de skriftlærde.

 

Luk 4:36

 • Da ble de alle forundret og talte med hverandre og sa: “Hva er dette for et ord? For med myndighet og kraft befaler Han de urene åndene, og de kommer ut.”

 

Luk 24:32

 • De sa til hverandre: “Brant ikke hjertet vårt i oss da Han talte med oss på veien, og da Han åpnet Skriftene for oss?”

 

Joh 10:35

 • …dem som Guds ord kom til – og Skriften kan ikke gjøres ugyldig

 

Joh 17:17

 • Hellige dem i Din sannhet! Ditt ord er sannhet.

 

Apg 1:16

 • Menn og brødre, dette skriftord måtte oppfylles, som Den Hellige Ånd på forhånd talte ved Davids munn…

 

Apg 18:28

 • For med stor kraft tilbakeviste han (Apollos) jødene offentlig, idet han beviste ut fra Skriftene at Jesus er Kristus.

 

1Kor 14:37

 • Hvis noen mener om seg selv at han er en profet eller åndelig, så må han erkjenne at det jeg skriver til dere, er Herrens bud.

 

2Tim 3:16

 • Hele Skriften er innåndet (= inspirert/innblest) av Gud

 

1Pet 1:25

 • Men Herrens ord varer til evig tid.

 

2Pet 1:19

 • Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å holde fast på, som på et lys

 

2Pet 1:21

 • For aldri er noen profeti kommet fram ved et menneskes vilje, men Guds hellige mennesker talte drevet av Den Hellige Ånd.

 

1Ts 2:13

 • dere tok imot det Guds ord som dere hørte av oss, så tok dere imot det, ikke som menneskers ord, men som det i sannhet er: Guds ord

 

2Tim 3:15

 • Og helt fra barndommen av har du kjent De hellige Skrifter som har kraft til å gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus.

 

Hva lærer Salmenes bok om Guds Ord?

Salmenes bok om Guds Ord

Om denne presentasjon:

 • Bibelsitatene er samlet av Henry Baardsen
 • Bibeloversettelse: Bibelen Guds Ord

 

Sal 19:8

 • Herrens lov er fullkommen, den styrker sjelen. Herrens vitnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis.

 

Sal 19:9

 • Herrens forskrifter er rette, de gleder hjertet. Herrens bud er rent, det opplyser øynene.

 

Sal 19:10-12

 • Herrens frykt er ren, og den varer til evig tid. Herrens lovbud er sanne og rettferdige alle sammen. De er mer verd å ønske seg enn gull, ja, mer enn fint gull i mengder. De er søtere enn honning og dråpene fra vokskuben. Også Din tjener formanes ved dem, og det er stor lønn ved å holde dem.

 

Sal 43:3-5

 • Bønn av David: Send ut Ditt lys og Din sannhet! La dem lede meg! La dem føre meg til Ditt hellige berg og til Ditt tabernakel! Da vil jeg gå til Guds alter, til Gud, min fryds glede. Og til lyrespill vil jeg prise Deg, Gud, min Gud. Hvorfor er du nedslått, min sjel? Og hvorfor sukker du i meg? Sett ditt håp til Gud! For jeg skal ennå prise Ham, mitt åsyns frelse og min Gud.

 

Sal 119:49-50

 • Husk Ditt ord til Din tjener, det som Du har gitt meg å håpe på. Dette er min trøst i min fornedrelse, for Ditt ord har gitt meg liv.

 

Sal 119:66:

 • Lær meg god innsikt til å dømme og gi meg kunnskap, for jeg tror på Dine bud.

 

Sal 119:154

 • Før min sak og forløs meg! Gi meg liv etter Ditt ord!

 

Sal 119:170

 • La min inderlige bønn komme fram for Ditt åsyn! Fri meg ut etter Ditt ord!

 

Sal 119:43

 • Ta ikke Sannhetens ord helt bort fra min munn, for til Dine dommer har jeg satt mitt håp.

 

Bønner i Salme 119

Sal 119:18

 • Åpne mine øyne, så jeg kan utforske underfulle sannheter fra Din lov.

 

Sal 119:22

 • Ta hån og forakt bort fra meg, for jeg har holdt Dine vitnesbyrd.

 

Sal 119:27-29

 • La meg forstå den vei som er lagt av Dine forskrifter. Så skal jeg grunne på Dine underfulle gjerninger. Min sjel gråter av sorg. Styrk meg etter Ditt ord! Ta løgnens vei bort fra meg, og vær meg nådig ved Din lov!

 

Sal 119:31

 • Jeg klynger meg til Dine vitnesbyrd. Herre, gjør meg ikke til skamme!

 

Sal 119:34-36

 • Gi meg forstand, og jeg skal holde Din lov. Sannelig, jeg skal holde den av hele mitt hjerte. Sett meg til å vandre på Dine buds sti, for jeg fryder meg på den. Bøy mitt hjerte til Dine vitnesbyrd og ikke til urett vinning.

 

Nytten vi vil få om vi tar vare på Guds Ord 

Sal 119:2

 • Salige er de som tar vare på Hans vitnesbyrd, som søker Ham av hele sitt hjerte.

 

Sal 119:6

 • Da skal jeg ikke bli til skamme, når jeg fester blikket på alle Dine bud.

 

Sal 119:9

 • Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til Ditt ord.

 

Sal 119:11

 • I mitt hjerte har jeg gjemt Ditt ord for at jeg ikke skal synde mot Deg.

 

Sal 119:14

 • På Dine vitnesbyrds vei har Jeg frydet meg, ja, som over all rikdom.

 

Sal 119:16

 • Ved Dine forskrifter vil jeg fryde meg. Jeg vil ikke glemme Ditt ord.

 

Sal 119:24

 • Dine vitnesbyrd er min fryd og mine rådgivere.

 

Sal 119:92

 • Om ikke Din lov var min fryd, hadde jeg gått fortapt i min elendighet.

 

Sal 119:99-100

 • Jeg er klokere enn alle mine lærere, for jeg grunner på Dine vitnesbyrd. Jeg forstår mer enn de gamle, for jeg holder Dine befalinger.

 

Sal 119:10

 • Ditt Ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.

Jesu undervisning om hans lære som Skriftens Ord og Hans eget forhold til GT som Guds Ords sannheter.

Hør hva Jesus sier om sine egne Ord som han lærte folket!

Om denne presentasjon:

 • Bibelsitatene samlet av Henry Baardsen
 • Bibeloversettelse: Bibelen Guds Ord

 

Mk 12:24:

 • Jesus svarte og sa til dem: “Er det ikke derfor dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft?

 

Luk 6:47-48

 • Hver den som kommer til Meg og hører Mine ord og gjør etter dem, Jeg skal vise dere hvem han er lik: Han er lik et menneske som bygde et hus, som gravde dypt og la grunnmuren på fjellet. Og da vannflommene steg og vannstrømmen brøt voldsomt mot huset, kunne den ikke rokke det, for det var grunnlagt på fjellklippen.

 

Luk 21:33

 • Himmel og jord skal forgå, men Mine ord skal aldri noen sinne forgå.

 

Luk 24:44

 • Så sa Han til dem: “Dette er de ord som Jeg talte til dere da Jeg fremdeles var sammen med dere, at alt det skal oppfylles som er skrevet om Meg i Moseloven og Profetene og Salmene.

 

Joh 5:24

 • Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som hører Mitt ord og tror på Ham som har sendt Meg, han har evig liv og skal ikke komme til dom, men er gått over fra døden til livet.

 

Joh 5:38

 • Men dere har ikke Hans ord (= Skriftens Ord om Frelseren) boende i dere, for Den Han sendte, Ham tror dere ikke. Dere gransker Skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem, nettopp de vitner om Meg.

 

Joh 6:63-64a

 • Det er Ånden som gir liv. Kjødet gagner ingenting. De Ord som Jeg taler til dere, er ånd, og de er liv. Men det er noen av dere som ikke tror.”

 

Joh 8:51-52

 • Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Om noen holder fast på Mitt ord, skal han aldri i evighet se døden.”

 

Joh 12:47-48

 • Hvis noen hører Mine ord og ikke tror*, dømmer ikke Jeg ham. For Jeg kom ikke for å dømme verden, men for å frelse verden. Den som forkaster Meg og ikke tar imot Mine ord, har det som dømmer ham. Ordet som Jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag.

 

Joh 14:23-24

 • Jesus svarte og sa til ham: “Hvis noen elsker Meg, vil han holde Mitt ord. Og Min Far skal elske ham, og Vi skal komme til ham, og Vi skal ha Vår bolig hos ham. Den som ikke elsker Meg, holder ikke Mine ord. Og ordet som dere hører, er ikke Mitt, men Faderens, Han som har sendt Meg.

 

Joh 15:7

 • Hvis dere blir i Meg og Mine ord blir i dere, kan dere* be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere.

 

Joh 15:10

 • Hvis dere holder Mine bud, blir dere i Min kjærlighet, på samme måte som Jeg har holdt Min Fars bud og blir i Hans kjærlighet.

 

Jesus henviste ofte til Skriften, Guds Ord i det Gamle testamente, mer enn 70 ganger. Han sa ofte

Det står skrevet!

 • Matt 4:4: “Men han svarte og sa: Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.
 • Matt 4:6: “Og han sier til ham: Er du Guds Sønn, så kast deg ned! For det står skrevet: Han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot mot noen stein”.
 • Matt 4:10: “Da sa Jesus til ham: Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene”.
 • Mark 7:6: “Da sa han til dem: Rett profeterte Jesaja om dere, hyklere, slik det står skrevet: Dette folket ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg”.
 • Lk 24:46: “Og han sa til dem: Så står skrevet, at Messias måtte lide og stå opp fra de døde den tredje dagen”…
 • osv.

 

 

 

Guds Ord er verdens største under

Bibelen Guds Ord – et totalt annerledes og mer dyrebar skatt enn all annen litteratur

Om denne presentasjon:

Bibelsitatene er samlet av Henry Baardsen

Bibeloversettelse: Bibelen Guds Ord

 

 1. Gud skapte alt synlig og alt usynlig ved Sitt Ord

 

Heb 11:3:

 • Ved tro forstår vi at verden ble formet (= skapt) ved Guds Ord

2. Det skal bli hunger etter Guds Ord, menneskene skal begynne å søke etter det uten å finne det, men dessverre – nådetiden er da slutt

 

Am 8:11-12

 • Se, dager kommer, sier Herren Gud, da Jeg skal sende hungersnød over landet, ikke hunger etter brød og ikke tørst etter vann, men etter å høre Herrens Ord. De skal flakke omkring fra hav til hav og fra nord til øst. De skal fare fram og tilbake og søke etter Herrens ord, uten å finne det.

 

3. Guds Ord er levende, kraftig og skarpt, mye skarpere enn alt annet

 

Heb 4:12

 • For Guds Ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver både sjel og ånd, ledd og marg, og er dommer over hjertets tanker og motiver.

 

Jes 49:2

 • Min munn (= Mine Ord) har Han gjort lik et skarpt sverd. I Sin hånds skygge har Han skjult Meg, Han har gjort Meg til en spiss pil. I Sitt kogger har Han gjemt Meg.

 

Ef 6:17

 • Og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds Ord.

 

Åp 1:16

 • I Sin høyre hånd hadde Han sju stjerner. Ut av Hans munn gikk et skarpt, tveegget sverd (= Guds Ord), og Hans åsyn var som solen når den skinner i sin kraft.

 

Åp 19:15

 • Ut av Hans munn går det et skarpt sverd (= Guds Ord), for at Han skulle slå folkeslagene med det.

 

2Ts 2:8

 • Og da skal den lovløse bli åpenbart, han som Herren skal ødelegge med Sin munns ånde og tilintetgjøre ved Sin gjenkomst i herlighet.

 

 

4. Guds Ord har en dobbel virkning, det både døder og gjør levende

 

Hos 6:5

 • Derfor har Jeg hogd dem i biter ved profetene, ja, Jeg har slått dem i hjel ved Ordene fra Min munn.

Joh 12:48:

 • Den som forkaster Meg og ikke tar imot Mine ord, har det som dømmer ham. Ordet som Jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag.

 

5. Guds Ord er som en intensiv ild og en kraftig hammer

 

Jer 23:29-31

 • Er ikke Mitt ord som ild? sier Herren, og lik en hammer som knuser klippen i småbiter? Se, derfor kommer Jeg imot profetene, sier Herren, som stjeler Mine ord, ja, hver mann fra sin neste. Se, Jeg kommer imot profetene, sier Herren, som bruker sin egen tunge, men sier: “Han* sier det/(så sier Herren.)”

 

6. Guds Ord gjør mektige under

 

Mat 8:7-8

 • Jesus sa til ham: “Jeg skal komme og helbrede ham.” Høvedsmannen svarte og sa: “Herre, jeg er ikke verdig til at Du kommer inn under mitt tak. Men si bare et ord, så vil tjeneren min bli helbredet.

 

2Mos 15:11

 • Hvem er som Du blant gudene, Herre? Hvem er som Du, herlig i hellighet, fryktinngytende i ære, du som gjør under?

 

7. Guds Ord kan ikke gjøres ugyldig, hvor mye man enn har forsøkt seg på det

 

Joh 10:35

 • Hvis Han kalte dem guder, dem som Guds ord kom til – og Skriften (Guds Ord Bibelen) kan ikke gjøres ugyldig.

 

8. Guds Ord er evig – selv om alt annet forgår, ja til og med himmel og jord, så skal Guds Ord bestå og gå i oppfyllelse til minste detalj

 

1Krøn 16:15:

 • Husk Hans pakt til evig tid, det Ordet Han bød for tusen slekter