15. juni 2024

Det finnes kun ett evangelium og bare en eneste førstefødtes menighet her på jorden

Kilde: Siionin Lähetyslehti, år 1914. Skrevet av predikant Juhani Rautio
Oversatt av Henry Baardsen, Alta (Kun deler er oversatt).

Evangeliet kommer fra Gud i himmelen! Det kommer ikke fra Lappland
Noen sier at evangeliet har kommet fra Lappland, mens andre sier at det har kommet fra Gällevare. De tredje sier at det har kommet fra Kittilä, mens den fjerde gruppen sier at det har kommet fra Finland.

Men vi som er Guds barn, sier fortsatt den dag i dag at evangeliet har kommet fra himmelen. For første gangen det ble forkynt, var det Gud selv som forkynte det for våre første foreldre, etter at de hadde falt i synd i Edens paradis. ”Kvinnens sæd/ætt (Kristus) skal knuse slangens (djevelens) hode”. Da denne tale ble forkynt, ble de førstefødtes menighet grunnlagt her nede på jorden. De første som kom inn i denne menighet, var Adam og Eva, og etter dem kom Abel inn. Det var Gud selv som ledet dem inn ved en hørbar forkynnelse om at de skulle tro sine synder forlatt ved ham – Jesus Kristus – han som er den (eneste) rette førstefødte, nemlig Guds egen Sønn, og i hans blod.


De førstefødtes menighet fantes allerede i GT, og Jesus var den rette og den eneste førstefødte
Apostlene i det Nye Testamente skriver om Jesus: ”Og når han så igjen fører den førstefødte inn i verden, sier han: Og alle Guds engler skal tilbe ham!”, Heb 1:6. Det var da de begynte å forkynne i Herrens navn, slik Bibelen sier. For ved hjelp av evangeliet som ble sendt fra himmelen, ble patriarkene ledet til de førstefødtes menighet, slik at de skulle tro seg selv som Guds barn ved den forløsning som er i Kristus. Og etter det ledet de også andre til tro  – mennesker som hadde falt (var rammet av syndefallet skade gjennom Adams synd) – ble ledet til de førstefødtes menighet.


Noah forkynte evangeliet både før og etter vannflommen
Patriarken i den første verden, Noah, forkynte dette himmelske evangelium (før vannflommen, da den daværende verden gikk under, 2 Pet 3:6). Og da Gud lot den første verden bli tilintetgjort i vannflommen på grunn av (menneskenes store synd og) ulydighet, så brakte Gud evangeliet som han hadde gitt (før vannflommen) til den andre verden (etter vannflommen) gjennom Noah, han som var med i arken.


Patriarkene og Moses ble ledet til de førstefødtes menighet ved Guds evangelium om Kristus
Det var det himmelske evangeliet som ledet Abraham, Isak og Jakob til den førstefødtes menighet, for at de skulle tro på Kristi forløsning. Etter dette kalte Gud på Moses, for at han skulle lede Israels folk ved hjelp av det samme himmelske evangelium til den førstefødtes menighet, slik at de skulle tro på Kristi forløsning. Og Gud har alltid  og gjennom alle tider ledet sine barn ved dette samme evangelium.


Guds profeter ledet mennesker ved evangeliet til den førstefødtes menighet
Også det Gamle Testamentes profeter ble ledet ved dette samme evangeliet til den førstefødtes menighet. Og i sin tur ledet også profetene mennesker som hadde falt, til den samme førstefødtes menighet med dette himmelske evangelium når de forkynte Kristi fødsel, hans lidelser, hans død og hans oppstandelse. Men også når de talte om Kristi himmelfart og om den Hellige Ånds gave som skulle bli utgytt (over alt kjød, Joel 3:1). Også når profetene forkynte om hvilke rørelser som skulle oppstå på grunn av den sorg og den glede som det Nye Testamentes Guds rike skulle få oppleve, når de forkynte om mørkets gjerninger som skulle bli ført fram i lyset og om hedningenes omvendelse. Da ledet de mennesker til den førstefødtes menighet. Og alt dette gjorde profetene så tydelig og klart, som om dette skulle ha skjedd allerede lenge før det virkelig hendte (i profetenes samtid).


Jesus leder fortsatt mennesker ved evangeliet inn i de førstefødtes menighet – ved at han virker gjenfødelse ved det forkynte Guds Ord og den Hellige Ånd
Det var Gud som lot sine løfter gå i oppfyllelse. For etter fire tusen år kom Jesus til jordens lavere deler (Ef 4:9), slik Paulus uttrykker det. Han ble unnfanget ved den Hellige Ånd, ble født av jomfru Maria og han ble et menneske (Fil 2:7). Deretter led Jesus syndens straff for hele den falne menneskeheten. Og han oppfylte Guds lov i vårt sted (og som vår stedfortreder), vi som hadde brutt og som bryter loven.

Samtidig leder Jesus oss til de førstefødtes menighet her på jorden ved evangeliet som er sendt fra himmelen. Og ved at han vekker oss opp og gjenføder oss fører han oss inn i de førstefødtes menighet for at vi skal få kjenne kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser (Fil 3:10). Og de som tror dette, leder deretter nye mennesker gjennom gjenfødelse til den ene menighet av de førstefødte.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *