15. juni 2024

Læra om hemmelig bortrykkelse av menigheten gir grunn til bekymring.

Andre sider med samme tema:


Læra om bortrykkelsen av kristne før Antikrist åpenbarer seg og før trengselstiden begynner, mangler bibelsk forankring, og gir etter min vurdering grunn til  bekymring.

For noe uker siden (skrevet høsten 2019) fikk jeg se en grafisk skisse over hva som kommer til å skje i forkant av Jesu andre komme og helt frem til Gud skal skape nye himler og en ny jord.

Fremstillingen var laget av en som reiser for Ordet og Israel, og ble utdelt under hans møtedager.  Det som jeg umiddelbart reagerte på, var at etter dette syn, skal Jesus komme igjen to ganger, uten at jeg får dette til å stemme med hva Jesus og apostlene lærer om dette entydig på svært mange plasser. Og skissen stemmer heller ikke med hva Paulus ledet av Guds Ånd skriver:

  • For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren”, 1Tess 4:16-17.

Her er skissa som jeg refererer til:

Bilderesultat for bortrykkelse gordon

Artikkelen fortsetter: Bortrykkelsen før trengselen

Bortrykkelse før trengselen
Første gang skal Jesus komme i skyene for å hente hjem sin menighet til himmelen, alle de som er beredt. Denne dagen kaller de for Kristi dag. Dette skal skje før endetidsbegivenheten som Bibelen kaller for trengselstiden eller den store trengsel. For at de kristne ikke skal trenge å lide, skal Herren hente de kristne som er beredt hjem til seg til himmelen. Da er menighetens tid til ende.

Deretter begynner den antikristelige periode slik de lærer, som skal vare i syv år, i to like lange perioder på 3,5 år, etter denne tolkningen. Etter at sju år har gått, kommer Herrens dag. Denne gangen kommer Jesus tilbake på en synlig måte, og ikke på en skjult eller hemmelig måte, slik som da han kom for sju år siden (etter deres tolkning) og før trengselstiden for å hente Kristi brud med seg til det himmelske bryllupet.

Jeg har virkelig problemer med å finne støtte i Bibelen for at Jesus skal komme tilbake to ganger, og at han på Kristi dag – som de kaller det – skal hente hjem sine egne på en totalt usynlig og hemmelig måte, uten at noen som er rundt dem verken skal kunne se, høre eller merke noe. Og også dette strider med Guds eget klare ord, hvor vi leser: “For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun… (1 Tess 4:16), altså ikke ubemerket og stille.

Vi kan bare tenke oss hvilke kaos det vil bli når mange av sine nære og kjære forsvinner helt uten noen spor etter seg. Og så må de bare selv leve videre, uten overhode å ane hvor sine kjære har forsvunnet – og hvorfor.

Jeg kjenner flere kristne som iblant har deltatt på slike møter, og som bekrefter at det blir lært at de sanne kristne skal bli rykket opp før trengselstiden begynner. For, som en sa til meg da vi samtalte om dette: “Dersom ikke de dagene ble forkortet, da ville ikke noe kjød bli frelst! Men for de utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet”.

Og de er storlig imponert over de som foreleser over Israel og endetidstemaene. Og vi må nok bare innrømme at de virkelig har satt seg grundig inn i dette. Og deres forelesninger virker også meget overbevisende, det må man jo bare bekrefte om man noen ganger lytter til deres forelesninger på nettet.

Og noen nok kan tenke, og også med rette: “Vi lutheranere kan jo nesten ingen ting eller svært lite om dette, sammenlignet med “de proffe” foreleserne  som virkelig forstår og som kan tolke Bibelen rett”. Ja, det er nettopp dette det er spørsmål om, nemlig å kunne “dele Guds Ord rett”, påstår de. For de som lærer slik – i overensstemmelse med en tolkingsmodell de har fått fra 1800-tallets Darby og dispensasjonalistene (som laget læra om syv forskjellige tidshusholdinger, hvor den siste er 1000 års-riket) – betyr det å dele rett at man kan skille rett mellom det som gjelder Israel og det som gjelder kirken (Guds menighet). For – som de sier – det er nemlig det som er den store nøkkelen som åpner Skriften.

  • Darby var åpenbart klar over at en slik ny type endetidsteologi brøt radikalt med all tidligere kristen tolkningstradisjon. Han begrunnet sitt syn med at det var dette han var kommet fram til etter inngående Skriftstudium under Åndens veiledning. Dette synet spredde seg fort innenfor amerikansk kristenliv, særlig innen den pinsekarismatiske vekkelse, men har også blitt mer vanlig innen norsk kristenliv. (Kilde: Israel og folkene – to veier til Gud?, av Professor dr. theol. Oskar Skarsaune)

Så langt jeg kjenner til, har “Ordet og Israel” dessverre på en måte blitt en kanal for å videreføre denne “nye endetidsteologi”, også til mange lutherske kristne, siden mange av dem er opptatt av Israel og Israels sak, slik også jeg er.

Jeg mener ikke at selve organisasjonen “Ordet og Israel” nødvendigvis står for et slikt syn eller sprer en slik ny endetidsteologi. I alle fall ikke når jeg leser “En komparativ studie av tre kristne israelsorganisasjoners syn på landløftet og dets politiske implikasjoner“. Men det som jeg mener, er at det er flere “pinsevenner” som reiser rundt for Ordet og Israel, og at disse delvis utnytter muligheten til å spre denne “nye type endetidsteologi”, influert av Darby og dispensasjonalismen (tidshusholdninger). Eller så har de i alle fall blitt sterkt påvirket av fotnotene i Bibelen Guds Ord Studieutgaven, som igjen bygger på Darbys lærdommer og på Scofields Studiebibel.

Kan det stemme at det var nettopp bortrykkelsen Jesus henviste til da han sa: “… men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet”, tenkte jeg? Er læra om bortrykkelse før trengselstida i overensstemmelse med Bibelens øvrige budskap? Om ikke, så hvor har man da denne læra fra, er den fra andre kilder enn fra Skriften?

Åpenbaringsboken forteller jo på veldig mange steder om alle de prøvelsene, lidelsene og forfølgelsene de kristne skal måtte oppleve i trengsels- og forfølgelsestiden under Antikristus sitt herredømme. Det samme gjør også Jesus og hans apostler. Men sier Darby og dispensasjonalismen (de som lærer om de 7 tidshusholdninger): “Åpenbaringsbokens tale om lidelsene og trengslene under den store trengsel, gjelder ikke menigheten og dens folk. For de fikk jo del i opprykkelsen allerede før trengselen begynte. De er allerede i trygg forvar hjemme i himmelen. Men de som åpenbaringsboka her taler om, sier de, er jødefolket.

(Kilde: Professor dr.theol. Oskar Skarsaune, Den norske Israelsmisjon)

Er du spesielt interessert i “tidshusholdningslæra” og hvordan læra om et jordisk 1000 års-rike oppstod, så følg linkene under :


Hva lærer Jesus, den allvitende og fullkomne Mesteren?
Jeg skal her nevne bare noen bibelsitater av Jesus. Han sier i Mt 28:20: “Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!” Det som Jesus lover, gjelder alle dager, og også i trengselstiden.

Og i Mr 13:24-27 sier han:

“Men i de dager, etter denne trengsel, skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelkreftene skal rokkes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med stor kraft og herlighet. Da skal han sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire vindretninger, fra jordens ende til himmelens ende”.

Altså skal Jesus samle sine utvalgte etter trengselen, ikke før.  Og i parallelteksten i Mt 24:29-30 går det klart frem at når han kommer på himmelens skyer, er det ikke bare hans utvalgte som skal se ham når han skal samle dem,  men redsel skal komme over hans fiender, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop.

I Joh 6 og 11 nevner Jesus fire ganger at han skal reise de døde opp på den siste dag.  Jesus var jo en god venn av Maria, Marta og Lasarus, og underviste dem helt sikkert også om oppstandelsen, noe vi kan forstå av Martas svar: “Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag“.

Vi leser i 1Tess 4:16-17:

“… de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren”.  

Siden Jesus helt entydig sier at de døde skal reises opp først på den siste dag, så kan heller ikke hans menighet rykkes bort før de døde har stått opp, ellers skulle Jesus sannsynligvis ha sagt: “Jeg skal reise ham opp i den siste tid”, eller tilsvarende.

Hvordan kan man da lære, i uoverensstemmelse med Skriften, at de kristne skal slippe å oppleve alt det som Jesus og apostlene forbereder oss kristne på. Dette må da være en form for herlighetsteologi, tenkte jeg, en form for bedrag.


Spiller det da noen rolle om man lærer at Jesus kommer enten før, under eller etter trengselen?

Nei, ikke for de som allerede er døde, og har fått flytte hjem til himmelen. Men for alle som lever i den tiden når  Antikristus som person kommer og “den store trengselen” begynner, vil det komme til å ha stor betydning.

Hvordan kan de kristne få kraft til å holde ut under de fremtidige prøvelsene i tålmodighet, når de skal måtte oppleve at de ikke Jesus i opprykkelsen hentet dem hjem til himmelen før trengselen begynte og før tiden for Antikristus inntok sitt “verdensherredømme”, slik de ble lovet og som de håpet på? Jesus skulle jo frelse dem fra trengslene og fra vreden, slik de som lærte om bortrykkelse før trengselen  når ikke det har skjedd, vil de mest sannsynlig bli svært skuffet. For de lovet jo i fotnoten til Bibelen Guds Ord, Studieutgave:

  • ” Menigheten vil bli rykket opp før den store trengselen… og … Det antyder ikke å bli bevart i, men en fullstendig fritakelse fra jordens siste fortvilelse og smerte”, fotnote til Åp 3:10.

Kommentar skrevet 27.12.2022

26.12.2022 skrev Stig Magne Heitmann en artikkel i dagen “Ny Left-behind- (latt tilbake) film – til glede eller bekymring?”  hh


I verste fall vil noen de kristne som vil komme til å oppleve trengselen, kunne komme til å fornekte troen. Eller så vil de knytte seg til den frafalte skjøgekirke som skal ledes av Antikristus, for på den måte å slippe alle vanskelighetene.  Og når så disse stakkars kristne som er bedradd,  til sin store sorg skal oppleve å måtte gjennomgå store trengsler og forfølgelser, noe de ble lovet at da skulle slippe, kan de kanskje begynne å tenke:

“Bortrykkelsen har helt sikkert allerede vært, og de som  var rede da Jesus kom, er helt sikkert allerede i himmelen, selv om vi ikke registrerte at de ble hentet hjem.  Så siden vi ikke ble tatt med når Jesus kom i skyen for å ta sine egne med seg, så skyldes det helt sikkert at vår kristendom ikke var rett. Vi er sikkert ikke rette Guds barn, siden ikke Jesus frelste oss og tok oss bort fra disse trengslene”.

Og dermed står de i fare for å miste motet og å falle fra troen. Jeg tror derfor at læren om bortrykkelse før trengselstiden både er ubibelsk, farlig og demotiverende, og i strid med hva Jesus og hans apostler lærte (se bibelsitatene ved å følge lenken nedenfor).

John Nelson Darby
Så langt jeg har klart å finne ut, ble denne  ubibelske endetidslære første gang fremstilt av den anglikanske presten John Nelson Darby fra Irland (1800-1882) og Plymouth-brødrene ca 1831. Jeg gjengir her et lite utdrag fra artikkelen “Israel og folkene – to veier til Gud”, som jeg fant på hjemmesiden til Den norske Israelsmisjon:

Han (Darby) mente å ha oppdaget et nytt, men grunnleggende prinsipp: Gud har to folk og to frelseshusholdninger, og disse må ikke blandes sammen. Det ene folket er Israel, det jødiske folk. Dette er Guds jordiske folk, og Gud har en plan for dem som betyr frelse her på jorden. Det andre folket er kirken, de kristne, som Darby gjerne omtalte som Kristi himmelske folk.  

Scofield Reference Bible
Men Darbyismen slo ikke skikkelig igjennom før på begynnelsen av 1900-tallet gjennom Scofield Reference Bible som inkluderte Darby i sine kommentarer. Internettartikkelen som jeg refererer til ovenfor skriver:

l tillegg til den engelske bibeltekst fra King James-versjonen, inneholder denne studiebibelen dels referanser som veileder leseren i å følge et begrep eller terna “på langs” i Bibelen, dels utførlige fotnoter til viktige tekster og begreper. Ved å slå etter i referansene og lese fotnotene, vil man tilegne seg en dispensasjonalistisk tolkning av Bibelen, og samtidig være overbevist om at man selv har sett dette i Skriften.

Denne referansebibelen ble trykket i et utrolig stort opplag, slik at denne nye lære ble spredd til mange land og over store områder, og dette syn er utbredt i vide kretser blant de kristne, særlig i USA men også i Norden, og særlig innen den pinsekarismatiske bevegelsen. Og dette lærer dessverre også mange fremstående teologer og kristne forkynnere og forelesere, inklusiv noen av de som reiser for Ordet og Israel.

Bibelen Guds Ord Studieutgave
Da jeg ble gjort kjent med at Darbys lære blir spredd ved å følge fotnotene i Scofield Reference Bible, begynte jeg å tenke  på om noe av det samme kunne være tilfelle med studieutgaven av Bibelen Guds Ord. Dette kan jeg ikke svare bekreftende på, men særlig i fotnotene til Johannes åpenbaring står det nesten konsekvent: “DISPENSAJONELL TOLKNING”.  Jeg skal bare gi et eksempel fra fotnoten til Åp 3:10 og som veileder bibelleseren i samsvar med Darbys endetidslære. I fotnoten står det:

Menigheten vil bli rykket opp før den store trengeltiden. Kristne lider – og vil fortsette å lide forfølgelse og trengsel ,  men vil jeg også holde deg borte fra [gresk: “utenfor”] den prøvelsens time er et klart løfte fra Gud til de troende om utfrielse fra den kommende trengselen (6, 1-19, 10). Det antyder ikke å bli bevart i, men en fullstendig fritakelse fra jordens siste fortvilelse og smerte“.

Slik jeg ovenfor hentydet, lover de mye mer enn de har bibelsk belegg for: “en fullstendig fritakelse fra jordens siste fortvilelse og smerte”. Hva er dette annen enn herlighetsteologi og tomme løfter.

I artikkelen “Israel og folkene – to veier til Gud”, som er publisert på Den norske Israelsmisjons hjemmeside, kan du lese mer bl.a.  om:

Ved å følge linken nedenfor, kan du også gjøre deg kjent med hva Jesus og apostlene virkelig lærer om dette endetidstemaet. Bibelsitatene viser klart at spesielt læra om bortrykkelse før “de dagers trengsler”, ikke er i overensstemmelse hva Jesus og apostlene lærte.

Les mer om hva Bibelen selv lærer om denne sak, slik at du ikke blir forført:

Henry Baardsen
Alta 2019

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *