Til gjenfødelse og omvendelse hører det med følgende saker:

  • Man erfarer syndserkjennelse og kommer i syndenød. Dette er noe som loven og Guds dom virker.
  • Man får en lengsel og et ønske om å få høre evangeliet. Så oppstår det spørsmål om hvordan man kan få del i Guds nåde.
  • Man får anger over sin synd, og deretter følger syndsbekjennelse. Dette er det Guds løfte om nåde, noe som evangeliet lover, som virker.
  • Den som søker å omvende seg til Gud og til Kristus, ber om nåde. Han søker tilflukt og trygghet i Kristi seiret på korset og i kraften av Jesu blod. På denne måte banker dette menneske på porten inn til Guds nåderike, på Jesus-døren (Matt 7:13; Joh 10:1-9).
  • Når dette menneske får høre evangeliets løfte om Guds nåde (eller at disse løfter blir opplest), blir han forsikret om at Kristus ved sitt offer på korset og ved sitt forsoningsblod, tilgir han alle hans synder. Da tar Kristus ham til seg som sin egen, og han blir Kristi etterfølger og et medlem i de troendes forsamling. Når han tror dette, blir han født til et Guds barn. Nå vil han sette sin (fulle) tillit til Gud som sin Far, og vil også leve under nåden og i dens beskyttelse.
  • Den Hellige Ånd – som virker omvendelse og gjenfødelse – begynner samtidig å fornye og å hellige dette menneske. Guds Ånd virker, slik at denne person nå av hjertets lyst og vilje ønsker å leve som et Guds barn. Da begynner han å elske både Kristus og Gud høyere enn alt annet, og får samtidig også kjærlighet til de andre troende, som hans brødre og søstre. Og så får han lyst til, sammen med de andre kristne, å bringe ut evangeliets budskap både ved ord og gjerninger. Han inviterer og kaller gjerne på de som tilhører sitt eget folk og også på andre folk. Og han vil ta del i evangeliserings- og misjonsarbeidet i Kristi menighet, slik at så mange som mulig skal få høre kallet, og få nødvendig hjelp, så også de om mulig skulle kunne bli levende medlemmer i Kristi menighet.
  • Den som nå har kommet til troen, blir frigjort både fra skyldfølelse på grunn av synd og fra syndens makt. For at man skal kunne bevare denne doble nåde, behøver man tett kontakt med andre kristne. Det er også nyttig å lese og ransake Bibelen i bønn, og å delta i de helliges samfunn. Og så er det viktig å gjøre opp for synder man faller i, og å søke renselse i Jesu blod, noe de troende kan vitne og forkynne.
  • Når den Hellige Ånd virker gjenfødelse og et menneske kommer til troen, så skjer det samtidig at personen blir rettferdiggjort, og den Hellige Ånd virker til helliggjørelse. For at man skal kunne bli bevart som gjenfødt og i troen, og kunne vokse i helliggjørelsen, er det nødvendig å beflitte seg om å ta vare på alt det som man har fått del i, og å forbli som en som stadig tigger som ber om Guds nåde.

Luther sier:

«Denne gjenfødelse, som gjør oss til Guds barn, … skjer i menneskets hjerte… ved evangeliets ord. Dette ord viser for hjertet Guds vrede mot ham, for at ordet skal få virke og vekke syndserkjennelse og anger i ham. Men hensikten er også han skal oppdage Guds nåde, og at han skal ved troen på Kristus skal få fred innfor Gud

Dette ord inneholder den Hellige Ånds kraft, som tenner og vekker en sann gudsfrykt i hjertet. Han vil da sette hele sin tillit til Guds nåde, til den trøst Gud gir, og han vil trøstefullt påkalle ham.

På denne måte fornyer Gud hjertet, slik at dette menneske får en indre lyst og vilje alt det som er  godt», (WA, 21:538 s.).