21. februar 2024

Troens gode gjerninger, virket ved Guds nåde og av den Hellige Ånd

Også våre egne folk må lære å gjøre gode gjerninger, der det er behov for det, så de ikke skal være uten frukt, 1 Tim 3:14.

Om denne presentasjon

Bibelsitatene samlet av: Henry Baardsen

Bibeloversettelse: Bibel 87/07

 

 1. Hva lærer Jesus om viktigheten av å gjøre troens gode gjerninger

 

Matt 10:42

 • Og den som gir én av disse små om så bare et beger kaldt vann fordi han er en disippel, sannelig sier jeg dere: Han skal ikke miste sin lønn!

 

 

Matt 7:21

 • Ikke enhver som sier til Meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør Min himmelske Fars vilje.

Matt 7:24

 • Derfor – hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn.

Luk 8:21

 • Men Han (Jesus) svarte og sa til dem: Min mor og mine brødre, det er de som hører Guds ord og gjør etter det.

Luk 11:27-28

 • Som Han (Jesus) sa dette, skjedde det at en kvinne i mengden ropte til Ham: Salig er det morsliv som har båret deg, og det bryst som du har diet! Men Han sa: Ja, salige er de som hører Guds ord og tar vare på det!

 

 

Joh 3:21

 • Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud.

Joh 6:28

 • De sa da til Ham (Jesus): Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Jesus svarte og sa til dem: Dette er Guds gjerning at dere skal tro på Ham (Jesus) som Han(Gud) har sendt.

Joh 8:39

 • De svarte og sa til Ham (Jesus): Vår far er Abraham! Jesus sier til dem: Var dere Abrahams barn, da gjorde dere Abrahams gjerninger.

Joh 14:12

 • Sannelig, sannelig sier Jeg (Jesus) dere: Den som tror på Meg, han skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min Far.

Joh 15:14

 • Dere er Mine (Jesu) venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere.

Åp 2:5

 • Husk derfor hva du er falt fra. Omvend deg, og gjør de første gjerninger!

Åp 3:2

 • Våkn opp, og styrk det andre som var i ferd med å dø. For Jeg (Jesus) har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud.

 

 

 1. Jesus gjorde bare gode gjerninger

 

Joh 10:32

 • Jesus svarte dem: Mange gode gjerninger fra min Far har jeg vist dere. Hvilken av dem er det dere vil steine meg for?

 

 

 1. Apostlenes gjerninger om gode gjerninger

 

Apg 26:20

 • Men både for dem i Damaskus først og i Jerusalem og i hele Judeas land og for hedningene forkynte jeg at de skulle fatte et annet sinn og omvende seg til Gud og gjøre gjerninger som er omvendelsen verdige.

 

 

 1. Apostelen Paulus om gode gjerninger

 

Rom 11:6

 • Men er det av nåde (man blir frelst), da er det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke lenger nåde.

Ef 2:10

 • For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

2Tim 3:16-17

 • Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.

Tit 2:14

 • …Han som ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all lovløshet, og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger.

Tit 2:7

 • Vis deg selv i alle ting som et forbilde i gode gjerninger, med uforfalsket lære, verdighet…

Tit 3:5

 • …frelste Han (Gud) oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd…

Tit 3:8

 • Det er et troverdig ord, og dette vil jeg at du skal innprente, for at de som tror på Gud, må legge vinn på å gjøre gode gjerninger. Dette er godt og nyttig for menneskene.

 

 

 1. Apostelen Jakob om troens gode gjerninger

 

Jak 1:22

 • Men vær Ordets gjørere, ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedra dere selv.

Jak 2:14

 • Mine brødre! Hva gagner det om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Dersom en bror eller søster ikke har klær, og mangler mat for dagen. Slik er det også med troen. Dersom den ikke har gjerninger, er den død i seg selv. Men en kan si: Du har tro, og jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro av mine gjerninger! Du tror at Gud er én. Du gjør vel! Også de onde åndene tror det – og skjelver. Men vil du vite det, du uforstandige menneske: Troen uten gjerninger er unyttig. Ble ikke Abraham, vår far, rettferdiggjort av gjerninger, da han ofret sin sønn Isak på alteret? Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen ble fullkommen ved gjerningene.

Jak 3:13

 • Hvem er vis og forstandig blant dere? Han må ved god ferd vise sine gjerninger i ydmyk visdom.

 

 

 1. Hebreerbrevet om troens og Åndens gode gjerninger

 

Heb 10:24

 • Og la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger

Heb 13:21

 • …må Han (Gud) gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre Hans vilje, ved at Han virker i oss ved Jesus Kristus det som er godt i Hans øyne.

 

 

 1. Vi skal alle dømmes etter våre gjerninger, enten til livets eller til dommens oppstandelse

 

Matt 16:27

 • For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet med sine engler, og da skal Han gi enhver igjen etter hans gjerning.

Matt 25:40

 • Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg dere: Alt dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot Meg (Jesus).

Joh 5:29

 • Og de skal komme ut, – de som har gjort det gode, til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde, til dommens oppstandelse.

Rom 2:6

 • For Han (Gud) skal gi enhver igjen etter hans gjerninger. Til dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal Han gi evig liv.

2Kor 5:10

 • For vi må alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt.

1Pet 1:17

 • Når dere påkaller som Far Ham som dømmer uten å gjøre forskjell, enhver etter hans gjerninger, da ferdes i frykt i deres utlendighets tid.

Åp 20:12

 • Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *