12. april 2024

Luther: Gud utfører sitt verk ved nådemidlene

Kilde:  Frelse og helliggjørelse ifølge Luther, av Uuras Saarnivaara
Oversett fra finsk av: Henry Baardsen, Alta

Guds verk og nådemidlene

Luther påminner ofte om at Gud (Kristus og Den Hellige Ånd) selv taler gjennom Ordet og virker gjennom sakramentene. De er ikke bare menneskeord og kirkelige handlinger. Men Kristus er selv virkelig til stede i dem. Menneskene virker bare som Guds arbeidsredskaper og som hjelpere for ham. Luther sier:.

“Det er Kristus selv som døper deg. Det er han som frelser deg fra dine synder. Det er han som gir deg sitt legeme og blod gjennom sine tjenere. Han gir deg sin Hellige Ånd i den denne hensikt … Ordene er ikke våre, men Kristi Ord. Dåpen er Kristi dåp, syndsavløsningen som vi forkynner og sakramentene som vi forvalter, tilhøre Kristus [WA 49, 584, 13, Saarna Mikkelinpäivänä, 1544].

“Vi predikanter er bare Kristi tjenere og hans medhjelpere. Og gjennom oss forkynner Han Ordet” [WA 12, 531, 7, Saarna Hyvästä Paimenesta, 1523….].

“Bibelen er selv vårt vitne om at Gud taler gjennom oss. Og det er det samme som om Gud selv skulle tale med sin egen munn, slik Kristus selv sier i Joh. 20: ” Dersom dere forlater noen deres synder, da er de forlatt”. Her er det Gud som forkynner syndenes forlatelse, og det er han selv som døper barna [WA 15, 487, 13, Kirkkopostilla … ]

I den hellige dåp, i Herrens nattverd og i syndsavløsningen … så er det Gud som taler til meg, der er han som døper meg. Det er han som gir meg føde, det er han som legger sine hender på meg og det er han som frelser meg fra mine synder og fra vreden” [WA 51, 178, 35, Kirkkopostilla …]

Det er ingen vesentlig forskjell mellom de ulike måtene evangeliet blir gitt oss på: Gud virker gjennom dem alle. Og Kristus er nærværende i dem alle. Alle disse måtene som evangeliet blir gitt oss på, byr oss og gir oss den virkelige, frelsende nåde.


En dobbel frelse

Ifølge Luther inneholder velsignelsen av Kristi fullkomne verk en dobbel frelse: 1) Vi slipper fri fra vår skyld og fra dommen når vi får ta i mot rettferdiggjørelsen og syndenes forlatelse, 2) dessuten får vi motta den Hellige Ånd, som fornyer oss og gir oss kraft. Den frelsende nåde gir oss til gave både tilgivelse og kraft ovenfra. Men kraften fra det høye – den Hellige Ånd – er ikke gitt oss for at vi ved den skal fortjene frelsen, men for at vi ved troen skal leve av Guds nåde. Troen som den Hellige Ånd virker, er virksom ved kjærligheten, men ikke for at vi derigjennom skal samle oss noen fortjeneste. Men den er virksom, siden Kristi kjærlighet tvinger, og ved den kraft som Ånden virker i den som tror.


Luther poengterer to saker like mye når han underviser om nådemidlene:

  1. De inneholder virkelige nådeløfter og de er virkelige nådemidler.
  2. De er ikke virksomme i oss mennesker slik at de automatisk (ved at de gis oss) gir oss del i nåden. Men de virker i livet, når de blir tatt i mot med den tro som den Hellige Ånd virker. Og Gud gir sin Ånd og troen hvor og når han selv vil.

“Jeg kan ikke gi deg den Hellige Ånd og heller ikke troen, men jeg kan allikevel for deg (syndenes forlatelse). Om du tror det (jeg forkynner), så har du mottatt det [WA 29, 324, Kirkkopostilla, …].


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *