30. november 2022

Jesus er skaperen av alle ting, begynnelsen og enden. Han er Alfa og Omega, og alle tings ende.

Bibelen er tydelig på at alle ting, både de synlige og de usynlige, er skapt av Jesus, ved han og til ham. Han er alle tings opphav, og alt består ved ham. Vi leser i Åp 22:13, der Jesus sier om seg selv:

Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden” .

Det samme vitnesbyrd gir også Herren om seg selv: “Hør på meg, Jakob, og du Israel, som jeg har kalt! Jeg er Gud, jeg er den første, jeg er også den siste“, Jes 48:12.

Hvordan kan både Gud og Jesus vitne det samme om seg selv? Jo, det kan de, siden Gud er en treenig Gud. Dette bevitner Jesus selv: 

“Men hvis jeg gjør dem, da tro gjerningene, om dere ikke vil tro meg, for at dere kan forstå og vite at Faderen er i meg, og jeg i Faderen“, Joh 10:38.

Derfor er også begge to begynnelsen og enden. Og derfor er både Gud og Jesus de som har skapt verden, og som holder alt oppe ved sin krafts ord.

Dette kan vi ikke skjønne med vår menneskelige intelligens. Hvordan verden har blitt til og hvordan livet på jorden begynte, kommer alltid å forbli en hemmelighet for oss mennesker. Uansett hvor mye verdens vitenskapsmenn kommer til å forske på skapelsen. Men som kristne “skjønner vi ved tro at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se, ikke er blitt til av det synlige”, Heb 11:3.

NT’s vitnespyrd om at Jesus er skaperen kan ikke fornektes
Gud hadde ved sin Hellige Ånd åpenbart for sine apostler at det var ved sin enbårne Sønn som Gud hedde skapt verden. Dette kommer helt klart fram av det som apostelen Johannes skriver: 

Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til“, Joh 1:3. Og i samme kapittel, i vers 10 fortsetter han:

“Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke”, Joh 1:10.

Også for apostelen Paulus var denne sak åpenbart. Paulus skriver bl.a: “

… “så er det for oss bare en Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er til for ham. Og det er bare ?n Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi er til ved ham“,  1Kor 8:6.

Senere skriver han i Kolosserbrevet:

“Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte fremfor enhver skapning. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham” , Kol 1:16-17.

Slik som både Johannes og Paulus skriver, drevet ved den Hellige Ånd, så er den samme sak åpenbart også for Hebreerbrevets forfatter. Han skriver:

“… men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord…”, Hebr 1: 2-3. 

Og litt senere i vers 10 bekrefter han det han sa i vers to, nemlig at Gud ved Jesus Kristus har skapt verden, samtidig som han kaller Jesus med gudsnavnet Herre (kyrios, gr.):

“Og: Du, Herre, la i begynnelsen jordens grunnvoll, og himlene er dine henders verk“, Heb 1:10.

Hvordan kunne Gud, ved Jesus Kristus, skape verden? Jo, det kunne han, siden Jesu var til, lenge før himmel og jord ble skapt. Og det kunne han, siden Jesus både var – men fortsatt er – en sann Gud. Dette er Guds eget vitnesbyrd om sin Sønn som er åpenbart i Bibelen, Guds hellige bok. Det er en bibelsk sannhet som er bevitnet entydig både i Det gamle og i Det nye Testamente. Og skriftens selvvitnespyrd står fast, for:

“Skriften kan ikke gjøres ugyldig”, Joh 10:35. 

Jesu er begynnelsen. Han er alle tings opphav. Bibelens første ord “I begynnelse” kan også oversettes ved sin førstefødte” skapte Gud, altså ved Jesus, han som er Guds rette førstefødte. Altså er Jesus det første ordet i Bibelen. Og han er samtidig også hovedpersonen i Bibelen, hen som er Skriftens oppfyllelse. Til sist kan nevnes at Bibelens siste ord er Amen. Dette er nettopp et av Jesu navn, for Jesus sier nemlig om seg selv:

“Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk“, Åp 3:14. 

Altså er Jesus skaperen, dvs. opphavet til Guds skaperverk. Han er A og O, Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Slik kan vi konkludere med at han både er Bibelens begynnelse og dens slutt. Jesus er både det første og det siste ord i Skriften. Vi må derfor kunne si at Jesus er Skriftens Herre

Gud gi at vi skulle kunne takke og opphøye Jesus som den som han virkelig er, han som vitner om seg selv:

Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, Den Allmektige“, Åp 1:8.

 

Henry Baardsen, 
Alta

 

PS: Dersom du har interesse til bedre å gjøre deg kjent med hva Gud i sitt eget Ord vitner om denne sak, kan du følge linkene under:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *