29. mai 2024

Bibelen er helt entydig: Jesus er Gud

I løpet av hele kirkens historie har det fantes mange som har fornektet Jesu guddom. De har ikke kunne  forstå, tro eller bekjenne at Jesus er Kristus, Guds Sønn, kommet i kjød, og heller ikke at da Jesus ble født av jomfru Maria, var det Gud selv som ble et menneske. De som nekter å tro dette, kommer med mange argumenter, også argumenter fra Bibelen, i sine forsøk på å motbevise denne Bibelens sannhet, og sier at dette er helt umulig å kunne forstå. Men Bibelen taler ikke mot seg selv, det er bare de som ikke  vil tro at Skriften er sann, som forvrenger dens sannheter.

Ja, det er sant, inkarnasjonen er virkelig et mysterium for vår fornuft.

For at vi litt skal kunne få tak i hva dette innebærer, må Gud åpenbare det for oss, ellers forblir det som en skjult hemmelighet for oss.

På apostlenes tid og i de første århundrer etter det, var det særlig gnostikerne og de som hadde Antikrists ånd (1Joh 2), som gjorde intensive forsøk på å infiltrere de første kristne menighetene med denne vranglære. De fornektet både Gud og Jesus, og kjente verken Faderen eller Sønnen. Bl.a. kirkefader Ireneus skriver om deres villfarelse, og tok intensivt opp kampen mot dem. Allerede på apostlenes tid begynte denne vranglære å spre seg. Apostelen Paulus, men særlig apostelen Johannes tok opp kampen mot denne vranglære.

Også i vår tid er det mange, både religiøse og de som sier seg å være kristne, som fornekter Bibelens grunnsannheter om hvem Jesus virkelig er, blant annet at Jesus er Gud og den andre personen i treenigheten. Om vi gjør et søk på Internett, vil vi straks finne utallige sider som fornekter Jesu guddom. Blant disse finner vi Jehovas vitner, Mormonene, Smiths venner, Islam og flere andre med røtter i gnostisismen eller i New Age. Noen holder Jesus for å være en profet, en laverestående gud, et unikt menneske, et forbilde, men at Jesus er Gud, nei det kan de ikke tro.

Guds eget vitnesbyrd i Bibelen om at Jesus er en sann Gud
Bibelen er helt entydig: “Jesus er Gud!” Derom er det ingen tvil.

Hebreerbrevet:

  • 1. “Men om Sønnen sier han: Din trone, Gud, står i all evighet, og rettferds stav er ditt rikes kongestav”, Heb 1:8, og:
  • 2.  “Du elsket rettferd og hatet lovløshet. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre”, Heb 1:9.

Kan det finnes noe sterkere vitnesbyrd om at Jesus er Gud, enn det som Gud selv vitner – et dobbelt vitnesbyrd som bekrefter det. Jesus forteller om hva det er som hindrer menneskene fra å tro sannheten: “Og Faderen, han som har sendt meg, han har vitnet om meg. Verken har dere noen gang hørt hans røst eller sett hans skikkelse. Og hans ord har dere ikke værende i dere, for den han har sendt, ham tror dere ikke”, Joh 5: 37-38. Altså er  det menneskenes vantro som hindrer en fra å tro Faderens vitnesbyrd om Jesus.

“Jesus er Gud” i apostelen Paulus’ skrifter
Apostelen Paulus skriver i Romerbrevet:

3. “Dem (israelittene) tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen”, Rom 9:5.

Også her kommer det helt klart fram: Jesus er Gud, en som Gud har satt over alle ting, slik vi også leser i Hebreerbrevet: “Alt la du under hans føtter. For da han la alt under ham, holdt han ikke noe tilbake som han ikke underla ham. Ennå ser vi ikke at alt er ham underlagt”, Heb 2:8.

Også i brevet til Titus bekrefter Paulus at Jesus er Gud:

4. “… mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den herlighet som tilhører den store Gud og vår Frelser, Jesus Kristus”, Tit 2:13

I Paulus’ 1. brev til korinterne forteller han om syndefallet, som den første Adam stod ansvarlig for. Deretter forteller han om Frelseren Jesus Kristus, og kaller ham for den siste Adam.  Adam kaller han for det første menneske, og Kristus for det andre Mennesket og fortsetter:

5. “Det åndelige er imidlertid ikke det første, men det sjelelige*, deretter det åndelige. Det første mennesket var fra jorden, av jord. Det andre Mennesket er Herren fra himmelen“, 1Kor 15:46 (BGO).

Merk:Herren” er ikke med i mange nyere oversettelser, men finnes i Textus Reseptus, og i oversettelser som bygger på den. Herren ( hebr., JHVH er et annet navn på Gud).

“Jesus er Gud” i apostelen Johannes’ skrifter
Johannesevangeliet begynner med det som var fra begynnelsen, før noe annet var skapt. Og slik begynner også Bibelens første ord: “I begynnelsen”, som på hebraisk er “bereeshit”. Dette kan også oversettes med “ved sin førstefødte” (skapte Gud himmelen og jorden). Mest trolig var det dette Johannes henviste til når han begynner sitt første kapittel:

6. “I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til”,  Joh 1:1-3 og i vers 14

“Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet”, Joh 1:14.

Slik vi merker, kommer det også her klart frem at Jesus er Gud, for han sier: Ordet var Gud. Senere i samme kapittel, i vers 18 kan vi lese i grunnspråket (Studiebibelen):

7.Den Enbårne Sønn, Gud han som værende i fanget Faderens, han forklarte (ham)”

Ifølge mange bibeloversettelser har de oversatt det med Den Enbårne Sønn, som selv er Gud, eller tilsvarende. Slik er det bl.a. i norsk En Levande Bo, i Bibelen 2011, i Norsk 1978, i finsk 1992, Svenska Folkbibeln 1998 og 2015, Bibel 2000, Den Levande Bibeln, Dansk og Good News.

I Joh 20:28 finner vi apostelen Tomas sin bekjennelse om at Jesus er Gud:

8. Tomas svarte og sa til ham:  “Min Herre og min Gud!

Siste henvisningen fra Johannes’ skrifter som bekjenner at Jesus er Gud, finner vi i hans første brev:

9. “Vi vet at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss forstand så vi kjenner Den Sanne. Og vi er i Den Sanne, i hans Sønn, Jesus Kristus. Han er den sanne Gud og det evige liv”, 1Joh 5:20.

Merk: I bibelens grunnspråk brukes det her bestemt artikkel (den sanne Gud) for å vise at Jesus er nettopp den eneste, bestemte Sanne Gud: “gr.
h o a l e e t h i n o s t h e o s”

“Jesus er Gud” hos apostelen Peter
For Jesu egne utvalgte apostler hadde det blitt åpenbart hvem Jesus er, heller ikke de forstod  det til å begynne med. Vi minnes at når Jesus en gang spurte hans egne disipler hvem de trodde han er, svarer Peter: “Du er Messias, den levende Guds Sønn. Jesus svarte ham og sa: Salig er du, Simon, Jonas sønn! For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min Far i himmelen“,  Matt 16:16-17.

Opplyst av Guds Hellige Ånd bekjenner også Peter, slik vi ovenfor har nevnt at både Hebreerbrevets forfatter, Johannes og Paulus gjorde, at Jesus er Gud. Og når han hilser på menigheten i sitt andre brev, bekjenner han dette åpent, og nå også for oss:

10. “Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel – til dem som har fått den samme dyrebare troen som vi ved vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferdighet …”, 2Pet 1:1.

Slik det var for apostlene, slik må det også være for oss. Vi kommer aldri til å skjønne eller tro at Jesus er Gud, dersom ikke Gud selv ved sin egen Hellige Ånd åpenbarer det for oss. Og helt uavhengig av om vi tror det eller ikke – om vi tror at Jesus er Gud eller om vi fornekter det – så er Bibelens entydige budskap sant: Jesus er Gud!

Den samme apostelen Peter skriver:

“For dere vet først og fremst dette, at ikke noe profetord i Skriften er gitt til egen tydning. For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd”, 2Pet 1:20-21.

Gud gi at denne Bibelens grunnsannhet også får bli åpenbart for meg og deg, og at Jesus skal få bli også din Frelser!

Henry Baardsen
Alta

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *