29. mai 2024

Test av juksamaskin – DNG 6000i

Sist uke monterte jeg en DNG 6000i juksamaskin i vår Nord West 740. Selv om båten begynner å dra på årene – den er en 1985-modell – er den fortsatt “fullt oppegående”, og er en ypperlig helårsbåt for en som ikke har det så travelt. 

Utstyrsmessig er den helt på høyde med moderne og meget godt utstyrte båter. Den har en meget stabil og presis Raymarine EV-200 autopilot, Simrad NNS Evo2 7-tommers kartplotter og ekkolodd og 2 Aimar-svingere, Standard Horizon GX2200E VHF med AIS-funksjon, en gammel men funksjonell Raymarine radar, Vetus VBOW 3512D baugpropell, Ebersprächer Airtronic D4 båtvarmer  som alltid sørger for en tørr og varm båt – selv vinterstid – , Barracuda Ankervinsj, 900W. 

Ankervinsjen og baugpropellen monterte vi – vår sønn Rune og jeg – sommeren 2020, resten ble montert noen år før det. Som sikkerhetsutstyr  har jeg 3 overlevelsesdrakter, 4-manns Seago redningsflåte, bærbar VHF, Kannad SafeLinkSolo nødpeilesender og en Silver 270 gummibåt.


Skisse av DNG 6000i

 

Forklaring av skissen:

 1. Display
 2. Tastatur
 3. Snørehjul
 4. Line
 5. Maskinfot
 6. Stativ
 7. Elektrisk kabel
 8. Uteliggerarm
 9. Slakkesensor
 10. Trinse
 11. Stopp-ring
 12. Svivel
 13. Snik
 14. Søkke

ggg

 Bildet viser hvordan lina skal legges på spola, med sola, sett fra framsiden av bildet. Den skal komme ut fra fra nedsiden,  og tres gjennom slakkesnoren. Derfra føres den via oversiden av trinsa og ned. 

Stoppe-ringen er viktig, siden den signaliserer når lina er helt oppe. Det er viktig at svivelen er kraftig, og så stor at den ikke går gjennom hullet i stoppe-ringen. 

 


Test av DNG 6000i juksamaskin


Når jeg har lest omtale av denne juksamaskinen, la jeg merke til en som sa at dette var den beste juksamaskinen og som også fisket best, men at den var den vanskeligste maskinen å lære seg å bruke slik at man kan få utnyttet alle mulighetene den har. Siden jeg ikke har erfaring med andre juksamaskiner, kan jeg ikke vurdere dette utsagnet. Men jeg må nok være enig i at det virkelig er mye å sette seg inn i før man kan si at man kan det meste.

Etter min vurdering er bruksanvisningen ikke særlig god. Omtale av de samme funksjonene er plassert i flere av maskinens fem menyer og er spredt unødvendig mye over hele instruksjonsboka. Det er i alle fall mitt første inntrykk. For min egen del ønsker jeg derfor å samle det som jeg mener er det aller viktigste, uten å ta med alt.

Når jeg er på sjøen og støter på et problem – mest på grunn av at jeg som en ny bruker “roter det til”, skal jeg enkelt kunne åpne smarttelefonen, og der forhåpentligvis finne den hjelp som jeg trenger.


STOR-tasten, STJERNE-tasten, MINUS-tasten og PLUSS-tasten

Juksamaskinen er utstyrt med fire taster i kontrollpanelet. Nederst til høyre finner vi STOR-tasten. Over den er STJERNE-tasten, MINUS-tasten og PLUSS-tasten. Ved hjelp av disse fire tastene kan man innstille og aktivere alle de nødvendige funksjonene for å kontrollere maskinen.

STOR-tastens funksjon
Denne tasten har en todelt funksjon:

 • 1. Hver gang STOR-tasten trykkes på, skifter maskinen mellom
  • a) Nedslakking av lina (pil ned)
  • b) Opphaling av lina (pil opp)
  • c) Stopp status (stopp-symbol)
 • 2. Hvis man holder STOR-tasten inne i mer enn 5 sekunder, settes maskinen i “hvilemodus”, og motorens styring stoppes. Linehjulet kan da fritt dreies rundt. Dette kan være nyttig når man f.eks. skal spole av linen fra linehjulet ved at man spoler over linen fra maskinens linehjul til en annen spole ved hjelp av en boremaskin.

Merk: Hvis søkket er ute når maskinen settes i hvilemodus, renner linen fritt ut helt til søkket når bunnen. 


STJERNE-tasten
Denne tasten har en todelt funksjon:

 • 1. Ved å trykke på denne tasten, flyttes pekeren mellom de ulike symbolene. Dette gir adgang til menyen der dybden ned til “den falske bunnen” innstilles.
  • Merk: Man kan dessuten sette “falsk bunn” på en annen måte som jeg synes er ennå enklere. Om ekkoloddet viser at det er et fiskeflak på 50 meters dybde gjør men følgende: samtidig som man senker ned lina til ekkoloddet viser en dybde på 50m (minus noen meter ned fra 0-punktet til gummimakkene), trykker man inn Plus-tasten. “Falsk bunn” blir da satt, og juksamaskinen vil nå begynne å jukse i den høyden fiskeflaket står.
 • 2. Samtidig kan man via denne menyen stille dybden ned til maskinen skal redusere farten når den kjører ut linen, dersom man ønsker det. Hensikten med dette er for å hindre at loddet skremmer bort fisken når loddet med stor fart treffer bunnen – eller fra området hvor det er mye fisk, og hvor man setter falsk bunn.

  For nærmere info: Se “Redusere hastighet i utslakking” s. 21.

Når man trykker på Stjerne-tasten for første gang, begynner pekeren å blinke på det første symbolet i Meny 1. Trykker man på STJERNE-tasten mens den blinker, flyttes pekeren over på det neste symbolet i displayet, og et ytterlig trykk flytter pekeren over til følgende symbol.

Holdes STJERNE-tasten nede i mer enn to sekunder, flyttes pekeren på menyens utgangspunkt, Meny 1, og menyen hvor man innstiller falsk bunn og reduserer farten på lina forsvinner, og slutter å blinke.


MINUS-tasten
Denne tasten har en tredelt funksjon:

 • 1. Den reduserer innstillingenes verdi.
 • 2. Den slår av/deaktiverer eget juksagrep.
 • 3. Den lagrer eget juksagrep.

MINUS-tastens funksjon er å redusere innstillingenes verdi, dvs. når pekeren blinker på symbol for innstilling (symbol med et tall under), kan man redusere verdien på denne innstillingen.

En annen funksjon som MINUS-tasten har, er å deaktivere innstillingene, hvis man har innstilt dybden ned fil falsk bunn eller ned til nullpunktet ned til dybdemålingen (se “Innstille nullpunkt (nullstille dybdemålingen)” s. 22. 


PLUSS-tasten
Denne tasten har en todelt funksjon:

 • 1. Ved å trykke på PLUSS-tasten, øker man innstillingens verdi.
 • 2. Man aktiverer valgt innstilling ved å trykke på denne tasten.

Et par eksempler: 

 • a) Velg ønsket fiskeprogram i Meny 2 ved å flytte til symbolet for ønsket program. Trykk på PLUSS-tasten aktiverer fiskeprogrammet. 
 • b) Setting av falsk grunn: Når linen er på vei ned og har kommet til en fiskestim som vises på ekkoloddet, trykker man på PLUSS-tasten når pekeren ikke blinker. Falsk bunn blir da satt, nedsenkingen av lina stanser opp, og maskinen begynner å jukse.

Merk: Alle tastene har sin hovedfunksjon, men de brukes også ved styring av ytterlige funksjoner. STOR-tasten er ikke brukt ved innstillinger for disse, men  alle de tre andre. 


DNG 6000i har fem forskjellige menyer

 • 1. Meny 1 – Grunninnstillinger
  • 1.1 Nappfølsomhet
  • 1.2 Slur
  • 1.3 Juksahastighet
  • 1.4 Juksalengde
  • 1.5 Bunnavstand
  • 1.6 Juksatid
  • 1.7 Ventetid

 • 2. Meny 2 – Fiskeprogram
  • 2.1 DNG
  • 2.2 Agnfiske
  • 2.3 Seifiske
  • 2.4 Trappefiske
  • 2.5 Blekksprutfiske
  • 2.6 Makrellfiske
  • 2.7 Norsk metode
  • 2.8 Færøysk metode
  • 2.9 Spill
  • 2.10 Makrellfiske for Skottland 
  • 2.11 Brems
  • 2.12 Søkeprogram
   • a) Generelt søk
   • b) Bunnsøk
   • c) Overflatesøk
  • 2.13 Eget juksagrep

 • 3. Meny 3 – Diverse innstillinger
  • 3.1 Stopp i null (når dybdemåleren når null, og DNG-ringen når helt opp til trinsa)
  • 3.2 Lys på/av
  • 3.3 Driv (brukes når båten driver mye)
  • 3.4 Leirbunn eller sand (så ikke søkket skal sette seg fast)
  • 3.5 Bunnfølsomhet (tid før bunn er registrert)
  • 3.6 Kraftkonstant (styrer om opphalingen skal skje mykt)
  • 3.7 Antall trapper
  • 3.8 Brems
  • 3.9 Lydsignal (ved napp og når sniken kommer opp)
  • 3.10 Automatisk ned
  • 3.11 Reset (setter alle innstillinger på grunnstillinger)
  • 3.12 Slakkesensorens funksjon

3.12 – Slakkesensorens funksjon – SL, I (A)

Utliggerarmen med slakkesensoren er maskinens eneste del som trenger konstant vedlikehold. For å gjøre det mest mulig enkelt, er informasjonen om den å finne på Meny 3.

Symbolet for den er å finne på displayets nederste venstre hjørne. Til venstre ved den vises to verdier som indikerer slakkesensorns avlesning (SL) og maskinens strømforbruk (I (A)). 

Avlesningen ved slakkesensoren må kontrolleres av og til. Det gjøres ved å følge med avlesningen når linen ikke er stram (slakkesensorarmen er helt oppe, da bør avlesningen være 0), og når linen er stram (linen drar slakkesensoren helt ned, da bør avlesningen være 43-48).

For å stille inn begge verdiene, må pekeren flyttes til symbolene for SL-opp og SL-ned, og det må gjøres for hver av dem når symbolene blinker. Hvis avlesningen ikke er riktig, må slakkesensorene tilbakestilles, se Meny 5 s. 41-42.

Meny 5 – Vedlikehold
Maskinen må være i Stopp-status for å kunne komme til denne menyen. Her kan man forandre noen innstillinger vedrørende signal-bearbeidelse fra slakkesensoren og utslakkingshastighet. 

Nederst på displayet er dette symbolet (SL, I (A)), til høyre ved det står det tall i to linjer. Disse tallene er kun til informasjon for brukeren, og brukes når slakkesensoren skal stilles inn. Tallet i første linje er symbolet fra slakkesensoren. Dette symbolet er vanligvis et sted mellom 90 og 160  (?). Tallet i andre linje viser strømforbruket i ampere x 10. 


Innstilling av slakkesensor-oppe og slakkesensor-nede (Meny 5 s. 42).
Innstillingene brukes til å informere maskinen om slakkesensorenes måleverdier oppe og nede. Prosedyre for å stille inn begge verdiene:

 1. Flytt pekeren til slakkesensoren SL-oppe blinker.  Slakkesensorarmen skal da føres så langt opp som den kan (slakk line). Trykk samtidig på PLUSS-tasten for å lagre verdien for SL-oppe. SL-oppe bør være 0.
 2. Flytt deretter pekeren til slakkesensoren SL-nede blinker. Slakkesensorarmen skal da føres så langt ned som den kan, helt ned til blokkarmen (stram line). Trykk samtidig på PLUSS-tasten for å lagre verdien for SL-nede. SL-nede bør være 43-48.

Da er innstillingene gjennomført!

Merk:
Man kan alltid forsikre seg om slakkesensorens riktige funksjon på Meny 3 (se 3.12 ovenfor – Slakkesnorens funksjon). Dette bør alltid gjøres når slakkesensorens innstilling har blitt forandret


5.3 Bunntak (registrerer når søkket treffer bunnen)

Maskinen registrerer når søkket treffer bunnen ved å følge med slakkesensorens måleverdier, slik de vises til på Meny 3 (se ovenfor). Hvis slakkesensorens innstillinger er riktige, så er denne verdien mellom 0 og 48. 

 • Merk: Denne verdien bør være mellom 0 (stram line) og 48 (helt slakk line).

Når søkket treffer bunnen,  blir det slakk på linen. Hvis måleverdien går under et bestemt tall over en bestemt tid (se “JUKSATID” s. 24), så tar maskinen det som om at den har nådd bunnen. Dette bestemte tallet som slakkesensorens verdi må gå under, bestemmes med denne innstillingen. Grunninnstillingen er 14, men kan være fra 1 til 48. 

I noen tilfeller – når det ikke er mye igjen av linen på snørehjulet – kan det være nødvendig å redusere innstillingens verdi. Dette kan være aktuelt når det foregår fiske på stor dybde, eller når linen på snørehjulet faktisk ikke er lang nok. 

I de tilfellene får linen ikke dratt slakkesnoren langt nok ned, siden den er stram, og slakkesensorens verdi blir dermed kun rundt 14 (om grunninnstillingen er 14?), eller til og med lavere.  Hvis slakkesensorens verdi går under 20, reduseres line-ut hastigheten betraktelig. Og risikoen for å registrere bunnen der den ikke er, blir mye større, spesielt ved slingring. 


4. Meny 4 – Juksagrep

 • 4.1 DNG Juksa
 • 4.2 Trappefiske
 • 4.3 Ventetid nede
 • 4.4 Ventetid oppe
 • 4.5 Hastighetsregulert juksagrep
 • 4.6 Juksagrepshastighet
 • 4.7 Hastighet ved utslakking av lina
 • 4.8 Hastighet ved opphaling av fisk
 • 4.9 Vase med nabomaskin
 • 4.10 Enhet for juksalengde
 • 4.11 Eget juksagrep

5. Meny 5 – Vedlikehold

 • 5.1 Slakkesensoren SL, I (A)
 • 5.2 Slakkesensor oppe og nede
 • 5.3 Bunntak (registrerer når søkket treffer bunnen)
 • 5.4 Utskakkingshastighet
 • 5.5 Opphalingshastighet
 • 5.6 Enhet
 • 5.7 Tyverialarm
 • 5.8 Forstørrelsesglass
 • 5.9 Sakte opphaling
 • 5.10 Omdreiningshastighet ved sakte opphaling
 • 5.11 Meny for seriekobling
 • 5.12 Identifisering
 • 5.13 Ekstern fløyte
 • 5.14 Lydsignal oppe
 • 5.15 Alltid en maskin som fisker
 • 5.16 Fjernstyring
 • 5.17 Problemløsning
  • a) Maskinen haler inn selv om det ikke er fisk på krokene, hvordan kan dette være?
  • b) Maskinen snur ikke snørehjulet, og spenningen på displayet er på 54 V.
  • c) Maskinen registrerer ikke bunn før søkket treffer den.
  • d) Maskinen går for sakte ved nedslakking. 
  • e) Maskinen virker til å ha ???

2.4 Trappefiske

Programmet ligner på agnfiske (maskinen stopper en stund nederst og øverst ved hver juks, og jukset er langsomt og kort). Men i stedet for å utføre juksa opp og ned, skjer juksa i bestemt antall trinn, og venter kun ved hver bevegelse opp. Når bevegelsen opp er over, slipper maskinen sniken ned igjen til den dybden der første juksa skjedde, og så begynner den på nytt (Meny 2 s. 33). 

Antall trapper (Meny 3 s. 38)
Denne innstillingen er for antall trapper i trappefiske. Grunninnstillingen  er 5 (trapper),den samme som innstillingen til trappefiske setter.  

Trappefiske (Meny 3 s. 39)
I stedet for alltid å gå opp og ned vekselvis, så dras linen opp et bestemt antall ganger, etter som antall trapper er innstilt (se ovenfor). Inn imellom det som linen dras opp, så blir det stoppet i tilnærmet en VENTETID som på forhånd er innstilt  i Meny 1 s. 26 (se nedenfor).


Innstilling av ventetid oppe og nede

Ventetid oppe
Ventetid indikerer tiden som venter i øverste posisjon ved juksa (og også ved trappefiske). Dersom innstillingen er annet enn 0, stanser maskinen oppe etter hvert enkelt juksa, og venter i den tid som innstillingen er satt til, i 0 til 99 sekunder (se bilde 9 under). 

Så utfører maskinen juksagrep, og venter igjen. Ved hver opphaling blir det kontrollert om fisken har bitt på. Dette fortsetter til fisken er på kroken, eller noen annen “tidsrelatert” verdi tillegges, f.eks. “juksatid” eller “driv” (se under).

I tillegg er det mulig å få maskinen til å stoppe nede ved hver juksa. Det gjøres i Meny 4 (s. 39). Disse innstillingene kan være gunstige hvis det fiskes med agn. 

Måleenheten på denne innstillingen regnes i sekunder, og verdien går fra 0 til 99. 

Ventetid nede (Meny 3 s. 39
Når denne innstillingen er et tall ulikt 0, stopper maskinen etter hver juksa, og venter tilsvarende den tiden som innstillingen er satt til (0-99 sekunder). Dette  er samme innstilling som finnes på Meny 1 i de tradisjonelle fiskeprogrammene. 

Merk: Om ventetiden er satt til 0, venter ikke maskinen noe oppe og nede.


 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *