15. juni 2024

Jesus gjør fri fra syndens trelldom, lovens krav og fordømmelse, samt fra menneskebud

Et kristent menneskes frihet

Troen på Jesus gir den kristne en frihet som gjør oss virkelig fri. Denne frihet gjør at et Guds barn kan leve i samsvar med Guds plan, etter hans vilje. Når Jesus får være herre i våre liv, når han ved sin Hellige Ånd får lede oss og vi får leve i samfunn med han, får vi del i livets største velsignelse og rikdom. Det er bare Jesus som kan gi denne friheten, slik han selv sier: «Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri, Joh 8:36. Hva består da den virkelige, kristne friheten av?

Frihet fra synd
Ikke troende mennesker som ikke har fått oppleve den sanne, kristne friheten, tror at kristne lever et liv uten sann glede og frihet. De mener at det er de selv som er frie, siden de lever sine liv helt som de selv ønsker det, uavhengig av Guds Ord og hans vilje, og uten å bekymre seg for hva som er synd. For mange av disse er et liv i synd «selve livet», men virkeligheten er at den som gjør synd, er syndens trell, slik Jesus selv uttrykker det. Mange av oss som tidligere har levd i verden, minnes hvordan synden trellbandt oss og tok kontroll over våre liv, slik at vi ufrivillig gjorde det som vi innerst inne visste var synd og urett. Slik får synden makt over et vantro menneske. Den fører lenger og lenger bort fra Gud, forårsaker dårlig samvittighet og tar bort den sanne glede og lykke, inntil alt til slutt blir tomhet og meningsløst. Lykkelig er den som da forstår å søke Herren. For han kan skape sorg over synden og lengsel etter Gud, og det virker til omvendelse, som ingen angrer. Kun Jesus kan frigjøre fra syndens lenker og bånd, slik at man virkelig blir fri. Nøkkelen til denne friheten er syndenes forlatelse. Evangeliet er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Om man angrer sine synder, får høre Ordet om syndenes forlatelse og Guds nåde og tror det for egen del, gir Gud sin Hellige Ånd som pant, og renser ved troen ren fra all synd. Da får man begynne et nytt liv i Jesu etterfølgelse, veiledet av Guds Ord og den Hellige Ånd. Ved troen på Jesus får man del i hans rettferdighet, slik at man duger for Gud, takket være Jesu fortjeneste.

Fri fra lovens krav og fordømmelse
Som Guds barn eier vi Jesus, og har del i hele hans frelse som han vant på Golgata. I vårt sted oppfylte han Guds strenge og fordømmende lov fullkomment, slik at loven ikke lenger har noe å kreve av en frikjøpt kristen.  Alt det loven krever, har Jesus oppfylt som vår stedfortreder. Derfor kan den heller ikke fordømme en kristen som Jesus har frikjøpt fra lovens forbannelse.  Jesus er større enn loven. Så selv om loven anklager og Satan og vårt eget hjerte fordømmer oss, så kan ikke Jesu forsoning i vårt sted gjøres ugyldig. Men frimodig får vi vise frem Jesus og hans blod, som ved troen har fått rense våre hjerter. Da må loven tie, og anklageren fly, siden Jesus på Golgata vant en evig seier over dem. Denne frihet vil han at vi alle skulle få leve i, så vi ikke skulle begynne å bygge på egne gjerninger eller på lovens rettferdighet, men kun på klippen Kristus.

Frihet fra menneskebud og egenrettferdighet
Når vi leser evangeliene, merker vi hvor radikalt Jesus avslørte all egenrettferdighet og falsk gudsdyrkelse. Det religiøse menneske vil aller helst støte Jesus bort fra hjertets og menighetens trone, og sette seg selv som sentrum for gudsdyrkelsen. Da misforstår man totalt hensikten med Guds lov, og kjenner dermed ikke sin egen synd. Men ved sin ytre fromhet forsøker man å duge for Gud, selv om man lyver både for seg selv, for andre mennesker og for Gud. Og siden man ikke selv heller klarer å oppfylle budene, omskriver man og tilpasser dem slik at det skal bli mulig å oppfylle dem. Og da er man tilfreds med sin egen vandring og sin gudsdyrkelse. Men man er egentlig ikke fornøyd med det, siden man pålegger også andre å følge sine egne tolkninger og å underkaste seg under dem. Slik var fariseerne på Jesu tid og slik er også det religiøse og egenrettferdige menneske i dag. Jesus advarer oss alvorlig for slikt, så vi ikke skal «forlater Guds bud og holder fast på menneskers forskrifter», Mark 7:8. Gjør vi det, er vår gudsdyrkelse forgjeves, sier Jesus. For at vi som frikjøpte kristne skal kunne forbli i den kristne frihet, må vi helt si oss fri fra alle menneskebud, og kun la oss lede av Guds Ord og den Hellige Ånd. Kun det duger som lykt for vår fot og som lys på vår sti, Salm 119:105.

Frihet til å tjene
Når vi blir Guds barn, gir Gud sin Hellige Ånd i våre hjerter. Denne Guds Ånd fostrer og leder en kristen, slik at man kan leve et liv i samsvar med Guds vilje og etter hans Ord. For Herren gir et nytt hjerte og en ny ånd, som gjør at man følger budene, holder Guds bud og gjør etter dem, Esek 36:26-27. Bibelen kaller dette helliggjørelse: «…så by nå deres lemmer fram til tjeneste for rettferdigheten – det fører til helliggjørelse –, Rom 6:19, og i vers 23: «Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv». Helliggjørelse er først og fremst hva Jesus er for oss, med det er samtidig også det som den Hellige Ånd virker gjennom de troende. Denne helliggjørelse forblir alltid ufullkommen, og den er heller ikke grunnlaget for vår frelse, det er det kun Jesu fullkomne verk på Golgata og hans rettferdighet som er. Når dette er klart for oss, behøver vi ikke prestere ved våre egne gjerninger for å duge for Gud, men vi får la Guds Ånd virke i våre liv, slik at vi kan bære troens og Åndens frukter, vår neste til nytte og Guds navn til ære. Også dette hører med til den kristne frihet i Kristus.

Bønn: Herre, hjelp oss, så vi virkelig kan få oppleve den sanne friheten i Jesus Kristus. Bevar oss fra menneskebud og falsk gudsdyrkelse, så vi til sist får komme hjem til de frikjøptes skare i himmelen, og der takke og prise deg for all velsignelse i frelseren Jesus Kristus.

Henry Bårdsen

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *