23. april 2024

Hva er rettferdiggjørelse ifølge Bibelen?

Hva er rettferdiggjørelse?

En finsk predikant, Eero Anttila, fortalte på 1970-tallet om en undersøkelse som hadde blitt gjort i Helsingfors. Man sendte ut folk på gata for å spørre folk de møtte om hva rettferdiggjørelse betyr. Men ingen kunne svare tilfredsstillende. De som ble intervjuet, var nødvendigvis verken teologer eller bekjennende kristne. Men betydningen av ordet var ukjent for dem, og dermed kunne de heller ikke fortelle hvordan et menneske blir rettferdiggjort for Gud.

Ordet rettferdiggjørelse er et bibelsk uttrykk

Men tross det, er det absolutt ikke klart for alle bibellesere hva som egentlig menes med ordet, eller hvordan Gud rettferdiggjør en synder. På  Luthers tid var dette ikke klart verken for den katolske kirke eller for Martin Luther. Selv om han underviste i teologi, kunne Bibelens grunnspråk grundig og hadde tenkt mye på begrepet, forble det en hemmelighet for han helt inntil Gud åpenbarte det for han. Vi feirer i år 500-års minnet etter reformasjonen, og kjernebudskapet er vitnesbyrdet om Guds frelsesverk i Jesus Kristus. Vår rettferdighet er ikke en samhandling mellom Guds verk på Golgata og vår aktive medvirkning.  Men vår rettferdighet er personen Jesus Kristus. Alt han har gjort ved sin oppfyllelse av Guds strenge lov, som vår stedfortreder, soningsverket hans på Golgata der han betalte vår  syndegjeld og hans seierrike oppstandelse fra de døde – alt har han gjort for å frelse og rettferdiggjøre deg og meg. Hans gave til oss får vi motta ved tro, av Guds nåde. I arven etter Luther og reformasjonen uttrykkes læren om rettferdiggjørelse både enkelt og bibelsk ved å stille fem spørsål og å gi svar på dem:

  1. Hvordan blir en person rettferdiggjort for Gud? Svar: Gjennom tro alene – Sola Fide!
  2. Ved hvilke grunnlag er vi rettferdiggjort for Gud? Svar: Ved nåden alene – Sola Gratia!
  3. Gjennom hvem er vi rettferdiggjort for Gud? Svar: I Kristus alene – Solus Christus!
  4. Hva er den guddommelige autoritet for den kristne i spørsmål om tro og lære?  Svar: Skriften alene – Sola Scriptura!
  5. Hvem tilhører all ære og herlighet vedrørende vår rettferdiggjørelse? Svar: Æren tilhører Gud alene – Soli Deo Gloria!

Bibelen er helt klar på  hva som er selve grunnlaget for rettferdiggjørelsen. Det er absolutt ikke vår feilfrihet eller vellykkethet, ikke hva vi gjør eller hva vi unnlater å gjøre. Gud søkte en gang etter om det fantes noen rettferdige blant oss mennesker, men resultatet var nedslående: “Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste”,  Rom 3:10.

Bibelsk rettferdiggjørelse derimot er at det er Gud selv – den rettferdige – som rettferdiggjør oss syndere på grunn av hans egen nådige handling i sin Sønn, om vi tror på og tar imot Jesu Kristi rettferdighet og fullkommenhet som vår egen. Det er bare dette som gjør oss til Guds barn og som gjør oss verdige for Gud. Derfor inneholder rettferdiggjørelse både frelse og syndenes forlatelse. Gud frelser oss fra vår fortapte tilstand, og tilgir oss alle våre synder – for Kristi skyld – og frikjenner oss fra hele vår store syndegjeld når vi tror det gode budskapet og ordet om syndenes forlatelse som forkynnes oss i Jesu navn og i kraften av hans forsoningsblod.

I rettferdiggjørelsen ikler Gud oss Jesu Kristi hellighet og renhet, ved troen gjør han oss til Guds barn og himmelens arvinger. Og ved Frelseren Jesus får vi del i det evige livet. Altså er rettferdiggjørelsen ufravikelig knyttet til personen Jesus Kristus, til hans forsoningsverk på Golgata og til dette dyrebare frelsesbudskapet som også i dag forkynnes ved evangeliet.

Ønsker du å vite mer om hva Bibelen lærer om rettferdiggjørelse , er du velkommen til å følge linken nedenfor. Etter hvert skal jeg skrive mer om dette temaet, og legge ut flere lenker.

Henry Baardsen,
Alta

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *