15. juni 2024

Hva er en kristen menighet eller kirke ifølge Skriften og Luther?

Kilde: Nøkkelmakten, av Uuras Saarnivaara
Oversett fra finsk av: Henry Baardsen

“Under alle tider  vil det komme til å finnes en hellig, kristelig menighet, og den vil bestå. Denne menighet er samfunnet av alle troende, der evangeliet læres rent, og de hellige sakramentene ifølge evangeliet blir rett forvaltet (Ausburgske bekjennelse, Art. VII, Om kirken)”.

“Gud være takk! Nå fortiden vet et syv års gammelt barn hva en kristen forsamling er. Den består nemlig av de hellige troende og av de får som hører Hyrdens røst (Schmalkaldiske artikler, del 3, artikkel XII)”.

Menigheten på jord består av dem som hører, tror og bekjenner evangeliets rette lære om Kristus, og som har den Hellige Ånd. Denne Ånd helliger dem og virker gjennom dem ved Ordet og sakramentene. Men blant dem vil det også finnes noen falske kristne og hyklere, selv om også de holder seg til den samme lære, og som også tar del i sakramentene og de andre av menighetens felles goder. For også slike må de rette kristne tåle å ha i sin menighet, og menigheten får derfor ikke på menneskelig vis hindre dem eller adskille slike fra sin menighet (Luther, Kirkepostillen, 20. s. etter trefoldighet, ev. WA. 22, 344, 12)”.

“Menigheten er ikke bare et samfunn for ytre saker og forordninger for gudstjenesten …. , men det er hovedsakelig et samfunn av slike som har troen og den Hellige Ånd i sine hjerter.

De helliges samfunn har noen ytre kjennetegn, nemlig at evangeliet blir lært rent og sakramentene blir forvaltet rett etter Kristi evangelium. Det er bare denne menighet som kan kalles for Kristi legeme. I dette samfunn er det Kristus som ved sin Ånd  fornyer, helliger og hersker

Derfor er det slik at de som Kristus ikke får være virksom i (ved sin Ånd), de er heller ikke Kristi lemmer… De onde er (bare) menighetens døde lemmer… De onde hører med til menigheten bare i navnet, ikke i virkeligheten. Men de gode hører med til menigheten både i virkeligheten og i navnet. For det er djevelen som hersker over de ugudelige, og de er hans fanger. Det er ikke Kristi Ånd som hersker over dem (Forsvar av den Augsburgske bekjennelse, 7. og 8. lærepunkt)”.

Spørsmål:

  • Tror du at Kristi menighet i virkeligheten ikke er en ytre organisasjon eller en institusjon, men at det er samfunnet av de troende eller de hellige?
  • Tror du at de vantro ikke er lemmer i Kristi sanne menighet eller kirke, selv om de i det ytre er medlemmer i menigheten?
  • Tror du at de vantro som i det ytre tilhører menigheten er styrt av djevelen og er hans fanger?
  • Eller tenker du at alle som betaler menighetskontigenten (dersom det er krav om det) og som oppfyller de ytre forpliktelsene som hører til menighetens medlemmer, er kristne?
  • Anser du selv at du er en arving til det evige liv, selv om du ikke (om du har falt fra dåpens nåde), har omvendt deg og kommet til tro?
  • Tror du at man kan velge vantro navnekristne til menighetsråd og ulike utvalg, til søndagsskolelærer etc., selv om de er djevelens egne og styres av ham?

Dersom det er det du mener, da er din tro noe helt annet enn det som Bibelen og bekjennelsesskriftene lærer.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *