18. juli 2024

Bibelstudie: Guds trofaste løfter i Bibelen svikter aldri

Om denne presentasjon:

 • Bibelsitatene samlet av Henry Baardsen
 • Bibeloversettelse: Norsk Bibel 88/07

1. Evangeliet ble forkynt for Eva

1Mos 3:15

Protoevangeliet eller det første evangeliet

 • Fiendskap setter jeg mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han (Messias) skal knuse ditt (slangens) hode, og du (slangen) skal knuse Hans (Jesu) hæl.
  • Dette gikk i oppfyllelse da Jesus seiret over Satan på korset.

2. Evangeliet ble forkynt for Noa

1Mos 6:8

 • Men Noah fant nåde for Herrens øyne.

1Mos 6:9b

 • Noah var en rettferdig mann, ulastelig blant sine samtidige. Noah vandret med Gud.

1Pet 3:20

 • …den gang da Guds langmodighet ventet i Noahs dager, mens arken ble bygd. I den ble noen få, det er åtte sjeler, frelst ved vann.

 

3. Løfte om Guds nærvær. Jesus skulle fødes av det semittiske (jødiske) folk.

1Mos 9:26-27

 • Han (Noa) sa også: Lovet være Herren, Sems Gud, Kana’an skal være hans trell! Gud skal gjøre det vidt for Jafet, Han (Jesus Kristus) skal bo i Sems telter (blant Abrahams ætt = det jødiske folk), og Kana’an skal være hans trell!
 • Sem var Noas eldste sønn, 5:32


Luk 3:33; 36-38: Jesus stammet fra Sem

 • Og Jesus (Guds Sønn) selv var omkring tretti år da han begynte sin gjerning. Han var, etter det folk holdt ham for, sønn av Josef… …sønn av Sem, sønn av Noah, sønn av Lamek, 37 sønn av Metusjalah, sønn av Enok, sønn av Jared, sønn av Malalael, sønn av Kenan, 38 sønn av Enosj, sønn av Set, sønn av Adam, Guds sønn.

4. Guds tredoble løfte til troens far Abraham

4.1. Løfte om landet Israel

Gud lovet å vise landet for Abraham. Når Abraham bega seg i vei fra Ur i Kaldea, startet en lang vei mot løftes land. Fra Gud ga Abraham løftet om Kanaans land, gikk det i praksis ca. 1000 år før israelittene inntok landet, og fikk bosette seg der. Ca. 1500 år etter løftet måtte Israel på nytt gi fra seg landet, mens de i 70 år var i Babels fangenskap. Etter at de fikk vende tilbake til sitt land, fikk de beholde det i ca. 500 år, mistet jødene på nytt landet for svære mange hundre år, helt til de i 1948 fikk det tilbake, og bosatte seg der.

1Mos 12:1

 • Og Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg! 

1Mos 12:7

 • Da åpenbarte Herren seg for Abram og sa: Din ætt vil jeg gi dette landet. Og han bygde der et alter for Herren som hadde åpenbart seg for ham.

1Mos 15:18

 • Den dagen gjorde Herren en pakt med Abram og sa: Din ætt har jeg gitt dette landet, fra Egypts elv like til den store elven, floden Frat

1Mos 17:8

 • Jeg vil gi til deg og din ætt etter deg det landet hvor du bor som fremmed, hele Kana’ans land, til en evig eiendom. Og jeg vil være deres Gud.

 

4.2. Guds løfte om at det av Abrahan skal bli et stort folk

1Mos 12:2

 • Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort…

1Mos 15:3-5

 • Og Abram sa: Meg har du ikke gitt barn, og se, en som er født i mitt hus, skal arve meg. Da kom Herrens ord til ham, og det lød så: Denne mann skal ikke arve deg, men den som skal utgå av ditt eget liv, han skal arve deg. Han førte ham utenfor og sa: Se nå opp mot himmelen og tell stjernene, hvis du er i stand til å telle dem! Og han sa til ham: Slik skal din ætt bli.

1Mos 17:2-6

 • Jeg (Gud) vil opprette min pakt mellom meg og deg, og Jeg vil gjøre din ætt overmåte tallrik. Jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg, og Jeg vil gjøre din ætt overmåte tallrik. Se, jeg slutter min pakt med deg, og du skal bli far til en mengde folk. Jeg vil gjøre deg overmåte fruktbar, jeg gjør deg til mange folk, og konger skal utgå fra deg.

1Mos 22:16-17a

 • …og han (Herren) sa: Jeg sverger ved meg selv, sier Herren: Fordi du gjorde dette, og ikke sparte din sønn, din eneste sønn, så vil Jeg storlig velsigne deg og gjøre din ætt så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden på havets strand.

4.3. Løfte til  Abraham om velsignelse for alle folk

1Mos 12:2

 • Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes.

1Mos 22:18

 • … og i din ætt (i Kristus) skal alle jordens folk velsignes, fordi du adlød mitt ord.
  Da Skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham: I deg (i Kristus) skal alle folk velsignes.

Gal 3:16

 • Men løftene ble gitt til Abraham og hans ætt. Han sier ikke: Og til dine ætlinger, som om det gjaldt mange. Men som når det gjelder én: Og din ætt. Og dette er Kristus.

 

5. Guds evige løfter, løfte det evige liv

Matt 5:12

 • Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere.

Matt 20:8

 • Da det var blitt kveld, sa eieren av vingården til forvalteren: Kall arbeiderne fram og gi dem lønnen. Begynn med de siste og fortsett til de første.

Luk 6:23

 • Gled dere på den dagen og spring av fryd! For se, stor er den lønn dere har i himmelen. For på samme vis gjorde deres fedre med profetene.

1Tim 4:8

 • … gudsfrykt er nyttig til alt. Den har løfte både for dette livet og for det som kommer.

Tit 1:2

 • …i håp om evig liv. Det har Gud, som ikke kan lyve, gitt løfte om fra evighet av.

Åp 22:12

 • Se, jeg kommer snart, og Min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er.

Jes 41:10

 • Frykt ikke, for Jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.

1Kor 3:8

 • Den som planter og den som vanner, er ett. Men enhver skal få sin egen lønn etter sitt eget arbeid.

1Joh 2:25

 • Og dette er løftet han ga oss: det evige liv.

Heb 4:9

 • Så står det da en sabbatshvile tilbake for Guds folk.

Heb 12:28

 • Da vi altså får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans behag, med blygsel og ærefrykt.

Fil 3:20

 • Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser.

 

6. Guds løfter om timelig velsignelse

Matt 6:31

 • Vær derfor ikke bekymret og si: Hva skal vi ete? eller: Hva skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med?

Matt 6:33

 • Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!

Fil 4:19

 • Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus.

Sal 37:25

 • Jeg har vært ung og blitt gammel, men jeg har ikke sett den rettferdige forlatt eller hans avkom lete etter brød.

 

7. Guds løfter om åndelige velsignelse

Luk 6:35

 • Men elsk deres fiender! Gjør vel og lån bort uten å vente noe igjen! Da skal deres lønn bli stor, og dere skal være Den Høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde.

2Kor 1:20

 • For så mange som Guds løfter er, i Ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss.

8. Guds løfter om den Hellige Ånd

Luk 11:13

 • Hvis da dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal da den himmelske Far gi Den Hellige Ånd til dem som ber ham.

Apg 2:17

 • Det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyte av min Ånd over alt kjød.

Gal 3:14

 • Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om.

Esek 36:27

 • Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem.

 

9. Gud lover å gi et nytt hjerte

Esek 36:26

 • Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte.

 

10. Gud lover å tilgi alle synder

11. Guds trofasthet er 100 % til å stole på

4Mos 23:19

 • Gud er ikke et menneske så han skulle lyve, heller ikke et menneskebarn så han skulle angre. Skulle han si noe og ikke gjøre det? Skulle han tale og ikke sette det i verk?

Jos 21:45

 • Ikke ett ord slo feil av alle de gode ordene Herren hadde talt til Israels hus, det ble oppfylt alt sammen.

1Sam 15:29

 • Og Han som er Israels ære lyver ikke og angrer ikke. For han er ikke et menneske så han skulle angre.

1Kong 8:56

 • Lovet være Herren, som Har gitt sitt folk Israel ro, slik som han lovte! Ikke ett ord er blitt til intet av alle de gode ordene Han talte ved sin tjener Moses.

Sal 89:34

 • Men Min miskunn vil jeg ikke ta fra ham (David, Min tjener), og Min trofasthet skal jeg ikke svikte.

Sal 117:2

 • For Hans miskunnhet er mektig over oss, og Herrens trofasthet varer til evig tid. Halleluja!

 


 

2 tanker om “Bibelstudie: Guds trofaste løfter i Bibelen svikter aldri

  1. Takk for tilbakemeldingen! Dersom du i søkefeltet på hjemmesiden skriver “Guds trofaste løfter” får du fram den siden. Der kan du også søke etter hva du skulle måtte ønske, så finner du det dersom jeg har skrevet om det. Lykke til!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *