15. juni 2024

De tolv apostlers lære

Didaché (De tolv apostlers lære, betyr “lære”, “undervisning” , “belæring”) var et godt kjent skrift i oldkirken, og regnes i dag som en viktig kilde for å forstå urkristendommens historie. Sannsynligvis er skriftet blitt til i tidsrommet 70-90 (Baasland & Hvalvik, 1984, s. 17-20). Skriftet er hentet fra boka “De apostoliske fedre”. Mer bakgrunnsinformasjon om skriftet finnes også i denne boka.

Kilde: Baasland, Ernst & Hvalvik, Reidar (red.). (1984). De apostoliske fedre. Oslo: Luther Forlag.


De tolv apostlers lære (Didaché)

Herrens lære til folkeslagene ved de tolv apostler.


1. De to veier

Det finnes to veier. Den ene er livets vei, den andre dødens. Og det er stor forskjell mellom de to veiene.

Livets vei

Livets vei er denne:

For det første: Du skal elske Gud, som har skapt deg. For det andre: Du skal elske din neste som deg selv; og alt det du ikke vil skal hende deg, skal heller ikke du gjøre mot en annen.

Den lære som ligger i disse ord, er denne: Velsign dem som forbanner dere og be for deres fiender; hold faste for dem som forfølger dere. For hva er det å takke for om dere elsker dem som elsker dere? Gjør ikke også hedningene det samme? Men dere skal elske dem som hater dere, så får dere ikke noen fiende.

Sky de sanselige og legemlige lyster. Om noen gir deg et slag på høyre kinn, så vend også det andre til; da vil du være helhjertet. Hvis noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham. Hvis noen tar kappen din, så gi ham skjorten også. Hvis noen tar fra deg det som er ditt, så krev det ikke tilbake; for det står heller ikke i din makt.

Gi i samsvar med budet

Gi hver den som ber deg, og krev det ikke tilbake, for Faderen vil at en skal gi til alle av de gaver en selv har fått.

Salig er den som gir i samsvar med budet, for han er uten skyld. Ve den som tar imot! For om noen tar imot fordi han lider nød, skal han gå fri; men den som ikke lider nød, han skal bli stilt til regnskap for hvorfor han tok imot og hva han skulle med det. Han skal kastes i fengsel og så bli forhørt om det han har gjort, og han skal ikke slippe ut derfra før han har betalt til siste øre. Nettopp om dette gjelder ordet: ”La din almisse svette i hendene dine til du vet hvem du skal gi til!”


2. Mer om nestekjærlighetsbudet

Lærens andre bud: Du skal ikke slå i hjel. Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke skjende gutter, du skal ikke drive hor. Du skal ikke stjele. Du skal ikke drive med trolldom, du skal ikke blande gift. Du skal ikke drepe et foster ved abort, heller ikke skal du drepe et nyfødt barn. Du skal ikke begjære det som hører din neste til. Du skal ikke sverge falskt, du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke fare med ondt snakk, du skal ikke bære nag.

Du skal ikke være av to meninger, heller ikke tale med to tunger; for tvetungethet er en dødens snare. Din tale skal ikke være falsk eller tom, men gjennomsyret av handling.

Du skal ikke være grådig eller grisk, heller ikke hyklersk, ondskapsfull eller overmodig. Du skal ikke legge onde planer mot din neste. Du skal ikke hate noe menneske; men noen skal du irettesette, noen skal du be for, og noen skal du elske høyere enn ditt eget liv.


3.Hold deg borte fra alt ondt

Mitt barn, hold deg borte fra alt ondt og alt som minner om det!

Vær ikke bråsint, for sinne fører til mord; vær heller ikke misunnelig, kranglevoren eller ubehersket; for alt dette avler mord.

Mitt barn, hengi deg ikke til begjær, for begjæret fører til hor; far heller ikke med rått snakk og kast ikke eggende blikk; for alt dette avler ekteskapsbrudd.

Mitt barn, ta ikke varsler av fuglene, for det fører til avgudsdyrkelse; driv heller ikke med spådomskunster, astrologi eller renselsesmagi; du må ikke engang ønske å se på noe slikt, for alt dette avler avgudsdyrkelse.

Mitt barn, vær ikke løgnaktig, for løgn fører til tyveri; la deg ikke drive av kjærlighet til penger eller tom ærgjerrighet; for alt dette avler tyveri.

Mitt barn, gå ikke og klag, for det fører til gudsbespottelse; vær heller ikke egenrådig eller ondsinnet; for alt dette avler gudsbespottelse.

Men vær tålsom, for de tålsomme skal arve jorden. Vær overbærende, barmhjertig, uten ondskap, besindig og god; og skjelv alltid for de ord du har hørt.

Du skal ikke sette deg selv høyt og heller ikke gi hovmod rom hos deg. Din hu skal ikke henge ved de hovmodige; men vær heller sammen med rettferdige og ydmyke. Det som hender deg i livet, skal du ta imot som noe godt, for du vet jo at intet skjer uavhengig av Gud.


4. Fellesskap og omsorg i menigheten

Mitt barn, natt og dag skal du komme den i hu som taler Guds ord til deg. Du skal hedre ham som Herren selv; for der hvor Herrens storhet blir forkynt, der er Herren.

Du skal daglig søke samfunn med de hellige, så du kan bli styrket ved deres ord.

Du skal ikke oppmuntre til splittelse, men du skal forsone de stridende. Du skal dømme rettferdig og ikke gjøre forskjell på folk når du irettesetter noen for feiltrinn. La det skje, som skal skje, og være ikke vaklevoren!

Vær ikke en som strekker hendene fram når det er tale om å få, men lukker dem når det er tale om å gi. Om du har skaffet deg noe med dine hender, skal du gi en løsepenge for dine synder. Nøl ikke med å gi, og gi uten å klage, for du skal få erfare hvem det er som lønner rikelig igjen. Du skal ikke avvise den nødlidende, men du skal dele alt med din bror og ikke si at det er ditt eget. For har dere det uforgjengelige sammen, hvor mye mer da de ting som forgår!

Hjem og familie

Du skal oppdra din sønn eller datter med fast hånd og lære dem gudsfrykt fra de er små.

Du skal ikke gi en ordre til din trell eller trellkvinne i sinne; de setter jo sitt håp til den samme Gud. Ellers kan de komme til å slutte å frykte ham som er Gud over dere begge. For han kommer ikke for å kalle etter person og rang, men han kommer til dem som Ånden har gjort rede.

Dere slaver skal underordne dere under deres herrer med beskjedenhet og frykt, for de står i Guds sted.

Sluttord om livets vei

Du skal hate alt hykleri og alt som ikke er til behag for Herren.

Forlat ikke Herrens bud! Ta vare på det du har mottatt, uten å legge noe til eller trekke noe ifra!

I menigheten skal du bekjenne dine synder, og du skal ikke gå til din bønn med dårlig samvittighet.
Dette er livets vei.


5. Dødens vei

Men dødens vei er denne:

Fremfor alt er den ond og full av forbannelse: Mord, ekteskapsbrudd, begjær, hor, tyveri, avgudsdyrkelse, magi, trolldomskunster, ran, falske vitnesbyrd, hykleri, dobbeltspill, svik, overmot, ondskap, egenrådighet, pengejag, rått snakk, rivalisering, uforskammethet, hovmot, skryt, slike som forfølger de gode, hater sannhet, elsker løgn, som er ukjent med rettferdighetens lønn, som ikke holder seg til det gode eller til en rettferdig dom, som våker, ikke for å gjøre det som er godt, men det som er ondt, som mildhet og tålmodighet er fjernt fra, som elsker tomhet og jager etter gaver, som ikke forbarmer seg over den fattige og ikke vil ha besvær med den som har det besværlig, som ikke kjenner ham som har skapt dem; barnemordere, ødeleggere av Guds skapning; slike som avviser den nødlidende og plager den som har det vondt, som er talsmenn for de rike, og lovløse dommere for de fattige – syndige tvers igjennom.

Måtte dere, mine barn, bli bevart fra alt dette!


6. Avsluttende formaning

Pass på at ikke noen fører deg vill fra denne lærens vei, for han er i så fall en som lærer deg teten Gud. Er du i stand til å bære hele Herrens åk, vil du være fullkommen. Men hvis du ikke makter det, så gjør i alle fall det du kan.

Når det gjelder mat, så ta på deg det du makter. Men hold deg strengt unna offerkjøtt, for det er dyrkelse av døde guder.


7. Dåp

Når det gjelder dåpen, skal dere utføre den på følgende måte:

Etter at dere først har gjennomgått alt det som her er nevnt, skal dere døpe – til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, i rennende vann.

Men hvis du ikke har rennende vann, så døp i annet vann; kan du ikke få gjort det i kaldt vann, så i varmt. Har du ikke noen av delene, så øs vann tre ganger over hodet i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

Før dåpen skal den som utfører dåpen og den som skal døpes og andre som måtte ha anledning, faste. Dåpskandidaten skal du pålegge en eller to dagers faste på forhånd.


8. Faste og bønn

Dere skal ikke faste på samme tid som hyklerne; for de faster mandag og torsdag, mens dere skal faste onsdag og fredag. Heller ikke skal dere be slik som hyklerne. Men dere skal be slik som Herren har befalt i sitt evangelium:

”Fader vår, du som er i himmelen!
La ditt navn bli helliget.
La ditt rike komme.
La din vilje skje på jorden som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde.
For din er makten og æren i evighet” (Matt 6,9-13).

Tre ganger om dagen skal dere be på denne måten.


9. Nattverd-bønner

Når det gjelder nattverden, skal dere fremsi takkebønn på følgende måte:

Først for kalken:

”Vi takker deg, vår Far, for din tjener Davids hellige vintre som du har latt oss kjenne gjennom din tjener Jesus.” ”Deg være ære i evighet!”

Dernest for brødet:

”Vi takker deg, vår Far, for livet og kunnskapen som du har latt oss kjenne gjennom din tjener Jesus.”

”Deg være ære i evighet!”

”Likesom dette brødet en gang var spredt ut over fjellene, men er blitt samlet og gjort til ett, så la din kirke samles fra jordens ender inn i ditt rike.”

”For din er æren og makten ved Jesus Kristus i evighet.”

La ingen spise eller drikke av deres nattverd unntatt de som er døpt til Herrens navn. For også med henblikk på dette er det Herren har sagt: ”Gi ikke hundene det hellige” (Matt 7,6).


10. Etter måltidet

Når dere er blitt mette, skal dere fremsi takkebønn på følgende måte:

”Vi takker deg, hellige Far, for ditt hellige navn, som du har latt bo i våre hjerter, og for kunnskapen og troen og udødeligheten som du har latt oss kjenne gjennom din tjener Jesus.”

”Deg være ære i evighet!”

”Du, Herre, Allhærs Gud, har skapt alt for ditt navns skyld, og du har gitt menneskene mat og drikke til å glede seg ved, for at de skulle takke deg. Men oss har du i nåde gitt åndelig mat og drikke og evig liv ved din tjener. Fremfor alt takker vi deg fordi du er mektig.”

”Deg være ære i evighet!”

”Herre, kom din kirke i hu, så du frir den ut fra alt ondt og fullender den i din kjærlighet. Samle den kirke du har helliget, fra de fire verdenshjørner inn i ditt rike, som du har gjort i stand for den.”

”For din er makten og æren i evighet.”

La nåden komme og denne verden forgå! Hosianna, Davids Gud! Om noen er hellig, la ham komme! Om noen ikke er det, la ham vende om!

Marana ta! Amen.

-Men profetene skal dere gi anledning til å holde takkebønn så mye de ønsker.


11. Omreisende lærere

Hver den som kommer og lærer dere alt det som her er sagt, skal dere ta imot.

Men hvis læreren selv er kommet på avveier og fører en annen lære for å bryte ned, må dere ikke høre på ham; når hensikten derimot er å fremme det som er rett og å øke kunnskapen om Herren, da skal dere ta imot ham som om han var Herren.


Apostler (misjonærer)

Når det gjelder apostlene og profetene, skal dere gå fram på følgende måte, i samsvar med evangeliets forskrift:

Enhver apostel som kommer til dere, skal bli mottatt som i Herren. Men han skal ikke bli mer enn én eller, om det er nødvendig, to dager. Dersom han blir i tre, er han en falsk profet.

Når apostelen drar videre, skal han ikke ta imot noe annet enn niste som rekker til neste overnatting. Men hvis han ber om penger, er han en falsk profet.


Profeter (forkynnere)

Dere skal ikke prøve eller dømme en profet som taler i Ånden. For all synd skal bli tilgitt, men denne synd skal ikke bli tilgitt. Men ikke enhver som taler i Ånden, er en profet, bare den som har Herren som forbilde for sin ferd. Det er altså på atferden man kan kjenne den falske profeten fra en virkelig profet.

Ingen profet som i Ånden bestemmer at det skal dekkes bord, må selv spise av det; ellers er han en falsk profet.

Enhver profet som lærer sannheten, men selv ikke lever etter det han lærer, er en falsk profet.

Ingen prøvet, sann profet skal dømmes av dere om han i gjerning vil fremstille kirkens jordiske mysterium, når han ikke lærer at andre skal gjøre som han; for det er Guds sak å dømme ham. De gamle profeter gjorde jo likedan.

Men den som sier i Ånden: ”Gi meg penger” – eller noe annet, ham skal dere ikke høre på. Men om det er på vegne av andre som lider nød, han ber dere gi, må ingen dømme ham.


12. Kristen gjestfrihet

Enhver som kommer i Herrens navn, skal bli tatt imot. Når dere så har prøvet ham, vil dere lære ham å kjenne, for dere skal få evne til å skille mellom rett og galt.

Hvis han som kommer er på gjennomreise, skal dere hjelpe ham så godt dere kan; men han må ikke bli hos dere mer enn to dager, eller til nød tre.

Hvis han ønsker å slå seg ned hos dere, og han kan et håndverk, så skal han arbeide for sitt brød. Har han ikke noe yrke, må dere etter beste skjønn sørge for at ingen får leve uvirksom blant dere bare fordi han er en kristen. Vil han ikke innrette seg etter det, da er han en Kristus-kremmer, og slike skal dere passe dere for!


13. Lønn for profeter og lærere

Hver sann profet, som ønsker å slå seg ned hos dere, er sin føde verd. På samme måte med en sann lærer: Som arbeideren er også han sin føde verd.

Derfor skal du ta førstegrøden, alt det beste som kommer fra treskevoll og vinpresse, storfe og småfe, og gi det til profetene; for det er de som er deres øversteprester. Hvis dere ikke har noen profet, skal dere gi det til de fattige.

Når du baker brød, skal du ta det første av deigen og gi slik som budet foreskriver.

Likedan når du åpner en krukke med vin eller olje, skal du gi det første til profetene.

Av penger og klær og all slags gods skal du etter eget skjønn ta unna det beste og gi slik som budet foreskriver.


14. Søndagens gudstjeneste

På Herrens søndag skal dere komme sammen og bryte brød og holde takkebønn, etter at dere først har bekjent deres synder, slik at deres offer kan være rent.

Ingen som lever i ufred med sin neste, må få komme sammen med dere før de er blitt forlikt, for at ikke deres offer skal bli vanhelliget. Dette er nemlig hva Herren har sagt:

”Alltid og alle steder skal de bære fram for meg et rent offer.

For jeg er en stor konge, sier Herren,

Og blant folkeslagene står det age av mitt navn.” (Mal 1, 11b.14b)


15. Valg av tilsynsmenn og diakoner

Velg dere derfor tilsynsmenn og diakoner som er Herren verdige, tålsomme menn som ikke er glad i penger, som er troverdige og som har stått sin prøve. For også de utfører profeters og læreres tjeneste for dere. Se ikke ned på dem; for sammen med profetene og lærerne er de deres fremste ledere.

Evangeliets veiledning

Når dere taler hverandre til rette, så gjør det ikke i sinne, men i fred, slik dere finner det i evangeliet.

Hvis en gjør noe galt mot sin neste, skal ingen snakke med ham, og han skal ikke høre et ord fra dere før han går i seg selv.

Når det gjelder deres bønner og almisser og alle andre gjerninger, skal dere gjøre slik som dere finner det i vår Herres evangelium.


16. Eskatologisk formaning

Våk over deres liv! La ikke deres lamper slukne og løs ikke beltet om livet, men vær beredt! For dere vet ikke i hvilken time deres Herren kommer. Kom ofte sammen og søk det som er til gagn for deres sjeler. For hele den tid dere har hatt troen, vil ikke hjelpe dere hvis dere ikke holder mål i den siste tid.

For i de siste dager skal de falske profeter og forførerne bli tallrike. Sauene skal forvandles til ulver, og kjærligheten vendes til hat. For ettersom lovløsheten tiltar, skal de hate og forfølge og angi hverandre. Og da skal verdensforføreren komme til syne som Guds Sønn og gjøre tegn og under. Jorden skal overgis i hans hender, og han skal gjøre skjenselsverk som det aldri har vært maken til fra evighet av. Da skal menneskeslekten komme i prøvelsens tid, og mange skal falle fra og gå fortapt, men de som holder ut i troen, skal bli frelst av forbannelsen selv.

Og så skal sannhetens tegn vise seg: Først det tegn at himmelen åpner seg, dernest basunstøtets tegn, og for det tredje de dødes oppstandelse – dog ikke alles, men som det er sagt: ”Herren skal komme, og alle hellige være med ham” (Sak 14,5).

Da skal verden se Herren komme på himmelens skyer.


 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *