29. mai 2024

Andakt: Hvordan skal en ung kristen kunne bli bevart i troen med en ren samvittighet?

Tekst Salme 119:9:

  • “Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord”.

Først litt generelt om salme 119
Salme 119 er Bibelens lengste salme med hele 176 vers. Hele salmen har hovedfokuset på Guds Torah, eller på Guds åpenbaring til oss mennesker. Jeg har lest at ordet “torah” innholdsmessig betyr det helt motsatte av ordet “synd”. Det siste ordet betyr eller kan bety “å bomme på målet”, mens torah betyr “å treffe målet”. Det som menes med “målet” i denne sammenhengen er – sett i et langt og evig perspektiv- himmelen. Dette fører mine tanker til da synden første gangen kom inn i verden gjennom Satans fristelse. Konsekvensen av at Eva og Adam falt i synd, var at de ble drevet ut av Edens paradis, og en evig død og adskillelse fra Gud ble deres om hele menneskehetens ulykke. På samme måte er det også med oss. Dersom synden får herredømme over våre liv og vi lever som dens slaver, kommer vi garantert til  “å bomme på målet” Vi slipper ikke til himmelen!

Salme 119 viser 8 ulike sider av Guds åpenbaring  til oss, og alt dette er for å vise oss hvor rikt og viktig Guds Ord er i seg selv, og slik det også burde få være i våre liv. Hele salmen er helt mesterlig og poetisk skrevet. Hver bokstav i det hebraiske alfabet har fått 8 vers, og siden hebraisk har 22 bokstaver i sitt alfabet, blir salmen på 22 x 8 = 176 vers. Og i alle de 22 avsnittene, lovprises Guds torah – eller Guds åpenbaring til oss gjennom summen av Guds Ord. Nettopp derfor er salme 119 vel verd et grundig bibelstudium.

Man vet ikke med sikkerhet hvem som er forfatteren til Salme 119. Men jo flere ganger man leser gjennom denne innholdsrike læresalmen, dess mer skjønner man at han må ha vært en Guds mann med en utrolig dyp innsikt i Guds Ord, og med gode evner for systematisk å undervise mangesidig, slik at rikdommen og fylden av Guds Ord og dets budskap skulle komme fram best mulig.


Hvordan skal den unge holde sin sti ren?
I vers 9 gir forfatteren av Salme 119 uttrykk for sin omsorg for de som på den tiden var ung, og som ønsket å bevare sin gudstro i en ren og god samvittighet.  Hvordan skulle de kunne ta vare på Guds rike velsignelse, og klare å leve et liv preget av gudsfrykt og lydighet til Herrens Ord og til hans vilje best mulig? Derfor stiller han det retoriske spørsmålet: “Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Og samtidig gir han mange gode og verdifulle tips om hvordan det best skal kunne lykkes. Svaret på dette spørsmål er like enkelt som det er genialt: “Guds Ord gir den beste beskyttelse mot alle farer og forførelser”.

For Gud er i Ordet, og han er selv garantisten for at alle hans løfter står faste, bare vi lar oss lede og beskytte av Ordet. Jesu løfte er  i så måte helt fantastisk. Nøkkelen til å bli bevart som en kristen, og at vår sti  – og også våre digitale spor – skal kunne holdes ren, finnes helt klart i Guds makt og hans beskyttelse, og ikke i vår egen kraft eller i våre muligheter. Jesu løfte lyder – og det er hos ham og i ham vi må få skjule oss – for at vi skal kunne bli bevart fra fristelsens farer:

  • Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det”, Joh 15:7.

Men hvorfor er det da så mange unge kristne som bryter med sin tro og det kristne fellesskapet, og som lar seg drive av “kjødets lyst og øynenes lyst”? Er det derfor at Gud er for svak til å kunne bevare de unge kristne i troen? Nei, absolutt ikke!

For den samme, og en mye større omsorg som forfatteren av Salme 119 hadde for de unge kristne, har også Jesus for alle kristne ungdommer og for oss alle nå i 2020, slik han selv uttrykker det:

  • “Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde, Joh 17:15.

Og vi skal vite det at Jesus ikke ba denne bønnen da han holdt sin yppersteprestelige bønn, men han ber for alle dere kristne ungdommer og for oss alle hver dag og hver natt, der han nå sitter ved Faderens høyre hånd, slik Ordet lyder:

  • “Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem, Heb 7:25.

Gud har gjort alt i sin Sønn Jesus Kristus for å frelse oss. Og han vil også gjøre alt for å bevare både barn, unge og voksne som Guds barn og for å beskytte fra alle syndens fristelser og snarer. Så svakheten er ikke hos ham, men hos oss. Derfor måtte Jesus klage og si: “Dere ville ikke! (Matt 23:37). Gud tvinger ingen til å adlyde ham, hans Ord og hans Ånds veiledning. Men han har gitt enhver av oss friheten til å velge hvilke herre vi vil tjene og følge her i livet (Jos 24:15). Men valget som vi gjør, er ene og alene vårt ansvar. Men Herren sier selv i sitt Ord: “Og hver den som ikke hører på mine ord, som han skal tale i mitt navn, ham vil jeg kreve til regnskap”, 5Mos 18:19.

Dersom vi virkelig har et ønske om å bli bevart som en kristen, må vi svare slik Josva gjorde: “Jeg og mitt hus vil tjene Herren, for han er vår Gud!” (Jos 23:27; 24:18). Og for slike, lyder et utrolig herlig løfte fra Jesus:

  • “Min Far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min Fars hånd, Joh 10:29.

Og da kan vis synge, slik det lyder i den kjente svenske barnesangen: “Tryggare kan ingen vara, än Guds lilla barnaskara“…


Også barn under tenårene utsettes for de samme farer som de unge og de voksne
Dette intensive angrepet fra den onde gjelder også barn under tenårene som ofte har sine egne smarttelefoner med Internettilgang, eller som låner en slik av andre.  Hvordan skal de som uerfarne barn kunne skille mellom rett og galt, mellom sunt og usunt, mellom nyttig og destruktivt? Hvordan skal de kunne skjønne alvoret, dersom de på nettet overskrider grenser som de ikke burde,  og besøker Internettsider som de absolutt ikke har noe å gjøre på? Gjør de det, kan de lett bli utsatt for farer som i verste fall vil kunne få alvorlige konsekvenser for dem. Og de kan da bli lokket til å gjøre slikt som de absolutt ikke burde ha gjort? Hva om de kommer i kontakt med en potensiell overgriper med falsk identitet? Hvordan skal barn kunne være i stand til å avsløre slike farer som kan lure? Selv om slikt heldigvis skjer svært sjeldent, kan man ikke bare lukke øynene og ørene, og tenke at slikt ikke kommer til å skje med våre barn. Får når slikt skjer, er det virkelig en katastrofe for de som det gjelder!

Så vi forstår: Fri oppfostring med  full tilgang til alt som er på Internett er absolutt ikke å anbefale, dersom man som kristne foreldre eller besteforeldre har det minste håp om at  deres barn og unge skal kunne bli bevart i troen med en god samvittighet og  “med en ren sti”? Gjør man det, kan det i praksis bety at man “leder dem inn i fristelser” som få av dem vil klare å motstå eller skjønner konsekvensen av.  Og da hjelper det heller ikke at de snille sitter i sine jente- eller gutterom, eventuelt sammen med sine kristne venner, og kommuniserer med “den store verden”, dersom de blir hekta på slikt som er destruktivt for dem og for deres trosliv.


Hvordan kunne kommunisere med dagens barn og unge om deres utfordringer?
Når det gjelder plattformer som dagens barn og unge opererer på og spill som de deltar i, så er mye av dette totalt ukjent også for relativt unge og oppegående foreldre, for ikke å snakke om besteforeldre som de kanskje låner datamaskinen, ipaden eller smarttelefonen av. Om man da spør dem hva  de har gjort på nettet, skjønner de fleste av oss voksne ikke mye av det som de svarer, selv om de helt ærlig forteller åpent hva de har gjort. For barnas og de unges digitale vokabular og kompetanse er så mye høyere enn sine foreldres og og besteforeldres, særlig innenfor dette smale spesialområdet. Og siden vi voksne som oftest ikke har god nok kompetanse i de unges dataspråk, kan det bli svært krevende å kommunisere på en god og flytende måte. Og da vil heller ikke budskapet gå fram. Da kan det snart bli slik at barn og unge bare smiler av de voksne, og i alle fall tenker de kanskje at de voksne forstår jo ikke noe, så derfor er de ikke så verd å høre på eller så er det ikke så viktig å følge de voksnes råd. Derfor er kompetanse og innsikt viktige nøkkelord for å kunne jobbe forebyggende med barn og unge. Og dette er et felles ansvar både for kristne foreldre og kristne menigheter. Ellers går tiden fra oss, og vi kommer til “å miste” mange av menighetens barn og unge. Slikt arbeid er utrolig viktig, og bør prioriteres høyt!


Noen erfaringer fra mitt arbeid med ungdommer gjennom ti år
Gjennom mitt arbeid med ungdom i løpet av ti år, har jeg fått rimelig godt innsyn i denne problematikken, og kjenner derfor til mange av de utfordringene slikt kan føre med seg i de unges skole- og arbeidsliv, også når det går så langt at de unge får utviklet spilleavhengighet og annen tilsvarende avhengighet. Nei, det er sannelig ikke så lett i dag, verken for barn eller unge, men heller ikke for foreldrene. Og i mange tilfeller er det ikke enkelt for det profesjonelle hjelpeapparatet heller i møte med denne barne- og ungdomsproblematikken. Også det har jeg fått litt innsyn i og erfaringer med.


Totalforbud ikke veien å gå, og heller ikke “fri oppfostring” uten tydelige rammer
Selv om “fri oppfostring” og fostring uten tydelige rammer slettes ikke er å anbefale,  hjelper det heller ikke med totalforbud særlig lenge. For “forbudt frukt” smaker ofte best for de unge, og er også mest spennende. Men om og når barn og unge fristes til å gjøre det som skader deres tro og det som sårer deres samvittighet, hjelper det ikke bare å skylde og å klage på dem. Og heller ikke er det en vei å gå å bare se mellom fingrene, og å håpe på at det skal gå over av seg selv, og at de skal komme på bedre tanker når de blir litt eldre.


Viktig med tidlig innsats og forebyggende arbeid over lang tid
Men det er heller snakk om langsiktig karakteroppbygging, det å bygge opp en kristen karakter, noe som må begynne tidlig og over lang tid. Og da er sunn og god kristen oppfostring viktig. Da må målsetningen være at det skal være samsvar mellom barnas og de unges samvittighet og Guds Ord, Guds Ånd og Guds vilje. Først da blir samvittigheten pålitelig, og vil kunne fungere som en alarm, både når man lever i overensstemmelse med Guds vilje og når man bryter mot Guds Ord og mot hans bud. Da vet barn og unge hva som virkelig er synd og når de behøver å be om tilgivelse for å få sine synder tilgitt. Og i en slik god vekselvirkning mellom kristne foreldre og barn og unge, vil også tilliten vokse og kjærligheten forene. Slik kan barn og unge lære åpenhet og ærlighet, men også å sette tydelige grenser når de møter krevende utfordringer i sitt liv. Og slik vil også deres kristne karakterstyrke bygges opp, slik at de bedre med Guds hjelp skal kunne gjøre motstand mot fristelsene de møter.


Apostelen Jakob sier:

  • “Ingen som blir fristet, må si: Det er Gud som frister meg! For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen. Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst. Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død”, Jak 1:13-15.

Så derfor er enhver av oss ansvarlige for våre liv og våre handlinger, både for “kjødets lyst og øynenes list” (1Joh 2:16). Og innfor Gud skal enhver av oss gjøre regnskap!

  • “Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd, Joh 10:28.

Gud vil gi oss “full beskyttelse” dersom vi forblir i Kristus
I dagens digitaliserte samfunn snakkes det mye om kryptering. Og det er også viktig, siden det kontinuerlig er et kappløp mellom å beskytte vår identitet, våre personopplysninger og våre verdier på den ene side, og de kriminelle og deres trusler på den andre siden. Derfor MÅ så mye som mulig krypteres eller beskyttes. Helt inntil i går, har denne bloggen min vært ukryptert. Jeg har vært klar over det, men har ikke hatt kompetanse nok til å få det gjort. Men i går lyktes jeg heldigvis, så derfor er det nå et hengelås synlig i adressefeltet som tegn på at alt på  bloggen er kryptert. Det betyr at innholdet på sidene er beskyttet, slik at kriminelle ikke får tilgang til sensitive opplysninger. Så dermed er det også trygt for brukerne å besøke sidene.

På samme måte er det også på det åndelige planet. Det er en kamp om våre liv og om våre verdier, for noen vil stjele “vår identitet” for å misbruke den og for å skade oss. I realiteten er det en kamp mellom Gud og Satan, mellom det gode og det onde. Og den onde tar effektivt i bruk alle tilgjengelige og destruktive midler for å forføre så mange som mulig bort fra barnetroen og fra samfunnet med Gud. Dette angrepet – i form av en inferno med alle  tilgjengelige midler Satan kan ta i bruk – retter han særlig mot de unge, og ikke minst via Internet og ved bruk alle former for massemedia . Og da oppstår spørsmålet: Hvordan skal barn og unge kunne bli beskyttet mot alt det destruktive som er så lett tilgjengelig i dag, og som vi alle mer eller mindre påvirkes av?


Dersom Gud gjennom sin “Torah” –  sin åpenbaring  gjennom  Ordet som ble kjød får gi oss del i sin frelse ved troen på Guds Sønn – vil dette gjøre at vi kommer til “å treffe målet (det som torah kan bety). Da kan både de unge og vi alle som er Guds barn bli bevart i troen, og holde sin sti ren, slik Salme 119:9 uttrykker det.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *