18. juli 2024

Jesu stedfortredende soningsdød på Golgata 

Jesus oppfylte til 100 % Guds hellige og krevende lov – i vårt sted og som vår stedfortreder. Og den hellige og rettferdige Gud godtok, og godtar fortsatt fullt ut Jesu Kristi soning for hele verdens synder – og også for dine og mine synder. Dessuten godtok Gud Jesu  lovoppfyllelse fullt ut, og han hadde ikke noe mer å kreve. Derfor ropte også Jesus ut da han hang på korset: “Det er fullbrakt”. Og som et fullgodt bevis på at Frelsens høvding Jesus Kristus hadde gjort en fullgod frelse, reiste Gud Jesus opp fra de døde på den tredje dag (Apg 17:31), etter Skriftene. Og apostelen Paulus legger til:

  • “Han som ble gitt for våre overtredelser, og som ble oppreist til vår rettferdiggjørelse, Rom 4:25.

Jesu frelsesverk på Golgata er det som er hele grunnlaget for vår frelse. Uten at Jesus hadde gitt sitt liv til soning for våre synder, kunne ingen av oss bli frelst. Og det var Gud som sendte sin Sønn til soning for våre synder (1Joh 4:10). For i Kristus forlikte Gud verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser (2Kor 5:18-19). Og i Kristus har Gud utvalgt oss allerede før verdens grunnvoll ble lagt (Ef 1:4). Altså var Jesu frelsesverk så fullkommen og  altomfattende at det hadde gyldighet både bakover i tid og framover i tid, fra de første mennesker her på jorden til de siste.


Selv om Jesus fullt ut gjorde soning for hele verdens synder, bli kun de som tar i mot tilbudet, blir frelst

Men selv om Gud i Kristus allerede har tilgitt alle menneskers synder og ikke tilregner deres overtredelser – slik Paulus uttrykker det i 2Kor 5 – betyr det ikke at alle mennesker blir frelst, uavhengig om de tror eller ikke. Nei, uten tro er det umulig å behage Gud (Heb 11:6). Og dessuten befaler Gud at alle mennesker alle steder skal omvende seg (Apg 17:30).  Ingen blir forlikt med Gud før man selv lar seg forlike (2Kor 5), eller at man tar i mot frelsens dyrebare budskap. Vi må derfor ta frelsen i mot ved troen for vår egen del, det er vårt ansvar.

Rettferdiggjørelse handler om personen Jesus Kristus og hans forsoningsgjerning som han utførte på Golgata, og det er han og hans verk som er selve grunnlaget for  rettferdiggjørelsen. Dette viser på hele den frelse som Jesus en gang for alle gjorde til soning for våre og for hele verdens synder. For absolutt alt har Jesus gjort ferdig, slik at alle mennesker har muligheten til å bli frelst, dersom man ikke selv avviser frelsestilbudet. Det har Jesus sørget for!

Jesu frelsesgjerning på Golgata er den viktigste hendelsen som har skjedd i hele menneskehetens lange historie. Det er derfor vårt forhold til Jesu som person og til hans frelsningsverk som alene avgjør hele vår framtidige og evige skjebne. Johannes uttrykker det slik: “Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus”, Joh 17:3.


Guds gavepakka – frelsen i Jesus Kristus – må tas imot, elles blir den kun som en forseglet sending, uten noen nytte

Men bare en ytre kunnskap om Jesu frelsesverk og den objektive forsoningen eller rettferdiggjørelsen i seg selv, frelser ingen. Men uten dette kan ingen bli frelst, så viktig er Jesu verk på Golgata. Uten at vi ved troen får del i denne frelse personlig, og blir forlikt med Gud ved evangeliets tjeneste (2Kor 5:19-20), er dette kun som en meget verdifull, men godt forseglet gavepakke som inneholder alt til frelse. Men Guds gavepakke må tas i mot ved tro, og Gud må få åpne den for oss ved den Hellige Ånd, slik det skjedde i Kornelius’ hus. Først da blir gaven vår, og vi kan få glede oss over gavepakkens verdifulle innhold, og over den fullkomne frelse i Guds enbårne Sønn Jesus Kristus.


 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *