19. juni 2024

Bibelstudie: Hva sier Bibelen Guds Ord om sann, kristelig omvendelse?

Hva er en sann, bibelsk omvendelse?

Om denne presentasjon:

 • Bibelsitatene samlet av: Henry Baardsen
 • Bibeloversettelse: Norsk Bibel 88/07

 

Definisjoner av omvendelse, grunnspråkene

Gresk (NT)

 • 1a) epistréfÓ (verb)

Merk: Brukt kun ca. 20 ganger i religiøs betydning

 • = vende seg tilbake, snu seg, vende om, vende tilbake til noen

1b) epistrofÇ = (substantiv) = omvendelse, “om-sinne” seg, angre

 • Merk: Brukt kun 1 gang
 • Apg 15:3
  • Menigheten fulgte dem da et stykke på vei. Så dro de gjennom Fønikia og Samaria. Her fortalte de om hedningenes omvendelse, og dette vakte stor glede hos alle brødrene.
 • 2) metanoéÓ (verb)

 

NT’s hovedord for omvendelse, brukt 34 ganger

Betyr

 • Forandre sinnet, sinnets og hjertets forandring/fornyelse (ved evangeliet og H.Å.), få en ny tenkemåte etter Kristi sinn, en ny livsinnstilling (og at man har fått et edlere sinn, slik de kristne i Berøa hadde).
 • Esek 36:26
  • Jeg (Herren) vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min Ånd vil jeg gi inne i dere (= den Hellige Ånd), og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem.
  • Sal 51:12
   • Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inne i meg!
  • Apg 17:11
   • Og disse (kristne i Berøa) var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt.
  • 2Kor 5:17
   • Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.
  • Gal 6:15
   • For det som betyr noe, er verken å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning.
  • Ef 4:24
   • Og ikle dere det nye menneske, som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten.
  • Kol 3:10
   • og har ikledd dere det nye mennesket, det som blir fornyet  (ved den Hellige Ånd) til kunnskap etter sin Skapers bilde.

 

 

2. MetanoéÓ (verb) betyr angre, kjenne anger, gjøre forbedring (en almen betydning)

Merk: Vår anger og vår syndsbekjennelse er mangelfull, og absolutt ingen frelsesgrunn. Dette “vårt bidrag” i omvendelsen er ikke en del av den bibelske omvendelse, som kun er Guds verk fra A til Å.

 

3. MetanoéÓ (verb) betyr tenke annerledes etterpå, angre noe

 • Mark 1:15
  • Han sa: Tidens mål er fullt, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet!
 • Mark 6:12
  • De dro da ut og forkynte for folket at de skulle omvende seg.
 • Apg 2:38
  • Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.

 

Hebraiske (GT) ord for omvendelse

 • nih = å angre, å være bedrøvet for noe

     Eks.:

 • “Jeg lyttet og hørte etter. Det som ikke er rett, det taler de. Det er ingen som angrer sin ondskap og sier: Hva har jeg gjort!”, Jer 8:6a
 • sjub = å vende om fra frafall og synd til en nådig Gud
 • Eks.:
  • “Deres gjerninger hindrer dem fra å vende om til sin Gud. For de har en horeånd i sitt indre, og Herren kjenner de ikke”, Hos 5:4
  • “Kom, la oss vende om til Herren! For det er han som har revet i stykker, men han vil også lege oss. Han slo, men han vil også forbinde oss, Hos 6:1
  • “Jeg lot dere gå med tom munn i alle deres byer og lot dere mangle brød i alle deres hjem. Men dere har ikke omvendt dere til meg, sier Herren”, Amos 4:6
  • “Når du er i trengsel, og alle disse tingene kommer over deg, i de siste dager, da skal du omvende deg til Herren din Gud og høre på hans røst.  For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg og ikke la deg gå til grunne. Han skal ikke glemme pakten med dine fedre som han stadfestet med ed”, 5Mos 4:30
  • ..”så sant du hører på Herrens, din Guds røst, så du tar vare på hans bud og hans lover, og det som er skrevet i denne lovens bok, og så sant du omvender deg til Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel (så vil Gud gi sin velsignelse)”, 5Mos 30:10

 

2. Hvem trenger å omvende seg?

 

1. De fortapte

 • Luk 19:10
  • “For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt”.

2. Syndere

 • Mark 2:17a
  • “Da Jesus hørte det, sa han til dem: Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt”.
 • Mark 2:17b
  • “Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvedelse”.
 • Matt 9:13
  • “Gå bort og lær hva dette betyr: Barmhjertighet er det jeg vil ha, ikke offer! Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere”.
 • 1Tim 1:15
  • “Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største”.
 • Matt 1:21
  • “Hun (Maria) skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for Han skal frelse sitt folk fra deres synder”.
 • Apg 2:38
  • “Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave”.

 

3. Alle mennesker må omvende seg for å kunne bli frelst

 • Luk 13:3
  • “Nei, sier jeg dere! Men hvis dere ikke omvender dere, så skal dere alle omkomme på samme måten”.
 • Luk 24:47
  • “…i Hans (Jesu) navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av”.
 • Apg 17:30
  • “Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker alle steder, at de skal omvende seg”.
 • Apg 20:21
  • “Jeg vitnet både for jøder og for grekere om omvendelse til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus”.
 • Apg 26:20
  • “Men både for dem i Damaskus først og i Jerusalem og i hele Judeas land og for hedningene forkynte jeg a) at de skulle fatte et annet sinn og omvende seg til Gud og b) gjøre gjerninger som er omvendelsen verdige”.
 • Åp 3:19
  • “Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Derfor, ta det alvorlig og omvend deg!”

 

4. De kristne som har falt fra troen, må også be Gud om nåde til omvendelse

 • Åp 2:5
  • “Husk derfor hva du er falt fra. a) Omvend deg, og b) gjør de første gjerninger! Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted – hvis du ikke omvender deg”.

 

5. De som våker i helt gale, uvesentlige og feilaktige saker må også omvende seg, slik at de skulle få rett fokus i troslivet

 • Åp 3:2-3
  • “Våkn opp, og styrk det andre som var i ferd med å dø. For jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Husk derfor hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det og omvend deg!”

 

6. Den som har et hjerte som ikke er rett innfor Gud

 • Apg 8:21
  • “Du har ingen lodd eller del i dette ordet, for ditt hjerte er ikke rett for Gud”.

 

7. Den som bare har døde gjerninger, dvs. de som ikke bærer troens, Åndens og lysets frukter

 • Heb 6:1
  • “La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus, og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud…”

 

8. De som har falsk lære og et verdslig sinn hører også med til de som Jesus oppmuntrer til å omvende seg

 • Åp 2:14 og 16
  • “Men jeg har noen få ting imot deg: Du har noen der som holder fast ved Bileams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn – å ete avgudsoffer og drive hor, og v. 16: Omvend deg! Ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd”.

 

Hvem forkynte omvendelse?

1. Profetene i GT

2. Døperen Johannes

 • Matt 3:2
  • “Han sa: Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!”

 

3. Jesus forkynte ofte omvendelse uten å frykte, for alle men særlig for fariseere, skriftlærde og andre egenrettferdige

 • Matt 4:17
  • “Fra den tiden begynte Jesus å forkynne og si: Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!”
 • Matt 12:41
  • “Menn fra Ninive skal stå fram i dommen sammen med denne slekt og fordømme den. For de omvendte seg ved det som Jona forkynte – og se, her er mer enn Jona!”
 • Matt 11:20
  • “Så begynte han å refse de byene hvor de fleste av hans kraftige gjerninger var gjort, fordi de ikke hadde omvendt seg”.

 

4. Apostlene forkynte både omvendelse og syndenes forlatelse

 • Apg 3:19
  • “Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet”
 • Apg 5:31
  • “Ham har Gud opphøyet ved sin høyre hånd til høvding og frelser, for å gi Israel a) omvendelse og b) syndenes forlatelse”.
 • Apg 8:22
  • a) “Omvend deg derfor fra denne din ondskap, og b) be Herren om at kanskje ditt hjertes tanke måtte bli deg tilgitt!”
 • Apg 17:30
  • “Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker alle steder, at de skal omvende seg”.

 

5. Hva betyr det å bli omvendt? (andre måter å si det på som gir til kjenne at man tilhører Jesus)

1. Å komme til Jesus, å bli ett med Han ved at han tar bolig i denne personens hjerte

2. Å få bytte sin synd med Guds nåde og tilgivelse

Luther kalte dette for “den salige byttehandel”.

 • Matt 11:28
  • “Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!”

3. Å vende om fra den brede vei til livets vei og å følge Jesus.

 • Matt 4:19
  • “Han sier til dem: Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere”.
 • Matt 7:14
  • “For trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den”.

4. Å bli flyttet fra mørke til lyset, fra Satans makt til Gud (Merk: Synderen er selv passiv, han/hun tan selv kun imot frelsen, det er Guds selv som både begynner og fullfører sitt verk).

 • Apg 26:18
  • “…for at du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som er helliget ved troen på meg”.
 • Kol 1:13
  • “Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte (flyttet)  oss over i sin elskede Sønns rike”.

 

6. Den som Gud tilregner sin egen Sønns rettferdighet, ham krever ikke Gud noen annen omvendelse av, annet enn fotvaskelse

 • Rom 3:24
  • “Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus”.
 • Rom 5:9
  • “Hvor mye mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden”.

 

7. Den som blir et Guds barn, er også rett omvendt og ved troen mottar han den Hellige Ånd

 • Joh 1:12
  • “Men alle dem som tok imot ham (Jesus), dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn”.
 • Rom 8:16
  • “Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn”.

 

8. En ikke-kristen som hører evangeliet forkynt, mottar og tror syndenes forlatelse, tar samtidig imot en bibelsk omvendelse

 • Matt 18:18
  • “Sannelig sier jeg dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen (løsenøklene)”.
 • Joh 20:23
  • “Dersom dere forlater noen deres synder,da er de forlatt…”
 • Apg 2:38
  • “Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave”.
 • Sal 32:1
  • “Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult”.

 

9. Å omvende seg betyr å vende om fra et liv i synd til å begynne et nytt liv i Jesu følge.

 

10. Å få komme inn i Guds rike, betyr samtidig omvendelse

 • Matt 6:33
  • “Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!”

 

11. Å komme inn gjennom den trange port til livet, er å bli omvendt

 • Matt 7:14
  • “For trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den”.

 

12. Å kjenne sin besøkelsestid og å ta imot frelsen

 

13. Å bli en kristen

 

14. Den som vender om og begynner å følge Jesus uten å se seg tilbake

 • Luk 9:62
  • “Men Jesus sa til ham: Ingen som legger hånden sin på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike”.
 • Matt 4:19
  • “Han sier til dem: Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere”.

 

15. Å ta i mot troen og den Hellige Ånd som gaver

 

16. En indre renselse av hjerte og sinn ved den Hellige Ånd og Ordet, så blir også det utvendige rent

 • Matt 23:26
  • “Du blinde fariseer! Rens først begeret og fatet innvendig, så at også det utvendige blir rent!
 • Ef 4:23
  • “Men bli fornyet i deres ånd og sinn…”
 • 1Kor 2:16
  • “For hvem kjente Herrens sinn, så han kunne undervise ham? Men vi har Kristi sinn”.

 

17. Å gå inn gjennom døren til fårestien er det samme som å omvende seg

 • Joh 10:9
  • “Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst. Og han skal gå inn og gå ut og finne føde”.

 

18. Å få komme fra døden til livet er virkelig en sann omvendelse

 • Joh 5:24
  • “Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet”.

 

19. Å bli født/gjenfødt av Gud

 • Joh 1:13
  • “De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud”.
 • Joh 3:3
  • “Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike”.
 • 1Pet 1:23
  • “For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir”.
 • Jak 1:18
  • “Etter sin vilje har han født oss ved sannhets ord, for at vi skal være en førstegrøde av hans skapninger”.

 

20. De som tar imot Jesus når Han kaller på på mennesket, blir samtidig rett omvendt i bibelsk betydning

 • Joh 11:28
  • “Da hun (Marta) hadde sagt dette, gikk hun og kalte i stillhet på sin søster Maria, og sa: Mesteren er her og kaller på deg”.
 • Luk 5:32
  • “Jeg (Jesus) er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse”.
 • Åp 3:20
  • “Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg”.

 

21. Å bli liten i seg selv, å bli fattig i ånden

 • Matt 5:3
  • “Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres”.
 • Matt 18:2
  • “Han kalte da et lite barn til seg og stilte det midt iblant dem, og sa: Sannelig sier jeg dere: Uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himlenes rike”.

 

22. Omvendelse er a) å vende seg bort fra det onde, og b) å vende seg til Gud for å begynne å vandre et nytt liv i Jesu etterfølgelse etter Åndens veiledning og kraft

a) Apg 3:26

 • “Det var til dere Gud først sendte sin tjener, da han reiste ham opp for å velsigne dere når hver av dere omvender seg fra sine onde gjerninger”.

b) Apg 20:21

 • “Jeg vitnet både for jøder og for grekere om omvendelse til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus”.

c) Apg 26:20

 • “Men både for dem i Damaskus først og i Jerusalem og i hele Judeas land og for hedningene forkynte jeg a) at de skulle fatte et annet sinn og omvende seg til Gud og b) gjøre gjerninger som er omvendelsen verdige”.

d) 1Pet 2:25

 • “Dere var jo som villfarne får, men er nå omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann”.

 

5. Eksempler på omvendelse i NT

 

1. Tolleren Sakkeus (kommer senere)

 • Luk 19:2-10

2. Paulus (kommer senere)

 • Ap 9:1-20
 • Ap 22:6-16
 • Ap 26:12-18

 

3. Den etiopiske hoffmannen (kommer senere)

 • Ap 8:26-39

4. Høvedsmannen Kornelius fra Cæsarea (kommer senere)

 • Ap 10:1-48

5. Foretningskvinnen Lydia i Filippi (kommer senere)

 

6. Fangevokteren i Filippi (kommer senere)

 

7. Lignelsen om den fortapte/bortkomne sønn,

Tekst: Lk 15:11-24

 • “Og han (Jesus) sa: En mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren: Far, gi meg den delen av boet som faller på meg! Han skiftet da sin eiendom mellom dem”.

 

Forklaring: Bilde på en person som lever som et lykkelig Guds barn i Guds rike, velsignet med alle de skatter man eier i Jesus Kristus.

 

Tekst: Luk 15:13a

 • “Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte…”

 

Forklaring: Han fornektet barnetroen, og gikk ut i verden for å nyte et liv i verslige og syndige forlystelser og gleder. Samtidig tok han tok avstand fra Jesus og sine tidligere kristne venner, og fant seg nye kamerater som levde helt annerledes enn de kristne. På kort tid mistet han alt han eide, og han ble fattigere en den fattigste. Synden hadde nå ødelagt hele hans liv – helt totalt.

 

Tekst: Luk 15:13b

 • “… der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv”.

 

Forklaring: Livet uten Gud ble tomhet og uten mening. Han følte han hadde sløst bort det dyrebareste han hadde eid, og han innså dårskapen i det dumme han hadde gjort. Nå begynte hans samvittighet å anklage han, og han led bittert på grunn av sine synder.

 

Tekst: Luk 15:14

 • “Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet. Og han begynte å lide nød”.

 

Forklaring: Han søkte lindring og trøst i sin syndenød uten å finne det, siden han søkte det i religiøsitet og i egenrettferdighet. Han “arbeidet og strevde”, men det gav han ingen sann åndelig føde, sammenlignet med det han var vant med hjemme hos sin far.

 

Tekst: Luk 15:15-16

 • “Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt. Og ingen ga ham noe”.

 

Forklaring: Nå begynte Gud å virke en sann anger som senere ledet han til omvendelse. For det er lengselen etter Gud som virker til omvendelse som ingen angrer.

 

Tekst: Luk 15:17

 • “Da kom han til seg selv (=anger) og sa: Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult”.

 

Forklaring: Håpet i han tentes i han når han innså muligheten for å vende tilbake til sin far og til hjemmet han hadde forlatt.

 

Tekst: Luk 15:18a

 • “Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham: Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg”.

 

Forklaring: Nå begynte han sin syndsbekjennelse og gir til kjenne at han hadde uverdighetsfølelse på grunn av at han hadde sløset bort hele faderarven blant horer og i et løssluppet liv, men tross det vendte han seg i sin nød til sin far med bønn om nåde og tilgivelse.

 

Tekst: Luk 15:18b

 • “… jeg vil si til ham: … La meg få være som en av leiefolkene dine”.

 

Tekst: Luk 15:21

 • “Da sa sønnen til ham: Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles sønnen din”.

 

Tekst: Luk 15:19

 • “Jeg er ikke verdig lenger til å kalles sønnen din. La meg få være som en av leiefolkene dine”.

 

Forklaring: Hans far viser en inderlig kjærlighet, og tok imot sin angrende sønn med åpne armer. Så gir han sin sønn velkomstkysset. Så snart han så sin sønn komme i retning mot hjemmet, gikk han i møte med sin sønn, for at han ikke skulle bli redd og snu tilbake. Deretter tok han sin bortkomne sønn med seg inn i sitt hjem.

 

 • Tekst: Luk 15:20
  • “Og han sto opp og kom til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham igjen og igjen”.

 

Forklaring: Tjenerne (bilde på sendebud i Kristi sted) får i oppgave å kle på han de fineste festklærne som deres felles far hadde skaffet frem.

 

 • Tekst: Luk 15:22a
  • “Men faren sa til tjenerne sine: Skynd dere! Ta fram den beste kledningen og ha den på ham”.
  • 2Kor 5:20
   • “Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud! Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud”.

 

Forklaring: Bilde på Kristi rettferdighet, som sendebudene i Kristi sted formidler ved det forkynte evangeliet. De forkynte Kristi rettferdighet som eneste frelsesgrunn. Alle som angrer og tror det forkynte ord om Jesu fullkomne forsoning av all synd ved sin stedsfortedende offerdød på Golgata, blir renset ren i det eneste navn som kan frelse, i Jesu navn og i Jesu blod som fløt av hans åpne side, til en fullkommen renselse for alle sine synder.

 

 • Tekst: Luk 15:22b
  • “Gi ham en ring på  hånden hans…”

 

Forklaring: Bilde på den Hellige Ånd, gitt ved evangeliet, ved forkynnelsen og håndspåleggelse av Herrens sendebud i Kristi sted

 

 • Apg 8:15
  • “De kom dit ned og ba for dem, at de måtte få Den Hellige Ånd“.
 • Apg 8:17
  • “Nå la de hendene på dem, og de fikk Den Hellige Ånd”.
 • Apg 9:17
  • “Ananias gikk da av sted og kom inn i huset. Han la hendene på ham og sa: Saul, bror! Herren har sendt meg, Jesus, han som viste seg for deg på veien der du kom, for at du skal få synet igjen og bli fylt av Den Hellige Ånd”.
 • Apg 10:44
  • “Mens Peter ennå talte disse ordene, falt Den Hellige Ånd på alle dem som hørte (tok imot og trodde) Ordet”.
   • Merk: Så kommer da troen av forkynnelse (Ved å høre Ordet blir forkynt).
 • Apg 11:15-16
  • “Men da jeg begynte å tale, falt Den Hellige Ånd på dem, likesom på oss i begynnelsen. Jeg mintes da Herrens ord, at han sa: Johannes døpte med vann, men dere skal døpes med Den Hellige Ånd”.
 • Apg 19:6
  • “Og da Paulus la hendene på dem, kom Den Hellige Ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord”.

 

Tekst: Luk 15:22c

 • “Gi ham …sko på føttene”.
  • Rom 10:15
  • “Og hvordan kan de forkynne, uten at de blir utsendt? Som skrevet står: Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap!”
  • Ef 6:13-15
   “Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da ombundet med sannhetens belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir.

 

Tekst: Luk 15:23a

 • “Hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete…”

Luk 15:23

 • “…la oss ete og være glade! Og…”

Tekst: Luk 15:24

 • “For denne sønnen min var død og er blitt levende, han var tapt og er blitt funnet. Og de begynte å være glade”.

Forklaring: Tjenerne stelte i stand et festmåltid, til stor glede for alle i huset. Det ble en stor glede over at den bortkomne sønn nå var funnet og hadde kommet hjem.

 

Bibelhenvisninger til temaet:

Jes 25:6

 • “Herren, hærskarenes Gud, skal på dette fjellet (på Sion) gjøre et gjestebud for alle folk, et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin – med fete, margfulle retter og med klaret, gammel vin”.

Luk 15:10

 • “På samme måte, sier jeg (Jesus) dere, blir det glede blant Guds engler over én synder som omvender seg”.

Luk 15:7

 • “Jeg (Jesus) sier dere: Slik skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over nittini rettferdige som ikke trenger til omvendelse”.

Jes 9:3

 • “Det folket som du før ikke ga stor glede, lar du bli tallrikt. De gleder seg for ditt åsyn, slik en gleder seg om høsten, slik en jubler når de deler hærfang”.

 

Forutsetninger for å bli rett omvendt etter Skriften

1.  Anger over sine synder, sorg og bedrøvelse etter Gud

NT

 • Luk 15:17
  • “Da kom han til seg selv (= angret) og sa: Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult” .
 • Luk 15:18
  • “Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham: Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg”.
 • 2Kor 7:9-10
  • “Men jeg gleder meg nå, ikke over at dere fikk sorg, men fordi dere ble bedrøvet til omvendelse. For den sorgen som kom over dere, var av Gud, for at dere ikke skulle lide noen skade på grunn av oss. For bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse, som ingen angrer”.
 • Matt 3:6
  • “…og ble døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente syndene sine”.
 • Apg 19:18-20
  • “Mange av dem som var blitt troende, kom og bekjente og fortalte hva de hadde drevet med. Ikke få av dem som hadde drevet med trolldomskunster, bar sammen bøkene sine og brente dem opp for alles øyne. Og de regnet ut verdien av dem, og fant ut at den var femti tusen sølvpenger. Slik hadde Herrens ord stor fremgang og fikk makt”.

 

GT

 • 1Sam 7:6
  • “De fastet (gjorde bot, angret) den dagen og bekjente der: Vi har syndet mot Herren. Og Samuel dømte Israels barn i Mispa”.
 • Joel 2:12
  • “Men selv nå, sier Herren, vend om til meg av hele deres hjerte, med faste og gråt og klage”.
 • Joel 2:14
  • “Hvem vet? Han (Gud i sin vrede) kunne vende om og angre, og la en velsignelse bli igjen etter seg, til matoffer og drikkoffer for Herren deres Gud”.

 

2. Syndsbekjennelse, først og fremst innfor Guds ansikt

 • Dan 9:5
  • “Vi har syndet og gjort ille, vært ugudelige og satt oss opp mot deg. Vi har veket av fra dine bud og dine lover”.
 • Neh 1:6
  • “Både dag og natt ber jeg nå for ditt åsyn for dine tjenere Israels barn, idet jeg bekjenner Israels barns synder, som vi har gjort mot deg! Både jeg og min fars hus har syndet”.
 • Esr 9:6
  • “… og jeg sa: Min Gud! Jeg er så skamfull og ydmyket at jeg ikke kan løfte mitt ansikt opp mot deg, min Gud! For våre misgjerninger har vokst oss over hodet, og vår skyld er blitt så stor at den når til himmelen”.

 

3. Guds nåde er en forutsetning for å kunne bli rett omvendt

 • Rom 2:4
  • “Eller forakter du hans rikdom på godhet og overbærenhet og tålmodighet? Vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?”
 • Ef 2:8
  • “For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave”.

 

Bibelsk omvendelse er 100 % Guds verk

 • Jer 31:18
  • “Omvend meg du, så blir jeg omvendt! Du er jo Herren min Gud”.
 • Jer 17:14
  • “Leg meg, Herre, så blir jeg legt! Frels meg, så blir jeg frelst! For du er min lovsang”.

 

4. En annen forutsetning er at Gud gir omvendelse til livet

 • Apg 11:18
  • “Da de hørte dette, slo de seg til ro, og de priste Gud og sa: Så har da Gud også gitt hedningene omvendelsen til livet”.
 • 2Tim 2:25
  • “Med ydmykhet skal han tilrettevise dem som sier imot, om Gud da kunne gi dem omvendelse, så de kunne kjenne sannheten…”
 • 2Pet 3:9
  • “Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse”.

 

5. Uten at man tro Ordet om Jesus, og vitnespyrdet om syndenes forlatelse når man hører Ordet forkynt, kan man ikke bli omvendt i bibelsk betydning

 • Joh 3:18
  • “Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn”.
 • Joh 3:36
  • “Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham”.
 • Joh 5:24
  • “Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet”.
 • Apg 16:31
  • “De sa da: Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus!”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *