https://www.hbardsen.com

27. januar 2022

Andakt: “Jesu unnfangelse, jomfrufødselen og Jesu fødsel”, Matt 1: 18-24

Tenk om vi bare skulle kunne forstå dette, og ta imot ham med takknemlighet til vår frelse, slik engelen sa til hyrdene: «Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids by, Luk 2:10-11.

Jesus, Davids Sønn og sønn av jomfru Maria
Hovedpersonen i teksten vår er Jesus Kristus. Matteus forteller om hvordan Maria på en overnaturlig måte ble med barn ved Den Hellige Ånd, og at hun skulle føde verdens Frelser. Gud hadde profetert til Eva, Adams hustru om Kristus (1Mos 3:15). Det var han som var kvinnens ætt og Guds egen Sønn, han som Gud lovet å sende da tidens fylde kom, for at verden skulle bli frelst ved ham.

Det var ingen tilfeldighet at nettopp Maria ble valgt som mor til Jesus. For det var hun som var jomfruen som Jesaja profeterte om: «Se, jomfruen skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanu-El», Jes 7:14.

Ifølge Martin Luther var Maria av Davids ætt. I sin tale i Huspostillen over teksten på Maria åpenbaringsdag, skriver han:

«Siden dette barn ikke har noen jordisk far, så må Jesu mor være av Davids slekt og blod. Ellers ville man ikke kunne kalle dette barn for Davids sønn, for hans etterkommer og hans arving».

Andre igjen forstår det slik at Jesu slektstavle i Luk. 3 forteller om Marias slekt. Denne slektstavle går tilbake i tid via David, Jakob (Israel), Abraham, tilbake til Noahs sønn Sem og helt til Adam, Guds sønn.

Vi leser i Salmenes Bok: «Du sier: Jeg har gjort en pakt med min utvalgte, min tjener David har jeg gitt et løfte med ed: Til evig tid vil jeg grunnfeste din ætt, jeg vil bygge din trone fra slekt til slekt. Sela”,  Sal 89:4-5.

Josef, Marias forlovede og Jesu stefar
Det var avgjørende viktig at Jesus skulle bli født av Davids ætt for at profetien om Jesus skulle gå i oppfyllelse, slik vi leser: «Har ikke Skriften sagt at Messias kommer av Davids ætt og fra Betlehem, byen hvor David var?», Joh 7:42.

Jesu mor Maria var forlovet med Josef. Og heller ikke det var noen tilfeldighet. Selv om ikke Josef var Jesu biologiske far, holdt man han allikevel for å være far til Jesus, slik vi kan lese: «Alle ga ham vitnesbyrd og undret seg over de nådens ord som lød fra hans munn. Og de sa: Er ikke dette Josefs sønn?», Luk 4:22.

Og videre leser vi: ” Filip finner Natanael og sier til ham: Ham som Moses har skrevet om i loven, og som profetene har skrevet om, ham har vi funnet: Jesus, Josefs sønn fra Nasaret», Joh 1:45.

I Matt kap. 1 finner vi Josefs slektstavle. Der ser vi at hans slektstavle starter med Abraham, og går via Juda (jødene) og David til Jakob som ble far til Josef, Marias mann.

Jesus skulle bli født i Betlehem
Profeten Mika profeterte også om Kongen som Gud lovet å sende, han som skulle bli født i en stall i Betlehem: «Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være blant Judas tusener! Fra deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fra gammel tid, fra evighets dager. Derfor skal han overgi dem inntil den tid når hun som skal føde (jomfruen Maria), har født. De som blir igjen av hans brødre, skal vende tilbake sammen med Israels barn», Mika 5:1-2a.

Jomfru Maria ble med barn på en overnaturlig måte, ved Den Hellige Ånd
Maria var en ung jomfru. Hun var forlovet med Josef, men de levde rent sammen, uten å synde mot det sjette bud. De levde ikke sammen seksuelt, slik ektepar gjør, ikke før de forlovet seg, og heller ikke i forlovelsestiden, før de giftet seg. Dette kommer tydelig frem at det som Maria sier til engelen: “Hvordan kan dette gå til, da jeg ikke har levd med noen mann? Engelen svarte og sa til henne: “Den Hellige Ånd skal komme over deg, og kraften fra Den Høyeste skal overskygge deg. Derfor skal også Det Hellige som blir født av deg, kalles Guds Sønn», Luk 1:34-35.

Mange fornekter jomfrufødselen og andre Guds under
I vår tid er det svært mange – også høyt utdannede teologer – som stiller spørsmål ved, og som fornekter jomfrufødselen. De tror ikke på Jesu opphav slik Bibelen forteller det, og dermed fornekter de også Jesu guddom. Det at Jesus på en overnaturlig måte ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, anser de bare som eventyr, slik som mye annet som ikke kan forklares med naturvitenskapen, også bortforklares som upålitelige sannheter, selv om de står skrevet i Bibelen.

Men for Jesus, for apostlene og for de første kristne var dette noe de holdt for å være en hel sannhet og helt pålitelig. Og slik er dette en sannhet også for den kristne tro i dag.

Hva kan vi stole på, om Bibelen Guds Ord ikke er pålitelig?
Om ikke Skriften ikke er sann og pålitelig, om ikke Gud er Jesu rette Far, om ikke underet med unnfangelsen ved den Hellige Ånd er sant, hva skal vi da bygge vår tro på, og hva skal vi da kunne sette vår tillit til? Da hadde vi fortsatt vært i våre synder, uten håp om frelse og evig liv.

Vår tro og bekjennelse i dag
Som kristne tror vi at Bibelen er sann, og den kan vi stole helt på. Derfor er vår bekjennelse at Jesus er Herre. Han er en sann Gud, samtidig som han er et sant menneske. Han er vår Konge, vår Hyrde og vår Frelser.

Altså var det Den Hellige Ånd, som ved den guddommelige kraft virket det at Jesus ble unnfanget ved Den Hellige Ånd. Det var altså ved Guds inngripelse og ved hans store under at Maria begynte å vente Jesus-barnet.

Josef ønsket å løse Maria fra forlovelsen i stillhet
Josef, hennes mann, var rettferdig, og ville ikke føre skam over henne. Han ville skille seg fra henne i stillhet. Mens han nå tenkte på dette, se, da viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn! Frykt ikke for å ta Maria, din hustru, hjem til deg. For det som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd, Matt 1:19-20.

Vi forstår av tekstsammenhengen at Josef trodde engelens budskap, slik Maria også gjorde. De tvilte ikke på Guds mulighet, selv om dette var helt overnaturlig og menneskelig sett helt ufattelig. Slikt hadde aldri tidligere skjedd og har heller ikke skjedd senere. Men for Gud er ingen ting umulig.

Da Josef var våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og han førte sin hustru hjem til seg. Men han levde ikke med henne før hun hadde født sin sønn. Og han ga ham navnet Jesus, Matt 1:24-25.

Josef var både gudfryktig og ydmyk. Han ble lydig mot Herrens røst, og han levde i samsvar med Herrens Ord og bud. Og slik duger han til eksempel, også for oss.

Bare Jesu navn kan frelse oss
Det var Guds engel som gav navn til Marias sønn. Engelen sier til Josef: «Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder, Matt 1:21.

Jesus er Frelseren. Det er bare han som kan rense oss ren fra våre synder. «Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved, Apg 4:12.

Immanuel – Gud er med oss
Jesus skulle bli født av jomfruen, slik som Jesaja profeterer: «Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, jomfruen skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanu-El», Jes 7:14.

Til Guds egen Sønn og til barnet som Maria fødte, ble det gitt mange og innholdsrike navn. Navnet Immanuel betyr «Med oss er Gud» (Matt 1:23).

Vi får derfor tro og stole på dette Guds løfte, at Jesus etter sitt eget ord og løfte fortsatt er med oss, helt til han andre gangen kommer tilbake for å hente oss hjem til sin himmelske herlighet. Som Guds barn får vi være trygge på «at han som begynte en god gjerning i oss, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag, Fil 1:6.

Med ønske om en velsignet jul 2016

Henry Baardsen
Alta