Tale over Rom. 14: 17-18: Guds rike består i rettferdighet og fred og glede i Den Hellige Ånd (25 min.)

 • Bakgrunnen for teksten
 • Hva er det aller viktigste i Guds rikes kjernebudskap, og hva skal vi anse som sekundært og uvesentlig?
 • De “svake” og de “sterke” – og mangelen på å vise hensyn og forståelse for hverandre kan i verste fall føre i fortapelse
 • Litt historie om ulike syn inne læstadianismen i Alta når det gjaldt dåpen og gjenfødelse i tiden 1870-1930

Bare Jesus kan frelse oss

Hva vil det si å bli frelst?

Å bli frelst betyr å bli et Guds barn, få sine synder tilgitt og å bli bevart som en kristen helt til sin død, når Jesus skal hente hjem til himmelen alle som ved tro har tatt i mot ham som sin egen frelser. Ingen andre enn Jesus kan frelse oss for tid og evighet.

Les mer på side 2!

Lytt til andakt over Salme 103: 1-4 (11 min.): Lovpris Herren!

 • Min sjel, lov Herren, og alt som er i meg, love hans hellige navn!
 • Glem ikke alle hans velgjerninger! Takk Herren:
  • for syndenes forlatelse
  • for helbredelse og legedom
  • for frelse fra graven
  • for all miskunnhet og barmhjertighet
  • for livets krone, og for frelse og evig liv

Andre andakter over det samme tema:

Lytt til andakt over Apg. kap 8 (13 min.): Vekkelse i Samaria.

 • Langvarig konflikt mellom jødene og samaritanerne, og bakgrunnen for dette
 • Jesus og hans disipler forkynte Guds rike 1. gang i Samaria
  (Joh 4)
  • Mange samaritanere kom til tro på Jesus Kristus
  • Jesus forutsier en senere vekkelse i Samaria
 • Kristendomsforfølgelse i Jerusalem, og alle kristne spres bl.a. til Samaria, hvor de forkynte Guds rike og evangeliet om Frelseren Jesus Kristus
 • Samaritanere tok imot Ordet, kom til tro og ble døpt til Herren Jesu navn
 • Peter og Johannes blir send av menigheten i Jerusalem
  • De ba for dem, at de måtte få Den Hellige Ånd
  • De la sine hender på dem, og da fikk de Den Hellige Ånd
  • Hvorfor måtte jødene Peter og Johannes sendes, var det ikke godt nok med diakonen Filip, som var en greker? Nei, Gud ville konkret vise ovenfor både jødene og samaritanerne de nå var forenet til ett folk i Jesus Kristus, som likeverdige, men dog at frelsen og Frelseren kom fra jødene

Andakt: Vekkelse i Samaria

Tekst: Apg. 8

Innhold:

 • 1. Bakgrunn for vekkelsen i Samaria
 • 2. Jesus og hans disipler besøkte Samaria tidligere
 • 3. Kristendomsforfølgelse fører til at evangeliet forkynnes for samaritanene
 • 4. Diakonen Fili2 forkynner i Samaria
 • 5. Gud gir den Hellige Ånd ved bønn og håndspåleggelse

Les videre på side 2!

Omvendelse. Sønnen som var tapt, men ble funnet og som ble et Guds barn. Del 7.

Tekst: Luk 15:18

 • ”Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham: Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg vil si til ham: La meg få være som en av leiefolkene dine”.

Forklaring:

 Glødet av det lille håp som han hadde om å bli benådet, kommer han på en god tanke. Bokstavelig talt ligger han der i grisebingen blant urene dyr i sine skitne filler. Arbeidet som borgeren i landet satte ham til, var det aller simpleste som en jøde kunne tenke seg. Jødene skulle nemlig holde svinene for urene dyr. Kjøttet av disse dyrene skulle de ikke ete, og de fikk ikke røre ved deres døde kropper, de skulle være urene for dem (3Mos 11:7-8). Og nå ligger han der, uren innvendig på grunn av sine synder, men også uren på grunn av nærkontakt med de urene dyrene. Men tross det sier han: “Jeg vil stå opp…”

Les videre på side 2!

Andakt: “Treenighetens søndag”, vår trosbekjennelse

Tekst:

“Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus”,  Ef 1:3.

Fortsett å lese «Andakt: “Treenighetens søndag”, vår trosbekjennelse»

Andakt: “En blindfødt får synet tilbake og blir et ivrig vitne om Jesus”

Tekst: Joh. 9, 1-9 og 35b-38

Teksten vår forteller at Jesus og hans disipler møtte på en mann som var født blind. Av sammenhengen forstår vi at folk på den tiden holdt sykdom for å være en konkret Guds straff for synder som de syke hadde gjort tidligere i livet. Men siden det i dette tilfelle var snakk om en person som var født blind – altså måtte han ha syndet før han ble født – blir disiplene litt usikre, og spør Jesus: «Rabbi, hvem har syndet, han eller foreldrene hans, siden han ble født blind»? Men Jesus avviser en slik fortjeneste – straff tankemåte. Det samme gjorde han i Luk 13:1-3 og i Luk 13:4.

Andakten fortsetter på side 2!

Finnes det noen medfølelse og barmhjertighet?

Finnes det noen kristelig medfølelse og barmhjertighet?

Overskriften er hentet fra Fil 2:1. Gud selv omtales som barmhjertighetens Far og all trøsts Gud, 2 Kor 1:3. Jesu hjertelag var fylt av disse gode egenskapene og dette er også troens, Åndens og lysets frukter som i praksis burde være drivkraften i all kristen virksomhet. Barmhjertighet kan omtales som kjærlighetens medlidenhet med de nødstilte, og dens vilje til å redde dem ut av deres situasjon.

Fortsett å lese «Finnes det noen medfølelse og barmhjertighet?»

Andakt: “Jesu unnfangelse, jomfrufødselen og Jesu fødsel”, Matt 1: 18-24

Jesu unnfangelse, jomfrufødselen og Jesu fødsel

Merk: Andakten nedenfor og talen er ikke identiske, selv om bibelteksten er den samme.

Det var noe virkelig stort over Jesu fødsel, særlig når man sammenligner han med et vanlig barn som blir født, selv om også det er en stor velsignelse og til stor glede for barnets familie. Av alle Guds gaver til oss mennesker er Jesus den aller største gave.

Les mer på side 2!

Tale over 2Pet. 1: 19-21: Hør, les og ta vare på Bibelens budskap og på det profetiske ord! (30 min.)


 • Det profetiske ord  om Jesus i GT og NT, og kjernebudskap i profetiene 
 • Guds Ords er 100 % pålitelighet og summen av det er Sannhet
 • Jesus Kristus er:
  • lampen som lyser klarere enn andre lys for alle oss som er i mørket, og som er avhengige av opplysning for å kunne leve i lyset
  • Davids rot og den klare morgenstjerne som profetene profeterte om, han som sier: «Se, jeg kommer snart!»
  • Hvordan ble profetiene og Bibelen til?
   • ikke ved menneskers vilje
   • ikke til egen tydning, men:
    • de hellige Guds menn talte drevet av den Hellige Ånd

Andakt: Jesus forutsier sin død (16 min.)

Tekst Joh. 12: 20-28.

 • Noen grekere ønsker å se Jesus, og tar derfor kontakt med Jesu disippel Filip
 • Jesus svarer: “Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli herliggjort!”
 • Hvetekornets lov
 • Jesus må gi sitt liv for at vi skal kunne få del i det evige liv
 • Følg meg, og vær min tjener! Da skal Faderen ære deg!
 • Jesus engster seg innfor sin lidelse og død
 • Faderen har herliggjort Jesus, og skal igjen herliggjøre det!

Andakt: “Hvetekornets lov”, Joh 12:20-28

Jesu stedfortredende død på korset kalles iblant for hvetekornets lov. Når våre første foreldre, Adam og Eva, falt i synd, kom synden inn i verden. Og dermed kom døden, som ingen av oss kan unngå. Apostelen Paulus uttrykker seg slik om hvem som alene kan frelse oss fra døden:

“For ettersom døden kom ved et menneske, så er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For likesom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus”, 1Kor 15:21-22.

Fortsett å lese «Andakt: “Hvetekornets lov”, Joh 12:20-28»

Andakt: “Guds fulle rustning! Ordet, det eneste angrepsvåpen en kristen får benytte seg av”

Sann bibelsk kristendom er totalt annerledes enn mange former for religion som finnes.  Gjennom historien har det vært utallige religionskriger, noe vi også er vitner til i dag. Men bibelsk kristendom er å forkynne fred, og et godt og gledelig budskap ved evangeliet. Jesus sier til sine sendebud: “Når dere kommer inn i et hus, så si først: Fred være med dette hus! Og er det et fredens barn der, så skal deres fred hvile over ham, men hvis ikke skal den vende tilbake til dere”,  Luk 10:5-6.  Jesus var i sannhet Fredsfyrste (Jes 9:6), noe apostelen Paulus også vitner om ham: “Og han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved”, Ef 2:17.

Fortsett å lese «Andakt: “Guds fulle rustning! Ordet, det eneste angrepsvåpen en kristen får benytte seg av”»

Andakt: “Jesu himmelfart”

Andakt over Jesu himmelfart, og hans avskjed med sine disipler på Kristi himmelfartsdag

Innledningsbønn:
Takk Herre himmelske Far for dagen i dag. Vi takker deg for at du i din store kjærlighet har elsket oss så høyt at du sendte din egen Sønn til soning for våre synder.  Vi takker deg også for at du har gitt oss ditt levende Ord og at du har sendt ut dine tjenere for å forkynne frelsens budskap. Vi ber om at du nå må tale til oss ved ditt Ord, at du åpner våre ører og våre hjerter for hva du vil tale til oss.  Gi du oss et slikt hjerte, at vi skal kunne ta vare på og gjemme i våre hjerter det som du nå vil gi oss. Velsign du vår andaktstund i Jesu navn. Amen.

Fortsett å lese «Andakt: “Jesu himmelfart”»

Andakt: “Jesu bønnekamp i Getsemane”

Tekst:

“Så kom Jesus med dem til et sted som heter Getsemane, og han sa til disiplene: Sett dere her, mens jeg går dit bort for å be! Han tok med seg Peter og de to Sebedeus-sønnene, og sorg og angst kom over ham. Da sier han til dem: Min sjel er bedrøvet inntil døden! Bli her og våk med meg. Og han gikk et lite stykke fram, falt på sitt ansikt og ba: Far! Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi! Men ikke som jeg vil, bare som du vil”, Matt 26:36-39.

Fortsett å lese «Andakt: “Jesu bønnekamp i Getsemane”»

Andakt: “Bønn etter Guds vilje og i Ånden”, Ef 18-19

Tekst:

“Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Og be også for meg, at det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets mysterium/hemmelighet”, Ef 6:18-19.

Fortsett å lese «Andakt: “Bønn etter Guds vilje og i Ånden”, Ef 18-19»

Andakt: “Maria budskapsdag”, to andakter over samme tema

Hør to forskjellige andakter hvor temaet er Maria budskapsdag, begge holdt i 2018:

 1. Luk 1:26-29 
 2. Luk 1: 26-32
  • Engelen Gabriels hilsen til Maria
  • Se, jomfruen skal bli med barn, og føde en sønn
  • Jomfruen skal bli gravid ved den Hellige Ånd
  • Barnet som skal bli født, skal være Guds Sønn
  • Inkarnasjonen: Gud ble et menneske
  • Hun skal gi barnet navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder
  • Marias møte med sin slektning Elisabeth, hun som var gravid med døperen Johannes

 

Andakt: “Paulus’ forbønn for de kristne i Efesus” – og for oss kristne i dag

Paulus forbønn om Åndens gaver,  visdoms og åpenbarings Ånd

Tekst: Ef 1:15-23

I vår tekst leser vi om hvordan apostelen Paulus helt konkret gikk i forbønn for de kristne i Efesus. Han skriver: «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg». Også vi, dagens kristne, er innesluttet i denne forbønnen. Vi behøver også daglig åndelig fornyelse, visdom og styrke ved den Hellige Ånd, for å takle de utfordringer nettopp vi og vår generasjon møter i hverdagslivet.  For vi lever nå i et samfunn der frafallet fra Gud og hans Ord er stort.

Les mer på side 2!

Kristus, utstrålningen av Guds herlighet

Kristus, utstrålningen av Guds herlighet

Temaet jeg skal forsøke å skrive over, er Kristus, utstrålingen av Guds herlighet. Det plasserer Gud og hans Sønn, Frelseren Jesus Kristus i den rette og opphøyede posisjon de burde ha i våre hjerter og i våre liv. Vi leser i Hebr. 1:3 at Jesus er avglansen av Guds herlighet og avbildet av Hans vesen. All bibelsk og evangelisk forkynnelse har derfor hovedfokus på Jesus og på hans frelsesverk på Golgata.

Les mer på side 2!

Andakt: “Bare Herrens Ånd kan gi oss hvile og fred”

Bare Herrens Ånd kan gi oss hvile og fred

“Dette er hvilen, la den trette finne hvile ved den,” og: “Dette er freden.” Likevel ville de ikke høre”, Jes. 28:12.

Ved profeten Jesaja forutsier Gud ganske detaljert om Frelseren Jesu komme til jord og om Kristi herlige nåderike. Ved den Hellige Ånds opplysning beskriver han Jesu Kristi person, Hans vesen og egenskaper, Hans liv her på jorden, Hans lidelse, død og evige seier over synden en gang for alle. I Jes. 32:17-18 leser vi: ”Rettferdighetens verk skal være fred, og rettferdighetens frukt er hvile og trygghet til evig tid. Mitt folk skal bo i fredens bolig, i trygge tabernakler og på sorgløse hvilesteder”.

Les mer på side 2!