Bibelstudier: Sammenligning av gamle og nye bibeloversettelser

Hovedside: Sammenligning av gamle og nye bibler ut fra ulike grunntekster

Av Henry Baardsen, Alta

Brevet til kolossenserne

 

Bygger på Textus Reseptus av ca. 1550

 

Bibel-
sted

Bibelen Guds Ord

 

 

NT, DELK og Hauges venner, 1960

Finsk Bibel,

1776

Karl XII, 1873,

Svensk

King James 1611

Luther

1545

Norsk Bibel 88/2007

 

NO
2011

Kol

1:2

(ref)

 

 

Merk:

NU utelater «og Herren Jesus Krisus»

 

..til de hellige og troende* brødre i Kristus, som er i Kolossæ: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus**.

 

..til de hellige og tro brødre i Kristus i Kolossæ: Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader, og den Herre Jesus Kristus!

Niille, jotka ovat Kolossissa, pyhille ja uskollisille veljille Kristuksessa: armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jesukselta Kristukselta!

De helgon, och trogna bröder i Christo, som äro i Colossen: Nåd vare med eder, och frid af Gudi, vårom Fader, och Herranom Jesu Christo.

To the saints and faithfull brethren in Christ, which are at Colosse, grace be vnto you, and peace from God our Father, and the Lord Iesus Christ.

Den Heiligen zu Kolossä und den gläubigen Brüdern in Christo. Gnade sei mit euch und Friede von GOtt, unserm Vater, und dem HErrn JEsu Christo!

.. til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolossæ: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far!

..hilser de hellige i Kolossai, de troende søsken i Kristus: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far!

 

Kol

1:14

 

Merk:

NU utelater «ved Hans blod»

 

I Ham har vi forløsningen ved Hans blod, syndenes forlatelse*.

..i hvem vi har forløsning ved hans blod, syndenes forlatelse.]

Jonka kautta meillä on lunastus hänen verensä kautta(*), nimittäin syntein anteeksi antamus..

I hvilkom vi hafve förlossning genom hans blod, nämliga syndernas förlåtelse..

In whom we haue redemption through his blood, euen the forgiuenesse of sinnes..

..an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden..

I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse.

I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene.

 

Kol

1:15

 

Han er bildet av den usynlige Gud*, Den førstefødte framfor hele skapningen.

Han er den usynlige Guds billede, den førstefødte (foran) enhver skapning..

Joka näkymättömän Jumalan kuva on(*), esikoinen ennen kaikkia luontokappaleita.

Hvilken är osynliga Guds beläte, förstfödder för all kreatur.

Who is the image of the inuisible God, the first borne of euery creature.

.. welcher ist das Ebenbild des unsichtbaren GOttes, der Erstgeborene vor allen Kreaturen.

Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte fremfor enhver skapning.

Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte.

 

Kol

1:27

 

For dem ville Gud gjøre kjent hvilken rikdom av herlighet det er i denne hemmeligheten blant hedningene, det* er Kristus i dere, håpet om herligheten.

..for hvem Gud ville gi til kjenne hvor rik på herlighet denne hemmelighet er iblandt hedningene, det er Kristus i eder, herlighetens håp.

Joille Jumala tahtoi sen julistaa, mikä tämän salaisuuden kunniallinen rikkaus(*) pakanain seassa on(+), joka on Kristus teissä, kunnian toivo..

Hvilkom Gud ville kunnigt göra, hvilken denna hemlighetenes härliga rikedom är ibland Hedningarna, hvilken är Christus uti eder, härlighetenes hopp..

 

To whom God would make knowen what is the riches of the glory of this mysterie among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory..

..welchen GOtt gewollt hat kundtun, welcher da sei der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden, welches ist Christus in euch, der da ist die Hoffnung der Herrlichkeit,

For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet dette mysteriet er blant hedningefolkene, det er: Kristus i dere, håpet om herlighet.

Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene: Kristus er blant dere, håpet om herligheten!

Kol

1:28

(ref)

 

 

 

Merk:

NU utelater «Jesus»

 

Ham forkynner vi, og vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske i* all visdom, for at vi kan framstille hvert menneske fullkomment i Kristus Jesus.

Ham forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom, for at vi kan fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus Jesus.

Jonka me ilmoitamme, ja kaikkia ihmisiä neuvomme, ja kaikkia ihmisiä kaikkinaisessa viisaudessa opetamme, että me jokaisen ihmisen Kristuksessa Jesuksessa täydelliseksi(*) saattaisimme..

 

Den vi förkunnom, förmanande hvar menniska i all visdom; på det vi skole ställa hvar menniska fullbordada i Christo Jesu..

Whom we preach, warning euery man, and teaching euery man in all wisedome, that we may present euery man perfect in Christ Iesus.

.. den wir verkündigen, und vermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen mit aller Weisheit, auf daß wir darstellen einen jeglichen Menschen vollkommen in Christo Jesu..

Og ham forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom, for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus.

Det er ham vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom, for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus.

Kol

2:2

(ref)

 

 

Merk:

NU utelater «både om Faderen og»

.. for at deres hjerter kan bli trøstet, bli knyttet sammen i kjærlighet og nå fram til hele rikdommen i den fulle vissheten som kommer av innsikten, til kunnskapen om Guds hemmelighet, både om Faderen og* om Kristus.

..forat deres hjerter må bli oppmuntret, så de blir knyttet sammen i kjærlighet og (når frem) til hele rikdommen i en fullviss erkjennelse av Guds, både Faderens og Kristi hemmelighet..

Että heidän sydämensä saisivat lohdutuksen(*) ja liitetyksi tulisivat rakkaudessa kaikkeen rikkauteen, täydellisessä ymmärryksessä Jumalan ja Isän ja Kristuksen salaisuuden tuntemiseen(+),

På det deras hjerta måganågon hugnad, och sammanfogade varda i kärlekenom, till all rikedom uti fullkomligit förstånd, till att kunna besinna Guds hemlighet, både Fadrens och Christi;

That their hearts might be comforted, being knit together in loue, and vnto all riches of the full assurance of vnderstanding, to the acknowledgement of the mysterie of God, and of the Father, and of Christ,

.. auf daß ihre Herzen ermahnet und zusammengefasset werden in der Liebe zu allem Reichtum des gewissen Verstandes, zu erkennen das Geheimnis GOttes und des Vaters und Christi..

..at deres hjerter må bli trøstet, så de kan knyttes sammen i kjærlighet, og nå fram til hele rikdommen av den fullvisse innsikt, til kunnskap om Guds mysterium*, som er Kristus.

 

Jeg ønsker at de skal få nytt mot i hjertet, bli knyttet sammen i kjærlighet og få hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de kan fatte Guds mysterium, som er Kristus.

Kol

2:11

 

Merk:

NU utelater «syndelegeme/ det syndige legeme»

I Ham ble dere også omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved å avlegge kjødets syndelegeme*, ved Kristi omskjærelse..

..i hvem I også er omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved avførelsen av det syndige legeme i kjødet, ved Kristi omskjærelse..

Jonka kautta te myös ympärileikatut olette sillä ympärileikkauksella, joka käsittä tapahtuu(*), syntisen ruumiin pois panemisen kautta(+), lihassa, Kristuksen ympärileikkauksella,

I hvilkom I ock omskorne ären med den omskärelse, som sker utan händer, då I afladen syndakroppen i köttet, nämliga med Christi omskärelse;

In whom also ye are circumcised with the Circumcision made without handes, in putting off the body of the sinnes of the flesh, by the Circumcision of Christ..

.. in welchem ihr auch beschnitten seid mit der Beschneidung ohne Hände, durch Ablegung des sündlichen Leibes im Fleisch, nämlich mit der Beschneidung Christi,

I ham er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved at kjødets legeme ble avlagt, ved Kristi omskjærelse..

I ham ble også dere omskåret, men ikke av menneskehender. Dere ble omskåret med Kristi omskjærelse da dere kledde av dere den kroppen som kjøttet har makten over.

Kol

3:13

(ref)

 

 

Merk:

TR: «Kristus»,

 

NU:

«Herren»

 

,, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis noen har en klage mot en annen. Slik som Kristus tilgav dere, slik skal også dere gjøre.

….så I tåler hverandre og innbyrdes tilgir hverandre om noen har klagemål imot noen; likesom og Kristus tilga eder, således og I!

Ja kärsikäät toinen toistanne ja anteeksi antakaat toinen toisellenne, jos jollakin on kannetta toista vastaan; niinkuin myös Kristus teille on anteeksi antanut, niin myös tekin tehkäät.

Och unddrager hvarannan, och förlåter hvarandrom, om någor hafver någon klagomål emot den andra; såsom ock Christus eder förlåtit hafver, så görer ock I.

Forbearing one another, and forgiuing one another, if any man haue a quarrell against any: euen as Christ forgaue you, so also doe yee.

.. und vertrage einer den andern, und vergebet euch untereinander, so jemand Klage hat wider den andern; gleichwie Christus euch vergeben hat, also auch ihr.

..så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre.

 

.. så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre.

 

Kol

3:15

(ref)

 

Merk:

TR: «Guds»,

 

NU:

«Kristi»

 

Og la Guds* fred råde i hjertene deres! Den ble dere også kalt til i ett legeme. Og vær takknemlige!

Og Kristi fred herske i eders hjerter, den I og ble kalt til i ett legeme, og vær takknemlige!

                       

Ja Jumalan rauha(*) hallitkoon teidän sydämissänne, johonka te myös kutsutut olette(+) yhteen ruumiiseen, ja olkaat kiitolliset.

Och Guds frid regere i edor hjerta, till hvilken I ock kallade ären uti en lekamen; och varer tacksamme.

And let the peace of God rule in your hearts, to the which also yee are called in one body: and be yee thankefull.

Und der Friede GOttes regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid in einem Leibe; und seid dankbar.

La Kristi fred råde i hjertene deres! Til den ble dere jo kalt i det ene legeme. Og vær takknemlige!

La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble én kropp. Og vær takknemlige!

 

Kol

3:16

(ref)

 

Merk:

TR: «Herren»,

 

NU:

«Gud»

 

 

 

La Kristi ord bo rikelig i* dere i all visdom, slik at dere underviser og formaner hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og ved nåden** synger i deres hjerter for Herren.

La Kristi ord bo rikelig innen i eder i all visdom, så I lærer og formaner hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger yndig i eders hjerter for Herren..

Asukaan Jumalan sana runsaasti teissä, kaikella viisaudella. Opettakaat ja neuvokaat teitänne keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten armon kautta (a) Herralle teidän sydämissänne.

 

Låter Christi ord rikeliga bo uti eder med all visdom; lärer och förmaner eder inbördes med Psalmer och lofsånger, och andeliga visor i nådene, och sjunger Herranom i edart hjerta.

Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdome, teaching and admonishing one another in Psalmes, and Hymnes, and Spirituall songs, singing with grace in your hearts to the Lord.

Lasset das Wort Christi unter euch reichlich wohnen in aller Weisheit. Lehret und vermahnet euch selbst mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen lieblichen Liedern und singet dem HErrn in eurem Herzen.

La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud.

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte.

 

Kol

3:22

(ref)

 

Merk:

TR: «Gud»,

 

NU:

«Herren»

 

Dere slaver*, adlyd deres herrer etter kjødet i alle ting, ikke med øyentjeneste som slike som vil gjøre mennesker til lags, men i hjertets oppriktighet, fordi dere frykter Gud.

 

I tjenere! Vær lydige mot (eders) herrer etter kjødet i alle ting, ikke med øyentjeneste, som de som vil tekkes menneskene, hen i hjertets enfold, idet I frykter Gud!

Palveliat, olkaat kuuliaiset kaikissa teidän ruumiillisille isännillenne, ei silmäin edessä palvellen, niinkuin ne, jotka ihmisten mieltä noudattavat, vaan sydämen yksinkertaisuudessa ja Jumalan pelvossa..

I tjenare, varer lydige edra köttsliga herrar i all ting; icke med tjenst för ögonen, såsom menniskom till vilja, utan med hjertans enfaldighet, och med Guds fruktan.

Seruants, obey in all things your masters according to the flesh: not with eye seruice as men pleasers, but in singlenesse of heart, fearing God..

Ihr Knechte, seid gehorsam in allen Dingen euren leiblichen Herren, nicht mit Dienst vor Augen, als den Menschen zu gefallen, sondern mit Einfältigkeit des Herzens und mit Gottesfurcht.

Dere tjenere: Vær lydige mot deres jordiske herrer i alle ting, ikke med øyentjeneste for å gjøre mennesker til lags, men av et oppriktig hjerte, i ærefrykt for Herren.

 

Dere slaver, adlyd deres jordiske herrer i alt. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men adlyd dem av et oppriktig hjerte, i ærefrykt for Herren.