Bibelstudie: Sammenligning av gamle og nye bibeloversettelser

Hovedside: Sammenligning av gamle og nye bibler ut fra ulike grunntekster

 

Av Henry Baardsen, Alta

Apostlenes gjerninger

 

 

Bygger på Textus Reseptus av ca. 1550

 

 

Bibel-
sted

Bibelen Guds Ord

 

 

NT, DELK og Hauges venner, 1960

Finsk Bibel,

1776

Karl XII

1873, svensk

King James 1611

Luther Bibel

1545

Norsk Bibel 88/2007

 

NO
2011

Ap

1:14

Alle disse holdt seg samstemmig til bønnen og påkallelsen*, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og Hans brødre.

Alle disse holdt endrektig ved i bønn og påkallelse…

Nämät kaikki olivat yksimielisesti pysyväiset rukouksessa ja anomisessa, vaimoin kanssa ja Marian Jesuksen äidin ja hänen veljeinsä kanssa.

Alle desse voro stadigt tillhopa, endrägtige i böner och förmanelse; samt med qvinnomen, och med Maria, Jesu moder, och med hans bröder.

These all continued with one accord in prayer and supplication, with the women, and Mary the mother of Iesus, and with his brethen.

Diese alle waren stets beieinander einmütig mit Beten und Flehen samt den Weibern und Maria, der Mutter JEsu, und seinen Brüdern.

Alle disse holdt sammen og var utholdende i bønnen, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og hans brødre.

Alle disse holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og brødrene hans.

Ap

2:1

Da pinsedagen* var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn.

..var de alle endrektig sammen..

Ja kuin viideskymmenes päivä täytettiin, olivat he kaikki yksimielisesti koossa.

Och då Pingesdagen fullkomnad var, voro de alle endrägteliga tillsammans.

And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place.

Und als der Tag der Pfingsten erfüllet war, waren sie alle einmütig beieinander.

Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted.

Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted.

 

Ap

2:30

Siden David var en profet og visste at Gud hadde tilsverget ham med en ed at ut fra frukten av hans legeme, det vil si av hans kjød, ville Han reise opp Kristus til å sitte på hans trone*..

..at han ville av hans lenders frukt etter kjødet, oppreise Kristus..

Että hän siis oli propheta ja tiesi Jumalan hänelle valalla vannoneen, että hän oli hänen kupeensa hedelmästä lihan jälkeen herättävä Kristuksen hänen istuimellansa istumaan,

Efter han nu var en Prophet, och visste att Gud hade lofvat honom med en ed, att han af hans länds frukt skulle efter köttet uppväcka Christum, till att sitta på hans säte;

Therefore being a Prophet, and knowing that God had sworne with an oath to him, that of the fruit of his loines, according to the flesh, hee would raise vp Christ, to sit on his throne:

Als er nun ein Prophet war und wußte, daß ihm GOtt verheißen hatte mit einem Eide; daß die Frucht seiner Lenden sollte auf seinem Stuhl sitzen,

Men fordi han var en profet og visste at Gud med ed hadde lovt å sette en av hans etterkommere på hans trone..

 

Men han var en profet og visste at Gud med ed hadde lovet å sette hans livsfrukt på hans trone.

 

Ap

2:41

De som nå tok imot hans ord med glede*, ble døpt. Og den dagen ble omkring tre tusen sjeler lagt til de andre.

De som nå (gjerne) tok imot hans ord, og der ble denne dag lag til (menigheten) henved tre tusen sjeler.

Jotka siis mielellänsä hänen sanansa ottivat vastaan, ne kastettiin; ja sinä päivänä lisääntyi lähes kolmetuhatta sielua.

De som då gerna anammade hans tal, de läto sig döpa; och kommo till hopen, på den dagen, vid tretusend själar.

Then they that gladly receiued his word, were baptized: and the same day there were added vnto them about three thousand soules.

Die nun sein Wort gerne annahmen, ließen sich taufen, und wurden hinzugetan an dem Tage bei dreitausend Seelen.

De som nå tok imot hans ord, ble døpt. Og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen sjeler.

De som tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen mennesker.

Ap

2:46

De holdt seg daglig med ett og samme sinn i templet, og de brøt brødet i hjemmene. De åt sin mat med glede og hjertets oppriktighet.

Og de holdt samdrektig hver dag stadig til i tempelet, og de brøt brødet hjemme i husene, og fikk mat med glede og hjertets enfold.

Ja he pysyivät joka päivä yksimielisesti templissä, ja mursivat joka huoneessa leipää(*), ja ottivat ruokaa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,

Och hvar dag voro de stadigt och endrägteliga i templet; och bröto bröd här och der i husen, ätandes med hvarannan i fröjd; och lofvade Gud i deras hjertans enfaldighet.

And they continuing daily with one accord in the Temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladnesse and singlenesse of heart..

Und sie waren täglich und stets beieinander einmütig im Tempel und brachen das Brot hin und her in Häusern,

Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen i templet, og i hjemmene brøt de brødet og holdt måltid med fryd og hjertets oppriktighet.

Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede.

Ap

4:26

Jordens konger stilte seg opp, og fyrstene samlet seg sammen mot Herren og mot Hans Kristus*."

…samlet seg sammen mot Herren og hans Kristus.

Maan kuninkaat yhteen menevät ja päämiehet kokoovat heitänsä Herraa vastaan ja hänen Kristustansa vastaan?

Jorderikes Konungar trädde tillhopa, och Förstarna församlade sig ihop, emot Herran, och emot hans Christ.

The Kings of the earth stood vp, and the rulers were gathered together against the Lord, & against his Christ.

Die Könige der Erde treten zusammen, und die Fürsten versammeln sich zuhaufe wider den HErrn und wider seinen Christ..

Jordens konger steg fram, høvdingene slo seg sammen mot Herren og mot hans Salvede.

Jordens konger reiser seg, fyrstene slår seg sammen mot Herren og hans Salvede.

Ap

8:37

Da sa Filip: "Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje." Og han svarte og sa: "Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn*."

«Dersom du tror av hele ditt hjerte, kan det skje. Men han svarte og sa: Jeg tror at Jesus Kristus er den Guds Sønn».

Mutta Philippus sanoi: jos sinä kaikesta sydämestä uskot, niin tapahtukoon. Hän vastasi ja sanoi: minä uskon Jesuksen Kristuksen Jumalan Pojaksi.

Då sade Philippus: Om du tror af allt hjerta, så må det väl ske. Han svarade, och sade: Jag tror Jesum Christum vara Guds Son.

And Philip said, If thou beleeuest with all thine heart, thou mayest. And he answered, and said, I beleeue that Iesus Christ is the Sonne of God.

Philippus aber sprach: Glaubest du von ganzem Herzen, so mag's wohl sein. Er antwortete und sprach: Ich glaube, daß JEsus Christus GOttes Sohn ist.

Filip sa: Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Men han svarte og sa: Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn!

Filip svarte: «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.» Da sa han: «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn.»

 

Merk: UN og F-tekst utelater hele detteverset.

Ap

9:5

Og han sa: "Hvem er Du, Herre?" Da sa Herren: "Jeg er Jesus, Han som du forfølger*. Det blir hardt for deg å stampe mot broddene."

..det vil bli deg hårdt å stampe mot brodden.

Mutta hän sanoi: kuka sinä olet, Herra? Ja Herra sanoi: minä olen Jesus, jota sinä vainoot: työläs on sinun potkia tutkainta vastaan.

Då sade han: Ho äst du, Herre? Sade Herren: Jag är Jesus, den du förföljer; dig är svårt att spjerna emot udden.

And he said, Who art thou Lord? And the Lord said, I am Iesus whom thou persecutest: It is hard for thee to kicke against the prickes.

Er aber sprach: HErr, wer bist du? Der HErr sprach: Ich bin JEsus, den du verfolgest. Es wird dir schwer werden, wider den Stachel lecken.

Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger.

«Hvem er du, Herre?» spurte Saul. Og svaret lød: «Jeg er Jesus, han som du forfølger.

Ap

9:20

Straks forkynte han Kristus* i synagogene, at Han er Guds Sønn.

Og straks prediket han Kristus i synagogene, at han er den Guds Sønn.

Ja saarnasi kohta synagogassa Kristuksesta, että hän on Jumalan Poika.

Och straxt begynte han i Synagogorna predika Christum, att han var Guds Son.

 

And straightway hee preached Christ in the Synagogues, that hee is the Sonne of God.

Und alsbald predigte er Christum in den Schulen, daß derselbige GOttes Sohn sei.

Og straks forkynte han Jesus i synagogene, at han er Guds Sønn.

..hvor han straks forkynte Jesus i synagogene og sa: «Han er Guds Sønn.»

Ap

9:28-29

Og han talte frimodig i Herren Jesu navn og diskuterte med de gresktalende jøder*, men de forsøkte å få ham drept.

Og han talte frimodig i den Herre Jesu navn, og han talte og tvistet med de greske (jøder).

Ja niin hän oli heidän kanssansa Jerusalemissa, kävi sisälle ja ulos, ja saarnasi pelkäämättä Herran Jesuksen nimeen.

Ja niin hän oli heidän kanssansa Jerusalemissa, kävi sisälle ja ulos, ja saarnasi pelkäämättä Herran Jesuksen nimeen.

 

And he spake boldly in the Name of the Lord Iesus, and disputed against the Grecians: but they went about to slay him.

Und er war bei ihnen und ging aus und ein zu Jerusalem und predigte den Namen des HErrn JEsu frei.

Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem, og han forkynte frimodig i Herrens navn.

Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem og forkynte fritt og åpent i Herrens navn.

Ap

10:21

Da gikk Peter ned til mennene som var blitt sendt til ham fra Kornelius*. Og han sa: "Se, jeg er den dere leter etter. Hva er grunnen til at dere er kommet hit?"

Da steg Peter ned til mennene som var sendt til ham fra Kornelius...

Niin Pietari astui alas miesten tykö, jotka hänen tykönsä Korneliukselta lähetetyt olivat, ja sanoi: katso, minä se olen, jota te etsitte; mitä varten te tulleet olette?

Så steg Petrus ned till männerna, som sände voro af Cornelio till honom, och sade: Si, jag är den som I söken; för hvad sak ären I komne?

Then Peter went downe to the men, which were sent vnto him from Cornelius, and said, Behold, I am hee, whom ye seeke: what is the cause wherefore ye are come?

Da stieg Petrus hinab zu den Männern, die von Cornelius zu ihm gesandt waren, und sprach: Siehe, ich bin's, den ihr suchet; was ist die Sache, darum ihr hier seid?

Peter gikk da ned til mennene og sa: Se, jeg er den dere leter etter. Hva er grunnen til at dere er kommet hit?

Peter gikk ned til mennene og sa: «Det er meg dere spør etter. Hvorfor er dere kommet hit?»

Ap

10:32

Send derfor bud til Joppe og be Simon komme hit, han med tilnavnet Peter. Han bor i huset til garveren Simon, ved havet*. Når han kommer, skal han tale til deg.

..Han skal tale til deg når han kommer..

Niin lähetä Joppeen ja kutsuta Simonin, joka Pietariksi kutsutaan; hän pitää majaa Simon Parkkarin huoneessa, meren tykönä: se puhuttelee sinua, kuin hän tulee.

Så sänd nu några till Joppe, och kalla till dig Simon, som ock kallas Petrus; han gästar uti Simons lädermakares hus, utmed hafvet; när han kommer, skall han tala med dig.

Send therfore to Ioppa, and call hither Simon, whose sirname is Peter; he is lodged in the house of one Simon a Tanner, by the Sea side, who when he cometh, shall speake vnto thee.

So sende nun gen Joppe und laß herrufen einen Simon mit dem Zunamen Petrus, welcher ist zur Herberge in dem Hause des Gerbers Simon an dem Meer; der wird dir, wenn er kommt, sagen.

Send derfor bud til Jaffa og kall til deg Simon med tilnavnet Peter. Han er gjest hos garveren Simon som bor nede ved havet. Når han kommer hit, skal han tale til deg.

Send bud til Jaffa og be Simon med tilnavnet Peter komme hit. Han er gjest hos garveren Simon, som bor nede ved sjøen.’

Ap

10:33

Derfor sendte jeg straks bud på deg, og du har gjort vel i å komme. Nå er vi alle til stede framfor Gud, for å høre alt det som Gud har pålagt deg."

.. for å høre alt det som er deg pålagt av Gud.

Niin minä lähetin kohta sinun tykös, ja sinä teit hyvin, ettäs tulit. Ja me olemme siis kaikki nyt Jumalan edessä, kuulemassa kaikkia, mitä sinulle on Jumalalta käsketty.

Så sände jag ock straxt till dig, och du gjorde väl att du kom. Så äre vi nu här alle för Gudi, till att höra allt det dig af Gudi befaldt är.

Immediately therefore I sent to thee, and thou hast well done, that thou art come. Now therefore are we all heere present before God, to heare all things that are comanded thee of God.

Da sandte ich von Stund‘ an zu dir. Und du hast wohl getan, daß du kommen bist. Nun sind wir alle hier gegenwärtig vor GOtt, zu hören alles, was dir von GOtt befohlen ist.

Derfor sendte jeg straks bud til deg, og du gjorde vel at du kom! Nå er vi da alle til stede for Guds åsyn for å høre alt som er pålagt deg av Herren.

Med en gang sendte jeg bud etter deg, og det var godt at du kom. Nå er vi alle samlet for Guds ansikt og vil høre alt som Herren har pålagt deg å si.»

Ap

10:48

Og han befalte at de skulle bli døpt i Herrens* navn. Så bad de ham bli der noen dager.

Og han befalte at de skulle døpes i Herrens navn.

Ja hän käski kastaa heitä Herran nimeen. Silloin he rukoilivat häntä siellä muutamia päiviä viipymään.

Och så lät han döpa dem i Herrans Namn. Och de bådo honom, att han skulle blifva när dem i några dagar.

And hee commanded them to be baptized in the Name of the Lord. Then prayed they him to tarie certaine dayes.

Und befahl, sie zu taufen in dem Namen des HErrn. Da baten sie ihn, daß er etliche Tage dabliebe.

Og han bød at de skulle bli døpt i Jesu Kristi navn. De ba ham da bli hos dem noen dager.

Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. Etterpå ba de ham bli hos dem noen dager.

Ap

13:42

Da så jødene gikk ut av synagogen*, bad hedningene inntrengende om at disse ord måtte bli forkynt for dem neste sabbat.

Men da de gikk ut av jødenes synagoge, ba hedningene om at de samme ord måtte bli talt for dem den følgende sabbat.

Kuin Juudalaiset synagogasta läksivät, rukoilivat pakanat, että sabbatin välissä heille niitä sanoja puhuttaisiin.

När nu Judarna voro gångne utu Synagogon, bådo Hedningarna, att de ville hafva dessa orden för dem på nästa Sabbathen.

And when the Iewes were gone out of the Synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath.

Da aber die Juden aus der Schule gingen, baten die Heiden, daß sie zwischen Sabbats ihnen die Worte sagten.

Da de gikk ut, ba folk dem om at disse ordene måtte bli talt til dem også neste sabbat.

Da de gikk ut, ble de oppfordret til å tale mer om dette neste sabbat.

Ap

15:11

Men vi tror at ved Herren Jesu Kristi* nåde skal vi alle bli frelst på samme måte som de."

Men ved den Herre Jesu Kristi nåde tror vi å bli salige på samme måte som også de.

Vaan me uskomme Herran Jesuksen Kristuksen armon kautta(*) autuaaksi tulevamme niinkuin hekin(+).

Utan genom Herrans Jesu Christi nåd tro vi, att vi skole salige varda, såsom ock de.

But we beleeue that through the grace of the Lord Iesus Christ, we shal be saued euen as they.

Sondern wir glauben, durch die Gnade des HErrn JEsu Christi selig zu werden gleicherweise wie auch sie.

Men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde, på samme måte som de.

Nei, vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde, vi på samme måte som de.»

Ap

15:40

Men Paulus valgte Silas og drog av sted, etter at han av brødrene var blitt overgitt til Guds nåde.

..da han av brødrene var overgitt til Guds nåde.

Mutta Paavali valitsi Silaan ja matkusti, Jumalan armon haltuun annettu veljiltä..

Men Paulus utvalde Silam, och for sina färde, befallder i Guds nåd af bröderna;

And Paul chose Silas, and departed, being recommended by the brethren vnto the grace of God.

Paulus aber wählte Silas und zog hin, der Gnade GOttes befohlen von den Brüdern.

Men Paulus valgte Silas til å følge seg. Så dro han ut, etter at brødrene hadde overgitt ham til Herrens nåde.

..mens Paulus valgte å ta med Silas. Så dro han av sted etter at brødrene hadde overgitt ham til Herrens nåde.

Ap

16:7

Etter at de var kommet til Mysia, forsøkte de å dra til Bitynia, men Ånden* gav dem ikke lov.

..og Ånden tillot den det ikke.

Kuin he olivat tulleet Mysiaan, kiusasivat he vaeltaa Bitynian lävitse; mutta ei Henki sitä sallinut.

Derföre foro de in i Mysien, och bödo till att fara in i Bithynien; och Anden tillstadde dem icke.

After they were come to Mysia, they assayed to goe into Bithynia: but the Spirit suffered them not.

Als sie aber kamen an Mysien, versuchten sie, durch Bithynien zu reisen; und der Geist ließ es ihnen nicht zu.

Da de var kommet i nærheten av Mysia, prøvde de å dra til Bitynia, men Jesu Ånd ga dem ikke lov.

Da de var kommet nesten til Mysia, prøvde de å dra videre til Bitynia, men Jesu Ånd ga dem ikke lov.

Ap

17:5

Men de jødene som ikke ble overbevist, ble misunnelige*, tok med seg noen onde menn fra torget og samlet en folkehop. Så laget de opprør i hele byen, gikk til angrep på Jasons hus og prøvde å føre dem ut til folket.

Men de vantro jøder ble nidkjære og tok til seg noen onde menn av dagdrivere..

Mutta epäuskoiset Juudalaiset kadehtivat sitä ja saattivat tykönsä muutamia pahanilkisiä miehiä joutoväestä, ja kokoontuivat yhteen joukkoon, nostivat kapinan kaupungissa ja tunkeutuivat Jasonin huoneeseen, ja etsivät heitä viedäksensä kansan eteen.

Då vordo de otrogne Judar fulle med nit, och togo till sig några arga skalkar lös parti; och samlade sig i en rota, och gjorde ett upplopp i staden, trängande sig intill Jasons bus, och ville draga dem derut för folket.

But the Iewes which beleeued not, mooued with enuie, tooke vnto them certaine lewd fellowes of the baser sort, and gathered a company, and set all the citie on an vprore, and assaulted the house of Iason, and sought to bring them out to the people.

Aber die halsstarrigen Juden neideten und nahmen zu sich etliche boshaftige Männer Pöbelvolks, machten eine Rotte und richteten einen Aufruhr in der Stadt an und traten vor das Haus Jasons und suchten sie zu führen unter das gemeine Volk.

Men jødene ble da egget til nidkjærhet. De fikk med seg noen onde menn som gikk og drev på torget, og laget et oppløp som satte byen i røre. Så trengte de fram mot Jasons hus og lette etter dem for å føre dem fram for folket.

Dette gjorde jødene brennende harme, og de fikk med seg noen fra pøbelen på torget og laget et oppløp som satte byen på ende. De stormet mot huset til Jason og lette etter dem for å føre dem ut til folket.

Ap

17:27

..for at de skulle søke Herren i håp om at de kunne famle seg fram til Ham og finne Ham, selv om Han ikke er langt borte fra en eneste av oss.

..forat de skulle søke Herren..

Että heidän piti Jumalaa etsimän, jos he hänen taitaisivat tuntea ja löytää; vaikka ei hän tosin ole kaukana yhdestäkään meistä.

På det att de skola söka Herran, om de måtte kunna kännan och finnan, ändock han är icke långt ifrå hvarjom och enom af oss.

 

That they should seeke the Lord, if haply they might feele after him and finde him, though he be not farre from euery one of vs.

..daß sie den HErrn suchen sollten, ob sie doch ihn fühlen und finden möchten. Und zwar er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns;

Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne føle ham og finne ham – enda han ikke er langt borte fra en eneste av oss.

Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss.

Ap

18:5

Da Silas og Timoteus kom fra Makedonia, var Paulus ved Ånden* fullt opptatt med å vitne for jødene om at Jesus er Kristus.

..trengtes Paulus av Ånden til å vitne for jødene at Jesus er Kristus.

Mutta kuin Silas ja Timoteus Makedoniasta tulivat, oli Paavali hengeltä vaadittu, ja todisti Juudalaisille, että Jesus on Kristus.

Och då Silas och Timotheus kommo ifrå Macedonien, tvingade Anden Paulus att betyga Judomen, att Jesus var Christus.

And when Silas and Timotheus were come from Macedonia, Paul was pressed in spirit, and testified to the Iewes, that Iesus was Christ.

Da aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, drang Paulus der Geist, zu bezeugen den Juden JEsum, daß er der Christus sei.

Da nå Silas og Timoteus kom ned fra Makedonia, var Paulus fullt opptatt med å forkynne, og han vitnet alvorlig for jødene at Jesus er Messias.

Da Silas og Timoteus kom ned fra Makedonia, viet Paulus seg helt til forkynnelsen og vitnet for jødene at Jesus var Messias.

Ap

18:21

..men han tok avskjed med dem idet han sa: "Det er helt nødvendig at jeg feirer den forestående høytiden i Jerusalem*. Men jeg skal komme tilbake til dere, om Gud vil." Og så seilte han fra Efesos..

..Det er aldeles nødvendig for meg å holde den kommendehøytid i Jerusalem..

Mutta jätti heidät hyvästi, sanoen: minun tulee kaiketi mennä Jerusalemiin tälle juhlalle, joka nyt lähestyy. Mutta sitte minä palajan, jos Jumala suo, teidän tykönne. Ja niin hän läksi matkaan Ephesosta..

Utan han helsade dem, sägandes: Jag måste ju ändteliga vara i Jerusalem i den högtiden som instundar; men sedan vill jag komma till eder igen, om Gud vill. Och så for han ifrån Epheso.

 

But bade them farewell, saying, I must by all meanes keepe this feast that commeth, in Hierusalem; but I will returne againe vnto you, if God will: and he sailed from Ephesus.

..sondern machte seinen Abschied mit ihnen und sprach: Ich muß allerdinge das künftige Fest zu Jerusalem halten; will's GOtt, so will ich wieder zu euch kommen. Und fuhr weg von Ephesus.

..men tok avskjed med dem og sa: Om Gud vil, skal jeg komme tilbake til dere. Så seilte han fra Efesus.

Da han tok farvel, sa han til dem: «Om Gud vil, kommer jeg til dere en annen gang.» Så seilte han ut fra Efesos.

 

Ap

19:10

Dette fortsatte i to år, slik at alle som bodde i Asia, hørte ordet om Herren Jesus, både jøder og grekere.

..fikk høre den Herre Jesu ord..

Ja sitä tehtiin kaksi ajastaikaa, niin että kaikki ne, jota Asiassa asuivat, saivat kuulla Herran Jesuksen sanan, sekä Juudalaiset että Grekiläiset.

Och detta gick så till i tu år; så att alle de, som bodde i Asien, hörde Herrans Jesu ord, både Judar och Greker.

And this continued by the space of two yeeres, so that all they which dwelt in Asia, heard the word of the Lord Iesus, both Iewes and Greeks.

Und dasselbige geschah zwei Jahre lang, also daß alle, die in Asien wohneten, das Wort des HErrn JEsu höreten, beide, Juden und Griechen.

Dette varte i to år, så alle som bodde i Asia fikk høre Herrens ord, både jøder og grekere.

Dette fortsatte han med i to år, slik at alle som bodde i Asia, fikk høre Herrens ord, både jøder og grekere.

Ap

19:21

Da dette var fullført, bestemte Paulus seg i Ånden* for at han ville dra til Jerusalem etter at han hadde reist gjennom Makedonia og Akaia. Han sa: "Etter at jeg har vært der, må jeg også se Rom."

Men da dette var fullført, foresatte Paulus seg i ånden ..

Kuin nämät toimitetut olivat, aikoi Paavali hengessä(*) Makedonian ja Akajan lävitse vaeltaa Jerusalemiin(+), sanoen: sittekuin minä siellä ollut olen, täytyy minun myös Roomiin mennä.

Då detta skedt var, satte Paulus sig fore i Andanom att fara genom Macedonien och Achaja till Jerusalem, sägandes: När jag hafver varit der, måste jag ock se Rom.

After these things were ended, Paul purposed in the spirit, when hee had passed thorow Macedonia and Athaia, to go to Hierusalem, saying, After I haue bin there, I must also see Rome.

Da das ausgerichtet war, setzte sich Paulus vor im Geiste, durch Mazedonien und Achaja zu reisen und gen Jerusalem zu wandeln, und sprach: Nach dem, wenn ich daselbst gewesen bin, muß ich auch Rom sehen.

Etter at dette var fullført, bestemte Paulus seg for å reise gjennom Makedonia og Akaia og dra til Jerusalem. Og han sa: Når jeg har vært der, må jeg også se Roma.

Etter det som nå var fullført, bestemte Paulus seg for å dra gjennom Makedonia og Akaia og videre til Jerusalem. «Når jeg har vært der», sa han, «må jeg også reise til Roma.»

Ap

21:25

Men når det gjelder hedningene som har kommet til troen, har vi skrevet og bestemt at de ikke er forpliktet til å følge noe av dette*, bortsett fra at de skal holde seg borte fra det som er ofret til avguder, fra blod, fra det som er kvalt og fra hor."

Men om de hedninger som har antatt troen, har vi skrevet og besluttet at de skal ikke holde noe sådant, men bare..

Mutta niistä, jotka uskoivat pakanoista, olemme me kirjoittaneet ja päättäneet, ettei heidän tarvitse näistä mitään pitää, vaan että he niitä välttäisivät, jotka epäjumalille ovat uhratut, ja verta, läkähtynyttä ja salavuoteutta.

Men de Hedningar, som vid trona tagit hafva, dem hafve vi tillskrifvit, och beslutit att de intet sådant behöfva att hålla; utan att de taga sig vara för det afgudom offradt är, och för blod, och för det som förqvafdt är, och för boleri.

 

As touching the Gentiles which beleeue, wee haue written and concluded, that they obserue no such thing, saue onely that they keepe themselues from things offered to idoles, and from blood, and from strangled, and from fornication.

Denn den Gläubigen aus den Heiden haben wir geschrieben und beschlossen, daß sie der keines halten sollen, denn nur sich bewahren vor dem Götzenopfer, vor Blut, vor Ersticktem und vor Hurerei.

Men når det gjelder de hedningene som er kommet til troen, har vi sendt brev og vedtatt at de ikke skal holde noe slikt, men bare ta seg i vare for avgudsoffer og blod og det som er kvalt, og hor.

Når det gjelder de hedningkristne, har vi skrevet til dem og gitt beskjed om at de skal holde seg borte fra kjøtt som er ofret til avgudene, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr og fra hor.»

Ap

22:9

De som var med meg, så riktignok lyset og ble redde*, men de hørte ikke stemmen til Ham som talte til meg.

Men de som var med meg så vel lyset, og ble forferdet, men de hørte ikke hans røst som talte til meg.

Mutta ne, jotka minun kanssani olivat, näkivät kyllä kirkkauden ja peljästyivät, vaan ei he hänen ääntänsä kuulleet, joka minua puhutteli.

Och de som med mig voro, sågo skenet, och vordo förfärade; men röstena hörde de intet, hans som talade med mig.

 

And they that were with me saw indeede the light, and were afraid; but they heard not the voice of him that spake to me.

Die aber mit mir waren, sahen das Licht und erschraken; die Stimme aber des, der mit mir redete, höreten sie nicht.

De som var med meg, så lyset, men røsten av ham som talte til meg, hørte de ikke.

De som var sammen med meg, så lyset, men hørte ikke stemmen som talte til meg.

Ap 22:16

Og nå, hva venter du på? Stå opp og bli døpt og få vasket bort syndene dine, idet du påkaller Herrens navn."

Og nå, hva bier du etter? Stå opp for å døpes og få avtvettet dine synder, idet du påkaller Herrens navn!

Ja mitäs nyt viivyttelet? Nouse ja anna sinus kastettaa ja pestä pois sinun syntis(*), ja huuda avuksi Herran nimeä.

Och nu, hvad töfvar du? Statt upp, och låt dig döpa, och två af dina synder, åkallandes Herrans Namn.

And now, why tariest thou? Arise, and be baptized, and wash away thy sinnes, calling on the name of the Lord.

Und nun, was verziehst du? Stehe auf und laß dich taufen und abwaschen deine Sünden und rufe an den Namen des HErrn.

Og nå, hva venter du på? Stå opp og la deg døpe og få dine synder vasket bort, idet du påkaller hans navn!

Så hvorfor nøler du nå? Kom og la deg døpe og få syndene vasket bort mens du påkaller hans navn.’