Andakter

Andakt 1: «Jesu blod har åpnet veien inn til selve himmelen»

 • Tekst Hebr 10:19-22: Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød. Og vi har en stor prest over Guds hus. Så la oss da tre fram med sannferdig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset fra en ond samvittighet og med legemet badet i rent vann.

  Innhold:
 • Jesus har ved sitt blod innviet oss en ny og levende vei med adgang inn til Guds nådestol
 • Jesu vil ved sitt blod rense våre hjerter hjerte fra en ond samvittighet
 • La oss ikke kaste bort vår frimodighet, men tre fram med et sannferdig hjerte i troens fulle visshet, slik at også vi kan få tilgivelse for våre synder, og til sist få en frelst sjel
 • Gud vil dessuten rense våre legemer, slik at vi skal kunne leve et verdig og kristelig liv
Tekst: Hebr 10:19-22 (17 min.)


 

Andakt 2: «Min sjel, lov Herren!»

 • Tekst Salm. 103:1-4: «Av David. Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, love hans hellige navn! Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger! Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet».

Innhold:

 • Glem ikke alle Guds velgjerninger
  • Timelige og åndelige velsignelser
  • Syndenes forlatelse i Jesu navn og blod
  • Legedom fra sykdommer
  • Løfte om et evig liv for alle som tror på Jesus og som følger ham

 

Andakt over Salm 103:1-4: Min sjel, lov Herren! (21 min.)

 

Andakt 3: «David viser nåde mot Jonatans sønn, Mefiboset»

        

David og Jonatan inngår en vennskapspakt Før David ble konge, ble han hjertevenn med Jonatan, kong Sauls eldste sønn. Begge to var meget unge, de hadde samme interesser, var begge dyktige krigere og hadde begge sterk tillit til Gud. Normalt skulle det jo vært Jonatan så hadde retten til å bli Israels neste konge, det …

Innhold:

 • David er her et forbilde på Jesus og hans nåde, mens Mefiboset er et bilde på oss angrende og troende syndere, som ikke på noen måte har fortjent Guds nåde, men som tross det for del i all Guds nåde og himmelsk velsignelse i Jesus Kristus.

 


 

Andakt 4: «Gud, vær meg synder nådig!»

Tekst:

 • «Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig!», 
  Luk 18:13.

Innhold:

 • Jesu lignelse fortalt til de som stolte på at de var rettferdige, men foraktet de andre
 • Tollerens bønn: La meg få del i den forsoning som Jesus gjorde ved sin soningsdød gjorde på Golgata. Vær meg nådig for din egen skyld, ikke på grunn av min skyld

 

Tekst: Gud vær meg synder nådig!, Luk 18:13Andakt 5: «Se der Guds lam!»

Tekst: Joh 1: 34-37

 • «Og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds Sønn. Dagen etter sto Johannes der igjen, og to av disiplene hans. Da han fikk se Jesus, som kom gående, sa han: Se der Guds lam! De to disiplene hørte det han sa, og de fulgte etter Jesus».

Innhold:

 • Johannes sier: «For at Jesus skulle åpenbares, derfor er jeg kommet»
 • Guds treenighet
 • Jesus er den som døper med den Hellige Ånd
 • Lovens hensikt: Å vekke syndserkjennelse, og å lede angrende syndere til Frelseren Jesus Kristus og til evangeliets velsignelse
 • Se der Guds lam!
 • Døperen Johannes disipler forlater nå han for siste gang, og begynner fra nå av å følge sin Frelser og Herre, Jesus Kristus

 

Andakt over Joh 1: 34-37: «Se der Guds lam som bærer verdens synd (13 min.)


 

Andakt 6:  «Guds fulle rustning: Sannhetens belte«

Tekst: «Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da ombundet med sannhetens belte om livet…», Ef 6:13-14a.

 

Andakt over Ef. 6:13-14a, Sannhetens belte (19 min.)

 

Andakt 7:  «Reformasjonsdagen – Rettferdiggjort av tro alene»

  

Tekst: Rom 1:16-17: 

 • «For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige av tro, skal leve«. 

Andakt på Luthers reformasjonsdag. Hvordan ble delaktig av frelsens evangelium. Lengde: 26 min.


 

Andakt 8:  «Jesu Kristi høyhet og hans frelsesverk for oss på Golgata».

Tekst Kol. 1:19-23: 

 • «For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forlike alle ting med seg selv da han gjorde fred ved blodet på hans kors, –  ved ham, enten det er de som er på jorden, eller de som er i himlene. Også dere, som før var fremmede og fiender av sinnelag, i deres onde gjerninger, har Gud nå forlikt med seg selv ved hans kjøds legeme ved døden, for å stille dere fram hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn, om dere bare blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar dere rokke fra det håp som evangeliet gir. Og evangeliet har dere hørt, det er blitt forkynt for hver skapning under himmelen, og for det er jeg, Paulus, blitt tjener».

 

Andakt over Kol 1:19-23 (22 min.)

 

Andakt 9: «Jesu blod – en kraft til Åndens helliggjørelse»

Helliggjørelse i kraft av Jesu blod
Etter at man ved omvendelse og troen på Jesus har blitt et Guds barn, begynner vandringen i lydighet (1 Pet 1:2) og i Jesu Kristi etterfølgelse. Da er det Guds Hellige Ånd som leder den kristne og som gir både visdom og styrke.

Men selv om man allerede er blitt gjenfødt og er rettferdiggjort ved tro, betyr det ikke at synden ikke lenger frister og prøver å lokke oss til fall…

Les mer …

 


 

Andakt 10: «Reformasjonen viser oss troens grunn: Rettferdiggjort av tro alene».

Tekst: Rom 1:16-17:

 • «For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige av tro, skal leve».

 

 

Andakt 11: «Skriften alene«, et av reformasjonens fem viktige prinsipper

Luther bygde sin reformasjon på fem viktige bibelske utsagn. De fem prinsippene var: 1. «Ved tro alene», 2. «Ved nåden alene», 3. «I Kristus alene», 4. «Skriften alene» og 5. «All ære tilhører Gud alene». 

Denne gangen skal jeg ta for meg skriftprinsippet «Skriften alene».

Innhold:

 • Reformasjon betyr «renselse av troen»
 • Guds Ord må ut til alle folk, og alle måtte forstå Ordet
 • Luther oversetter Bibelen til et språk som alle forstod
 • Skriften består av GT og NT, og forholdet mellom dem
 • Vranglæren fornekter: oppstandelsen, Jesu guddom, Jesu preeksistens, læra om treenigheta, Jesu to naturer, at Jesus er både et menneske og Gud
 • Vranglære: Kristus og tradisjonen, Kristus + noe annet
 • Jesus utlegger Skriftene for de to på vei ti Emmaus
 • Forholdet mellom det Skrevne og det forkynte Guds Ord

 

Andakt over Martin Luthers viktige skriftprinsipp: «Skriften alene» (28 min.)


 

Andakt 12: «Reformasjonens fjerde prinsipp: «Skriften alene» (tekst)


 

Andakt 13: «Hovedinnholdet i den apostoliske kristendom: 1. Bibelen, 2. Brødre- og søstrefellesskapet, 3. Brødsbrytelsen og 4. Bønnene»

Tekst Ap 2:42:

 • «De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene».

Dette bibelverset er iblant kalt for «De fire B-ene».
Den første B-en peker på Bibelen – Guds Ord eller det som også kalles for Skriftene. Dette var selve grunnlaget for og inneholdet i apostlenes tro og lære. Denne lære var også helt identisk med hva Jesus lærte. Han henviste jo veldig ofte til hva som står skrevet i Skriftene, d.v.s. det som var skrevet i Moses, i profetene og i Salmene. Det var dette som også var apostlenes lære. De henviste svært ofte til Skriften, og stilte iblant spørsmålet: «Har dere ikke lest hva som står skrevet»? For apostlene var Skriftene Guds åpenbarte Sannhet og fullstendig pålitelig. For dem var det Guds Ord som var hovedinnholdet i all deres forkynnelse og det absolutt autorative i deres liv og lære.

Jesus understreket jo også selv Skriftenes viktighet når han sier: «Er det ikke derfor dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft?», Mark 12:24. Dermed må vi kunne konkludere med at den først B-en, Bibelen – som er Jesu og apostlenes lære – er en særlig viktig bærebjelke og pilar både for oss som enkeltkristne, men også for enhver kristne menighet.

 

Andakt over Apg 2:42

 

Andakt 14: «Kristi himmelfart og hans avskjed med sine disipler»

Tekst Luk 24:46-53:

 • «Og han sa til dem: Så står skrevet, at Messias måtte lide og stå opp fra de døde den tredje dagen, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av. Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovt. Men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye.

  Han førte dem ut imot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem.  Og det skjedde mens han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble tatt opp til himmelen

  Og de falt ned og tilba ham og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede. Og de var alltid i templet og lovet og priste Gud».

  .
Andakt over temaet «Kristi himmelfart» (30 min.)

 

Andakt 15: «Esau ringeakter førstefødselsretten»

Tekst Hebr. 12:15-17:

 • «Se til at ikke noen forspiller Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Se til at ikke noen er utuktig eller verdslig som Esau, han som solgte sin førstefødselsrett for et eneste måltid mat. Dere vet jo at da han senere ville arve velsignelsen, ble han avvist, enda han søkte den med tårer, for han fant ikke rom for omvendelse».

   

Lytt til andakt over Esau som selger førstefødselsretten og som ringeakter velsignelsen (12 min.)

 

Andakt 16: «Esau selger seg førstefødselsretten, og frasier seg dermed retten til Guds velsignelse»

 

Tekst: 1Mos 25:27-30:

 • ««Da guttene vokste opp, ble Esau en dyktig jeger, en mann som levde ute i marken. Men Jakob var en stillferdig mann som holdt seg ved teltene. Isak holdt mest av Esau, for han likte vilt. Men Rebekka holdt mest av Jakob. En dag da Jakob holdt på å koke en matrett, kom Esau hjem fra marken, rent utkjørt. Og Esau sa til Jakob: Vær så snill, la meg få sette til livs noe av det røde – dette røde du har der. For jeg er rent utkjørt. Derfor kalte de ham Edom«.

 


 

Andakt 17: «Bønn om visdoms og åpenbarings ånd»

 

Tekst Ef. 1:17-19:

 • «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft».

   

  Andakt kommer…

 

Andakt 18: «Bønn etter Guds vilje i Ånden»

Tekst:

«Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Og be også for meg, at det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets mysterium/hemmelighet», Ef 6:18-19.

Løfte om at Gud hører våre bønner:

«Og dette er den frimodige tilliten vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss, og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham»,  1Joh 5:14-15.

 

Lytt til andakt over temaet «bønn» (10 min.)

 

Andakt 19: «La det profetiske ord få lyse for deg!»

Tekst 2Pet 1:19-21:

 • «Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, at ikke noe profetord i Skriften er gitt til egen tydning. For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd«.

   

Andakt over temaet «det profetiske ord»

 

Andakt 20: «Hvetekornets lov»

Tekst Joh 12: 24-28:

 • «Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv.

  Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære. Nå er min sjel forferdet! Og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time! Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time. Far, herliggjør ditt navn! Da kom det en røst fra himmelen: Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det!»

Lytt til andakt over Joh 12:24-28 (15 min.)

 

Andakt 21: «Jesu stedfortredende død kalle iblant for hvetekornets lov» 

  

Jesu stedfortredende død på korset kalles iblant for hvetekornets lov.
Når våre første foreldre, Adam og Eva, falt i synd, kom synden inn i verden. Og dermed kom døden, som ingen av oss kan unngå. Apostelen Paulus uttrykker seg slik om hvem som alene kan frelse oss fra døden:

«For ettersom døden kom ved et menneske, så er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For likesom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus», 1Kor 15:21-22.

På Golgata vant Jesus en evig seier over djevelen, synden og døden for enhver som tar imot gledesbudskapet om frelse og evig liv ved Frelseren Jesus Kristus. Slik hvetekornet må legges i jorden og dø for at ny hvete skal kunne vokse opp, slik måtte også Jesus lide og dø for våre syndere skyld, sone vår synd innfor Faderen og skaffe oss en evig rettferdighet, som duger innfor Gud. Og på grunn av den enes død, har tusener og atter tusener blitt frelst, og får dermed leve, selv om de også har måtte dø en naturlig liv, slik Jesus sier:

«Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø», Joh 11:25-26.

 

Andakt 22: «Jesus forutsier sin død»

Tekst: Joh 1:20-28

Andakt over temaet «Jesus forutsier sin død» (15 min.)

 

Andakt 23: «Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud!»

Forsoning/forlikelse er ikke identisk med soning

Soning i NT’s betydning
Soning i Nye-Testamentets betydning er at Jesu blod – hans stedfortredende død – er som et dekke som skjuler alle angrende og troendes synder – også for Guds øyne – slik at han ikke kommer til å dømme de som er renset ren i Jesu Kristi blod. Men soningen får man nytte av, bare dersom man tror og tar imot Jesu fullkomne frelsesverk for sin egen del, og blir et Guds barn av nåde.

 


 

Andakt 24: «David oppfyller sitt løfte og viser stor nåde mot Mefiboset på grunn av pakten mellom han og Jonatan.

Tekst: 2Sam 9:6-8:

 • «Og da Mefibosjet, sønn av Jonatan, Sauls sønn, kom inn til David, kastet han seg ned med ansiktet mot jorden. Og David sa: Mefibosjet! Han svarte: Her er din tjener.

  David sa til ham: Vær ikke redd! Jeg vil gjøre vel mot deg for din far Jonatans skyld og gi deg tilbake hele den jordeiendommen Saul, din far, eide. Du skal alltid ete ved mitt bord. Da kastet han seg ned og sa: Hva er din tjener, at du lar ditt øye falle på en død hund som meg?»

Andakt over temaet: «David viser nåde mot Jonatans sønn, Mefoboset (12 min.)

 

Andakt 25: «Alle helgens dag og det himmelske håp om den by som har Gud til bygningsmann og skaper»

Tekst Hebr. 11:10 og 13-14:

  • «For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper… I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men de hadde sett det langt borte, og hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden.  For de som sier slikt, gir derved til kjenne at de søker et fedreland».

    

 

Andakt over Hebr 11:13-14, «det himmelske håp» (8 min.)

 

Andakt 26: «Jesus som var 100 % syndfri, ble gjort til synd for oss. Hele verdens synder ble lagt på ham. Han vil gi oss del i syndenes forlatelse og en rettferdighet som duger for Gud».

 

Tekst 2Kor 5:22:

 • «Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud».

   

  Skriftetale på allehelgensdagen 2019

 

Skriftetale over 2Kor 5:22 ( 8 min.)

 

Andakt 27: «Iltahartaus LFF:ssä 14.11.2019Teksti: 2Pet 3:8-14

 

Kuuntele iltahartausta jossa teema on Valvominen (17 min.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 ulike andakter holdt over forskjellige temaer og bibeltekster. Lengde: 10-15 min. 

Bibeltekster:

 1. Salme 103: 1-4: Min sjel, lov Herren! (lydfil)
 2. Apg. 8: Vekkelse i Samaria (lydfil)
 3. Apg. 8: Vekkelse i Samaria (tekst)
 4. Luk. 15: 18: Jeg vil stå opp og gå til min far (tekst)
 5. Joh. 20: 19, 21: Guds fred som overgår all forstand (tekst)
 6. Ef. 1: 3: Hva lærer Bibelen om treenigheten, og om at Jesus er Gud? (lydfil)
 7. Ef. 1: 3: Treenigheten, vår trosbekjennelse (både lydfil og tekst)
 8. Joh. 9: 1-9 og 35b-38: En blindfødt får synet tilbake, og blir et viktig vitne om Jesus (tekst)
 9. Matt 1:21: Navnet Jesus – Ingen andre navn kan gi oss frelse (tekst)
 10.  Fil 2: 1: Finnes det noen medfølelse og barmhjertighet? (tekst)
 11. Matt 1: 18-24: Jesu unnfangelse, jomfrufødselen og Jesu fødsel (lydfil) 
 12. Matt 1: 18-24: Jesu unnfangelse, jomfrufødselen og Jesu fødsel (tekst)
 13.  2Pet 1: 19-21: Lør, les og ta vare på bibelens budskap og på det profetiske ord (lydfil)
 14. Joh 12: 20-28: Jesus forutsier sin død (lydfil)
 15. Joh 1: 30b-37: Se der Guds lam (lydfil)
 16. Hebr. 10: 19-20: Frimodighet til å gå inn i helligdommen ved Jesu blod (tekst)
 17. Joh 12: 20-28: Hvetekornets lov (lydfil)
 18. Joh 12: 20-28: Hvetekornets lov (tekst)
 19.  Ef 6: Guds fulle rustning. Guds Ord, det eneste angrepsvåpen som en kristen får benytte seg av (tekst)
 20. Ef 6: 13-14b: Guds fulle rustning – Sannhetens belte (lydfil)
 21.  Apg. 1: 9-11: Jesu himmelfart (lydfil)
 22. Apg. 1: 9-11: Jesu himmelfart (tekst)
 23. Matt 26: 36-39: Jesu bønnekamp i Getsemane (tekst)
 24. Ef 6: 18-19: Bønn etter Guds vilje og i Ånden (lydfil og tekst)
 25. Luk 1: 26-29: To forskjellige andakter hvor temaet er Maria budskapsdag (lydfiler)
 26. Ef 1: 15-23: Forbønn om Åndens gaver, om visdom og om åpenbarings Ånd (tekst)
 27. Hebr 1: 3: Kristus, utstrålingen av Guds herlighet (tekst)
 28. Jes 28: 12: Bare Herrens Ånd kan gi oss hvile og fred (tekst)
 29. Hebr. 10: 19-22: Frimodighet til å gå inn i helligdommen ved Jesu blod (lydfil, mp3)