http://www.hbardsen.com

Noen ord om Kåre Suhr som formann i Utsendingskomiteen

Da jeg skrev om  «Sions Blad og dens betydning for å spre evangeliet», kom jeg med min vurdering av noen av fordelene med at noen som reiser rundt og forkynner Guds Ord også er engasjert i produksjon av et kristelig blad, slik som Sions Blad. Dette var også tilfelle når det gjaldt Kåre Suhrs engasjement i Utsendingkomiteen. Også dette la jeg merke til på mine utallige reiser sammen med Kåre Suhr for å forkynne Guds Ord. Stort sett så lenge som Kåre klarte å reise rundt som forkynner, var han samtidig også formann i Utsendingskomiteen. Og mange av disse reisene var nettopp i Utsendingkomiteens regi, det vil si reiser til steder hvor det ikke var så stor menighetsvirksomhet eller kanskje ingen lokal menighet, eller til steder hvor de ikke selv hadde økonomi til å dekke alle utgiftene ved å tilkalle predikanter. Og på disse reisene ble det gjerne fremmet ønske om når de neste gang kunne  håpe å få besøk av Ordets forkynnere. Så kunne de også komme med ønske om hvem av de norske predikantene som de ønsket skulle komme. For på den tiden når Kåre var formann, brukte man bare norske predikanter på Utsendingskomiteens reiser, dvs. når det gjaldt misjonsreiser her i Norge. Og slik fungerer det også i våre søstermenigheter i Finland og Sverige.

Men også på reiser når vi var tilkalt for å forkynne Guds Ord i aktive menigheter rundt omkring, virket det som at det var nyttig at en fra Utsendingskomiteen var til stede. For også da kunne kristne som hadde kommet dit, men som bodde på andre små steder i nærheten, få anledning til å komme med ønske om besøk av predikanter til sine hjemsted. Og der og da kunne Kåre gjøre avtale med dem, eller så kunne de bli enige om å ta kontakt med hverandre for nærmere avtale på et senere tidspunkt.

Og slik ble kontakten skapt og samarbeidet ble inngått mens de fysisk var tilstede. Også dette tror jeg var en viktig form for misjonsarbeid, og at  det bidro til å holde liv i de små og atspredte menighetene rundt omkring.

Slike små men utrolig viktige detaljer som jeg her har fortalt om, er nærmest umulig å oppdage, om man ikke med selvsyn får være vitne til slikt. Og jeg tror også at det kan være vanskelig for andre å se verdien i slikt. Først når dette ikke lenger et tilfelle og når man oppdager at ting ikke fungerer slik som tidligere, kan man kanskje begynne å ane litt av hvordan disse små detaljene hadde en så utrolig stor betydning for kristendommens utbredelse og dens virksomhet. Også på dette område gjorde Kåre et stort og viktig arbeid for Guds rike!

Jeg tror at når det gjelder virksomheten til Utsendingskomiteen i Alta-retningen etter Kåre Suhrs dager, har de mye å lære fra Kåres  tid og av hans måte å drive virksomheten på, slik at Alta-retningen forsatt skal kunne ha en framtid ute i distriktene hvor det før har vært aktive og levedyktige menigheter. Det som er viktig å minnes, er at selv om vår gren av den læstadianske vekkelse som på norsk side har fått navnet Alta-retningen, så betyr det selvsagt ikke det at Alta skal representere noe «Jerusalem» som er viktigere enn noen av de andre menighetene rundt omkring i Norge, men at det her i antall er flere kristne personer som er knyttet til denne vekkelse, og  at det av den grunn er flere personer som er aktive i ulike sammenhenger.

Absolutt alle menighetene er likeverdige, og det gjelder selvsagt også hver enkelt kristne person som er spredd rundt i landet. Og også de har samme behov for å få høre Guds Ord forkynt regelmessig. Og det er nettopp på grunn av disse personene vi en Utsendingskomite!


Det store frafallet fra bibelsk kristendom i den siste tid

Andre sider med samme tema:

Kilde:  Elämä uskossa, av Uuras Saarnivaara
Oversatt  fra finsk av Henry Baardsen, Alta

Da Jesus talte om de siste tider, sa han at det da skal komme falske profeter, ja til og med falske kristuser som skal stå frem og forføre mange, også de utvalgte om det var mulig (Mt 24:11, 24; Mr 13:6, 22).

Ifølge Paulus skal Kristi andre komme – og det at han skal hente sine egne til seg – skje etter at det store frafallet har forført størstedelen av kristenheten bort fra den den bibelske kristendommen

Fortsett å lese «Det store frafallet fra bibelsk kristendom i den siste tid»

Hvordan blir man et Guds barn? Bibelsk omvendelse og gjenfødelse gir barnerett, fred med Gud og en god samvittighet

Kilde: «Elämä uskossa», av Uuras Saarnivaara

Oversatt fra finsk av Henry Baardsen, Alta

Guds rike har kommet nær, og er nærværende der hvor det finnes troende mennesker. Disse troende menneskene hører til Guds rike, og hvor dette rikes evangelium forkynnes ved den Hellige Ånds kraft, der er Guds rike. Når et menneske opplever at Gud gir ham besøkelsestid, og han ønsker og lengter etter å få sine synder tilgitt, og samtidig har lyst og lengsel etter å få begynne å følge Jesus i lydighet til Bibelens undervisning, da er Guds rike nær dette menneske, med sin frelse.

  Fortsett å lese «Hvordan blir man et Guds barn? Bibelsk omvendelse og gjenfødelse gir barnerett, fred med Gud og en god samvittighet»

Ungdomsvekkelse på 1970-tallet i Alta – en meget fin tid som vi fortsatt med stor glede ser tilbake på  

I 1970 og i noen år etter det, opplevde menigheten i Alta en liten ungdomsvekkelse. Da kom det ganske mange til troen. Av dem er stort sett alle fortsatt kristne, og tilhører menigheten. Når vi som ble kristne på 1970-tallet tenker tilbake og samtaler om den tiden, er vi alle enige om at vi hadde en meget fin tid sammen og i menigheten. Vi møttes ofte både midt i uka og i helgene til sang og samtaler, og hadde stor glede av hverandre som unge kristne. Men samtidig var vi også til stor glede for våre kristne foreldre og for menigheten, noe de også ga uttrykk for.

Fortsett å lese «Ungdomsvekkelse på 1970-tallet i Alta – en meget fin tid som vi fortsatt med stor glede ser tilbake på  »

Andakt: «Guds fred, som overgår all vår forstand»

Jesus vil gi oss sin fred – en fred som overgår all vår forstand

Vi skal i Jesu navn stanse innfor en hilsen som Jesus hilste sine disipler med ca. et døgn før han ble korsfestet. Denne hilsen var også den første hilsen som Jesus hilste sine disipler med, etter at han var stått opp fra de døde, og lyder: «Fred være med dere»! (Joh 20:19,21)

Les mer på side 2!

Tusenårsriket – er det et symbolsk uttrykk for menighetens tid nå – eller er det noe som skal komme?

 • Andre sider med samme tema:

Tusenårsriket – er det nå i menighetens tid, sammen med den oppstandne Kristus ledet av den Hellige Ånd – eller er det noe som skal komme helt til sist i endetiden?

Ordet tusenårsriket forekommer ikke spesifikt i Bibelen. Men det som har gitt dette riket navnet «tusenårsriket», bygger på Åp kap. 20, der 1000 år nevnes seks ganger:

Fortsett å lese «Tusenårsriket – er det et symbolsk uttrykk for menighetens tid nå – eller er det noe som skal komme?»

Tegn før Jesus andre komme: Antikrist, han som sier: «Jeg er Kristus», og som krever tilbedelse av alle folk, også av de kristne

Andre sider med samme tema:

Jesu disipler spurte en gang av Jesus: «Si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegnet på Ditt komme være, og på verdens ende? (Matt 24:3)

Fortsett å lese «Tegn før Jesus andre komme: Antikrist, han som sier: «Jeg er Kristus», og som krever tilbedelse av alle folk, også av de kristne»

Hva lærer Bibelen og Luther om rettferdiggjørelsen

Kristus, vår rettferdighet
Egentlig er rettferdiggjørelse en Guds domsavsigelse av Gud og hos Gud, og da er det kun to muligheter for oss syndere. Enten dømmer han oss skyldig innfor Guds domstol, eller så erklærer han oss for å være rettferdig eller skyldfri. 

Menneskelig sett virker det ikke rettferdig å dømme en som er skyldig til døden (5Mos 25:1; Ord 17:17) for å være rettferdig, men denne rett har Gud i sin allmakt.

Fortsett å lese «Hva lærer Bibelen og Luther om rettferdiggjørelsen»

Jesus underviser skriftlærde og fariseere

Jesus som lærer i tempelet med en høyere visdom og innsikt enn de skriftlærde og fariseerne hadde

 

Tekst: Joh 7: 10-19a (24 min.)

«Men etter at brødrene Hans hadde dratt opp, drog også Han opp til høytiden, ikke åpenlyst, men i hemmelighet. Jødene lette etter Ham på høytiden, og de sa: «Hvor er Han?» Det var mye prat* om Ham blant folket. Noen sa: «Han er god.» Andre sa: «Nei, tvert imot, Han forfører folket.» Men ingen snakket åpent ut om Ham av frykt for jødene. Da det var midt under høytiden, gikk Jesus opp i templet og underviste. Jødene undret seg og sa: «Hvordan kan Denne Mannen forstå Skriften* når Han aldri har fått opplæring?» Jesus svarte* dem og sa: «Min lære er ikke Min Egen, men tilhører Ham som har sendt Meg. Om noen vil gjøre Hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om Jeg taler ut fra Meg Selv. Den som taler ut fra seg selv, vil selv ta æren. Men Den som vil gi æren til Ham som har sendt Ham, Han er sannferdig, og i Ham er det ingen urettferdighet. Har ikke Moses gitt dere loven?»

 

Lytt til tale over Joh 7: 10-19a (24 min.)

Utviklingslæren tar kristendommens plass, og vil gjøre våre barn og unge fremmede for Gud

Kristendommen på til bakegang i vår tid
Vi lever i en tid når kristendommen på veldig mange områder er på tilbakegang, sammenlignet med i tidligere tider. Da jeg vokste opp, var det vanlig at barn også fra ikke-kristne hjem gikk på søndagsskolen. Der lærte vi det helt grunnleggende om Gud, om hans Sønn, Frelseren Jesus Kristus og også om den Hellige Ånd. Vi lærte bl.a. fra den apostoliske trosbekjennelsen: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper». Og dette trodde vi søndagsskolebarn på, enten vi kom fra kristne eller fra ikke-kristne hjem. For dette var jo selve barnelærdommen.

Fortsett å lese «Utviklingslæren tar kristendommens plass, og vil gjøre våre barn og unge fremmede for Gud»

Juleandakt: «Rop med fryd, Sions datter! Rop høyt, Israel! Gled deg og fryd deg av fullt hjerte, Jerusalems datter!»


Gud kaller på oss og vil  forbarme seg over oss, for sitt eget navns skyld.

Christmas, Juletre, Ornament, Julepynt

Tekst Sefanja3: 14-17:

«Rop med fryd, Sions datter! Rop høyt, Israel! Gled deg og fryd deg av fullt hjerte, Jerusalems datter! Herren har tatt bort dine straffedommer, han har ryddet bort din fiende. Israels konge, Herren, er i din midte, du skal ikke mer se noe ondt. På den dagen skal det bli sagt til Jerusalem: Frykt ikke, Sion! La ikke hendene synke! Herren din Gud er i din midte, en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede, han tier i sin kjærlighet, han jubler over deg med fryderop».

Innhold:

 • Lovboka blir funnet, og kong Josia underviser folket i Guds lov
 • Når det åndelige nedprioriteres, kan Gud ta bort sin velsignelse
 • Vekkelse, men den varer ikke så lenge
 • Guds folk Juda skal i framtiden få vende tilbake til Jerusalem for å tjene Herren
 • Frykt ikke, Sion! La ikke hendene synke!
 • Alternative guder i dag som kan bli en fare for oss
 • Gud kaller deg til omvendelse, han vil frelse deg
 • Julens og frelsens budskap lyder også for oss i dag

 

Julehilsen via profeten Sefanja 3: 14-17 (30 min.)

Guds gledesbudskap til oss: Evangeliet, Guds kraft til frelse for hver den som tror

Tekst:

 • «Stig opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud! Oppløft din røst med kraft, du Jerusalems gledesbud! Rop høyt, frykt ikke! Si til Judas byer: Se, der er deres Gud!», Jes 40:9.

Panoramautsikt, Soloppgang, Jerusalem

Da profeten Jesaja fikk denne profeti, skulle det ennå gå over 700 år før Jesus skulle bli født. Men tross det var budskapet helt entydig.

Fortsett å lese «Guds gledesbudskap til oss: Evangeliet, Guds kraft til frelse for hver den som tror»

Juleandakt: Bare Herrens Ånd kan gi oss hvile og sann fred

Vi har nå kommet inn i advents- og julehøytiden. Bak oss har vi en mørk og strevsom høst, og for de fleste av oss er det virkelig herlig å få hvile ut mens vi har juleferie, etter en slitsom periode av året.

Følelser, Bakgrunn, Advent, Stearinlys

Men for oss kristne betyr julens budskap og Frelserens komme langt mer enn bare fysisk hvile og rekreasjon.

Fortsett å lese «Juleandakt: Bare Herrens Ånd kan gi oss hvile og sann fred»

Andakt: Jomfru Maria skal føde verdens Frelser

Engelen Gabriels budskap til Jomfruen

Italia, Basrelieff, Skulptur, Katedral

Tekst Luk 1: 26-35:

Men i den sjette måneden ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nasaret, til en jomfru som var forlovet med en mann som hette Josef, av Davids ætt. Og jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner! Men hun ble forferdet over hans ord og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være.

Luk 1:26-35. Fjerde søndag i advent 2019

Guds gledesbudskap

Bibelen er Guds åpenbaring til oss. Den forteller oss noe helt unikt, noe veldig stort som ingen annen bok i verden kan fortelle oss. Dette budskap angår oss alle mennesker, og er skrevet til hver enkelt av oss helt individuelt.

Bibelen, Christmas Story, Luke 2

Gud bryr seg om oss alle, uansett hvem vi er og hvilke livssituasjon vi befinner oss i. Han elsker oss alle utrolig høyt, derfor vil han oss alle vårt evige beste.

Fortsett å lese «Guds gledesbudskap»

Bibelen – en åpen og ærlig bok om livets realiteter, og skjuler heller ikke de helliges synder

Bibelen er først og fremst Guds åpenbaring til oss. Kun gjennom den kan vi lære å kjenne han, den enste sanne Gud, og den han utsendte, Jesus Kristus (Joh 17:3).

Selv om det er Gud som står bak og som ved den Hellige Ånd har innåndet  hele Skriften («Tim 3:16), er den skrevet  av vanlige svake og syndige mennesker som han har brukt som sine redskaper.

Fortsett å lese «Bibelen – en åpen og ærlig bok om livets realiteter, og skjuler heller ikke de helliges synder»

Andakt: Verdens Frelser Jesus skal snart bli født

Tekst: Matt 1:20-23:

 • «Mens han nå tenkte på dette, se, da viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn! Frykt ikke for å ta Maria, din hustru, hjem til deg. For det som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde sagt ved profeten: Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud»,  Matt 1:20-23.


  Landsbyen Nativity, Crib, Tall
Advents-andakt i 2019 over Matt 1:20-23 (14 min.)

Andakt: Diotrefes – en ond og usunn maktperson i menigheten

Tekst: 3Joh 1:9-11:

«Jeg har skrevet noe til menigheten. Men Diotrefes, som gjerne vil være den fremste blant dem, tar ikke imot oss.

Derfor vil jeg minne om de gjerningene han gjør, når jeg kommer. Han baktaler oss med onde ord. Og han nøyer seg ikke med det: Selv tar han ikke imot brødrene, og dem som vil gjøre det, hindrer han i det og støter dem ut av menigheten.

Fortsett å lese «Andakt: Diotrefes – en ond og usunn maktperson i menigheten»

Åpenhet om konflikter kan heldigvis føre velsignelse med seg

At vi som kristne har opplevd  noen konflikter i løpet av årene som har gått, kan ikke fornektes. Og heller ikke kan vi påstå at alle saker gjennom tiden nødvendigvis har skjedd slik de burde. Og særlig ikke med tanke på at vi alle er kristne og er kalt til å stifte fred (Mt 5:9) og å være representanter for sannheten (Joh 4:23). Så ærlige må vi være!

Fortsett å lese «Åpenhet om konflikter kan heldigvis føre velsignelse med seg»

Menighetsforstander Theodor Olsen. En helhjertet læstadianer, men som hadde dyp respekt for andres tro og overbevisning


Selv om Theodor var en helhjertet læstadianer, hadde han et stort og varmt hjerte som en kristen. Da jeg i 1972 kom til troen og ble et Guds barn, skjedde det i Vestre Jakobselv gjennom Steinar Harila. Men Theodor trakk aldri min omvendelse i tvil, eller ringeaktet den lovforkynnelse som Gud vekte meg gjennom ved Steinars forkynnelse og det evangeliet han forkynte.

Fortsett å lese «Menighetsforstander Theodor Olsen. En helhjertet læstadianer, men som hadde dyp respekt for andres tro og overbevisning»

Krigsveteranen som aldri kunne tenke seg å forlate en såret soldat, selv under skuddregnet

Som den erfarne krigsveteranen Theodor var, kunne han aldri tenke seg å forlate en såret soldat åndelig sett, selv om han selv havnet både store i vanskeligheter og i vanry på grunn av det. Jeg tror at det hadde han med seg fra Narvik-fronten under siste del av andre verdenskrig.

Fortsett å lese «Krigsveteranen som aldri kunne tenke seg å forlate en såret soldat, selv under skuddregnet»